Help Print this page 
Title and reference
Agenda na rzecz praw dziecka

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html CS html DE html EN html FR html IT html HU html PL html RO
Multilingual display
Text

Agenda na rzecz praw dziecka

Celem przedstawionej przez Komisję agendy jest wzmocnienie działań mających na celu promocję i ochronę praw dziecka poprzez wdrażanie w praktyce zasad zapisanych w Karcie praw podstawowych Unii Europejskiej (UE) i międzynarodowych normach w tej kwestii. Skupiono się w niej na szeregu działań, które mają umożliwić uwzględnianie w większym stopniu dobrobytu i ochrony dzieci w ramach polityki UE.

AKT

Komunikat Komisji z dnia 15 lutego 2011 r. do Parlamentu Europejskiego, Rady, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i Komitetu Regionów zatytułowany „Agenda UE na rzecz praw dziecka” [KOM(2011) 60 wersja ostateczna – nieopublikowany w Dzienniku Urzędowym].

STRESZCZENIE

Na mocy traktatu lizbońskiego promocja i ochrona praw dziecka stały się jednym z celów Unii Europejskiej (UE). Prawa te są również zapisane w Karcie praw podstawowych Unii Europejskiej, w ramach której organy publiczne i instytucje prywatne zachęcane są do tego, aby najlepiej pojęty interes dziecka był kluczowym elementem służącym definiowaniu i stosowaniu środków na rzecz ochrony praw dzieci. Wszystkie państwa członkowskie podpisały Konwencję o prawach dziecka Organizacji Narodów Zjednoczonych.

Celem agendy Komisji na rzecz praw dziecka jest, aby w ramach polityki UE w dziedzinach, w zakresie których wywierany jest wpływ na sytuację dzieci, przestrzegane były ich prawa. Określono w niej zasady i cele UE w tej kwestii oraz przedstawiono jedenaście działań, które Komisja podejmie w nadchodzących latach.

Ogólne zasady

Zgodnie ze strategią skutecznego wprowadzania w życie Karty praw podstawowych Unii Europejskiej Komisja musi zapewnić poszanowanie praw podstawowych, a zatem praw dziecka, przez cały czas trwania procedury ustawodawczej i procesu wdrażania przepisów.

Komisja zobowiązuje się do współpracy z odpowiednimi organizacjami i instytucjami w celu otrzymania wiarygodnych, porównywalnych i oficjalnych danych, które pozwolą rozwijać i wprowadzać w życie opartą na faktach politykę dotyczącą praw dziecka.

Europejski organ wykonawczy zobowiązuje się też do zacieśnienia swojej współpracy z zainteresowanymi podmiotami oraz do propagowania wymiany najlepszych praktyk wraz i pomiędzy organami krajowymi odpowiedzialnymi za ochronę i promowanie praw dziecka.

Cele

 • Wymiar sprawiedliwości przyjazny dziecku: dzieci mogą wejść w kontakt z wymiarem sprawiedliwości z wielu przyczyn, na przykład w sytuacji, gdy staną się ofiarami, świadkami, podejrzanymi, występują o azyl czy przy okazji rozwodu rodziców. Unia musi im zapewnić dostęp do wymiaru sprawiedliwości, biorąc pod uwagę ich specyficzne potrzeby i rozwój.
 • Ochrona najsłabszych grup dzieci: działania UE muszą być ukierunkowane na dzieci wymagające szczególnej ochrony, takie jak dzieci zagrożone ubóstwem oraz wykluczeniem społecznym, dzieci niepełnosprawne, ubiegające się o przyznanie azylu, romskie lub zaginione. Młodzi użytkownicy internetu też są bezbronni, gdyż narażeni są na zetknięcie ze szkodliwymi treściami i na cyberprzemoc, której mogą paść ofiarami.
 • Promowanie i ochrona praw dziecka w działaniach zewnętrznych UE: Unia, w ramach swoich stosunków z państwami trzecimi, chce nadać kwestii promowania i ochrony praw dziecka priorytetowy status. Skupiać się będzie na zwalczaniu przemocy wobec dzieci, pracy dzieci, rekrutacji dzieci do grup zbrojnych i turystyki seksualnej poprzez prowadzenie współpracy dwustronnej i wielostronnej, przepisy handlowe i pomoc humanitarną.
 • Podnoszenie poziomu wiedzy dzieci na temat ochrony praw dziecka: badania Eurobarometru pokazują, że 76% ankietowanych dzieci nie wie, że przysługują im specjalne prawa, a 79% dzieci nie wie, do kogo się zwrócić w razie potrzeby. Unia chce lepszego informowania dzieci o przysługujących im prawach, aby mogły one uczestniczyć w podejmowaniu decyzji wpływających na ich sytuację.

Działania

UE proponuje jedenaście działań, których celem jest promocja i ochrona praw dziecka. Są to:

 • przyjęcie wniosku w sprawie dyrektywy, mającej na celu zwiększeniu poziomu ochrony ofiar przestępstw wymagających szczególnej opieki, w tym dzieci,
 • przedstawienie wniosku legislacyjnego ustanawiającego szczególne środki ochrony osób podejrzanych wymagających szczególnej opieki, w tym dzieci,
 • dokonanie przeglądu przepisów ułatwiających uznawanie i wykonywanie decyzji dotyczących odpowiedzialności rodzicielskiej,
 • promowanie stosowania wytycznych Rady Europy dotyczących wymiaru sprawiedliwości przyjaznego dzieciom oraz uwzględnianie ich w środkach prawnych w sprawach cywilnych oraz karnych,
 • wspieranie przeprowadzania szkoleń dla sędziów i innych osób wykonujących zawody prawnicze na temat udziału dzieci w działaniach wymiaru sprawiedliwości,
 • poprawa jakości szkoleń skierowanych do organów obejmujących opieką pochodzących z państw trzecich małoletnich, którzy w momencie przybycia na terytorium UE pozostają bez opieki,
 • szczególne uwzględnienie potrzeb dzieci w ramach strategii, które państwa członkowskie przyjmą na rzecz integracji Romów,
 • zachęcanie do szybkiego wprowadzenia w życie europejskiego numeru interwencyjnego w sprawie zaginionych dzieci (116 000) oraz systemów ostrzegania w przypadku ich uprowadzenia,
 • wprowadzenie środków w ramach programu UE „Bezpieczny Internet” zwalczającego molestowanie, nagabywanie dla celów seksualnych, narażenie na szkodliwe treści i inne niebezpieczeństwa, z jakimi stykają się młodzi użytkownicy internetu,
 • wdrażanie wytycznych UE dotyczących ochrony i promowania praw dziecka w ramach stosunków z państwami trzecimi, jak również wytycznych dotyczących dzieci w konfliktach zbrojnych,
 • stworzenie pojedynczego, skierowanego do dzieci, punktu kontaktowego na stronie Europa, dzięki któremu będą one mogły uzyskać informacje o Unii i przysługujących im prawach.

AKTY POWIĄZANE

Komunikat Komisji z dnia 4 lipca 2006 r. zatytułowany „W kierunku strategii UE na rzecz praw dziecka” [KOM(2006) 367 wersja ostateczna – nieopublikowany w Dzienniku Urzędowym].

Ostatnia aktualizacja: 14.06.2011

Top