Help Print this page 
Title and reference
Preferencyjne cła przywozowe UE dla krajów rozwijających się (2012-2023) - EUR-Lex

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html CS html DA html DE html EL html EN html FR html IT html HU html NL html PL html PT html RO html FI html SV
Multilingual display
Text

Preferencyjne cła przywozowe UE dla krajów rozwijających się (2012-2023)

Ogólny system preferencji taryfowych (GSP) Unii Europejskiej pozwala krajom rozwijającym się płacić niższe cła od towarów eksportowanych do UE, wspierając tym samym ich gospodarki.

AKT

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 978/2012 z dnia 25 października 2012 r. wprowadzające ogólny system preferencji taryfowych i uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 732/2008.

STRESZCZENIE

Jaki jest cel?

W 2012 r. UE uzgodniła nowe, zmienione zasady tego systemu, który obowiązuje od 1971 r. Jest on bardziej przejrzysty i przewidywalny dla państw beneficjentów, zwłaszcza w obliczu zmian, jakie zaszły w handlu światowym w ostatniej dekadzie. System skierowany jest obecnie do krajów najbardziej potrzebujących pomocy.

Nie uwzględnia on krajów, które korzystają już z preferencji na mocy umów o wolnym handlu z UE lub autonomicznych porozumień (zazwyczaj tymczasowych, obowiązujących do chwili zawarcia bardziej kompleksowych, długoterminowych umów z UE).

Trzy części systemu

  • Standardowy GSP- obniżenie lub zawieszenie ceł na towary przywożone z kraju rozwijającego się. Wyjątek - nie dotyczy to krajów sklasyfikowanych przez Bank Światowy jako kraje o wysokim lub średniowysokim dochodzie przez trzy kolejne lata bezpośrednio przed zaktualizowaniem przez UE wykazu krajów beneficjentów
  • GSP+ (rozwiązanie motywacyjne)- jeszcze niższe cła dla krajów, które ratyfikują i wdrożą 27 wskazanych międzynarodowych konwencji dotyczących praw człowieka i praw pracowniczych, ochrony środowiska oraz dobrych rządów.
  • EBA (Everything But Arms -wszystko oprócz broni) dla krajów najsłabiej rozwiniętych - w pełni bezcłowy i bezkontyngentowy przywóz wszystkich towarów z wyjątkiem broni z krajów określonych przez ONZ jako najsłabiej rozwinięte.

Zawieszanie preferencji

UE może czasowo zawiesić niższe cła z następujących powodów:

  • naruszeniepodstawowych zasad konwencji praw człowieka i praw pracowniczych
  • nieuczciwe praktyki handlowe
  • poważne braki w systemie kontroli celnej (np. wywóz lub tranzyt narkotyków)
  • jeżeli prawo kraju korzystającego z GSP+ przestało uwzględniać stosowne konwencje lub nie jest skutecznie stosowane).

Znoszenie preferencji w miarę rozwoju

Niektóre kraje, choć nadal ubogie, stają się bardzo konkurencyjnymi eksporterami. W tej sytuacji nie potrzebują już preferencji, aby skutecznie wchodzić na rynki UE.

W ramach GSP przewidziano zatem znoszenie preferencji w przypadku krajów dysponujących sektorami zdolnymi do konkurencji.

Większa stabilność i przewidywalność

Z racji 10-letniego okresu obowiązywania (dawniej były to 3 lata) nowy system jest bardziej stabilny i przewidywalny dla importerów oraz eksporterów.

Eksporterzy wiedzą, że w razie wprowadzenia zmian w wykazie krajów korzystających obowiązują co najmniej roczne okresy przejściowe. Kraje zyskują z kolei pewność, że usunięte z wykazu krajów korzystających mogą zostać jedynie, jeżeli ONZ uzna je za kraje o wysokim lub średniowysokim dochodzie przez trzy lata z rzędu.

Czasowe ograniczenia przywozu

UE może zastosować środki ochronne (czasowe ograniczenia), jeżeli przywóz z krajów korzystających powoduje lub może powodować poważne trudności dla unijnego producenta. Może także zastosować nadzór w odniesieniu do produktów rolnych. Środków takich nie zastosowano od początku działania systemu.

Odniesienia

Akt

Wejście w życie

Termin transpozycji przez państwa członkowskie

Dziennik Urzędowy

Rozporządzenie (UE) nr 978/2012

20.11.2012

-

Dz.U. L 303 z 31.10.2012

AKTY POWIĄZANE

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 1213/2012 z dnia 17 grudnia 2012 r. zawieszające preferencje taryfowe dla niektórych krajów korzystających z systemu GSP w odniesieniu do określonych sekcji systemu GSP zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 978/2012 wprowadzającym ogólny system preferencji taryfowych(Dz.U.L 348 z 18.12.2012). Obowiązuje do dnia 31 grudnia 2016 r.

Ostatnia aktualizacja: 15.01.2014

Top