Help Print this page 
Title and reference
Wywóz dóbr kultury

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html CS html DA html DE html EL html EN html FR html IT html HU html NL html PL html PT html RO html FI html SV
Multilingual display
Text

Wywóz dóbr kultury

W celu ochrony europejskich dóbr kultury, rozporządzenie to gwarantuje prowadzenie jednolitych kontroli podczas ich wywozu poza obszar celny Unii Europejskiej (UE), dzięki zastosowaniu pozwolenia na wywóz.

AKT

Rozporządzenie Rady (WE) nr 116/2009 z dnia 18 grudnia 2008 r. w sprawie wywozu dóbr kultury.

STRESZCZENIE

Rozporządzenie przedstawia przepisy dotyczące wywozu dóbr kultury w celu ich ochrony. Zapewnia ono, że wywozy te będą podlegały jednolitym kontrolom na zewnętrznych granicach Unii Europejskiej (UE). Kategorie przedmiotów kultury, które obejmuje rozporządzenie wymienione w załączniku I rozporządzenia.

Pozwolenie na wywóz

Wywóz dóbr kultury poza obszar celny UE objęty jest wymogiem przedstawienia pozwolenia na wywóz. Pozwolenie na wywóz jest wydawane na wniosek zainteresowanej osoby przez właściwy organ państwa członkowskiego. Pozwolenie na wywóz jest ważne w całej UE. Państwo członkowskie może odmówić wydania pozwolenia na wywóz, w przypadku gdy dane dobra kultury podlegają ustawodawstwu chroniącemu narodowe dobra kultury o wartości artystycznej, historycznej lub archeologicznej. W określonych okolicznościach państwo członkowskie może zezwolić na wywóz pewnych dóbr kultury bez zezwolenia.

Pozwolenie na wywóz jest przedstawiane na poparcie zgłoszenia wywozowego podczas wykonywania celnych formalności wywozowych w urzędzie celnym, który jest właściwy do przyjęcia takiego zgłoszenia. Państwa członkowskie mogą ograniczyć ilość urzędów celnych upoważnionych do przeprowadzania formalności związanych z wywozem dóbr kultury.

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 1081/2012 ustanawia zasady określające sporządzanie, wydawanie oraz stosowanie pozwoleń na wywóz przewidzianych w rozporządzeniu (WE) nr 116/2009.

Określa ono rodzaje wydawanych pozwoleń, ich stosowanie i okres ważności. Istnieją trzy rodzaje pozwoleń:

  • pozwolenie standardowe - stosowane w normalnych okolicznościach do każdego wywozu podlegającego rozporządzeniu (WE) nr 116/2009 i ważne przez jeden rok;
  • szczególne pozwolenie otwarte - obejmuje powtarzający się czasowy wywóz niektórych dóbr kultury, dokonywany przez konkretną osobę lub organizację do celów użytkowych lub wystaw w państwie trzecim i jest ważne przez okres do pięciu lat;
  • ogólne pozwolenie otwarte - wydawane dla muzeów lub innych instytucji, w celu objęcia nimi czasowego wywozu wszelkich takich dóbr, które należą do ich stałej kolekcji oraz mogą być bieżąco czasowo wywożone z Unii do celów wystaw w państwie trzecim. Pozwolenie jest ważne przez okres do pięciu lat.

Wzory formularzy trzech rodzajów pozwoleń zawarto odpowiednio w załącznikach I, II i III.

Środki wykonawcze

Do celów wykonywania niniejszego rozporządzenia oczekuje się wzajemnej pomocy między organami administracyjnymi państw członkowskich i współpracy między państwami członkowskimi a Komisją. Co więcej ustanowiona zostanie współpraca między organami celnymi państw członkowskich a właściwymi organami.

Państwa członkowskie ustanawiają skuteczne, proporcjonalne i odstraszające sankcje za naruszenie przepisów rozporządzenia.

Kontekst

Od czasu przyjęcia rozporządzenia (EWG) nr 3911/92 z dnia 9 grudnia 1992 r. w sprawie wywozu dóbr kultury, było ono wielokrotnie poddawane zmianom. Ze względu na racjonalność i przejrzystość zostało ono uchylone, by mogło zostać zastąpione bieżącym rozporządzeniem.

ODNIESIENIA

Akt

Wejście w życie

Termin transpozycji przez państwa członkowskie

Dziennik Urzędowy

Rozporządzenie (WE) nr 116/2009

2.3.2009

-

Dz.U. L 39 z 10.2.2009

Akt(-y) zmieniający(-e)

Wejście w życie

Termin transpozycji przez państwa członkowskie

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 1081/2012

12.12.2012

-

Dz.U. L 324 z 22.11.2012

Sprostowanie

-

-

Dz.U. L 93 z 28.3.2014

AKTY POWIĄZANE

Lista organów upoważnionych do wydawania licencji wywozowych dla dóbr kultury , opublikowana zgodnie z art. 3 ust. 2 rozporządzenia Rady (WE) nr 116/2009 [ Dz.U. C 164 z 16.7.2009 ].

Lista urzędów celnych upoważnionych do przeprowadzania formalności związanych z wywozem dóbr kultury , opublikowana zgodnie z art. 5 ust. 2 rozporządzenia Rady (WE) nr 116/2009 [ Dz.U C 134 z 13.6.2009 ].

Ostatnia aktualizacja: 13.01.2014

Top