Help Print this page 
Title and reference
Produkty kosmetyczne (od 2013 r.)

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html CS html DA html DE html EL html FR html NL html PL html PT html RO html FI html SV
Multilingual display
Text

Produkty kosmetyczne (od 2013 r.)

Niniejsze rozporządzenie zastępuje od 11 lipca 2013 r. dyrektywę kosmetyczną, która zapewniała do tej pory swobodny przepływ towarów przy jednoczesnym zapewnieniu wysokiego poziomu ochrony konsumentów. Przepisy rozporządzenia mają na celu zapewnienie ochrony zdrowia i informowania konsumentów poprzez monitorowanie składu i etykietowania produktów. Rozporządzenie przewiduje również ocenę bezpieczeństwa produktów i zakaz przeprowadzania testów na zwierzętach.

AKT

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1223/2009 z dnia 30 listopada 2009 r. dotyczące produktów kosmetycznych (tekst mający znaczenie dla EOG).

STRESZCZENIE

Produkty kosmetyczne są substancjami lub mieszaninami substancji przeznaczonymi do kontaktu z zewnętrznymi częściami ciała ludzkiego (skórą, owłosieniem, paznokciami itp.) lub z zębami oraz błonami śluzowymi jamy ustnej, którego wyłącznym lub głównym celem jest utrzymywanie ich w czystości, perfumowanie, zmiana ich wyglądu, ochrona, utrzymywanie w dobrej kondycji lub korygowanie zapachu ciała.

Takie produkty mogą być dopuszczone do swobodnego obrotu na rynku krajowym, pod warunkiem że są zgodne z niniejszym rozporządzeniem.

Nadzór nad rynkiem

Każdy produkt wprowadzony na rynek powinien być przyporządkowany odpowiedzialnej osobie mającej siedzibę na terenie Wspólnoty. Gwarantuje ona zgodność produktu z przepisami niniejszego rozporządzenia, a w szczególności przestrzeganie wymagań dotyczących ochrony zdrowia, bezpieczeństwa i informowania konsumentów. Osoba odpowiedzialna za produkt przechowuje związaną z nim dokumentację do dyspozycji władz publicznych.

Aby zapewnić możliwość śledzenia produktu, osoba za niego odpowiedzialna musi być w stanie zidentyfikować dystrybutorów, którym dostarcza produkty kosmetyczne: przez okres trzech lat od dnia, w którym partia produktów kosmetycznych została udostępniona dystrybutorowi. To samo dotyczy wszystkich innych uczestników łańcucha dostaw.

W przypadku niezgodności produktu osoba za niego odpowiedzialna podejmuje działania dostosowania produktu, wycofania go z rynku lub odwołania do producenta we wszystkich państwach członkowskich, w których produkt jest dostępny. Jeżeli osoba odpowiedzialna za produkt nie podejmuje wszelkich odpowiednich środków, właściwe władze krajowe mogą podjąć niezbędne środki naprawcze.

Jeżeli produkt spełniający wymagania rozporządzenia stwarza lub może stwarzać poważne ryzyko dla zdrowia ludzkiego, właściwy organ krajowy podejmuje wszelkie niezbędne środki tymczasowe w celu wycofania, odwołania lub ograniczenia dostępności tego produktu na rynku.

Ograniczenia dotyczące niektórych substancji

Załączniki do niniejszego rozporządzenia ustanawiają wykaz substancji, których stosowanie w produktach kosmetycznych jest zakazane (załącznik II) lub ograniczone (załącznik III). Zabronione są również niektóre barwniki (inne niż wymienione w załączniku IV), środki konserwujące (inne niż wymienione w załączniku V) i substancje promieniochronne (inne niż wymienione w załączniku VI).

Rozporządzenie zabrania stosowania substancji uznanych za rakotwórcze, mutagenne lub działające szkodliwie na rozrodczość (CMR), z wyjątkiem szczególnych przypadków. Rozporządzenie zapewnia wysoki poziom ochrony zdrowia ludzkiego w przypadku stosowania nanomateriałów w produktach kosmetycznych.

Informowanie konsumentów

Etykietowanie produktów przyczynia się do ochrony konsumentów. Pojemniki i opakowania powinny zawierać naniesione w sposób nieusuwalny, łatwo czytelne i widoczne informacje, które powinny zawierać:

 • nazwę (firmę) oraz adres osoby odpowiedzialnej za produkt,
 • kraj pochodzenia w przypadku importu,
 • nominalną masę lub objętość zawartości opakowania w momencie pakowania,
 • datę, do której dany produkt kosmetyczny, przechowywany w odpowiednich warunkach, zachowuje w pełni swoje pierwotne właściwości,
 • środki ostrożności dotyczące stosowania, w tym dla kosmetyków do stosowania profesjonalnego,
 • numer partii produkcyjnej lub znak, który umożliwia identyfikację produktu,
 • wykaz składników, tj. wszystkich substancji lub mieszanin stosowanych celowo w procesie wytwarzania produktu kosmetycznego.

Język, w którym są podawane informacje jest określony przez państwo członkowskie, w którym produkt jest udostępniany użytkownikowi końcowemu.

Testy na zwierzętach

Testy na zwierzętach muszą być zastąpione przez metody alternatywne. Rozporządzenie zabrania wykonywania testów na zwierzętach w Unii Europejskiej dla:

 • produktów gotowych,
 • składników lub kombinacji składników.

Rozporządzenie zakazuje również wprowadzania na rynek w Unii Europejskiej:

 • produktów, których receptura końcowa była przedmiotem testów na zwierzętach,
 • produktów zawierających składniki lub kombinacje składników, które były przedmiotem testów na zwierzętach.

Odstępstwo od zakazu wprowadzania do obrotu jest udzielone do 11 marca 2013 r. w celu badania toksyczności substancji przyjmowanych w powtarzanych dawkach, wpływu niektórych substancji na rozrodczość i toksykokinetyki produktów.

W wyjątkowych okolicznościach państwo członkowskie może zwrócić się do Komisji o przyznanie odstępstwa po konsultacji z Komitetem Naukowym ds. Bezpieczeństwa Konsumentów (SCCS), w przypadku gdy powstają poważne obawy dotyczące powszechnie stosowanego składnika, którego nie można zastąpić.

Komitet

Komisję wspiera Stały Komitet ds. Produktów Kosmetycznych (DE) (EN) (FR).

Kontekst

Niniejsze rozporządzenie stanowi przekształcenie dyrektywy 76/768/EWG ze względu na liczne zmiany, które zostały do niej wprowadzone oraz na nowe zapisy, które należy wprowadzić.

Nowe rozporządzenie będzie obowiązywać od 2013 r., choć niektóre jej przepisy są stosowane od 1 grudnia 2010 r.: dotyczą one substancji rakotwórczych, mutagennych lub działających szkodliwie na rozrodczość (CMR).

ODNIESIENIA

Akt

Wejście w życie

Termin transpozycji przez państwa członkowskie

Dziennik Urzędowy

Rozporządzenie (WE) nr 1223/2009

11.7.2013; 1.12.2010 (art. 15, ust. 1 i 2, art. 14, 16, 31 i 32) 11.1.2013 (art. 16 ust. 3, akapit drugi)

-

Dz.U. L 342 z 22.12.2009

AKTY POWIĄZANE

Komunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie zakazu przeprowadzania testów na zwierzętach i zakazu wprowadzania do obrotu oraz w sprawie aktualnej sytuacji w zakresie metod alternatywnych w branży produktów kosmetycznych [COM (2013) 135 wersja ostateczna].

Komunikat potwierdza, że Komisja zamierza dotrzymać terminu 11 marca 2013 r. przewidzianego w rozporządzeniu dotyczącym produktów kosmetycznych w celu wprowadzenia całkowitego zakazu wprowadzania do obrotu w UE kosmetyków testowanych na zwierzętach. Komisja zamierza nadal wspierać prace nad metod alternatywnych wobec testów na zwierzętach, ponieważ całkowite zastąpienie testów na zwierzętach innymi metodami nie jest jeszcze możliwe. W tym celu Komisja przeznaczyła w latach 2007-2011 na prace badawcze prawie 238 mln euro. Swój wkład w dofinansowanie tych badań ma również przemysł kosmetyczny, który wsparł inicjatywę SEURAT kwotą 25 mln euro, wypłacaną w okresie od 2011 do 2015 r. Komisja pragnie zachęcić kraje trzecie do pójścia w ślady Unii Europejskiej i dąży do tego, by metody alternatywne wobec testów na zwierzętach stały się priorytetem Unii w dziedzinie wymiany handlowej i współpracy międzynarodowej.

Ostatnia aktualizacja: 08.11.2013

Top