Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Ekologiczny znak jakości

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html CS html DA html DE html EL html EN html FR html IT html HU html NL html PL html PT html RO html FI html SV
Multilingual display
Text

Ekologiczny znak jakości

Wspólnotowy ekologiczny znak jakości jest dobrowolnym systemem przyznawania oznakowania ekologicznego. Umożliwia on konsumentom rozpoznawanie najbardziej przyjaznych dla środowiska produktów wysokiej jakości.

AKT

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 66/2010 z dnia 25 listopada 2009 r. w sprawie oznakowania ekologicznego UE.

STRESZCZENIE

Oznakowanie ekologiczne Unii Europejskiej może być przyznawane produktom i usługom, których wpływ na środowisko jest najniższy w porównaniu do produktów z tej samej grupy . Kryteria oznakowania są opracowywane w oparciu o dane naukowe dotyczące całego cyklu życia produktów, od ich wytwarzania aż po eliminację.

Znak jakości może zostać przyznany dowolnym produktom lub usługom dostarczanym na rynek Wspólnoty do celów dystrybucji, konsumpcji lub użytkowania za opłatą lub nieodpłatnie pod warunkiem że kryteria ekologiczne zostały jasno określone. Oznakowanie nie ma zastosowania do produktów leczniczych stosowanych u ludzi ani do sprzętu medycznego.

System został ustanowiony rozporządzeniem (EWG) nr 880/92 i zmieniony rozporządzeniem (WE) nr 1980/2000. Celem niniejszego rozporządzenia (WE) nr 66/2010 jest poprawa zasad przyznawania, użytkowania i funkcjonowania oznakowania.

Kryteria przyznawania

Przyznawanie znaku jakości uwzględnia cele wspólnotowe w zakresie ochrony środowiska oraz etyki, które dotyczą w szczególności:

  • wpływu produktów i usług na zmiany klimatu, środowisko naturalne i różnorodność biologiczną, zużycie energii i zasobów, wytwarzanie zanieczyszczeń, emisję i zrzuty substancji niebezpiecznych do środowiska,
  • zastępowania substancji niebezpiecznych przez substancje bezpieczniejsze,
  • trwałości i możliwości ponownego wykorzystania produktów,
  • ostatecznego wpływu na środowisko, w tym na zdrowie i bezpieczeństwo konsumentów,
  • przestrzegania norm społecznych i etycznych, takich jak międzynarodowe normy dotyczące pracy,
  • uwzględniania kryteriów ustanowionych przez inne oznaczenia na poziomie krajowym lub regionalnym,
  • ograniczenia badań wykonywanych na zwierzętach.

Znak jakości nie może zostać przyznany produktom zawierającym substancje sklasyfikowane w rozporządzeniu (WE) nr 1272/2008 jako toksyczne, niebezpieczne dla środowiska, rakotwórcze i mutagenne ani zawierającym substancje podlegające ramom prawnym postępowania z w zakresie chemikaliów (REACH).

Właściwe organy

Państwa członkowskie wyznaczają jednostkę lub jednostki odpowiedzialne za proces przyznawania znaku jakości na poziomie krajowym. Ich funkcjonowanie musi być przejrzyste, a działania otwarte na udział wszystkich zainteresowanych stron.

Są one w szczególności zobowiązane do regularnego sprawdzania zgodności produktu z kryteriami oznakowania oraz właściwe do przyjmowania skarg, informowania opinii publicznej, nadzorowania lub zakazywania reklam wprowadzających w błąd lub zakazywania produktów.

Procedura przydzielania i stosowania znaku jakości

Aby móc stosować znak jakości, podmioty gospodarcze kierują wniosek do:

  • jednego lub więcej państw członkowskich, które przekazują go do właściwego organu krajowego,
  • państwa trzeciego, który przekazuje je państwu członkowskiemu, w którym produkt jest sprzedawany.

Jeśli produkty spełniają kryteria oznakowania, właściwa jednostka zawiera umowę z podmiotem gospodarczym w celu ustalenia zasady korzystania ze znaku oraz jego wycofania. Podmiot gospodarczy może wtedy umieścić znak jakości na etykiecie swojego produktu. Stosowanie znaku podlega opłacie w chwili składania wniosku i opłatom rocznym.

Komisja ustala katalog produktów, które uzyskały znak jakości.

Komitet Unii Europejskiej ds. Oznakowania Ekologicznego (KUEOE)

Komisja ustanawia komitet składający się z przedstawicieli właściwych jednostek krajowych, z którym konsultuje się przy opracowywaniu lub przeglądzie kryteriów i wymagań dotyczących przyznawania znaku jakości.

Kontekst

Rozporządzenie (WE) nr 1980/2000 traci swą moc, a swoje zastosowanie zachowuje jedynie do umów zawartych przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia aż do daty ich normalnego wygaśnięcia.

ODNIESIENIA

Akt

Wejście w życie

Termin transpozycji przez państwa członkowskie

Dziennik Urzędowy

Rozporządzenie (WE) nr 66/2010

20.2.2010

-

Dz.U. L 27 z 30.1.2010

AKTY POWIĄZANE

Decyzja Komisji 2010/709/UE z dnia 22 listopada 2010 r. ustanawiająca Komitet Unii Europejskiej ds. Oznakowania Ekologicznego (notyfikowana jako dokument nr C(2010) 7961).Tekst mający znaczenie dla EOG.

Niniejsza dyrektywa ustanawia Komitet Unii Europejskiej ds. Oznakowania Ekologicznego (KUEOE), którego członkowie są powoływani przez Komisję. W jego skład wchodzą przedstawiciele państw członkowskich Unii Europejskiej i Europejskiego Obszaru Gospodarczego, jak również właściwe organy europejskie.

Decyzja Komisji 2013/295/ UEz dnia 17 czerwca 2013 r. zmieniająca decyzje 2006/799/WE, 2007/64/WE, 2009/300/WE, 2009/543/WE, 2009/544/WE, 2009/563/WE, 2009/564/WE, 2009/567/WE, 2009/568/WE, 2009/578/WE, 2009/598/WE, 2009/607/WE, 2009/894/WE, 2009/967/WE, 2010/18/WE oraz 2011/331/UE w celu przedłużenia okresu obowiązywania kryteriów ekologicznych przyznawania oznakowania ekologicznego UE niektórym produktom[notyfikowana jako dokument nr C(2013) 3550 - Dz.U. L 167 z 19.6.2013].

Komisja przyjęła serię decyzji ustanawiających kryteria ekologiczne przyznawania oznakowania ekologicznego UE różnym rodzajom produktów; dla kilku z nich okres obowiązywania kryteriów wygasł między czerwcem a grudniem 2013 r.

Rozporządzenie Komisji (UE) nr 782/2013 z dnia 14 sierpnia 2013 r. zmieniające załącznik III do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 66/2010 w sprawie oznakowania ekologicznego UE (Dz.U. L219/26 z 15.8.2013).

Komisja przyjęła rozporządzenie zmieniające załącznik III do rozporządzenia nr 66/2010, aby zmodyfikować maksymalną wysokość opłat na sfinansowanie oceny i przetwarzania wniosków o przyznanie oznakowania ekologicznego UE nadsyłanych przez producentów.

Ostatnia aktualizacja: 28.03.2014

Top