Help Print this page 
Title and reference
Płatności transgraniczne w euro - EUR-Lex

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html CS html DA html DE html EL html EN html FR html IT html HU html NL html PL html PT html RO html FI html SV
Multilingual display
Text

Płatności transgraniczne w euro

Transakcje płatności (w szczególności transakcje bankowe) dokonywane w państwie członkowskim lub między dwoma państwami członkowskimi podlegają takim samym opłatom. Rozporządzenie ma zastosowanie do wszystkich elektronicznych transakcji płatniczych, w tym przelewów, poleceń zapłaty, wypłat w bankomatach, płatności kartami debetowymi i kredytowymi, a także przekazów pieniężnych.

AKT

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 924/2009 z dnia 16 września 2009 r. w sprawie płatności transgranicznych we Wspólnocie oraz uchylające rozporządzenie (WE) nr 2560/2001 (tekst mający znaczenie dla EOG).

STRESZCZENIE

Niniejsze rozporządzenie zapewnia, że płatności krajowe i transgraniczne wykonywane we Wspólnocie podlegają takim samym zasadom w zakresie opłat bankowych.

Zakres zastosowania

Wspomniane płatności są dokonywane w euro lub w walucie krajowej państw członkowskich stosujących rozporządzenie. Tym samym, na wniosek Szwecji, zasadę równych opłat stosuje się również do płatności dokonywanych w koronach szwedzkich.

Rozporządzenie nie ma zastosowania do płatności dokonywanych przez dostawców usług płatniczych na ich własny rachunek lub dla innych dostawców o podobnym charakterze. Rozporządzenie nie obejmuje również opłat za przeliczenie waluty.

Równe opłaty stosowane do płatności

Usługodawcy fakturują równe opłaty za:

  • płatności transgraniczne, transakcje przetwarzane elektronicznie, gdy dostawcy usług płatniczych płatnika i odbiorcy znajdują się w różnych państwach,
  • płatności krajowe, transakcje przetwarzane elektronicznie, gdy obydwaj dostawcy usług znajdują się w tym samym państwie.

Ułatwienie automatyzacji płatności

Dostawca usług płatniczych nadaje każdemu klientowi międzynarodowy numer rachunku bankowego (IBAN) oraz - wyłącznie w sytuacji, gdy jest to konieczne -kod identyfikujący banku (BIC), które klient stosuje podczas transakcji transgranicznych. W przypadku niestosowania tych kodów klient może ponieść dodatkowe opłaty. Dostawca usług jest zobowiązany poinformować klienta o wysokości dodatkowych kosztów przed przeprowadzeniem transakcji.

Od 1 lutego 2014 r. wszystkie przelewy muszą być wykonywane zgodnie z zasadami SEPA (projekt jednolitego obszaru płatności w euro), zarówno w przypadku płatności krajowych, jak i transgranicznych.

Od 1 lutego 2016 r. dostawcy usług płatniczych nie będą już wymagali od klientów kodu BIC w przypadku transgranicznych transakcji płatniczych.

Przestrzeganie wymogów prawnych

Państwa członkowskie wyznaczają właściwe organy, których rolą jest egzekwowanie wymogów wynikających z niniejszego rozporządzenia.

W przypadku naruszenia przepisów przez dostawców, odbiorcy usług lub inne strony zainteresowane mogą wnosić skargi do organów krajowych.

Procedury rozpatrywania skarg i pozasądowe procedury rozjemcze są ustanawiane przez państwa członkowskie, które wyznaczają lub ustanawiają w tym celu właściwe organy.

Państwa członkowskie określają kary stosowane w przypadku naruszenia przepisów.

Współpraca transgraniczna

Aktywna współpraca odpowiednich władz i organów odpowiedzialnych za procedury rozpatrywania skarg i pozasądowe procedury rozjemcze zapewnia sprawne rozstrzyganie sporów transgranicznych.

Kontekst

Aby zapewnić dobre działanie rynku wewnętrznego, konieczne jest stworzenie zintegrowanego rynku płatności w euro, w którym nie będzie żadnej różnicy między płatnościami krajowymi i transgranicznymi. W tym celu projekt jednolitego obszaru płatności w euro (SEPA) przewiduje wprowadzenie usług płatności wspólnych dla całej UE, zastępujących obecne usługi płatności krajowych.

Odniesienia

Akt

Wejście w życie

Termin transpozycji przez państwa członkowskie

Dziennik Urzędowy

Rozporządzenie (WE) nr 924/2009

1.11.2009

-

Dz.U. L 266 z 9.10.2009

Rozporządzenie (UE) no260/2012

1.4.2012

-

Dz.U. L 94 z 30.3.2012

AKTY POWIĄZANE

Komunikat Komisji z dnia 10 września 2009 r. w sprawie dokończenia budowy jednolitego obszaru płatności w euro (SEPA): plan działania na lata 2009–2012 [ COM(2009) 471 wersja ostateczna - nieopublikowany w Dzienniku Urzędowym].

Plan działań przedstawiony przez Komisję wyznacza priorytety jednolitego obszaru płatności w euro (SEPA) na lata 2009–2010. Priorytety odnoszące się do państw członkowskich, które przyjęły euro lub przygotowują się do przyjęcia euro oraz do Szwecji powinny umożliwić:

  • przyspieszanie migracji produktów finansowych i standardów płatności do produktów SEPA,
  • zwiększanie widoczności SEPA i produktów SEPA,
  • uzupełnianie ram prawnych SEPA i wzmacnianie zgodności jego norm z normami Europejskiej Rady ds. Płatności,
  • zapewnienie standaryzacji, interoperacyjności i bezpieczeństwa obsługi płatności,
  • poprawę zarządzania SEPA poprzez rozwój nowej właściwej struktury na poziomie europejskim.

Komunikat Komisji nr 2002/C 165/08 z dnia 11 lipca 2002 r. uwzględniający artykuł 9 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 2560/2001 [Dz.U. C 165 z 11.7.2002].

Komisja otrzymała dnia 28 czerwca 2002 r. powiadomienie o decyzji władz szwedzkich o rozszerzeniu stosowania rozporządzenia do korony szwedzkiej.

06.12.2013

Top