Help Print this page 
Title and reference
Gwarancja bezpieczeństwa zabawek w Unii Europejskiej

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Gwarancja bezpieczeństwa zabawek w Unii Europejskiej

Wszelkie zabawki wytworzone w Unii Europejskiej lub do niej przywożone, przed udostępnieniem na rynku, muszą spełnić surowe wymogi bezpieczeństwa. Wymagania te są okresowo aktualizowane w celu uwzględnienia postępu technicznego i wiedzy naukowej.

AKT

Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/48/WE z dnia 18 czerwca 2009 r. w sprawie bezpieczeństwa zabawek

STRESZCZENIE

Wszelkie zabawki wytworzone w Unii Europejskiej lub do niej przywożone, przed udostępnieniem na rynku, muszą spełnić surowe wymogi bezpieczeństwa. Wymagania te są okresowo aktualizowane w celu uwzględnienia postępu technicznego i wiedzy naukowej.

JAKIE SĄ CELE NINIEJSZEJ DYREKTYWY?

Dyrektywa z 2009 r. ustanawia wymagania bezpieczeństwa dotyczące zabawek wchodzących na rynek UE. Określa ona szczegółowy zakres odpowiedzialności różnych podmiotów łańcucha dostaw - od producenta do sprzedawcy. Wymagania mają na celu zapewnienie wysokiego poziomu zdrowia i bezpieczeństwa, ochronę ogółu społeczeństwa i środowiska oraz zagwarantowanie uczciwej konkurencji na unijnym rynku zabawek.

KLUCZOWE ZAGADNIENIA

Zabawki to produkty zaprojektowane lub przeznaczone, wyłącznie lub nie, do użytku podczas zabawy przez dzieci poniżej 14 roku życia.

Zważywszy na fakt, że producenci posiadają szczegółową wiedzę o swoim produkcie, są oni odpowiedzialni za zapewnienie, że ich zabawki spełniają wszystkie obowiązujące wymagania bezpieczeństwa.

Importerzy mogą wprowadzać na rynek wyłącznie zabawki pochodzące spoza UE, które spełniają wszelkie obowiązujące wymagania bezpieczeństwa.

Dystrybutorzy i sprzedawcy muszą postępować z należytą starannością w zakresie obowiązujących wymagań bezpieczeństwa.

Za nadzór rynku odpowiadają organy krajowe.

Zabawki, które spełniają zasadnicze wymagania bezpieczeństwa, kwalifikują się do otrzymania deklaracji zgodności WE, muszą posiadać oznakowanie CE i mogą trafić do sprzedaży w całej UE.

Przepisy nie mają zastosowania do następujących zabawek: sprzętu do publicznego użytku na placach zabaw, automatów do gier przeznaczonych do publicznego użytku, pojazdów dla dzieci wyposażonych w silniki spalinowe, zabawek z silnikami parowymi, proc i katapult.

Dyrektywa jest okresowo uaktualniania, w celu ustanowienia wartości granicznych substancji chemicznych (takich jak kadm, bar lub bisfenol A) stosowanych w zabawkach.

ODNIESIENIA

Akt

Wejście w życie

Termin transpozycji przez państwa członkowskie

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

Dyrektywa 2009/48/WE

20.7.2011Z wyłączeniem części III załącznikaII (wymagania bezpieczeństwa dotyczące właściwości chemicznych): 20.7.2013

20.1.2011

Dz.U. L 170 z 30.6.2009, s. 1-37

Akt(-y) zmieniający(-e)

Wejście w życie

Termin transpozycji przez państwa członkowskie

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

Dyrektywa 2012/7/UE

20.7.2013

20.1.2013

Dz.U. L 64 z 3.3.2012, s. 7-8

Rozporządzenie (UE) nr 681/2013

20.7.2013

-

Dz.U. L 195 z 18.7.2013, s. 16-17

Dyrektywa 2014/79/UE

21.12.2015

21.12.2015

Dz.U. L 182 z 21.6.2014, s. 49-51

Dyrektywa 2014/81/UE

21.12.2015

21.12.2015

Dz.U. L 183 z 24.6.2014, s. 49-51

Dyrektywa 2014/84/UE

1.7.2015

1.7.2015

Dz.U. L 192 z 1.7.2014, s. 49-51

AKTY POWIĄZANE

Rozporządzenie (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006 r. w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH), utworzenia Europejskiej Agencji Chemikaliów, zmieniające dyrektywę 1999/45/WE oraz uchylające rozporządzenie Rady (EWG) nr 793/93 i rozporządzenie Komisji (WE) nr 1488/94, jak również dyrektywę Rady 76/769/EWG i dyrektywy Komisji 91/155/EWG, 93/67/EWG, 93/105/WE i 2000/21/WE (Dziennik Urzędowy L 396 z 30.12.2006, s. 1-794)

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1272/2008 z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie klasyfikacji, oznakowania i pakowania substancji i mieszanin, zmieniające i uchylające dyrektywy 67/548/EWG i 1999/45/WE oraz zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1907/2006 (Dziennik Urzędowy L 353 z 31.12.2008, s. 1-1355)

Ostatnia aktualizacja: 02.01.2015

Top