Help Print this page 
Title and reference
Umowy o kredyt konsumencki

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Umowy o kredyt konsumencki

Rozwojowi rynku kredytowego w obrębie Unii Europejskiej musi towarzyszyć wzmocnienie praw konsumenckich. Harmonizacja przepisów krajowych musi także umożliwiać promowanie kredytów transgranicznych.

AKT

Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/48/WE z dnia 23 kwietnia 2008 r. w sprawie umów o kredyt konsumencki oraz uchylająca dyrektywę Rady 87/102/EWG

STRESZCZENIE

Rozwojowi rynku kredytowego w obrębie Unii Europejskiej musi towarzyszyć wzmocnienie praw konsumenckich. Harmonizacja przepisów krajowych musi także umożliwiać promowanie kredytów transgranicznych.

JAKI JEST CEL TEJ DYREKTYWY?

Dyrektywa ma na celu harmonizację przepisów ustawowych, wykonawczych i administracyjnych w krajach UE w zakresie kredytów udzielanych konsumentom w celu sfinansowania zakupu towarów lub usług (wczasów, towarów, nowego samochodu itp.). Umożliwi to otwarcie europejskiego rynku kredytów konsumenckich oraz jednoczesne zwiększenie przejrzystości warunków umów i poziomu ochrony konsumenckiej.

Niniejszej dyrektywy nie stosuje się jednak do:

umów o kredyt zabezpieczony hipoteką, które są regulowane dyrektywą 2014/17/UE w sprawie konsumenckich umów o kredyt związanych z nieruchomościami mieszkalnymi,

umów o kredyt przeznaczony na sfinansowanie nabycia prawa własności nieruchomości gruntowej lub budynku, regulowanych dyrektywą 2014/17/UE,

umów o kredyt, którego całkowita kwota jest niższa niż 200 euro lub wyższa niż 75 000 euro. Najpóźniej do 21 marca 2016 r. (termin transpozycji dyrektywy 2014/17/UE) dyrektywa musi zostać zastosowana do umów o kredyt niegwarantowany udzielany na cele przeprowadzenia remontu nieruchomości mieszkalnej w kwocie większej niż 75 000 euro.

GŁÓWNE ASPEKTY

Wszelkie reklamy umów o kredyt podające dane odnoszące się do kosztów kredytu (np. stopę oprocentowania) muszą zawierać standardowe informacje określone na podstawie reprezentatywnego przykładu, takie jak:

stopę oprocentowania kredytu, wraz ze szczegółami dotyczącymi kosztu kredytu,

kwotę kredytu,

rzeczywistą roczną stopę oprocentowania, która przedstawia wszystkie obowiązkowe koszty konieczne do uzyskania kredytu wyrażone procentowo (stopę oprocentowania, opłatę administracyjną, obowiązkowe składki z tytułu ubezpieczenia, opłaty gwarancyjne).

Na etapie poprzedzającym zawarcie umowy o kredyt kredytodawca ma obowiązek udzielić zrozumiałych informacji dotyczących podstawowych cech oferowanego produktu kredytowego w odpowiednim czasie. Do takich informacji zaliczają się m.in.:

okres obowiązywania umowy o kredyt,

całkowita kwota kredytu,

stopa oprocentowania kredytu i powiązane z nią warunki,

rzeczywista roczna stopa oprocentowania i całkowita kwota do zapłaty przez konsumenta,

kwota, liczba i częstotliwość spłat,

opłaty związane z umową lub z niej wynikające,

konsekwencje zalegania przez konsumenta ze spłatą lub niedokonania spłaty.

Konsumenci powinni otrzymać informacje w ujednoliconym formacie.

Umowa o kredyt musi także zawierać podobne informacje w podobnym formacie.

Kredytodawca musi:

udzielić konsumentom odpowiednich wyjaśnień, aby mogli dokonać wyboru umowy, która odpowiada ich potrzebom i sytuacji finansowej,

ocenić wypłacalność swoich klientów przed podpisaniem umowy, przy jednoczesnym poszanowaniu prawa konsumentów do otrzymania informacji o odrzuceniu ich wniosku o kredyt po sprawdzeniu informacji w bazie danych o kredytach.

Konsumenci:

mają 14 dni na odstąpienie od umowy bez konieczności podawania powodu,

mają prawo do przedterminowej spłaty swojego kredytu w dowolnym momencie, pod warunkiem że kredytodawca otrzyma sprawiedliwą i obiektywnie uzasadnioną rekompensatę.

OD KIEDY DYREKTYWA MA ZASTOSOWANIE?

Niniejsza dyrektywa weszła w życie 11 czerwca 2008 r. i musiała zostać transponowana najpóźniej do 11 czerwca 2010 r.

Dalsze informacje są dostępne na stronie internetowej Komisji Europejskiej poświęconej prawom konsumenta.

Zob. także dodatkowe informacje o dyrektywie w sprawie kredytu konsumenckiego oraz inne pytania związane z dyrektywą i jej wdrożeniem.

ODNIESIENIA

Akt

Wejście w życie

Termin transpozycji przez państwa członkowskie

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

Dyrektywa 2008/48/WE

11.6.2008

11.6.2010

Dz.U. 133 z 22.5.2008, s. 66-92

Akt(-y) zmieniający(-e)

Wejście w życie

Termin transpozycji przez państwa członkowskie

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

Dyrektywa 2014/17/UE

20.3.2014

21.3.2016

Dz.U. L 60 z 28.2.2014, s. 34-85

Ostatnia aktualizacja: 05.01.2015

Top