Help Print this page 
Title and reference
Profilaktyka antynikotynowa

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Profilaktyka antynikotynowa

Niniejsze zalecenie ma zachęcić państwa członkowskie do wzmożenia walki z nałogiem palenia tytoniu, zwłaszcza poprzez intensywny rozwój profilaktyki antynikotynowej wśród dzieci i młodzieży.

AKT

Zalecenie Rady 2003/54/WE z dnia 2 grudnia 2002 r. w sprawie zapobiegania paleniu oraz inicjatyw zmierzających do większego ograniczenia użycia tytoniu [Dz.U. L 22 z 25.1.2003].

STRESZCZENIE

Zgodnie z art. 152 (DE) (EN) (FR) traktatu WE Wspólnota stawia sobie za cel osiągnięcie wysokiego poziomu ochrony zdrowia publicznego, uzupełniając działania państw członkowskich. Palenie tytoniu wciąż pozostaje najpoważniejszą przyczyną możliwych do uniknięcia zgonów w Europie. Przemysł tytoniowy zachęca do palenia poprzez strategie marketingowe, reklamowe i promocyjne, przyczyniając się tym samym do wzrostu śmiertelności i chorób związanych z paleniem wyrobów tytoniowych. Pewne strategie obierają sobie za szczególny cel młodzież w wieku szkolnym. Przeprowadzone badania wykazały, że 60 % palących zaczyna palić przed ukończeniem trzynastego roku życia, a 90 % – osiemnastego roku życia. Dlatego niniejsze zalecenie kładzie szczególny nacisk na edukację i profilaktykę antynikotynową wśród dzieci i młodzieży.

Zaproponowane środki uzupełniają postanowienia dyrektywy w sprawie wyrobów tytoniowych przyjętej w roku 2001 oraz dyrektywy w sprawie reklamy i sponsorowania wyrobów tytoniowych przyjętej w maju 2003 r. Unijni legislatorzy dołożyli także starań, aby środki te były spójne z postanowieniami Ramowej Konwencji Antytytoniowej Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) (EN) (ES) (FR). W momencie przyjęcia niniejszego zalecenia treść Konwencji była jeszcze negocjowana.

Ograniczenie możliwości sprzedaży wyrobów tytoniowych dzieciom i młodzieży

Zalecenie zachęca państwa członkowskie do przyjęcia regulacji prawnych i/lub administracyjnych zabraniających sprzedaży wyrobów tytoniowych dzieciom i młodzieży poprzez zastosowanie następujących środków:

 • zobligowanie sprzedawców wyrobów tytoniowych do sprawdzania, czy kupujący osiągnął wiek wymagany prawem krajowym,
 • wycofanie wyrobów tytoniowych ze stoisk samoobsługowych,
 • ograniczenie dostępu do automatów papierosowych,
 • ograniczenie sprzedaży na odległość, zwłaszcza przez Internet,
 • zakaz dopuszczania do sprzedaży przeznaczonych dla dzieci słodyczy i zabawek przypominających opakowaniem i/lub zawartością wyroby tytoniowe,
 • zakaz sprzedaży papierosów na sztuki lub w opakowaniach mniejszych niż 19 sztuk.

Ograniczenie reklamy i promocji wyrobów tytoniowych

Zalecenie zachęca państwa członkowskie do przyjęcia środków zakazujących poniższych form reklamy i promocji:

 • wykorzystywania marki produktu tytoniowego w przypadku produktów lub usług innych niż przemysł tytoniowy,
 • stosowania przedmiotów promocyjnych (zapalniczki, popielniczki, parasole itp.) oraz egzemplarzy testowych,
 • stosowania i ogłaszania promocyjnych technik sprzedaży, takich jak obniżki cen, prezenty, promocje lub uczestnictwo w konkursach albo zabawach promocyjnych,
 • wykorzystywania plakatów, tablic i innych technik reklamy wentrznej lub zewnętrznej (jak np. reklama na automatach papierosowych),
 • reklamy w kinach.

Środki skierowane do producentów wyrobów tytoniowych

Państwa członkowskie powinny stworzyć środki zmuszające producentów wyrobów tytoniowych do składania oświadczeń dotyczących wydatków poniesionych na reklamę, marketing, sponsorowanie i kampanie promocyjne.

Ochrona przed paleniem biernym

Państwa członkowskie są zachęcane do wprowadzania regulacji prawnych zapewniających odpowiednią ochronę przed biernym paleniem w miejscach pracy, zamkniętych miejscach publicznych i transporcie publicznym. Zaleca się szczególną dbałość o instytucje oświatowe, medyczne i opieki nad dziećmi.

Inne środki

Zalecenie wzywa państwa członkowskie do wzmocnienia programów mających na celu zniechęcanie do wczesnego palenia i wspomaganie pokonania nałogu palenia. Popiera także przyjęcie i wdrożenie odpowiednich środków dotyczących cen wyrobów tytoniowych, aby zmniejszyć ich sprzedaż.

Nadzór

Co dwa lata państwa członkowskie mają informować Komisję o działaniach podjętych zgodnie z zaleceniem. W nieprzekraczalnym terminie roku po otrzymaniu tych informacji od państw członkowskich Komisja zobowiązana jest do przedstawienia raportu dotyczącego wdrożenia zaproponowanych środków i przedstawienia nowych koniecznych działań.

AKTY POWIĄZANE

Dyrektywa 2003/33/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 maja 2003 r. w sprawie zbliżenia przepisów ustawowych, wykonawczych i administracyjnych państw członkowskich, odnoszących się do reklamy i sponsorowania wyrobów tytoniowych [Dz.U. L 152 z 20.6.2003].

Ta dyrektywa zakazuje reklamy wyrobów tytoniowych w mediach drukowanych, w audycjach radiowych i w usługach społeczeństwa informacyjnego oraz sponsorowania imprez o zasięgu ponadgranicznym w celu promowania wyrobów tytoniowych.

Dyrektywa 2001/37/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 5 czerwca 2001 r. w sprawie zbliżenia przepisów ustawowych, wykonawczych i administracyjnych państw członkowskich, dotyczących produkcji, prezentowania i sprzedaży wyrobów tytoniowych [Dz.U. L 194 z 18.7.2001].

Niniejsza dyrektywa reguluje zasady dotyczące produkcji, prezentowania i sprzedaży wyrobów tytoniowych w państwach członkowskich UE. Dotyczy między innymi umieszczania ostrzeżeń na opakowaniach, maksymalnej zawartości w papierosach substancji smolistych, nikotyny i tlenku węgla, zakazu umieszczania na opakowaniach takich napisów jak „lekkie” lub „łagodne” tudzież zakazu wyrobów tytoniowych do stosowania doustnego.

Ostatnia aktualizacja: 30.05.2006

Top