Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Reklama i sponsorowanie wyrobów tytoniowych (media drukowane, audycje radiowe, społeczeństwo informacyjne)

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html CS html DA html DE html EL html EN html FR html IT html HU html NL html PL html PT html RO html FI html SV
Multilingual display
Text

Reklama i sponsorowanie wyrobów tytoniowych (media drukowane, audycje radiowe, społeczeństwo informacyjne)

Niniejsza dyrektywa ma na celu wprowadzenia zakazu reklamy wyrobów tytoniowych w mediach drukowanych, audycjach radiowych i usługach społeczeństwa informacyjnego na szczeblu Unii Europejskiej. Celem jest również wprowadzenie zakazu sponsorowania imprez mających skutek ponadgraniczny.

AKT

Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady nr 2003/33/WE z dnia 26 maja 2003 r. w sprawie zbliżenia przepisów ustawowych, wykonawczych i administracyjnych państw członkowskich odnoszących się do reklamy i sponsorowania wyrobów tytoniowych.

STRESZCZENIE

Zakres stosowania

Niniejsza dyrektywa ma na celu harmonizację prawa państw członkowskich w zakresie reklamy i promocji produktów tytoniowych. Dyrektywa nie zajmuje się kwestiami reklamy pośredniej, historii wydatków poniesionych na promocje przedsiębiorstw tytoniowych lub sprzedaży w automatach. Te kwestie są przedmiotem zalecenia Rady. Dyrektywa nie porusza również problemu reklamy telewizyjnej. Tę dziedzinę reguluje w istocie dyrektywa „Audiowizualne usługi medialne świadczone ponadgranicznie”, zakazująca jakiejkolwiek formy reklamy telewizyjnej papierosów i innych produktów tytoniowych.

Zakaz i ograniczenia reklamy produktów tytoniowych

Z zasady reklama produktów tytoniowych jest zakazana w:

  • mediach drukowanych (prasa i inne wydawnictwa),
  • usługach społeczeństwa informacyjnego,
  • jakichkolwiek audycjach radiowych.

Reklama jest ograniczona do publikacji skierowanych wyłącznie do osób zawodowo zajmujących się handlem wyrobami tytoniowymi i publikacji, które są drukowane i wydawane w państwach trzecich, w przypadku gdy zasadniczo nie są one przeznaczone na rynek Wspólnoty.

Sponsorowanie

Sponsorowanie audycji radiowych, imprez lub innych ponadgranicznych działań mających na celu lub skutkujących promowaniem wyrobów tytoniowych jest zakazane. Podobnie zakazana jest jakakolwiek dystrybucja wyrobów tytoniowych w kontekście sponsorowania takich imprez.

Jednakże sponsorowanie imprez lub działań bez skutku ponadgranicznego nie jest uregulowane niniejszą dyrektywą.

Kary

Państwa członkowskie ustanawiają zasady skutecznych i proporcjonalnych sankcji stosowanych w razie naruszenia przepisów krajowych, przyjętych na podstawie niniejszej dyrektywy.

Wykonanie

Komisja utworzyła nieformalną grupę łącznikową składającą się z urzędników państw członkowskich zajmujących się problemem reklamy wyrobów tytoniowych. Dzięki grupie ułatwiona jest wymiana dobrych praktyk i informacji związanych ze stosowaniem dyrektywy.

Stosowanie jej na poziomie krajowym zależy od władz publicznych, ale również od prawa bezpośredniego wniesienia odwołania przez organizacje pozarządowe.

Kontekst

W następstwie dyrektywy z czerwca 2001 r. w sprawie produkcji, prezentowania i sprzedaży wyrobów tytoniowych niniejsza dyrektywa wpisuje się w ramy ogólnej strategii ograniczenia tytoniu, aktywnie realizowanej przez Komisję Europejską.

Harmonizacja prawa krajowego w zakresie promocji tytoniu sprzyja w znacznym stopniu ochronie zdrowia. Tytoń w istocie powoduje rocznie ponad 650 tysięcy zgonów na terenie Wspólnoty.

Ponadto harmonizacja prawa eliminuje ryzyko zakłócenia konkurencji na rynku wewnętrznym, które mogłoby powstać z powodu różnic w prawie krajowym w zakresie reklamy i sponsorowania wyrobów tytoniowych.

Niniejsza dyrektywa zastępuje dyrektywę 98/43/WE z dnia 6 lipca 1998 r., uchyloną przez Trybunał Sprawiedliwości w sprawie C-376/98 z 5 października 2000 r., z powodu niezgodności niektórych jej przepisów z podstawą prawną uzasadniającą jej przyjęcie. W odpowiedzi na wniosek Niemiec Trybunał orzekł, że w istocie, w przeciwieństwie do tego, co wskazał ustawodawca, niniejsza dyrektywa nie ma na celu ułatwienia wprowadzania rynku wewnętrznego. Trybunał uznał, że dyrektywa ma na celu przede wszystkim ochronę zdrowia publicznego, która poza rzadkimi wyjątkami pozostaje w kompetencji państw członkowskich. Trybunał podtrzymał w sprawie C-380/03 z 12 grudnia 2006 r., że dyrektywa 2003/33/WE stanowi odnośną podstawę prawną.

Wspólnota Europejska ma wpływ na opracowanie międzynarodowych wytycznych w sprawie reklamy pochodzącej z państw trzecich. W maju 2003 r. Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) (EN) (ES) (FR) przyjęła Konwencję Ramową o Ograniczaniu Użycia Tytoniu. Ten pierwszy międzynarodowy traktat wynegocjowany pod auspicjami WHO ustanawia wiążące międzynarodowe reguły współgrające z regułami zawartymi w niniejszej dyrektywie.

Odniesienia

Akt

Wejście w życie

Termin transpozycji przez państwa członkowskie

Dziennik Urzędowy

Dyrektywa 2003/33/WE

20.6.2003

31.7.2005

Dz.U. L 152 z 20.6.2003

AKTY POWIĄZANE

Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 2001/37/WE z dnia 5 czerwca 2001 r. w sprawie zbliżenia przepisów ustawowych, wykonawczych i administracyjnych państw członkowskich, dotyczących produkcji, prezentowania i sprzedaży wyrobów tytoniowych.

Niniejsza dyrektywa ogranicza produkcję, prezentowanie i sprzedaż produktów tytoniowych w państwach członkowskich UE. Dotyczy w szczególności etykiet ostrzegawczych na wyrobach tytoniowych, zakazu używania określeń „mild” lub „light”, maksymalnej zawartości nikotyny, substancji smolistych i tlenku węgla oraz zakaz wyrobów tytoniowych do stosowania doustnego.

Zalecenie Rady 2003/54/WE z 2 grudnia 2002 r. w sprawie zapobiegania paleniu oraz inicjatyw zmierzających do większego ograniczenia użycia tytoniu [Dz.U. L 22 z 21.1.2003].

W zaleceniach tych wzywa się państwa członkowskie do większego ograniczenia użycia tytoniu, ze szczególnym ukierunkowaniem na wzmocnienie działań zapobiegających paleniu tytoniu przez dzieci i młodzież.

Ostatnia aktualizacja: 18.05.2011

Top