Help Print this page 
Title and reference
Europejska strategia na rzecz ograniczenia szkód spowodowanych spożyciem alkoholu

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html CS html DA html DE html EL html EN html FR html IT html HU html NL html PL html PT html RO html FI html SV
Multilingual display
Text

Europejska strategia na rzecz ograniczenia szkód spowodowanych spożyciem alkoholu

W komunikacie określono europejską strategię mającą na celu wspieranie państw członkowskich w ograniczaniu skutków szkodliwego i niebezpiecznego spożywania alkoholu. W tym celu ustalone zostają dziedziny priorytetowe, zidentyfikowane różne poziomy działań oraz opisane środki, które już zostały podjęte przez państwa członkowskie, aby wspierać dobre praktyki. Działania Komisji będą uzupełniać strategie krajowe w tym zakresie.

AKT

Komunikat Komisji z dnia 24 października 2006 r. do Rady, Parlamentu Europejskiego, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i Komitetu Regionów – Strategia UE w zakresie wspierania państw członkowskich w ograniczaniu szkodliwych skutków spożywania alkoholu [COM(2006) 625 wersja ostateczna – nieopublikowany w Dzienniku Urzędowym].

STRESZCZENIE

Strategia dotyczy szkodliwego i niebezpiecznego spożywania alkoholu, a nie samego produktu. Jej celem jest ograniczenie szkodliwych skutków spożywania alkoholu zarówno w zakresie zdrowia, jak i wpływu na gospodarkę i społeczeństwo.

Pięć tematów priorytetowych

Strategia określa pięć priorytetów, aby zmniejszyć niebezpieczne i szkodliwe spożycie alkoholu w Unii Europejskiej. Dla każdego z tych tematów przedstawiono zasadność działania i wskazano wdrożone w państwach członkowskich dobre praktyki.

Ochrona dzieci i młodzieży

Podejmowane działania będą miały na celu osiągnięcie trzech celów:

  • ograniczenie picia alkoholu przez osoby nieletnie, zmniejszenie niebezpiecznego i szkodliwego picia wśród młodych osób,
  • ograniczenie szkód wyrządzanych dzieciom w rodzinach z problemem alkoholowym,
  • ograniczenie narażenia na szkodliwy wpływ alkoholu w okresie ciąży.

Polityka państwa może z powodzeniem ograniczyć szkodliwe spożywanie alkoholu przez młodych ludzi, czego przykładami są: egzekwowanie ograniczeń dotyczących sprzedaży alkoholu, jego dostępności i marketingu, który może mieć wpływ na decyzje młodych ludzi.

W tej dziedzinie ważną rolę mogą odegrać producenci i sprzedawcy napojów alkoholowych.

Przeciwdziałanie prowadzeniu pojazdu pod wpływem alkoholu

Mniej więcej jeden wypadek na cztery powiązany jest ze spożyciem alkoholu. Wypadki drogowe są główną przyczyną zgonów wśród młodzieży.

Ponieważ ryzyko wypadku drogowego związanego ze spożyciem alkoholu wzrasta wraz ze wzrostem stężenia alkoholu we krwi kierowcy, wszystkie państwa członkowskie podjęły działania w kierunku wprowadzenia maksymalnego dopuszczalnego stężenia alkoholu we krwi. Przykłady dobrych praktyk obejmują praktykowanie częstego i systematycznego oraz losowego badania kierowców na obecność alkoholu w wydychanym powietrzu oraz organizowanie programów szkoleniowych i kampanii informacyjnych. Innym przykładem jest wprowadzenie dla młodych kierowców, kierowców środków transportu publicznego i samochodów dostawczych maksymalnego dopuszczalnego stężenia alkoholu we krwi na niższym lub zerowym poziomie.

Zmniejszenie szkodliwych skutków nadużywania alkoholu wśród dorosłych

Celem strategii jest:

  • ograniczenie przewlekłych zaburzeń fizycznych i umysłowych związanych ze spożyciem alkoholu,
  • zmniejszenie liczby zgonów związanych z alkoholem,
  • dostarczanie konsumentom informacji umożliwiających im dokonanie świadomego wyboru,
  • ograniczenie szkód spowodowanych spożyciem alkoholu w miejscu pracy.

Szkodliwe i niebezpieczne spożywanie alkoholu jest jedną z głównych przyczyn przedwczesnych zgonów wśród osób dorosłych oraz ma negatywny wpływ na wydajność w pracy (np. poprzez absencję).

Działaniami, które mogą zapobiec szkodom wywołanym alkoholem u osób dorosłych, a także ograniczyć szkodliwe następstwa w miejscu pracy, są w szczególności: egzekwowanie koncesjonowania sprzedaży alkoholu, szkolenia w zakresie odpowiedzialnego podawania alkoholu, akcje prowadzone w miejscach pracy i kampanie promujące umiarkowane spożycie alkoholu.

Podnoszenie poziomu świadomości

Celem strategii jest uświadamianie obywatelom UE, jaki wpływ ma szkodliwe i niebezpieczne spożywanie alkoholu na zdrowie, wyniki w pracy zawodowej i prowadzenie pojazdów.

Do działań, które mogą pomóc w osiągnięciu tego celu, należą szeroko zakrojone i starannie wdrażane programy szkoleniowe w zakresie zdrowia rozpoczynane we wczesnym dzieciństwie i w miarę możliwości kontynuowane w okresie dorastania. Dzięki nim można podnieść świadomość zagrożeń, jakie wiążą się z alkoholem, i ograniczyć ryzykowne zachowania. Do osiągnięcia tego celu można też wykorzystać kampanie medialne, takie jakie jak inicjatywa „Euro-Bob”, której celem jest zapobieganie prowadzeniu pojazdów po spożyciu alkoholu.

Gromadzenie rzetelnych danych

Komisja będzie prowadziła prace nad utworzeniem i prowadzeniem systemu statystycznego dotyczącego kultury spożywania alkoholu i efektu wprowadzonych przez władze publiczne środków. Dane te zostaną następnie wykorzystanie do opracowania i podjęcia działań, aby przeciwdziałać szkodliwemu i niebezpiecznemu spożywaniu alkoholu.

Poziomy działań

Działania krajowe

Za krajową politykę w zakresie alkoholu odpowiadają przede wszystkim państwa członkowskie. Większość z nich wprowadziła przepisy prawne w odniesieniu do nadmiernego spożywania alkoholu. Ponadto w 2005 r. piętnaście państw członkowskich zawiadomiło o przyjęciu krajowych planów działania lub o istnieniu organów koordynujących politykę dotyczącą alkoholu.

Zakres środków wdrożonych przez państwa członkowskie jest bardzo szeroki i obejmuje takie inicjatywy jak szkolenie, informację konsumencką, kontrole ruchu drogowego, wprowadzenie maksymalnego dopuszczalnego stężenia alkoholu we krwi, koncesjonowanie sprzedaży napojów alkoholowych oraz ustalenie stawek opodatkowania napojów alkoholowych.

Działania podejmowane przez Komisję Europejską

Rola Wspólnoty w zakresie tej strategii polega na uzupełnianiu wysiłków podejmowanych przez państwa członkowskie, dodaniu wartości do ich działań, a szczególnie na zajęciu się problemami, których państwa członkowskie nie są w stanie skutecznie rozwiązać same.

Komisja będzie podejmować działania w ramach dwóch programów wspólnotowych:

Koordynacja działań na poziomie UE

Komisja będzie starała się poprawić spójność polityk wspólnotowych mających wpływ na działania dotyczące spożywania alkoholu. Do czerwca 2007 r. Komisja miała zamiar utworzyć Forum ds. Alkoholu i Zdrowia, w którym uczestniczyć będą eksperci z różnych organizacji zrzeszających zainteresowane strony, a także przedstawiciele państw członkowskich oraz instytucji unijnych. Celem Forum będzie wspieranie wdrażania europejskiej strategii dotyczącej alkoholu.

Komisja będzie współpracować z zainteresowanymi stronami w celu promowania odpowiedzialnego marketingu napojów alkoholowych, zwłaszcza w zakresie reklamy. Jednym z celów tej współpracy będzie osiągnięcie porozumienia z przedstawicielami różnych branż (przemysłu restauracyjnego, producentów, mediów, reklamy itd.) w sprawie krajowych i wspólnotowych zasad komunikacji handlowej. Komisja będzie regularnie monitorować reklamy i wpływ zasad samoregulacji na spożywanie alkoholu przez młodych ludzi, a także respektowanie tych zasad przez branżę alkoholową.

Kontekst

Nadmierne spożywanie alkoholu jest dużym problemem w zakresie zdrowia publicznego we Wspólnocie. Szacuje się, że w UE 7,4% wszystkich chorób i przedwczesnych zgonów jest spowodowanych nadużywaniem alkoholu. Grupą szczególnego ryzyka są osoby młode: w grupie wiekowej 15–29 lat 10% umieralności młodych kobiet ma związek z nadmiernym spożywaniem alkoholu, a w przypadku młodych mężczyzn liczba ta wzrasta do 25%. Nadmierne spożywanie alkoholu przez osoby młode w państwach członkowskich wzrasta, zwłaszcza w związku z „binge-drinking” (pojęcie anglosaskie, które można przetłumaczyć jako „jednorazowe spożywanie alkoholu w nadmiernych ilościach”). Dodatkowo w wypadkach drogowych spowodowanych spożyciem alkoholu ginie rocznie 10 000 osób.

Strategia jest częścią działań uzupełniających w ramach dwóch dokumentów Rady:

See also

  • Dyrekcja Generalna ds. Zdrowia i Konsumentów - Alkohol

Ostatnia aktualizacja: 30.06.2011

Top