Help Print this page 
Title and reference
Strategia dla Europy w sprawie zagadnień zdrowotnych związanych z odżywianiem, nadwagą i otyłością

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html CS html DA html DE html EL html EN html FR html IT html HU html NL html PL html PT html RO html FI html SV
Multilingual display
Text

Strategia dla Europy w sprawie zagadnień zdrowotnych związanych z odżywianiem, nadwagą i otyłością

W białej księdze Komisja przedstawia w skrócie europejską strategię mającą na celu zmniejszenie występowania chorób wynikających z nieprawidłowego odżywiania. Celem strategii, która koncentruje się na skutecznych partnerstwach, jest proponowanie konkretnych działań, które można podjąć na poziomie wspólnotowym, aby nieprawidłowe odżywianie i brak aktywności fizycznej nie były w Europie główną przyczyną przedwczesnych zgonów i chorób, których można byłoby uniknąć.

AKT

Biała księga z dnia 30 maja 2007 r. – Strategia dla Europy w sprawie zagadnień zdrowotnych związanych z odżywianiem, nadwagą i otyłością [COM(2007) 279 wersja ostateczna – nieopublikowana w Dzienniku Urzędowym].

STRESZCZENIE

Celem białej księgi jest określenie zintegrowanego podejścia mającego na celu przyczynienie się do zmniejszenia występowania chorób wynikających z nieprawidłowego odżywiania, nadwagi i otyłości.

Komisja, aby zająć się tą istotną kwestią zdrowia publicznego, opowiada się za całościową integracją działań w zakresie żywności i konsumenta oraz sportu, edukacji i transportu. Kluczowe znaczenie ma zwrócenie uwagi na społeczno-ekonomiczny wymiar zagadnienia, ponieważ problem otyłości występuje częściej wśród przedstawicieli niższych grup społeczno-ekonomicznych. Według Komisji działania wspólnotowe mające na celu zwalczanie otyłości muszą opierać się na czterech filarach:

 • znacznym zmniejszeniu zagrożeń dla zdrowia (nieodpowiedni sposób odżywiania, ograniczona aktywność fizyczna),
 • przekrojowym podejściu: działania mają funkcjonować w obszarach polityki rządowej na różnych szczeblach przy zastosowaniu szeregu odpowiednich instrumentów, łącznie z ustawodawstwem, partnerstwami publiczno-prywatnymi i dialogiem ze społeczeństwem obywatelskim,
 • podjęciu działań przez podmioty prywatne, takie jak przedsiębiorstwa przemysłu spożywczego, przez społeczeństwo obywatelskie oraz podmioty na poziomie lokalnym,
 • systematyczne monitorowanie i nadzór tych działań w celu dokonania oceny na temat tego, co funkcjonuje sprawnie.

Podejście partnerskie

Komisja promuje takie inicjatywy jak platforma działania UE na rzecz właściwego sposobu odżywiania, aktywności fizycznej i zdrowia, która zaczęła funkcjonować w marcu 2005 r. W ciągu dwóch lat członkowie platformy zapoczątkowali ponad 200 inicjatyw na rzecz właściwego sposobu odżywiania i aktywności fizycznej w UE. Ponadto w realizacji celu, jakim jest stworzenie jasnego i wiarygodnego systemu monitorowania zobowiązań oraz lokalnego podejścia w tworzeniu podstaw dla działań, widać postępy.

Jednym z kluczy do sukcesu strategii jest zaangażowanie lokalnych zainteresowanych stron (stowarzyszeń, MŚP). W celu rozwijania dynamiki grupowej istotne jest tworzenie for, które mogą zapewnić łączność jak największej liczby podmiotów na wszystkich szczeblach. Władzom krajowym przypisana zostałaby rola koordynacyjna, aby zapewniać podejmowanie działań w ramach kwestii zdrowia publicznego. Państwa członkowskie mają także za zadanie zaangażować media do opracowania wspólnych treści i kampanii.

Aby zachęcać do wymiany praktyk i poprawić łączność z rządami, Komisja powoła grupę wysokiego szczebla do spraw zdrowia, odżywiania i aktywności fizycznej. Celem grupy będzie zapewnienie między państwami członkowskimi wymiany koncepcji polityki i dobrych praktyk obejmujących wszystkie polityki rządowe. Platforma ułatwi komunikację między różnymi sektorami, a rola europejskiej sieci poświęconej odżywianiu zwiększy się w celu wspierania prac grupy.

Lepiej poinformowani konsumenci

Preferencje jednostki związane z nawykami żywieniowymi i trybem życia są często kształtowane przez otaczające środowisko. Komisja proponuje rozważenie trzech zagadnień:

 • poprawa informacji przeznaczonej dla konsumentów, zwłaszcza poprzez oznaczanie wartości odżywczej. Komisja przeprowadza obecnie przegląd ustawodawstwa z tego zakresu. Inny aspekt związany z informacją dla konsumentów dotyczy uregulowań na temat oświadczeń stosowanych przez producentów dotyczących ich produktów, których celem jest zapewnienie rzetelności danych naukowych i żywieniowych przekazywanych przez producentów,
 • promowania kodeksów postępowania w zakresie reklamy i marketingu, których treści wpływają na sposób odżywiania, szczególnie w przypadku dzieci,
 • tworzenia, we współpracy z państwami członkowskimi i zainteresowanymi stronami, kampanii informacyjnych i edukacyjnych (związanych z nieprawidłowym odżywianiem, nadwagą), skierowanych do najbardziej narażonych grup.

Dostępność zdrowych produktów spożywczych

Aby zrealizować cele w dziedzinie zdrowia publicznego, Komisja może wykorzystać wspólną politykę rolną (WPR). Jednym z tych narzędzi jest reforma wspólnej organizacji rynku (CMO) dla owoców i warzyw: Komisja będzie proponować wykorzystanie nadwyżek produkcji przez publiczne instytucje oświatowe i ośrodki wypoczynkowe dla dzieci. Dzięki reformie CMO Komisja dysponuje innymi narzędziami promocyjnymi, takimi jak realizacja kampanii kierowanych do młodych konsumentów czy opracowanie projektu promującego spożywanie owoców w szkole współfinansowanego przez UE.

Wspieranie aktywności fizycznej

Przez pojęcie aktywności fizycznej Komisja rozumie całą gamę aktywności, od sportów zorganizowanych do „aktywnej drogi do szkoły i pracy”, i pragnie, aby państwa członkowskie i UE podejmowały dynamiczne działania w tej dziedzinie, w tym działania na rzecz zrównoważonego transportu miejskiego.

Grupy i środowiska priorytetowe

Przypadków nadwagi jest coraz więcej wśród dzieci, zwłaszcza pochodzących z niższych grup społeczno-ekonomicznych. Jednak dowody skuteczności działań edukacyjnych na temat żywienia i aktywności fizycznej skoncentrowanych lokalnie i skierowanych do najmłodszych (0–12 lat) są już widoczne. Edukacja zdrowotna i fizyczna znajdują się wśród priorytetów nowego programu uczenia się przez całe życie (2007–2013) .

Rola badań naukowych

Ponieważ badania naukowe odgrywają ważną rolę w przeciwdziałaniu otyłości, Komisja pragnie poszerzyć wiedzę na temat czynników wpływających na wybór żywności, zwłaszcza poprzez obszar zdrowia i żywności 7. programu ramowego UE w zakresie badań.

Monitorowanie

Komisja postanowiła zintensyfikować monitorowanie działań w zakresie danych dotyczących otyłości i nadwagi na trzech kluczowych poziomach:

 • na poziomie ogólnym, aby zapewnić istnienie spójnych, porównywalnych danych dotyczących wskaźników postępu w ramach wskaźników zdrowia Wspólnoty Europejskiej (ECHI) związanych ze sposobem odżywiania i aktywnością fizyczną,
 • na poziomie państw członkowskich, aby umożliwić ocenę podejmowanych działań i wywieranych przez nie skutków,
 • na poziomie poszczególnych programów.

Niemniej jednak Komisja pragnie podkreślić, że szeroka gama proponowanych działań ma na celu uzupełnienie i wspieranie działań podejmowanych przez państwa członkowskie.

Zaangażowanie podmiotów prywatnych

Podmioty prywatne mogą odegrać istotną rolę w promowaniu zdrowego sposobu odżywiania wśród konsumentów na przykład poprzez:

 • promowanie zdrowej żywności, czyniąc ją łatwiej dostępną i przystępną cenowo: przemysł spożywczy odgrywa istotną rolę w zakresie zmiany składu środków spożywczych (zawartości soli, tłuszczów i cukrów),
 • informowanie konsumentów, sprzedawców detalicznych i przedsiębiorstwa oraz przyczynianie się do rozwijania dobrowolnych inicjatyw krajowych,
 • zachęcanie do aktywności fizycznej: organizacje sportowe mogą współpracować z grupami zdrowia publicznego w celu rozwijania kampanii reklamowych i marketingowych promujących aktywność fizyczną,
 • koncentrowanie się na grupach priorytetowych: ustanawianie partnerstw podejmowanych w sposób niekomercyjny między szkołami i podmiotami prywatnymi. Dobrą inicjatywą byłoby wspieranie przez przedsiębiorstwa zdrowego trybu życia wśród pracowników w miejscu pracy,
 • wzorowanie się na dobrych i najlepszych praktykach, które okazały się skuteczne, zwłaszcza praktykach organizacji społeczeństwa obywatelskiego działających w dziedzinie zdrowia publicznego, młodzieży i sportu.

Współpraca międzynarodowa

Obecnie Komisja współpracuje ze Światową Organizacją Zdrowia (EN) (ES) (FR) (WHO) nad opracowaniem systemu kontroli odżywiania i aktywności fizycznej dla UE-27 w ramach działań wynikających z przyjęcia w Stambule dnia 16 listopada 2006 r. Europejskiej karty przeciwdziałania otyłości.

See also

Ostatnia aktualizacja: 30.06.2011

Top