Help Print this page 
Title and reference
Europejskie Centrum Monitorowania Narkotyków i Narkomanii

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html CS html DA html DE html EL html EN html FR html IT html HU html NL html PL html PT html RO html FI html SV
Multilingual display
Text

Europejskie Centrum Monitorowania Narkotyków i Narkomanii

Na mocy tego rozporządzenia przekształcona zostaje wersja rozporządzenia ustanawiającego Europejskie Centrum Monitorowania Narkotyków i Narkomanii (EMCDDA), przedłużając jego mandat. Centrum odpowiedzialne jest za dostarczanie Unii Europejskiej (UE) i państwom członkowskim obiektywnych, wiarygodnych i porównywalnych danych dotyczących narkotyków i narkomanii oraz ich skutków na poziomie europejskim.

AKT

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1920/2006 z dnia 12 grudnia 2006 r. w sprawie Europejskiego Centrum Monitorowania Narkotyków i Narkomanii (wersja przekształcona).

STRESZCZENIE

W świetle zmian w Unii Europejskiej (UE) rozporządzenie Rady (EWG) nr 302/93 w sprawie ustanowienia Europejskiego Centrum Monitorowania Narkotyków i Narkomanii (EMCDDA) należało przekształcić. Aby zwiększyć rolę centrum w zakresie działań dotyczących pojawiających się tendencji, szczególnie w zażywaniu różnego rodzaju narkotyków jednocześnie, kiedy nielegalne substancje psychoaktywne zażywane są w połączeniu z substancjami legalnymi lub lekarstwami, konieczne stało się też jego uaktualnienie.

Rola i działania

Rolą EMCDDA jest uzyskiwać i przetwarzać statystyczne, dokumentacyjne oraz techniczne informacje o narkotykach i narkomanii i tym samym przedstawiać UE i państwom członkowskim ogólny obraz problemu narkotyków w Europie, w przypadkach gdy w zakresie swoich kompetencji podejmują one środki lub działania w celu walki z narkotykami. Centrum nie może wykraczać poza ten ogólny obraz ani zbierać danych osobowych.

Na mocy tego rozporządzenia powierzono centrum ważniejszą rolę. Zakres działań centrum w zakresie gromadzenia, zapisywania i analizowania danych zostaje poszerzony o dane dotyczące pojawiających się tendencji w zażywaniu narkotyków. W rozporządzeniu podkreślono znaczenie wymiany informacji o najlepszych praktykach państw UE.

Do obszarów priorytetowych EMCDDA należy:

 • monitorowanie stanu problemów związanych z narkotykami oraz pojawiających się tendencji, w szczególności wiążących się z zażywaniem różnego rodzaju narkotyków jednocześnie,
 • monitorowanie rozwiązań zastosowanych w odniesieniu do problemów związanych z narkotykami, dostarczanie informacji o najlepszych praktykach w państwach UE oraz ułatwienie wymiany takich praktyk między nimi,
 • utrzymywanie systemu szybkiej wymiany informacji oraz ocena ryzyka wiążącego się z nowymi substancjami psychoaktywnymi,
 • opracowywanie narzędzi i instrumentów, mających na celu ułatwienie Komisji i państwom UE monitorowania i oceny ich polityk krajowych dotyczących narkotyków.

Sposób organizacji EMCDDA oraz jego metody pracy powinny zapewniać obiektywny charakter oczekiwanych wyników, tzn. porównywalność źródeł i metod związanych z informacjami o narkotykach. Jego zadania sprowadzają się do:

 • gromadzenia i analizy istniejących danych,
 • poprawy metod porównywania danych,
 • rozpowszechniania danych,
 • współpracy z organizacjami europejskimi i międzynarodowymi oraz państwami spoza UE,
 • rozpowszechniania informacji o nowych zjawiskach i tendencjach.

Centrum wspomagane jest przez komitet naukowy.

Centrum ma do swej dyspozycji europejską sieć informacji o narkotykach i narkomanii (REITOX). Sieć ta składa się z ośrodków – po jednym w każdym państwie UE i każdym państwie, które zawarło umowę w sprawie udziału w działaniach EMCDDA oraz z ośrodka w Komisji.

Obowiązkiem centrum jest uwzględnianie działań prowadzonych przez inne agencje, np. Europejski Urząd Policji (Europol).

Status prawny i organizacyjny

Centrum posiada osobowość prawną. W sprawach wniesionych przeciwko centrum właściwy jest Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Siedziba centrum znajduje się w Lizbonie, w Portugalii.

Na czele EMCDDA stoi dyrektor, który jest odpowiedzialny za bieżące zarządzanie centrum. Zarząd, który jest wspomagany przez komitet wykonawczy, przyjmuje:

 • trzyletnie programy pracy,
 • roczne programy pracy (w ramach trzyletnich programów pracy),
 • sprawozdania roczne z działań.

EMCDDA jest otwarte na udział państw spoza UE, które podzielają zainteresowanie UE i jej państw członkowskich problemami związanymi z narkotykami. W rozporządzeniu określony został status członków reprezentujących te państwa w zarządzie.

Centrum ma stopniowo realizować swoje zadania w świetle celów przyjętych w trzyletnich i rocznych programach prac z należytym uwzględnieniem dostępnych środków. Co sześć lat Komisja przeprowadza zewnętrzną ocenę centrum, która powinna obejmować również sieć REITOX.

Odniesienia

Akt

Wejście w życie

Termin transpozycji przez państwa członkowskie

Dziennik Urzędowy

Rozporządzenie (WE) nr 1920/2006

16.1.2007

-

Dz.U. L 376, 27.12.2006

See also

 • Serwis internetowy EMCDDA (EN)

Ostatnia aktualizacja: 17.05.2011

Top