Help Print this page 
Title and reference
Ochrona praw pracowniczych w przypadku przejęcia przedsiębiorstwa

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html CS html DA html DE html EL html EN html FR html IT html HU html NL html PL html PT html RO html FI html SV
Multilingual display
Text

Ochrona praw pracowniczych w przypadku przejęcia przedsiębiorstwa

Celem dyrektywy jest ochrona pracowników w przypadku zmiany pracodawcy na skutek przejęcia przedsiębiorstwa. Określone w niej zostają prawa i obowiązki pracodawców, których dotyczy przejęcie.

AKT

Dyrektywa Rady 2001/23/WE z dnia 12 marca 2001 r. w sprawie zbliżania ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do ochrony praw pracowniczych w przypadku przejęcia przedsiębiorstw, zakładów lub części przedsiębiorstw lub zakładów.

STRESZCZENIE

Przejęcie przedsiębiorstwa lub zakładu * może być wynikiem przeniesienia własności lub łączenia. W wyniku przejęcia przejmujący * przedsiębiorstwo staje się pracodawcą pracowników przedsiębiorstwa, będącego przedmiotem przejęcia, w miejsce zbywającego *.

W takich okolicznościach prawa i obowiązki pracowników przedsiębiorstwa, będącego przedmiotem przejęcia, wynikają z ich umowy o pracę. Dyrektywę stosuje się do każdego rodzaju stosunku pracy, nie czyniąc rozróżnienia w zakresie:

  • liczby przepracowanych godzin lub liczby godzin pracy, które mają zostać przepracowane,
  • rodzaju umowy o pracę (na czas nieokreślony, określony lub umowy dotyczącej czasowego stosunku pracy).

Dyrektywę stosuje się do wszystkich przedsiębiorstw publicznych i prywatnych, które prowadzą działalność gospodarczą dla osiągnięcia zysku lub też nie.

Przeniesienie stosunku pracy

Jeżeli dane przedsiębiorstwo jest przedmiotem przejęcia, prawa i obowiązki jego pracowników nie ulegają zmianie. Prawa i obowiązki związane są z istniejącą umową o pracę lub istniejącym stosunkiem pracy.

Przejęcie przedsiębiorstwa nie stanowi podstawy do zwolnienia. Zwolnienia mogą mieć jedynie miejsce z powodów ekonomicznych, technicznych lub organizacyjnych.

Chociaż państwa członkowskie mogą zobowiązać zbywającego do poinformowania przejmującego o wszystkich prawach i obowiązkach, które muszą zostać przeniesione, bez względu na to, czy do takiego poinformowania dochodzi czy nie, przeniesienie praw i obowiązków ma miejsce.

Z zasady do momentu wygaśnięcia układu zbiorowego danego przedsiębiorstwa warunki pracy nie ulegają zmianie. Warunki te można zmienić nie wcześniej niż rok po przejęciu przedsiębiorstwa, o ile państwa członkowskie na to zezwalają.

Chociaż istniejące prawa i obowiązki pracowników w odniesieniu do uzupełniającego systemu ochrony socjalnej nie są z zasady przenoszone, państwa członkowskie podejmują środki, aby chronić prawo pracowników do świadczeń związanych z wiekiem nabyte w ramach tego systemu.

Prawa i obowiązki pracowników nie pozostają takie same, jeżeli przejęcie ma miejsce w trakcie postępowania upadłościowego. Państwa członkowskie podejmują odpowiednie środki, aby zapobiec nadużywaniu postępowań upadłościowych w sposób pozbawiający pracowników praw w przypadku przejęcia.

Informowanie i konsultacje

W przypadku przejęcia przedstawiciele pracowników zachowują swoją funkcję do czasu przeprowadzenia nowych wyborów. Pracownicy muszą nieustannie być reprezentowani, również podczas procedury upadłościowej.

Przed przyjęciem środków dotyczących pracowników prowadzone są konsultacje z przedstawicielami związków zawodowych.

Pracownicy informowani są o warunkach przejęcia bezpośrednio lub za pośrednictwem swoich przedstawicieli. Przekazywane informacje dotyczą w szczególności ustalonego lub proponowanego terminu przejęcia, powodów przejęcia, prawnych, ekonomicznych i socjalnych skutków przejęcia oraz wszystkich środków przewidzianych w odniesieniu do pracowników.

Jeżeli w danym państwie członkowskim pracownicy mają możliwość odwołania się do komisji rozjemczej, obowiązek informowania i konsultacji może zostać ograniczony do przypadków, gdy przejęcie pociąga za sobą straty dla znaczącej liczby pracowników.

Jeżeli w wyniku przejęcia mandat przedstawicieli związków zawodowych wygasa, ich prawa pozostają takie same.

Pojęcia kluczowe stosowane w akcie

  • Przejęcie przedsiębiorstwa: przejęcie jednostki gospodarczej, która zachowuje swoją tożsamość, oznaczającą zorganizowane połączenie zasobów, którego celem jest prowadzenie działalności gospodarczej.
  • Przejmujący: każda osoba fizyczna lub prawna, która z powodu przejęcia staje się pracodawcą w odniesieniu do przedsiębiorstwa będącego przedmiotem przejęcia.
  • Zbywający: każda osoba fizyczna lub prawna, która w związku z przejęciem przestaje być pracodawcą w odniesieniu do przedsiębiorstwa będącego przedmiotem przejęcia.

Odniesienia

Akt

Wejście w życie

Termin transpozycji przez państwa członkowskie

Dziennik Urzędowy

Dyrektywa 2001/23/WE

11.4.2001

16.2.1979 

Dz.U. L 82 z 22.3.2001

Ostatnia aktualizacja: 23.05.2011

Top