Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Program wzajemnego uczenia się w dziedzinie zatrudnienia

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html CS html DA html DE html EL html EN html FR html IT html HU html NL html PL html PT html RO html FI html SV
Multilingual display
Text

Program wzajemnego uczenia się w dziedzinie zatrudnienia

W ramach programu wzajemnego uczenia się państwa członkowskie zachęcane są do dzielenia się swoimi doświadczeniami i dobrymi praktykami w zakresie polityki zatrudnienia.

Celem programu jest ulepszenie i wzmocnienie współpracy między państwami członkowskimi na szczeblu krajowym, regionalnym i lokalnym. Działania w ramach współpracy prowadzone są w kluczowych dziedzinach europejskiej strategii zatrudnienia, która stanowi integralną część strategii Europa 2020.

Program przyczynia się do osiągnięcia przez Unię Europejską (UE) przed rokiem 2020 celów w zakresie zatrudnienia i włączenia społecznego, aby:

  • 75% osób w wieku 20–64 lata było zatrudnionych,
  • liczba osób przedwcześnie kończących naukę szkolną nie dochodziła do 10% i aby 40% młodych osób miało dyplom ukończenia szkoły wyższej,
  • liczba osób zagrożonych ubóstwem została zmniejszona o 20 mln.

Program wzajemnego uczenia się przyczynia się do osiągnięcia ogólnych celów otwartej metody koordynacji (OMK) w celu zbliżania polityki w obszarze zatrudnienia.

Opracowanie programu

W ramach programu przewidziano trzy rodzaje działań:

  • seminaria tematyczne poświęcone priorytetom polityki w obszarze zatrudnienia, podczas których decydenci polityczni, partnerzy społeczni i inne zainteresowane podmioty mogą debatować na temat realizacji strategii Europa 2020,
  • spotkania dotyczące wzajemnej partnerskiej oceny (peer evaluation), w których biorą udział przedstawiciele rządów krajowych i niezależni eksperci skupiający się na konkretnych zagadnieniach z zakresu polityki, aby ułatwić przekazywanie najlepszych praktyk między państwami członkowskimi,
  • zadania polegające na monitorowaniu i rozpowszechnianiu wyników działań szerszej grupie zainteresowanych podmiotów krajowych.

W programie mogą uczestniczyć państwa członkowskie UE, kraje kandydujące i kraje Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG).

Finansowanie

Działania związane z wzajemnym uczeniem się finansowane są z programu Progress na rzecz zatrudnienia i solidarności społecznej. Szczególnie wspierana jest współpraca między państwami członkowskimi UE w zakresie nowatorskich działań i sposobów podejścia w dziedzinie zatrudnienia.

Kontekst

Program wzajemnego uczenia się został ponownie zainicjowany w 2004 r. na podstawie wniosków grupy specjalnej ds. zatrudnienia, w których zwrócono uwagę na istotę wymiany dobrych praktyk w zakresie zatrudnienia.

Ostatnia aktualizacja: 30.06.2011

Top