Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Polityka europejska dotycząca uczestnictwa i informacji młodzieży

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html CS html DA html DE html EL html EN html FR html IT html HU html NL html PL html PT html RO html FI html SV
Multilingual display
Text

Polityka europejska dotycząca uczestnictwa i informacji młodzieży

Niniejszy komunikat ma na celu ocenę sposobu, w jaki państwa członkowskie realizują wspólne założenia dotyczące uczestnictwa i informacji młodzieży przyjęte przez Radę w 2003 r. Przedstawia także propozycje polepszenia sytuacji, ze szczególnym uwzględnieniem wzmocnienia aktywnej i odpowiedzialnej europejskiej postawy obywatelskiej. Młodzi mniej interesują się życiem publicznym niż kiedyś, a to może doprowadzić do spadku aktywności obywatelskiej.

AKT

Komunikat Komisji dla Rady w sprawie polityki europejskiej dotyczącej uczestnictwa młodzieży i informacji [COM(2006) 417 wersja ostateczna – nieopublikowany w Dzienniku Urzędowym].

STRESZCZENIE

Polityka w sprawie młodzieży ma ułatwić młodym wejście w życie zawodowe i rozwój aktywnej postawy obywatelskiej na poziomie europejskim. Biała księga „Nowe impulsy dla młodzieży europejskiej” przyczyniła się do przyjęcia ram współpracy europejskiej w zakresie młodzieży, w których państwa członkowskie postanowiły skoncentrować się na czterech zagadnieniach kluczowych dla rozwijania aktywnej i odpowiedzialnej postawy obywatelskiej młodego pokolenia. Są to:

 • informacja,
 • uczestnictwo,
 • wolontariat,
 • zwiększenie wiedzy na temat młodzieży.

Państwa członkowskie przedstawiły Komisji sprawozdania krajowe poświęcone uczestnictwu i informacji. Stwierdzają w nich, że priorytety „uczestnictwo” i „informacja”, do których stosuje się otwartą metodę kooperacji (OMK (DE) (EN) (FR)), pobudzają krajową politykę w sprawie młodzieży oraz odgrywają ważną rolę w rozwoju aktywnej postawy obywatelskiej wśród młodzieży. Przyznają, że należy kontynuować współpracę między sobą oraz między władzami regionalnymi i lokalnymi, aby proces był owocny.

Niniejszy komunikat analizuje te sprawozdania i ocenia poziom realizacji wspólnych celów dotyczących uczestnictwa i informacji w całej Unii Europejskiej (UE).

DOSTĘP DO INFORMACJI I UCZESTNICTWO MŁODYCH W INFORMOWANIU

Wspólne cele w zakresie informowania młodzieży dotyczą: dostępu młodych do informacji, jakości przekazywanych informacji, uczestnictwa młodzieży w informowaniu.

Dostęp młodzieży do informacji

W każdym państwie członkowskim udostępniono młodym ludziom pewne narzędzia informacyjne. Ale tylko dwanaście z nich przyjęło strategię informacyjną, która porusza wszystkie kwestie, które mogą interesować młodych, i obejmuje wszystkie wymiary – od lokalnego po europejski.

Strony internetowe dla młodzieży są najważniejszym narzędziem rozpowszechniania informacji. Europejski portal młodzieżowy, utworzony w 2003 r., powiązany jest z portalami przeznaczonymi dla młodzieży z dziewiętnastu państw członkowskich Państwa UE przyznają, że portal ten wpłynął na poprawę współpracy między ministerstwami i wymianę informacji na temat młodzieży.

Ze sprawozdań wynika, że państwa członkowskie pragną:

 • rozwijać usługi informacyjne dostosowane do indywidualnych potrzeb,
 • pomagać młodym znajdującym się w trudnej sytuacji w dostępie do narzędzi, takich jak Internet, aby uniknąć ich wykluczenia ze społeczeństwa informacyjnego.

Działania skoncentrowały się na zagadnieniach, takich jak czas wolny, organizacje młodzieżowe i organizowanie wolontariatu. Natomiast informacje dotyczące uczestnictwa, edukacji, zatrudnienia i podróży w Europie były czasem pomijane.

W Anglii istnieje narodowy serwis doradztwa online (Connexions Direct), który dostarcza młodym informacje telefonicznie, przez wiadomości SMS, w Internecie lub pocztą elektroniczną. W Słowenii centra informacji i doradztwa dla młodych szczególnie zwracają uwagę na młodzież romską. Na Cyprze i w Hiszpanii młodzież z obszarów wiejskich korzysta z ruchomych jednostek informacyjnych.

Jakość informacji

Państwa członkowskie zamierzają zagwarantować najwyższą jakość informacji przeznaczonych dla młodzieży. Dlatego większość z nich przestrzega zasad Europejskiej Karty Informacji Młodzieżowej.

Sieci mają zasadnicze znaczenie dla podnoszenia kwalifikacji zawodowych osób pracujących w obszarze informacji młodzieżowej. Poza tym europejskie sieci informacji młodzieżowej EURODESK (EN), ERYICA (EN) i EYCA (EN) pomagają w opracowaniu szkoleń dla ich członków. Przygotowały także wiele inicjatyw dotyczących jakości.

We Francji centra informacji dla młodzieży organizują szkolenia personelu z zachowaniem standardów jakości. Krajowe normy jakości uzupełniają Europejską Kartę Informacji Młodzieżowej.

Uczestnictwo młodych w informowaniu

W tej dziedzinie podjęto znikomą liczbę środków. Niemniej jednak niektóre sprawozdania podają, że młodzi są konsultowani w sprawie strategii informowania oraz opracowania materiałów informacyjnych. Słowackie centra informacji dla młodzieży współpracują z wolontariuszami, którzy rozpowszechniają informacje dla młodych w szkołach i na uczelniach.

Napotykane przeszkody i pojawiające się wyzwania

Państwa członkowskie zmagają się z pewnymi trudnościami w realizacji wspólnych celów dotyczących informacji młodzieży. Trudności te można podzielić na trzy kategorie:

 • metodologia: niektóre państwa członkowskie zwróciły uwagę na trudność z określeniem punktu wyjścia i wyznaczeniem wskaźników oceny postępów,
 • koordynacja między uczestnikami:należy koniecznie poprawić koordynację między różnymi podmiotami, zajmującymi się sprawami młodzieży,
 • brak środków, zwłaszcza na szczeblu lokalnym.

Państwa UE zamierzają nadal realizować wspólne cele. Do najważniejszych wyzwań, jakie przed nimi stoją, należy zwiększenie stopnia stowarzyszenia krajowych rad młodzieży i skupienie się na młodych o mniejszych możliwościach rozwoju.

W celu poprawy dostępu młodych do informacji Komisja stwierdza, że należy:

 • opracować globalne strategie informowania, poruszające wszystkie kwestie interesujące młodzież,
 • promować narzędzia społeczeństwa informacyjnego i nowatorskie rozwiązania.

Według Komisji uzyskanie informacji o wysokiej jakości wymaga:

 • zwiększonego rozwoju serwisów doradztwa indywidualnego,
 • stosowania Europejskiej Karty Informacji Młodzieżowej.

Konieczne jest także zwiększenie uczestnictwa młodzieży w publicznych strategiach informacji i we wzmocnieniu roli organizacji młodzieżowych w promowaniu informacji skierowanych do rówieśników.

UCZESTNICTWO MŁODYCH W ŻYCIU DEMOKRATYCZNYM

Działania sprzyjające uczestnictwu młodych w życiu demokratycznym są lepiej skoordynowane niż kiedyś. Aby realizować wspólne cele w zakresie uczestnictwa młodych, państwa członkowskie stosują następujące środki: wzmocnienie ram, wsparcie struktur uczestniczenia i przedstawicielstwa oraz wsparcie projektów.

Wzmocnienie ram

Ramy prawne regulujące uczestnictwo młodzieży zostały usprawnione. Niektóre z państw członkowskich wprowadziły przepisy ustawowe, inne – strategiczne plany działania lub nowe wymogi konsultowania młodych. Każde z wymienionych państw przyjęło inne rozwiązania:

 • Irlandia – ustawę o młodzieży,
 • Republika Czeska – koncepcję skoncentrowaną na młodzieży,
 • Portugalia – krajowy program reformy na rzecz młodzieży,
 • Szwecja – rozporządzenie rządu „Prawo do decydowania”,
 • Estonia i Słowenia – plan strategiczny,
 • Łotwa – program polityczny na rzecz młodzieży,
 • Słowacja – plan uczestnictwa młodzieży.

Ponadto Włochy przewidziały specjalny fundusz na finansowanie polityki młodzieżowej.

Wsparcie struktur uczestnictwa i reprezentacji

Wiele działań przeprowadzono w celu wsparcia struktur uczestnictwa i zachęcenia do dialogu między partnerami w dziedzinie młodzieży. Mimo to istnieje konieczność poprawy współpracy między poszczególnymi poziomami: lokalnym, regionalnym, krajowym i europejskim. Sprawozdania krajowe wskazują także na konieczność zwiększenia wysiłków lokalnych i zniesienia ograniczeń stojących na drodze do uczestnictwa niektórych grup młodzieży.

Coraz częściej organizowane są formy dialogu między młodzieżą a władzami, takie jak: regularne konsultacje, zebrania i rozmowy.

Niektóre państwa wyznaczyły osoby odpowiedzialne za sprawy związane z młodzieżą: w Finlandii – rzecznika, w Zjednoczonym Królestwie – krajowego przedstawiciela ds. młodzieży oraz na Litwie – koordynatorów samorządowych ds. młodzieży.

Inne państwa rozwinęły praktyki horyzontalne, takie jak spotkania międzyministerialne. Jeszcze inne powołały struktury konsultacyjne, np.:

 • rady krajowe (większość państw członkowskich),
 • komisje ds. młodzieży i rady lokalne (Luksemburg, Belgia),
 • parlamenty młodzieżowe (Cypr i Malta),
 • struktury uczestnictwa dla młodych (Grecja, Hiszpania),
 • struktury skierowane do młodych ludzi w niekorzystnym położeniu (Niemcy),
 • struktury skierowane do młodzieży z obszarów wiejskich (Polska),
 • struktury wsparcia projektów skierowanych do młodzieży (Austria).

Młodzież coraz mniej interesuje się demokracją przedstawicielską, ale niewiele państw członkowski prowadzi działania, które mogłyby temu zaradzić. Tylko niektóre wprowadzają praktyki mające na celu zwiększenie uczestnictwa młodych w wyborach:

 • Niderlandy wprowadziły wybory równoczesne dla młodzieży,
 • Finlandia pozwala na uczestnictwo w wyborach lokalnych od 16 roku życia,
 • Francja stworzyła system automatycznej rejestracji na listach osób uprawnionych do głosowania,
 • Belgia, Niderlandy i Zjednoczone Królestwo zdecydowały się na wykorzystanie Internetu.

Wsparcie projektów

Zaangażowanie młodych ludzi musi być wspierane we wszystkich dziedzinach, w których realizowane są projekty, i to oni powinni być ich głównymi uczestnikami. Należy także pomagać odpowiednim strukturom, takim jak organizacje młodzieżowe.

W niektórych państwach członkowskich podjęto starania, aby projekty skierowane były do młodych w trudnej sytuacji. We Francji program „Envie d’agir” („Chcemy działać”) wspiera i nagradza pierwsze projekty zrealizowane przez młodych lub skierowane do nich oraz finansuje nowatorskie i kreatywne projekty, działania wolontariatu i przedsiębiorczość. W Danii projekt „Polityka młodzieżowa w gminach duńskich” zwraca uwagę na potrzebę lepszego włączania młodzieży do opracowywania planów politycznych.

Napotykane przeszkody i przyszłe wyzwania

Trudności zauważone przez państwa członkowskie można podzielić na cztery kategorie:

 • metodologia: niektóre państwa członkowskie zwróciły uwagę na trudność z określeniem punktu wyjścia i wyznaczeniem wskaźników oceny postępów,
 • brak wsparcia bezpośredniego lub pośredniego: należy przeznaczyć środki na struktury i projekty, a także stałe wsparcie poprzez inicjatywy prawne, partnerstwa z młodzieżą lub opracowanie wspólnych narzędzi,
 • brak zaangażowania ze strony młodych: nawet jeśli młodzi mają prawo nie brać udziału w takich działaniach, to można zrobić więcej w zakresie zachęcania młodzieży do uczestniczenia. Rówieśnicy mogliby odgrywać rolę ambasadorów gotowych do dzielenia się doświadczeniem. Ponadto lepsze uznanie i promocja osobistych i społecznych korzyści związanych z zaangażowaniem mogą zachęcać młodych do uczestnictwa,
 • bezczynność instytucji: istnieje konieczność poprawy współpracy między instytucjami na poziomie lokalnym, regionalnym i krajowym oraz zwiększenia wsparcia dla rozwoju struktur uczestnictwa młodych i ustanowienia dialogu rozszerzonego na nowe zagadnienia. Instytucje lokalne muszą się zmobilizować, aby zachęcić młodzież do podejmowania działań w najbliższym otoczeniu.

Podobnie jak w przypadku informowania młodych, państwa UE zamierzają kontynuować realizację wspólnych celów. Stwierdzają, że dużą wagę ma stosowanie narzędzi społeczeństwa informacyjnego do interaktywnego uczestnictwa w polityce (np. poprzez prowadzenie blogów politycznych) oraz zwiększenie uczestnictwa młodych w wyborach.

Komisja uważa, że uczestnictwo młodych w życiu obywatelskim wymaga:

 • zorganizowanych konsultacji z młodymi na temat kwestii, które ich dotyczą. Konieczne jest zwiększenie znaczenia krajowych rad młodzieży w procesie zasięgania opinii młodych,
 • lokalnych struktur uczestnictwa i regularnego włączania młodych do prac lokalnych organów decyzyjnych,
 • analizy barier utrudniających uczestnictwo niektórym grupom młodych w celu zwiększenia reprezentatywności młodego pokolenia,
 • narzędzi promocji uczestnictwa (np. wytyczne sprzyjające mechanizmom uczestnictwa).

Wskazane jest także organizowanie działań zmierzających do zwiększenia udziału młodych w pracach instytucji demokracji przedstawicielskiej (np. poprzez zachęcanie do zaangażowania w partie polityczne).

Wreszcie warto wspierać różne formy uczenia się uczestnictwa. Biorąc to pod uwagę, trzeba rozwinąć współdziałanie z akcjami podejmowanymi w dziedzinie edukacji. Na szczeblu europejskim można to osiągnąć poprzez ściślejsze powiązanie z otwartą metodą kooperacji w edukacji i szkoleniach. Popieranie różnych form uczenia się uczestnictwa zakłada także lepsze uznanie różnych form uczestnictwa młodzieży.

AKTYWNE UCZESTNICTWO MŁODZIEŻY W ROZWOJU UE

Zorganizowany dialog z młodzieżą na temat europejskich działań i strategii musi ulec poprawie. Komisja i państwa członkowskie stwierdziły, że należy aktywnie włączać młodych do debaty i dialogu poprzedzających opracowanie polityki UE. Instytucje europejskie i państwa członkowskie dołożyły starań, aby wprowadzić w życie te zasady oraz aby lepiej włączyć młodych do rozwoju UE, przygotowując:

 • proces konsultacji na temat białej księgi „Nowe impulsy dla młodzieży europejskiej” z 2001 r.,
 • regularne spotkania z organizacjami młodzieżowymi,
 • Europejski Tydzień Młodzieży,
 • konsultacje na temat Europejskiego Portalu Młodzieżowego,
 • wydarzenia młodzieżowe z inicjatywy Prezydencji,
 • konferencje, kampanie, fora i konsultacje w poszczególnych państwach członkowskich.

Komisja uznała, że przestrzenie dialogu z młodzieżą na tematy dotyczące Unii Europejskiej mogą być rozszerzane, a ich struktury poprawione na szczeblach europejskim, krajowym, regionalnym i lokalnym.

Zagadnienia wyszczególnione przez Komisję w sprawie polepszenia zorganizowanego dialogu

Aby debaty z młodzieżą miały jak największe uzasadnienie i znaczenie, powinny być otwarte dla jak największej liczby uczestników i poruszać bardzo zróżnicowane tematy. Stąd tak istotny jest udział osób o niekorzystnej sytuacji i takich, które nie należą do żadnej organizacji. Dla zachowania spójności i wielowymiarowości dyskusji w spotkaniach tych powinni uczestniczyć przedstawiciele podmiotów, które zajmują cię bezpośrednio lub pośrednio kwestiami młodzieży.

Komisja zamierza wspierać przez trzy lata stały dialog w duchu konstruktywnego partnerstwa. Zaproponowała następujące działania:

 • umożliwić nawiązanie dialogu na poziomie lokalnym, aby młodzież mogła wziąć udział w debacie europejskiej w odpowiednim czasie,
 • określić tematy, które należało przedyskutować w pierwszej kolejności na poziomie europejskim do 2009 r.: włączenie społeczne i różnorodność w 2007 r., dialog międzykulturowy w 2008 r. i perspektywy stałej współpracy w dziedzinie młodzieży w 2009 r.,
 • stworzyć nieformalne forum skupiające przedstawicieli młodzieży, Prezydencji, Parlamentu Europejskiego i Komisji,
 • zorganizować europejski tydzień młodzieży przy udziale komisarzy i przedstawicieli innych instytucji europejskich,
 • zorganizować spotkania z młodzieżą, która nie ma styczności z instytucjami europejskimi,
 • zaplanować badania opinii publicznej (Eurobarometr) dotyczące młodzieży (do końca 2006 r.),
 • zmobilizować europejskie sieci informacyjne do wspierania zorganizowanego dialogu.

OTWARTA METODA KOOPERACJI

Komisja uważa, że otwarta metoda kooperacji (OMK) powinna być wzmocniona. W związku z tym zaproponowała, aby:

 • państwa członkowskie do 2006 r. określiły dla uczestnictwa i informowania działania, na których się koncentrują i na podstawie których ustalają plany działania,
 • państwa członkowskie utworzyły mechanizm monitorowania w odniesieniu do młodzieży i ich organizacji, a także opracowały sprawozdanie na koniec 2008 r.,
 • państwa członkowskie uczestniczyły w pilotażowych i dobrowolnych ocenach wzajemnych w kwestiach informacji i uczestnictwa,
 • państwa członkowskie promowały wspólne cele pośród władz regionalnych i lokalnych, organizacji młodzieżowych i ogólnie wśród młodych ludzi,
 • Komisja konsultowała Europejskie Forum Młodzieży w odniesieniu do każdej propozycji dotyczącej OMK,
 • grupa robocza określiła wskaźniki dla wdrożenia wspólnych celów w zakresie uczestnictwa i informacji.

Rada jest wezwana do zatwierdzenia propozycji przedstawionych w niniejszym komunikacie.

AKTY POWIĄZANE

Komunikat Komisji do Rady Europejskiej – Plan osiągnięcia wyników dla Europy z myślą o obywatelach [COM(2006) 211 wersja ostateczna – nieopublikowany w Dzienniku Urzędowym].

Biała księga w sprawie europejskiej polityki komunikacyjnej [COM(2006) 35 wersja ostateczna – nieopublikowana w Dzienniku Urzędowym].

Komunikat Komisji do Rady w sprawie polityk europejskich dotyczących młodzieży – Wychodzenie naprzeciw obawom młodych ludzi w Europie – wprowadzanie w życie Europejskiego Paktu na rzecz Młodzieży i wspieranie aktywnego obywatelstwa [COM(2005) 206 wersja ostateczna – nieopublikowany w Dzienniku Urzędowym].

Komunikat Komisji z dnia 13 października 2005 r. – Wkład Komisji w okres refleksji i plany na przyszłość: Plan D dla demokracji, dialogu i debaty [COM(2005) 494 wersja ostateczna – nieopublikowany w Dzienniku Urzędowym].

Biała Księga Komisji z dnia 21 listopada 2001 r. Nowe impulsy dla młodzieży europejskiej [COM(2001) 681 wersja ostateczna – nieopublikowany w Dzienniku Urzędowym].

Ostatnia aktualizacja: 30.04.2007

Top