Help Print this page 
Title and reference
Europejska Fundacja na rzecz Poprawy Warunków Życia i Pracy (Eurofound)

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html CS html DA html DE html EL html EN html FR html IT html HU html NL html PL html PT html RO html FI html SV
Multilingual display
Text

Europejska Fundacja na rzecz Poprawy Warunków Życia i Pracy (Eurofound)

Europejska Fundacja na rzecz Poprawy Warunków Życia i Pracy (Eurofound) jest trójstronnym organem Unii ustanowionym w 1975 r. w celu wspierania opracowania i zapewniania lepszych warunków życia i pracy w Europie. Fundacja została w szczególności stworzona, aby: oceniać i analizować warunki życia i pracy; przedkładać znaczące opinie i udzielać wiarygodnych porad decydentom politycznym w sprawach polityki społecznej i zainteresowanym podmiotom społecznym; przyczyniać się do poprawy życia; dokonać oceny ewolucji i tendencji, w szczególności tych prowadzących do zmian.

AKT

Rozporządzenie Rady (EWG) nr 1365/75 z dnia 26 maja 1975 r. w sprawie utworzenia Europejskiej Fundacji na Rzecz Poprawy Warunków Życia i Pracy [Zob. akty zmieniające].

STRESZCZENIE

Celem Eurofound jest wspieranie opracowania i zapewnienia lepszych warunków życia i pracy poprzez działania zmierzające do rozwoju i rozpowszechniania wiedzy odpowiedniej do osiągnięcia tego celu.

W trakcie realizacji swoich zadań fundacja uwzględnia polityki wspólnotowe w tej dziedzinie i informuje instytucje Wspólnoty o przewidywalnych celach i wytycznych w szczególności poprzez przesyłanie informacji naukowych i danych technicznych.

Odnośnie do poprawy warunków życia i pracy fundacja zajmuje się głównie następującymi kwestiami:

  • warunkami pracy, w tym organizacją pracy, czasem pracy, elastycznością, podejściem do zmian w zakresie warunków pracy,
  • warunkami życia, tzn. wszystkimi aspektami mającymi wpływ na codzienne życie europejskich obywateli, w tym godzeniem życia zawodowego i rodzinnego, zapewnieniem usług z zakresu opieki społecznej i sposobów wdrażania osób w trudnej sytuacji do pracy zawodowej,
  • stosunkami pracy, w tym przemianami w przemyśle i restrukturyzacją w przedsiębiorstwach, udziałem pracowników w procesie decyzyjnym i europeizacją stosunków pracy.

Fundacja wspiera wymianę informacji i doświadczeń: ułatwia kontakty między uczelniami wyższymi, organami administracji i organizacjami gospodarczymi i społecznymi oraz popiera wspólne działania. Organizuje kursy, konferencje i seminaria oraz uczestniczy w badaniach. Udostępnia rządom, pracownikom, związkom zawodowym i Komisji Europejskiej dane i opinie będące owocem niezależnych i porównawczych badań naukowych.

Fundacja współpracuje tak blisko, jak to możliwe ze specjalistycznymi instytutami, fundacjami i organami w państwach członkowskich lub na szczeblu międzynarodowym i zapewnia odpowiednią współpracę z Europejską Agencją Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy.

Fundacja ma osobowość prawną, a jej siedziba znajduje się w Irlandii (Dublin). Do struktur zarządzających fundacją zaliczają się rada administracyjna, biuro, dyrektor i zastępca dyrektora:

  • w skład rady administracyjnej wchodzi 84 członków, a mianowicie 27 członków z każdego państwa członkowskiego reprezentujących jego rząd, 27 członków reprezentujących organizacje pracodawców, 27 członków reprezentujących organizacje pracownicze i trzech członków reprezentujących Komisję. Ich kadencja wynosi trzy lata i jest odnawialna. Rada administracyjna zarządza fundacją i określa jej wytyczne. Na podstawie projektu przedłożonego przez dyrektora, rada zarządzająca, w porozumieniu z Komisją, przyjmuje czteroletnie odnawialne programy fundacji,
  • dyrektor zarządza fundacją i wykonuje decyzje rady zarządzającej. Mianowany jest przez Komisję na okres maksymalnie pięciu lat, a jego kadencja może zostać przedłużona. Przed dniem 1 lipca każdego roku dyrektor opracowuje roczny program prac i przedkłada kalkulację niezbędnych wydatków,
  • biuro składa się z 11 członków. W jego skład wchodzi przewodniczący rady zarządzającej i trzech jego zastępców, po jednym koordynatorze z każdej z trzech grup przedstawicieli (pracodawców, pracowników i Komisji) oraz po jednym dodatkowym przedstawicielu każdej z tych trzech grup. Biuro kontroluje wprowadzanie w życie decyzji rady zarządzającej i podejmuje wszelkie niezbędne środki w celu właściwego zarządzania fundacją między posiedzeniami rady zarządzającej.

Na podstawie wniosku dyrektora rada zarządzająca może dokonać wyboru niezależnych ekspertów i zasięgnąć ich opinii na temat szczegółowych zagadnień odnoszących się do odnawialnego programu czteroletniego i rocznego programu pracy.

Od listopada 2003 r. rozporządzenie ustanawiające Europejską Fundację na rzecz Poprawy Warunków Życia i Pracy jest zgodne z nowym rozporządzeniem finansowym mającym zastosowanie do budżetu ogólnego Wspólnot Europejskich (z czerwca 2002 r.) oraz z rozporządzeniem w sprawie publicznego dostępu do dokumentów (z maja 2001 r.).

Fundacja utworzyła niedawno Europejskie Centrum Monitorowania Zmian (EMCC), którego celem jest analiza i przewidywanie zmian w świecie przemysłu i biznesu, aby wspierać postęp społeczno-gospodarczy.

Odniesienia

Akt

Wejście w życie

Termin transpozycji przez państwa członkowskie

Dziennik Urzędowy

Rozporządzenie (EWG) nr 1365/75

2.6.1975

-

Dz.U. 139 z 30.5.1975

Akt(-y) zmieniający(-e)

Wejście w życie

Termin transpozycji przez państwa członkowskie

Dziennik Urzędowy

Rozporządzenie (EWG) nr 1947/93

26.7.1993

-

Dz.U. L 181 z 23.7.1993

Rozporządzenie (WE) nr 1649/2003

1.10.2003

-

Dz.U. 245 z 29.9.2003

Rozporządzenie (WE) nr 1111/2005

4.8.2005

-

Dz.U. L 184 z 15.7.2005

See also

  • Więcej informacji dostępnych jest na stronie internetowej fundacji (EN)

Ostatnia aktualizacja: 25.05.2007

Top