Help Print this page 
Title and reference
Europejska Agencja Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html CS html DA html DE html EL html EN html FR html IT html HU html NL html PL html PT html RO html FI html SV
Multilingual display
Text

Europejska Agencja Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy

Rolą Agencji jest zapewnienie instytucjom Wspólnoty, państwom członkowskim i wszystkim zainteresowanym stronom niezbędnych informacji technicznych, naukowych i gospodarczych w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy.

AKT

Rozporządzenie Rady (WE) nr 2062/94 z dnia 18 lipca 1994 r. ustanawiające Europejską Agencję ds. Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia w Miejscu Pracy [Zob. akty zmieniające].

STRESZCZENIE

Rolą Agencji jest:

 • gromadzenie i analiza informacji technicznych, naukowych i gospodarczych dotyczących zdrowia i higieny pracy w państwach członkowskich oraz przekazywanie jej instytucjom Wspólnoty, państwom członkowskim i wszystkim zainteresowanym stronom,
 • gromadzenie i analiza informacji technicznych, naukowych i gospodarczych na temat badań nad bezpieczeństwem i higieną pracy i rozpowszechnianie rezultatów tych badań,
 • promowanie i wspieranie współpracy i wymiany informacji oraz doświadczeń w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy, w tym informacji o programach szkoleniowych,
 • organizacja konferencji i seminariów (na przykład Europejskiego tygodnia BHP) oraz wymiany ekspertów krajowych w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy,
 • zapewnianie instytucjom Wspólnoty i państwom członkowskim obiektywnych informacji technicznych, naukowych i gospodarczych, potrzebnych im do określania i realizacji rozsądnej i skutecznej polityki mającej na celu ochronę bezpieczeństwa i higieny pracowników,
 • ustanowienie we współpracy z państwami członkowskimi i koordynacja sieci informatycznej z uwzględnieniem krajowych, wspólnotowych (Europejska Fundacja na rzecz Poprawy Warunków Życia i Pracy) i międzynarodowych instytucji i organizacji, które zapewniają tego rodzaju informacje i usługi,
 • gromadzenie i udostępnianie informacji na temat bezpieczeństwa i higieny pracy pozyskiwanych z i dla państw trzecich oraz organizacji międzynarodowych: Światowej Organizacji Zdrowia (WHO), Międzynarodowej Organizacji Pracy (ILO), Panamerykańskiej Fundacji Zdrowia (PAHO), Międzynarodowej Organizacji Morskiej (IMO) itp.,
 • zapewnianie informacji technicznej, naukowej i gospodarczej na temat metod i narzędzi realizacji działań prewencyjnych (w szczególności dla sektorów małych i średnich przedsiębiorstw) oraz spisywanie dobrych praktyk,
 • przyczynianie się do rozwoju strategii i programów wspólnotowego działania dotyczących promocji bezpieczeństwa i higieny pracy, bez uszczerbku dla sfery kompetencji Komisji,
 • czuwanie nad jasnością przekazywanych informacji dla ostatecznych użytkowników.

Agencja współpracuje możliwie najbliżej z instytucjami, fundacjami, specjalistycznymi organami i programami na poziomie Wspólnoty, w celu uniknięcia powielania zadań. Agencja współpracuje szczególnie z Europejską Fundacją na rzecz Poprawy Warunków Życia i Pracy.

Agencja stworzy sieć informacyjną obejmującą:

 • główne elementy składowe krajowych sieci informatycznych, w tym krajowych organizacji partnerów społecznych, zgodnie z ustawodawstwem krajowym,
 • krajowe centra koordynacji informacji,
 • przyszłe jednostki wyspecjalizowane.

Państwa członkowskie informują regularnie Agencję o głównych elementach składowych swych krajowych sieci informatycznych na temat bezpieczeństwa i higieny pracy. Właściwe władze krajowe koordynują i przekazują informacje dostarczone Agencji na poziomie krajowym.

Agencja posiada osobowość prawną. W skład struktur zarządzania i kierowania Agencją wchodzą: Rada Zarządzająca, Biuro i Dyrektor.

W skład Rady Zarządzającej wchodzi 78 członków, z których 25 członków reprezentuje rządy państw członkowskich, 25 członków reprezentuje organizacje pracodawców, 25 członków reprezentuje organizacje pracowników i trzech reprezentuje Komisję. Członkowie zarządu wybierani są na trzyletnią kadencję z możliwością ponownego wyboru. Siedziba Agencji znajduje się w Bilbao (Hiszpania).

Rada Zarządzająca określa strategiczne cele Agencji. Rada Zarządzająca przyjmuje w szczególności budżet, rotacyjny program czteroletni i program roczny na podstawie projektu przygotowanego przez dyrektora, po konsultacji z Komisją i Komitetem Doradczym ds. Bezpieczeństwa, Higieny i Ochrony Zdrowia w Miejscu Pracy. Rada Zarządzająca przyjmuje, najpóźniej do 31 stycznia każdego roku, ogólne sprawozdanie roczne pracy Agencji.

Rada Zarządu tworzy Biuro składające się z 11 członków. W skład Biura wchodzi przewodniczący i trzech wiceprzewodniczących Rady Zarządzającej, po jednym koordynatorze z każdej z trzech grup przedstawicieli (pracodawców, pracowników i Komisji) oraz po jednym dodatkowym przedstawicielu każdej grupy. Biuro kontroluje wykonywanie decyzji Rady Zarządzającej oraz podejmuje wszelkie niezbędne działania służące właściwemu kierowaniu Agencją między posiedzeniami Rady Zarządzającej.

Na czele Agencji stoi dyrektor mianowany przez Radę Zarządzającą.

Od listopada 2003 r. rozporządzenie ustanawiające Agencję w Bilbao jest zgodne z nowym rozporządzeniem finansowym mającym zastosowanie do budżetu ogólnego Wspólnot Europejskich (czerwiec 2002 r.) i rozporządzeniem w sprawie dostępu publiczności do dokumentów (maj 2001 r.).

Efektywne rozpoczęcie pracy Agencji

Posiedzenie inauguracyjne Rady Zarządzającej miało miejsce 25 i 26 października 1995 r. w siedzibie Agencji w Bilbao (Hiszpania).

Odniesienia

Akt

Wejście w życie

Termin transpozycji przez państwa członkowskie

Dziennik Urzędowy

Rozporządzenie Rady (WE) nr 2062/94

18.7.1994

-

Dz.U. L 216 z 20.8.1994

Akt(-y) zmieniający(-e)

Wejście w życie

Termin transpozycji przez państwa członkowskie

Dziennik Urzędowy

Rozporządzenie Rady (WE) nr 1643/95

29.6.1995

-

Dz.U. L 156 z 7.7.1995

Rozporządzenie Rady (WE) nr 1654/2003

30.10.2003

-

Dz.U. L 245 z 29.9.2003

Rozporządzenie Rady (WE) nr 1112/2005

4.7.2005

-

Dz.U. L 184 z 15.7.2005

AKTY POWIĄZANE

Communication from the Commission to the Council regarding the Commission's Report on the European Agency for Safety and Health at Work [COM(2001)163 final – Not published in the Official Journal] (Komunikat Komisji do Rady dotyczący sprawozdania Komisji w sprawie Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy [COM(2001)163 – nieopublikowany w Dzienniku Urzędowym]).

See also

Ostatnia aktualizacja: 26.10.2005

Top