Help Print this page 
Title and reference
Europejskie ramy odniesienia na rzecz zapewniania jakości w kształceniu i szkoleniu zawodowym

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Europejskie ramy odniesienia na rzecz zapewniania jakości w kształceniu i szkoleniu zawodowym

Zalecenie ustanawia nowe ramy odniesienia, które mają pomóc krajom UE oraz krajom uczestniczącym w rozwoju, poprawie, ustanowieniu wytycznych oraz ocenie jakości własnych systemów kształcenia i szkolenia zawodowego. Europejskie ramy odniesienia na rzecz zapewniania jakości stanowią nowy bodziec dla przejrzystości, a w związku z tym i dla mobilności, oferując wspólne narzędzie do rozwoju praktyk w zakresie zarządzania jakością.

AKT

Zalecenie Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 czerwca 2009 r. w sprawie ustanowienia europejskich ram odniesienia na rzecz zapewniania jakości w kształceniu i szkoleniu zawodowym [Dz.U. C 155 z 8.7.2009].

STRESZCZENIE

Europejskie ramy odniesienia na rzecz zapewniania jakości to nowy punkt odniesienia mający pomóc władzom krajów UE promować i monitorować doskonalenie systemów kształcenia i szkolenia zawodowego.

Zapewnianie jakości może służyć za systemowe podejście do modernizacji systemów szkolnictwa, zwłaszcza poprzez poprawę efektywności szkolenia. W związku z tym powinno stanowić podstawę każdej inicjatywy politycznej dotyczącej kształcenia i szkolenia zawodowego.

Kraje UE zachęcane są do rozwijania i dobrowolnego stosowania tego instrumentu. Głównymi użytkownikami ram odniesienia są władze krajowe i regionalne, a także instytucje publiczne i prywatne odpowiedzialne za zapewnianie i poprawę jakości kształcenia i szkolenia zawodowego.

Wdrożenie

Ramy, pełniące rolę punktu odniesienia, podsuwają sugestie metodologiczne, które pomagają krajom UE jasno i logicznie ocenić, czy wdrożone zostały środki niezbędne do poprawy jakości krajowych systemów kształcenia i szkolenia zawodowego oraz czy środki te wymagają przeprowadzenia przeglądu.

Metodologię oferowaną przez ramy odniesienia oparto na:

  • cyklu obejmującym cztery etapy (planowania, realizacji, oceny i przeglądu) opisane dla potrzeb systemów kształcenia i szkolenia zawodowego lub organizatorów kształcenia i szkolenia zawodowego,
  • kryteriach jakości oraz deskryptorach i wskaźnikach dla każdego etapu cyklu (załącznik I),
  • wspólnych wskaźnikach służących ocenie celów, metod, procedur oraz wyników szkolenia - część wskaźników oparto na danych statystycznych, pozostałe mają charakter jakościowy (załącznik II).

Zalecenie kładzie nacisk na zapewnianie wysokiej jakości oraz odpowiedzialność na wszystkich poziomach, tj. wobec systemu kształcenia i szkolenia zawodowego, wobec podmiotów świadczących kształcenie i szkolenie oraz na poziomie przyznawania kwalifikacji. Europejskie ramy odniesienia na rzecz zapewniania jakości w kształceniu i szkoleniu zawodowym akcentują znaczenie systematycznej samooceny. Obejmuje to mechanizmy oceny wewnętrznej i zewnętrznej, których określenie należy do krajów UE. Mechanizmy te umożliwiają uzyskanie informacji zwrotnych w sprawie postępów.

W oparciu o ramy zaleca się, by kraje UE, nie później niż dnia 18 czerwca 2011 r., opracowały podejście mające na celu poprawę krajowych systemów zapewniania jakości. Ważne jest, by w proces roboczy zaangażowane były wszystkie zainteresowane strony.

Europejska sieć do spraw jakości

Zalecenie zachęca kraje UE do aktywnego uczestnictwa w europejskiej sieci ds. jakości kształcenia i szkolenia zawodowego, traktując ją jako fundament dla dalszego rozwoju wspólnych zasad i narzędzi poprawy jakości kształcenia i szkolenia zawodowego na poziomach krajowym, regionalnym i lokalnym.

Ponadto zalecenie zachęca kraje UE do powołania krajowego punktu referencyjnego na rzecz zapewniania jakości w kształceniu i szkoleniu zawodowym angażującego właściwe władze i wszystkie zainteresowane strony na poziomie krajowym i regionalnym. Punkty referencyjne promują aktywny i praktyczny rozwój ram na szczeblu krajowym, wspierają samoocenę krajów UE, a także pracę sieci oraz rozpowszechniają istotne informacje wśród zainteresowanych stron.

Kontekst

Europejskie ramy odniesienia na rzecz zapewniania jakości w kształceniu i szkoleniu zawodowym należą do serii inicjatyw europejskich promujących mobilność. Celem inicjatywy jest wdrożenie europejskich ram kwalifikacji (EQF) oraz europejskiego systemu transferu osiągnięć w kształceniu i szkoleniu zawodowym (ECVET).

Zalecenie jest odpowiedzią na rezolucje przyjęte podczas posiedzenia Rady Europejskiej w Barcelonie w 2002 r., w ramach których określono cel, zgodnie z którym europejskie systemy kształcenia i szkolenia winny stać się punktem odniesienia dla reszty świata do roku 2010. Jest to również zgodne z procesem kopenhaskim, który dotyczy ożywienia współpracy w zakresie kształcenia i szkolenia zawodowego.

AKTY POWIĄZANE

Sprawozdanie Komisji dla Parlamentu Europejskiego i Rady dotyczące wykonania zalecenia Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 czerwca 2009 r. w sprawie ustanowienia europejskich ram odniesienia na rzecz zapewniania jakości w kształceniu i szkoleniu zawodowym [ COM(2014) 30 final z 28.1.2014 - nie opublikowane w Dzienniku Urzędowym].

Niniejszy dokument jest pierwszym sprawozdaniem dotyczącym postępów w zakresie zapewniania jakości kształcenia i szkolenia zawodowego w Unii Europejskiej od czasu przyjęcia zalecenia. Główne wnioski:

  • europejskie ramy odniesienia na rzecz zapewniania jakości w kształceniu i szkoleniu zawodowym (EQAVET) przyczyniają się do podniesienia poziomu kultury jakości w kształceniu i szkoleniu zawodowym w państwach europejskich, a także do jej wdrożenia w praktyce, przede wszystkim dzięki opracowaniu środków operacyjnych w ramach sieci EQAVET,
  • środki takie koncentrują się na instytucjonalnym kształceniu i szkoleniu prowadzonym przez szkoły (większość kształcenia i szkolenia zawodowego oraz część ustawicznego kształcenia i szkolenia zawodowego) i mają wyraźnie mniejszy wpływ na uczenie się poprzez praktykę w miejscu pracy i kształcenie pozaformalne (które jest najczęstszą formą ustawicznego kształcenia i szkolenia zawodowego, ale mogłoby również odegrać kluczową rolę w kształceniu i szkoleniu zawodowym w systemach dualnych),
  • przyjęte w ramach EQAVET elastyczne podejście, polegające na udostępnieniu narzędzi na potrzeby wyboru i dostosowania, ułatwia stosowanie tych ram, ograniczając jednak zarazem ich potencjał do funkcjonowania jako wspólne ramy koncepcyjne i językowe dla różnych państw.

Dlatego też pojawiło się wyraźne zapotrzebowanie na ściślejszą koordynację z innymi europejskimi instrumentami na rzecz zapewniania jakości i przejrzystości.

Ostatnia aktualizacja: 15.06.2014

Top