Help Print this page 
Title and reference
Europejski system transferu osiągnięć w kształceniu i szkoleniu zawodowym (ECVET)

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html CS html DA html DE html EL html EN html FR html IT html HU html NL html PL html PT html RO html FI html SV
Multilingual display
Text

Europejski system transferu osiągnięć w kształceniu i szkoleniu zawodowym (ECVET)

ECVET to wspólne ramy metodologiczne mające ułatwić akumulację i transfer osiągnięć odpowiadających efektom uczenia się z jednego systemu kwalifikacji do innego. Celem systemu jest propagowanie mobilności transnarodowej i dostępu do uczenia się przez całe życie. Nie ma on zastąpić krajowych systemów kwalifikacji, a jedynie przyczynić się do zwiększenia porównywalności i spójności między nimi. ECVET ma zastosowanie do wszystkich indywidualnych efektów uczenia się uzyskanych na rozmaitych ścieżkach kształcenia i szkolenia, które podlegają następnie transferowi, uznaniu i akumulacji z uwagi na uzyskiwanie kwalifikacji. Dzięki tej inicjatywie obywatele europejscy mogą łatwiej uzyskać uznanie odbytych szkoleń, zdobytych umiejętności oraz wiedzy w innym państwie członkowskim.

AKT

Zalecenie Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 czerwca 2009 r. w sprawie ustanowienia europejskiego systemu transferu osiągnięć w kształceniu i szkoleniu zawodowym (ECVET) [Dz.U. C 155 z 8.7.2009].

STRESZCZENIE

Komisja ustanawia europejski system transferu osiągnięć w kształceniu i szkoleniu zawodowym (ECVET) jako ramy metodologiczne, które można stosować do opisywania kwalifikacji * w kategoriach jednostek efektów uczenia się * wraz ze związanymi z nimi punktami *.

ECVET to system akumulacji i transferu jednostek efektów uczenia się w kształceniu i szkoleniu zawodowym w Europie. System umożliwia poświadczenie i zapis efektów uczenia się uzyskanych w różnych krajach, a także w różnych kontekstach: formalnym, pozaformalnym i nieformalnym. Efekty uczenia się podlegają transferowi do systemu macierzystego jednostki, gdzie zostają zaliczone do uzyskanych kwalifikacji.

Różnorodność systemów krajowych, które określają poziomy i zawartość kwalifikacji, nie sprzyja transnarodowej mobilności osób uczących się. ECVET stanowi w tej sytuacji rozwiązanie, ułatwiając mobilność wśród osób uczących się na terenie Europy.

Państwa członkowskie mogą według własnej woli przyjąć to zalecenie i wprowadzić system w życie. Zachęcane są do stopniowego dobrowolnego wprowadzania środków ECVET, z myślą o stosowaniu ich od roku 2012.

Wprowadzenie systemu ECVET powinno odbywać się za pośrednictwem partnerstw i sieci w oparciu o porozumienia o programie zajęć (ang. Memorandum of Understanding), które zapewniają odpowiednie ramy dla transferu osiągnięć. Mając na uwadze transfer osiągnięć, zasady i specyfikacje techniczne, które można stosować do opisywania kwalifikacji w kategoriach jednostek efektów uczenia się wraz ze związanymi z nimi punktami, określono w załączniku II.

Aby propagować system ECVET i umożliwić państwom członkowskim wymianę informacji i doświadczeń, została powołana europejska sieć ECVET skupiająca zainteresowane strony i właściwe instytucje. W ramach sieci Komisja utworzyła grupę użytkowników systemu ECVET, która ma swój wkład w aktualizację przewodnika dla użytkowników systemu oraz wpływa na usprawnienie wdrażania systemu ECVET.

Komplementarność z innymi inicjatywami w zakresie uznawania i transferu umiejętności

ECVET jest jedną z wielu europejskich inicjatyw propagujących mobilność osób uczących się na terenie Unii Europejskiej (UE), takich jak EUROPASS czy Europejska karta na rzecz jakości mobilności.

ECVET stanowi także uzupełnienie europejskiego systemu transferu i akumulacji punktów (ECTS) (DE) (EN) (FR), łącząc kształcenie i szkolenie zawodowe ze szkolnictwem wyższym. System ECTS został ustanowiony w 1989 r. i od tamtej pory promuje przejrzystość i uznawanie okresów studiów ukończonych w innych krajach.

Z kolei celem ECVET jest ułatwienie transferu osiągnięć odpowiadających efektom uczenia się z jednego systemu kwalifikacji do innego. Różni się on od europejskich ram kwalifikacji (EQF), które stanowią wspólne ramy odniesienia. Zamiast harmonizować te systemy, inicjatywa ECVET ma na celu ich uspójnienie poprzez zapewnienie wspólnej płaszczyzny dla istniejących przepisów krajowych w zakresie akumulacji, uznawania i transferu osiągnięć.

ECVET nie odnosi się do wspólnego systemu uznawania kwalifikacji zawodowych, w związku z którym właściwa dyrektywa narzuca wiążące zobowiązania na państwa członkowskie.

Europejskie ramy odniesienia na rzecz zapewniania jakości w kształceniu i szkoleniu zawodowym

Wraz z systemem ECVET przedstawiono nowe narzędzie referencyjne, by zachęcić państwa członkowskie do wymiany najlepszych praktyk w dziedzinie polityk dotyczących kształcenia i szkolenia zawodowego. Europejskie ramy odniesienia na rzecz zapewniania jakości w kształceniu i szkoleniu zawodowym mają na celu udoskonalenie praktyk w zakresie zarządzania jakością w tej dziedzinie na szczeblu krajowym poprzez wprowadzenie zbioru wspólnych kryteriów i wskaźników.

Kontekst

UE planowała, by do roku 2010 europejskie systemy kształcenia i szkolenia stały się punktem odniesienia dla reszty świata. W ramach strategii lizbońskiej państwa członkowskie przyjęły wspólne cele na rzecz poprawy własnych systemów kształcenia i szkolenia. Mając na uwadze ten cel, wdrożono program prac „Edukacja i szkolenie 2010”.

Deklaracja ministerialna podpisana w 2002 r. w Kopenhadze dotyczy ożywienia współpracy w dziedzinie szkolenia zawodowego. Jej głównym celem było wdrożenie programu prac „Edukacja i szkolenie 2010” w sposób skoordynowany oraz podkreślenie znaczenia systemu transferu osiągnięć obejmującego kształcenie i szkolenie zawodowe. Konkluzje Rady z 15 listopada 2004 r. zasygnalizowały potrzebę kontynuowania działań w zakresie opracowania i ustanowienia systemu europejskiego w tej dziedzinie.

Wynikiem konsultacji w sprawie projektu ECVET (EN), trwających od listopada 2006 r. do marca 2007 r., było potwierdzenie potrzeby utworzenia tego rodzaju systemu w zakresie kształcenia i szkolenia zawodowego.

Pojęcia kluczowe stosowane w akcie

  • Kwalifikacja: formalny wynik procesu oceny i walidacji uzyskany w efekcie stwierdzenia przez właściwą instytucję, że osiągnięte przez daną osobę efekty uczenia się są zgodne z określonymi standardami.
  • Jednostka efektów uczenia się: składnik kwalifikacji, będący spójnym zbiorem wiedzy, umiejętności i kompetencji, który może podlegać ocenie i walidacji.
  • Punkty ECVET: liczbowe określenie ogólnej wartości efektów uczenia się w ramach kwalifikacji oraz względnej wartości jednostek w stosunku do pełnej kwalifikacji.

Ostatnia aktualizacja: 14.01.2010

Top