Help Print this page 
Title and reference
Europejskie ramy kwalifikacji

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html CS html DA html DE html EL html EN html FR html IT html HU html NL html PL html PT html RO html FI html SV
Multilingual display
Text

Europejskie ramy kwalifikacji

Stosowanie europejskich ram kwalifikacji pozwoli państwom członkowskim, instytucjom kształcenia, pracodawcom i osobom prywatnym porównać poziomy kwalifikacji w różnych systemach kształcenia i szkoleń w całej UE. Narzędzie to jest kluczowe dla rozwoju europejskiego rynku pracy.

AKT

Zalecenie Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 kwietnia 2008 r. w sprawie ustanowienia europejskich ram kwalifikacji dla uczenia się przez całe życie [Dziennik Urzędowy C 111, 6.5.2008].

STRESZCZENIE

Państwa członkowskie wezwane są do stworzenia powiązań między krajowymi systemami kwalifikacji * i europejskimi ramami kwalifikacji (ERK).

Dzięki nadaniu kompetencjom i kwalifikacjom większej przejrzystości ERK są narzędziem służącym promocji uczenia się przez całe życie.

Ramy te są odniesieniem zarówno dla szkolnictwa wyższego, jak i szkolenia zawodowego i ułatwią danej osobie podawanie w UE istotnych informacji dotyczących jej kompetencji i kwalifikacji.

Zwiększenie przejrzystości kwalifikacji * pozwoli poszczególnym obywatelom ocenić względną wartość kwalifikacji i poprawi możliwości pracodawców w zakresie dokonywania oceny profilu, zawartości i znaczenia kwalifikacji oferowanych na rynku pracy. Organizatorzy kształcenia i szkoleń będą mogli porównać profil i zawartość swoich kursów i zapewnić ich dobrą jakość.

Przyjęcie ERK przyczyni się do zwiększenia mobilności pracowników i studentów. Dzięki ERK pracownicy będą mobilni, a ich kwalifikacje jednocześnie uznawane poza granicami ich własnego kraju. Narzędzie to ułatwi przechodzenie z pracy do nauki i odwrotnie przez całe życie.

Działanie i wprowadzenie w życie

ERK jest narzędziem, które bierze pod uwagę efekty uczenia się w większym stopniu niż okres trwania nauki. Główne deskryptory poziomów odniesienia to:

 • umiejętności *,
 • kompetencje *,
 • wiedza.

Głównym elementem ERK jest zestaw ośmiu poziomów odniesienia opisujących:

 • co uczący się wie,
 • co uczący się rozumie,
 • co uczący się potrafi wykonać bez względu na system, w ramach którego dane kwalifikacje zostały mu przyznane.

W przeciwieństwie do systemów, które gwarantują akademickie uznawanie dyplomów na podstawie okresu trwania studiów ERK obejmuje uczenie się jako całość, zwłaszcza odbywające się poza instytucjami kształcenia i szkolenia formalnego.

W 2010 r. we wszystkich uczestniczących w programie państwach ustanowiony ma być system służący porównaniu krajowych systemów kształcenia i szkoleń. W 2012 r. wszystkie nowe dokumenty potwierdzające zdobyte kwalifikacje, wydane przez europejskie instytucje kształcenia policealnego, będą zawierały odniesienie do jednego z ośmiu poziomów kwalifikacji ERK.

Ogólne narzędzie współpracy

ERK nie zostały ustanowione w celu zastąpienia krajowych systemów kwalifikacji, ale w celu uzupełnienia działań państw członkowskich poprzez ułatwienie dalszej współpracy między nimi. Choć u podstaw tej europejskiej inicjatywy leżą krajowe ramy kwalifikacji, te ostatnie nie są oparte na żadnym pojedynczym modelu.

Aby ramy dla współpracy pomiędzy państwami członkowskimi zostały wprowadzone w życie, Komisja zwraca szczególną uwagę na wzajemne zaufanie i poziom zaangażowania zainteresowanych stron na szczeblu krajowym, regionalnym i sektorowym.

Komisja zaleca również wyznaczenie ośrodka krajowego do koordynowania powiązań między krajowym systemem kwalifikacji a ERK poprzez ustanowienie do kwietnia 2009 r. grupy doradczej ds. ERK, składającej się z przedstawicieli państw członkowskich oraz europejskich partnerów społecznych i innych zainteresowanych stron.

ERK powinny ponadto pomagać międzynarodowym organizacjom sektorowym * odnosić swoje systemy kwalifikacji do tego wspólnego dla państw członkowskich systemu.

Kontekst

Deklaracja bolońska z czerwca 1999 r. przyczyniła się do zwiększenia mobilności i przejrzystości Unii Europejskiej (UE) w dziedzinie edukacji. W oparciu o osiągnięcia procesu bolońskiego w zakresie szkolnictwa wyższego można podjąć podobne działania, które obejmują również szkolenie zawodowe.

ERK są zgodne z jednym z celów strategii lizbońskiej na rzecz zatrudnienia, jakim jest przejście do społeczeństwa opartego na wiedzy. Ramy te zostały w szczególności ustanowione w celu wprowadzenia w życie programu „Edukacja i szkolenia 2010”.

Pojęcia kluczowe stosowane w akcie

 • „Krajowy system kwalifikacji” oznacza wszystkie aspekty działalności państw członkowskich związane z uznawaniem uczenia się i inne mechanizmy łączące kształcenie i szkolenie z rynkiem pracy i społeczeństwem obywatelskim. Obejmuje on opracowanie i wdrażanie rozwiązań instytucjonalnych i procedur związanych z zapewnianiem jakości, oceną i przyznawaniem kwalifikacji. Krajowy system kwalifikacji może składać się z kilku podsystemów i może obejmować krajowe ramy kwalifikacji.
 • „Kwalifikacja” oznacza formalny wynik procesu oceny i walidacji uzyskany w sytuacji, w której właściwy organ stwierdza, że dana osoba osiągnęła efekty uczenia się zgodne z określonymi standardami.
 • „Umiejętności” oznaczają zdolność do stosowania wiedzy i korzystania z know-how w celu wykonywania zadań i rozwiązywania problemów. W kontekście europejskich ram kwalifikacji umiejętności określa się jako kognitywne (obejmujące myślenie logiczne, intuicyjne i kreatywne) oraz praktyczne (obejmujące sprawność i korzystanie z metod, materiałów, narzędzi i instrumentów).
 • „Kompetencje” oznaczają udowodnioną zdolność stosowania wiedzy, umiejętności i zdolności osobistych, społecznych lub metodologicznych okazywaną w pracy lub nauce oraz w karierze zawodowej i osobistej. W europejskich ramach kwalifikacji kompetencje określane są w kategoriach odpowiedzialności i autonomii.
 • „Międzynarodowa organizacja sektorowa” oznacza stowarzyszenie organizacji krajowych, w tym na przykład organizacji pracodawców i organizacji zawodowych reprezentujących interesy sektorów krajowych.

Odniesienia

Akt

Wejście w życie

Termin transpozycji przez państwa członkowskie

Dziennik Urzędowy

Zalecenie z 23.4.2008

23.4.2008

-

Dz.U. 111 z 6.5.2008

Ostatnia aktualizacja: 16.05.2008

Top