Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Poprawa jakości kształcenia nauczycieli

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html CS html DA html DE html EL html EN html FR html IT html HU html NL html PL html PT html RO html FI html SV
Multilingual display
Text

Poprawa jakości kształcenia nauczycieli

Komisja dokonuje oceny sytuacji w zakresie szkolenia nauczycieli w Unii Europejskiej (UE) oraz określa działania, które mogą ulepszyć istniejące rozwiązania. Celem jest zapewnienie nauczania wysokiej jakości, odpowiadającego na obecne wyzwania i lepiej dostosowanego do potrzeb społeczeństwa opartego na wiedzy.

AKT

Komunikat Komisji do Rady i Parlamentu Europejskiego z dnia 3 sierpnia 2007 r. – Poprawa jakości kształcenia nauczycieli [COM(2007) 392 wersja ostateczna – nieopublikowany w Dzienniku Urzędowym].

STRESZCZENIE

Jakość nauczania jest kluczowym czynnikiem dla osiągnięcia celów lizbońskich w zakresie spójności społecznej, konkurencyjności i wzrostu gospodarczego.

Kadra pedagogiczna musi być w stanie zapewniać wysokiej jakości nauczanie, aby umożliwiać obywatelom UE zdobywanie wiedzy i umiejętności, które będą im potrzebne w życiu osobistym i zawodowym.

Konieczne umiejętności

Obecnie inwestycje w szkolenie ustawiczne oraz ulepszanie zdolności kadry pedagogicznej nie są wystarczające. W żadnym z państw członkowskich minimalne obowiązkowe szkolenie nie przekracza pięciu dni w roku. Uczestniczenie w ustawicznym kształceniu jest obowiązkowe w jedenastu państwach członkowskich, jednak wskaźnik uczestnictwa w takich szkoleniach jest zbyt niski, aby osiągnąć poziom ciągłego rozwoju nauczycieli.

Obecnie obowiązujące w państwach członkowskich systemy kształcenia nauczycieli nie promują zdobywania nowych umiejętności nauczania, które stały się konieczne w związku ze zmianami zachodzącymi w kształceniu oraz ogólnie w całym społeczeństwie.

Nauczyciele mają obowiązek przekazywania podstawowej wiedzy, jednak apeluje się do nich również o zapewnianie między innymi:

 • uwzględniania indywidualnych potrzeb każdego ucznia,
 • wspomagania rozwoju młodych ludzi, tak aby mogli samodzielnie uczyć się przez całe życie,
 • pomocy wszystkim młodym ludziom w zdobywaniu kompetencji kluczowych,
 • dostosowania nauczania do międzykulturowego środowiska,
 • wykorzystywania nowych technologii.

Ramy wspólnych działań

Zawód nauczyciela ma wspólne cechy w całej UE. Dlatego możliwe jest stworzenie wspólnej wizji rodzajów kompetencji, których potrzebują nauczyciele w oparciu o określone zasady.

W związku z tym Komisja proponuje państwom członkowskim pakiet wytycznych do opracowania środków mających na celu:

 • zapewnienie dobrej koordynacji systemów podstawowego i ustawicznego kształcenia nauczycieli w ramach spójnego systemu wspieranego wystarczającymi środkami,
 • dopilnowanie, aby nauczyciele posiadali szeroką wiedzą dotyczącą swojego przedmiotu, postawy i umiejętności pedagogiczne umożliwiające im wspieranie młodych ludzi w pełnym rozwijaniu swojego potencjału,
 • podwyższanie statusu i uznania dla zawodu nauczyciela,
 • stworzenie programów kształcenia nauczycieli na szczeblu magisterskim i doktoranckim (oraz licencjackim),
 • wspieranie kultury refleksyjnej praktyki i badań wśród nauczycieli,
 • zbadanie, czy należy podwyższyć poziom kwalifikacji oraz stopień praktycznego doświadczenia wymagane na stanowisku nauczyciela.

Komisja planuje podjąć następujące kroki w celu wspierania państw członkowskich w ich wysiłkach ukierunkowanych na zreformowanie ich systemów kształcenia nauczycieli:

 • zapewnienie wsparcia w formie programów działań dla wysiłków podejmowanych przez państwa członkowskie w celu ulepszenia organizacji i treści systemu kształcenia nauczycieli,
 • opracowanie wskaźników w tej dziedzinie,
 • przyczynienie się do rozwoju i rozpowszechniania nowej wiedzy w dziedzinie nauczania i kształcenia nauczycieli.

Komisja planuje zmierzyć postępy w zakresie podnoszenia jakości kształcenia nauczycieli w ramach programu prac „Edukacja i szkolenie 2010”.

Kontekst

Program „Uczenie się przez całe życie (2007-2013)” wspiera mobilność nauczycieli (programy Socrates i Leonardo da Vinci) oraz pomaga realizować projekty współpracy między instytucjami szkolącymi nauczycieli.

Ostatnia aktualizacja: 10.01.2008

Top