Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Strategia ramowa w sprawie wielojęzyczności

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html CS html DA html DE html EL html EN html FR html IT html HU html NL html PL html PT html RO html FI html SV
Multilingual display
Text

Strategia ramowa w sprawie wielojęzyczności

Niniejszy komunikat przedstawia strategię Komisji, która ma na celu popularyzowanie wielojęzyczności w społeczeństwie europejskim, działalności gospodarczej i w samej Komisji. Celem jest wzmocnienie kompetencji językowych obywateli, tak aby każdy z nich nabył praktycznych umiejętności posługiwania się co najmniej dwoma językami obcymi.

AKT

Komunikat Komisji z dnia 22 listopada 2005 r. – Nowa strategia ramowa w sprawie wielojęzyczności [COM(2005) 596 wersja ostateczna - nieopublikowany w Dzienniku Urzędowym].

STRESZCZENIE

Koncepcja wielojęzyczności oznacza jednocześnie zdolność danej osoby do posługiwania się kilkoma językami oraz współistnienie kilku społeczności na danym obszarze geograficznym.

Polityka wielojęzyczności Komisji ma trzy cele:

 • zachęcanie do nauki języków obcych i promowanie różnorodności językowej w społeczeństwie,
 • promowanie zdrowej wielojęzycznej gospodarki,
 • zapewnienie dostępu obywatelom do prawodawstwa, procedur oraz informacji dotyczących Unii Europejskiej w ich własnym języku.

Komunikat przedstawia różne działania, które mają na celu promowanie uczenia się języków oraz różnorodności językowej:

Kluczowe obszary działań

Komisja zaproponowała następujące działania na rzecz społeczeństwa wielojęzycznego:

 • wdrożenie europejskiego wskaźnika kompetencji językowych we współpracy z państwami członkowskimi,
 • promowanie dyskusji i opracowanie zalecenia dotyczącego zaktualizowania wykształcenia nauczycieli języków obcych,
 • opublikowanie badań nad najlepszymi praktykami w zakresie wczesnej nauki języków obcych w 2006 r.,
 • zapewnienie wsparcia poprzez proponowany program Uczenia się przez całe życie, utworzenie katedr w dziedzinach nauki związanych z wielojęzycznością i międzykulturowością,
 • kontynuowanie wsparcia dla nauczania i nauki języków obcych poprzez programy współpracy w dziedzinie edukacji, szkolenia, młodzieży, obywatelstwa i kultury,
 • wzmocnienie w 7. ramowym programie badawczym działań w zakresie badań i rozwoju technologicznego w dziedzinie technologii społeczeństwa informacyjnego związanymi z językami.

Komisja zachęca państwa członkowskie do:

 • ustanowienia krajowych planów w celu nadania struktury, spójności i kierunku działaniom na rzecz promowania wielojęzyczności, w tym poprzez zwiększenie częstotliwości posługiwania się różnymi językami oraz ich obecności w codziennym życiu,
 • dokonania przeglądu obecnych uzgodnień w odniesieniu do szkolenia nauczycieli języków obcych w świetle ustaleń badania „Europejski profil wykształcenia nauczyciela języków obcych”,
 • dokonania przeglądu obecnych ustaleń w zakresie wczesnej nauki języka obcego w świetle najlepszych praktyk z całej Europy,
 • wdrożenia konkluzji Prezydencji luksemburskiej dotyczących zintegrowanego nauczania przedmiotowo-językowego (CLIL).

GOSPODARKA WIELOJĘZYCZNA

Niniejszy komunikat przedstawia obszary, w których Unia powinna posiadać najbardziej mobilną siłę roboczą wyposażoną w odpowiednie kompetencje językowe.

Wielojęzyczność i konkurencyjność

Komisja zamierza wzmocnić działania uzupełniające Planu działań na rzecz umiejętności i mobilności 2002. Umiejętności językowe były jedną z kwestii poruszanych w trakcie Europejskiego Roku Mobilności Pracowników 2006.

Wielojęzyczność i konsumenci

Dyrektywa nr 29/2009/WE przyjęta w sprawie nieuczciwych praktyk handlowych wzmacnia środki zabezpieczające dotyczące stosowania języka w obsłudze posprzedażnej.

Wielojęzyczność i społeczeństwo informacyjne

Komisja pracuje nad promowaniem wielojęzyczności jako części inicjatywy i2010 na rzecz wspierania wzrostu i zatrudnienia w społeczeństwie informacyjnym i przemyśle medialnym. Programy eContent, eContent plus, Media, eLearning wspierają tworzenie i obieg wielojęzycznej treści i wiedzy.

Tłumaczenie pisemne

Wzrost korzystania z maszynowego tłumaczenia online pokazuje, że nie może ono zastąpić procesu myślowego tłumacza i tym samym zwraca uwagę na znaczenie jakości tłumaczenia. Takie osiągnięcia jak „Europejska norma CEN dotycząca usług tłumaczeniowych” powinny zapewnić klientom wysoki poziom jakości.

Tłumaczenia ustne

W międzynarodowych i ponadnarodowych organizacjach rośnie zapotrzebowanie na wykwalifikowanych tłumaczy ustnych. Tłumacze ustni wspierają funkcjonowanie instytucji tworzonych przez społeczności wielojęzyczne. Pomagają wspólnotom imigrantów w sądach, szpitalach, w kontaktach ze służbami policyjnymi i imigracyjnymi. Właściwie wyszkoleni tłumacze ustni mogą przyczynić się do ochrony praw człowieka i demokracji.

Nauczanie języków obcych, testowanie i certyfikacja

Certyfikacja językowa stała się tak poważnym biznesem, że konsumenci mają problemy z wyborem odpowiednich kursów i certyfikatów dostępnych na rynku. Komisja chciałaby przyczynić się do uczynienia oferty rynkowej bardziej przejrzystą poprzez publikowanie w Internecie wykazu obecnie dostępnych systemów.

Komisja proponuje następujące działania, aby rozwijać gospodarkę wielojęzyczną:

 • opublikowanie badania na temat braków w zakresie umiejętności językowych w gospodarce europejskiej w 2006 r.,
 • opublikowanie w Internecie wykazu systemów certyfikacji językowej dostępnych w Unii Europejskiej w 2006 r.,
 • rozpoczęcie badania nad potencjalnym lepszym wykorzystaniem napisów w filmach i programach telewizyjnych w celu promowania nauki języków,
 • opublikowanie wielojęzycznej bazy terminologicznej IATE jako serwisu służącego do sprawdzania terminów związanych z Unią Europejską,
 • zorganizowanie konferencji na temat szkolenia tłumaczy pisemnych w 2006 r.,
 • rozpoczęcie w ramach i2010 modelowej inicjatywy dotyczącej bibliotek elektronicznych, która sprawi, że źródła multimedialne będą łatwiejsze w obsłudze i bardziej interesujące,
 • zebranie i koordynowanie pracy europejskich zespołów badawczych w dziedzinie technologii języka ludzkiego, tłumaczenia maszynowego i tworzenia zasobów językowych (słowniki i tezaurusy).

Zachęca się państwa członkowskie do dokonania przeglądu programów kształcenia na uniwersytetach.

WIELOJĘZYCZNOŚĆ W KONTAKTACH KOMISJI Z OBYWATELAMI

Niniejszy komunikat przypomina, że pierwsze przyjęte przez Komisję rozporządzenie określa Wspólnotę Europejską jako społeczność wielojęzyczną oraz postanawia, iż prawodawstwo będzie publikowane w językach urzędowych i wymaga od swoich instytucji, aby zwracały się do obywateli w wybranym przez nich języku urzędowym.

W 2004 r. na służby tłumaczeniowe wszystkich instytucji przeznaczono 1,05% całkowitego budżetu UE, czyli 2,28 euro rocznie na jednego obywatela.

W ciągu ostatnich dziesięciu lat Komisja zorganizowała kilka inicjatyw wielojęzycznych (Citizens First, Dialogue with Citizens, Twoja Europa, Obywatele i Twoja Europa – Porady), które mają pomóc obywatelom zrozumieć prawodawstwo europejskie i jakie mają prawa, kiedy przeprowadzają się do innego kraju, oraz w jaki sposób w praktyce mogą egzekwować swoje prawa.

Komisja:

 • zapewnia, poprzez sieć wewnętrzną, że wszystkie jej departamenty będą w sposób spójny stosować politykę wielojęzyczności,
 • kontynuuje wsparcia dla wielojęzyczności na swoim portalu internetowym (Europa) oraz w publikacjach,
 • uruchamia na stronie Europa portal Języki,
 • nada większą rolę oddziałom zajmującym się tłumaczeniami w państwach członkowskich w zakresie promowania wielojęzyczności, w szczególności poprzez dostosowanie komunikatów Komisji do lokalnych odbiorców,
 • zorganizuje seminaria wysokiego szczebla w państwach członkowskich na temat wielojęzyczności, przeznaczonych dla dziennikarzy i środowisk opiniotwórczych,
 • kontynuuje udzielanie dotacji i pomocy akademickiej w dziedzinie tłumaczeń konferencyjnych, pomagania w rozwijaniu narzędzi do nauki na odległość i finansowania stypendiów studenckich i wizyt szkoleniowych,
 • kontynuuje opracowanie wydajnych narzędzi konferencyjnych i komunikacyjnych,
 • wspiera program kształcenia tłumaczy konferencyjnych EMCI (European Master’s in Conference Interpreting oraz European Master’s in Conference Management),
 • kontynuuje odgrywanie ważnej roli podczas Międzynarodowych Corocznych Spotkań nt. Ustaleń Językowych, Dokumentacji i Publikacji,
 • kontynuuje dostarczanie uniwersytetom modelowego programu studiów magisterskich w zakresie tłumaczenia i wysyłania wizytujących tłumaczy,
 • zorganizuje międzynarodowy konkurs tłumaczeniowy dla szkół w państwach członkowskich w celu promowania wiedzy językowej i zawodów językowych.

Komisja wezwała już Państwa Członkowskie do przedstawienia w 2007 r. sprawozdania na temat podjętych przez nich działań w ramach programu działań „Promowanie nauki języków obcych i różnorodności językowej”.

Wnioski z niniejszego komunikatu

 • Komisja ustanowi składającą się z niezależnych ekspertów Grupę Wysokiego Szczebla ds. Wielojęzyczności,
 • zostanie zorganizowana konferencja ministerialna na temat wielojęzyczności, aby umożliwić państwom członkowskim wymianę opinii na temat poczynionych dotąd postępów i zaplanować dalsze prace,
 • Komisja przedstawi kolejny komunikat zawierający propozycję kompleksowego podejścia do wielojęzyczności w Unii Europejskiej.

AKTY POWIĄZANE

Komunikat Komisji z dnia 1 sierpnia 2005 r. – Europejski wskaźnik kompetencji językowych [COM(2005) 356 wersja ostateczna - nieopublikowany w Dzienniku Urzędowym].

Komunikat Komisji z dnia 24 lipca 2003 r.- Promowanie nauki języków obcych i różnorodności językowej: plan działań na lata 2004–2006 [COM(2003) 449 wersja ostateczna - nieopublikowany w Dzienniku Urzędowym].

Decyzja nr 1934/2000/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 17 lipca 2000 r. ustanawiająca rok 2001 Europejskim Rokiem Języków [Dz.U. L 232 z 14.9.2000].

Rezolucja Rady z dnia 16 grudnia 1997 r. w sprawie wczesnego nauczania języków Unii Europejskiej [Dz.U. C 1 z 3.1.1998].

See also

Ostatnia aktualizacja: 20.01.2006

Top