Help Print this page 
Title and reference
Europass – Wspieranie mobilności obywateli

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html CS html DA html DE html EL html EN html FR html IT html HU html NL html PL html PT html RO html FI html SV
Multilingual display
Text

Europass – Wspieranie mobilności obywateli

Europass to zestaw pięciu znormalizowanych dokumentów i elektronicznego portfolio umożliwiający obywatelom przedstawianie w sposób jasny i zrozumiały swoich umiejętności i kwalifikacji w całej Europie. Jego celem jest ułatwienie mobilności wszystkim, którzy chcą pracować lub szkolić się gdziekolwiek w Europie.

AKT

Decyzja Parlamentu Europejskiego i Rady nr 2241/2004/WE z dnia 15 grudnia 2004 r. w sprawie jednolitych ram wspólnotowych dla przejrzystości kwalifikacji i kompetencji (Europass).

STRESZCZENIE

Europass to ustanowiony w 2005 r. zestaw pięciu różnych dokumentów i elektronicznego portfolio, których celem jest przedstawienie wszystkich osiągnięć edukacyjnych, oficjalnych kwalifikacji, doświadczenia zawodowego, umiejętności i kompetencji posiadacza, nabytych przez lata. Wszystkie dokumenty mają wspólną nazwę (Europass) i logo. Zestaw dokumentów Europass jest dostępny bezpłatnie w 28 językach, w przystępnym formacie elektronicznym na portalu Europass. Od 2012 r. indywidualni obywatele mają możliwość zebrania wszystkich dokumentów Europass w europejskim paszporcie umiejętności, przyjaznym dla użytkownika folderze elektronicznym, który ułatwia posiadaczowi sporządzenie osobistego, modularnego spisu osobistych umiejętności i kwalifikacji nabytych na przestrzeni lat.

Europass składa się z następujących dokumentów:

Curriculum vitae Europass (Europass-CV)

Szablon do opisu życiorysu posiadacza. Jest to główny element portfolio, który umożliwia posiadaczowi przedstawienie swoich umiejętności.

Dokument Europass–Mobilność

Oparty na jednolitym europejskim formacie dokument Europass–Mobilność odnotowuje wszystkie okresy mobilności międzynarodowej w celach edukacyjnych, niezależnie od ich poziomu: praktyki w firmach, semestr studiów na uniwersytecie lub jakiekolwiek inne doświadczenie w zakresie kształcenia.

Suplement Europass do dyplomu

Suplement do dyplomu zawiera informacje o przebiegu edukacji jego posiadacza na poziomie szkolnictwa wyższego. Opisuje charakter, poziom, kontekst, zawartość i status wszelkich zaliczonych kursów. Nie zastępuje jednak samego dyplomu. Opracowany wspólnie z Radą Europy i UNESCO, wypełniany jest przez organ wystawiający i przedstawiany równocześnie z dyplomem.

Suplement do dyplomu obejmuje osiem części zawierających informacje na temat jego posiadacza, dyplomu, poziomu kwalifikacji, treści kształcenia i osiągniętych wyników, uprawnień wynikających z kwalifikacji, poświadczenia suplementu i krajowego systemu edukacji wyższej.

Suplement Europass do świadectwa

Suplement do świadectwa opisuje kwalifikacje zawodowe osoby posiadającej stosowne świadectwo potwierdzające odbycie szkolenia lub kształcenia zawodowego. W związku z tym zawiera, między innymi, informacje na temat zdobytych umiejętności, zawodów, jakie posiadacz może wykonywać, organów wydających świadectwo, poziomu świadectwa, wymagań wstępnych oraz możliwości przejścia na następny poziom kształcenia. Dokument ten nie zastępuje samego świadectwa, ani nie podlega systemowi automatycznego uznawania kwalifikacji. Jest wydawany przez właściwe władze krajowe.

Portfolio językowe Europass

Portfolio językowe umożliwia obywatelom zaprezentowanie swoich umiejętności językowych i kulturowych. Obejmuje Europass-Paszport językowy zawierający szczegółowe informacje na temat umiejętności językowych posiadacza zgodnie z europejskimi standardami oraz jego doświadczeń odnośnie do każdego języka, jak również dossier zawierające dokumenty i własne prace ilustrujące osiągnięty poziom.

Europejski paszport umiejętności

Europejski paszport umiejętności to elektroniczne portfolio umożliwiające posiadaczowi bardziej atrakcyjne przedstawienie CV poprzez zgromadzenie w jednym miejscu świadectw nauczania i certyfikatów szkoleniowych, potwierdzających posiadanie kwalifikacji i umiejętności zadeklarowanych w CV. Portfolio jest dostępne bezpłatnie w 28 językach na portalu Europass, gdzie za pomocą edytora online użytkownicy mogą tworzyć indywidualne paszporty. Stanowi on uzupełnienie Europass CV.

Inicjatywa Europass jest wspomagana poprzez portal internetowy zarządzany na poziomie wspólnotowym. Portal umożliwia obywatelom sporządzanie własnych Europass-CV i paszportów językowych oraz zapewnia informacje na temat innych dokumentów Europass.

Europass jest wdrażany przez sieć Krajowych Centrów Europass (NEC). Odpowiadają one na poziomie krajowym za koordynację i promocję Europass. Centra NEC są współfinansowane ze środków europejskich i krajowych.

Komisja przedstawia Parlamentowi Europejskiemu sprawozdanie z oceny wykonywania dyrektywy co cztery lata.

Opisy standardowych dokumentów Europass znajdują się w załączniku do decyzji.

Decyzja podkreśla znaczenie spójności i komplementarności z innymi instrumentami promującymi europejską i międzynarodową mobilność, w szczególności takimi jak:

 • sieć Europejskich Służb Zatrudnienia (EURES),
 • europejska sieć krajowych ośrodków informacji na temat uznawalności i mobilności akademickiej (ENIC-NARIC) ustanowiona przez Radę Europy i UNESCO.

ODNIESIENIA

Akt

Wejście w życie

Termin transpozycji przez państwa członkowskie

Dziennik Urzędowy

Decyzja (WE) nr 2241/2004

1.1.2005

Dz.U. L 390 z 21.12.2004

AKTY POWIĄZANE

Sprawozdanie Komisji dla Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 4 lipca 2008 r. w sprawie pierwszej oceny inicjatywy Europass [ COM(2008) 427 wersja ostateczna – nieopublikowane w Dzienniku Urzędowym].

Sprawozdanie zawiera główne wnioski i zalecenia wynikające z pierwszej zewnętrznej oceny inicjatywy Europass, jak również wnioski Komisji i działania następcze. W ocenie stwierdzono, że inicjatywa jest skutecznym narzędziem na rzecz mobilności zapewniającym obywatelom właściwe środki do zaświadczania swoich kwalifikacji i kompetencji w jasny sposób w kontekście uczenia się, jak i na rynku pracy. Sieć Krajowych Centrów Europass (NEC) oraz portal internetowy, doceniane przez zainteresowane strony i użytkowników, uznawane są za wydajne narzędzia realizacji. Niemniej jednak ocena wskazuje, że można lepiej wykorzystywać potencjał tej inicjatywy. Aby zwiększyć znaczenie i skuteczność inicjatywy, w ocenie zawarto następujące zalecenia:

 • należy rozwinąć inicjatywę w kierunku mobilności zawodowej poprzez ulepszenie narzędzi realizacji,
 • należy zastosować bardziej konkretne wskaźniki w celu poprawienia jakości sprawozdań z działalności NEC,
 • rozpowszechnianie informacji na temat inicjatywy wśród osób uczących się i pracodawców powinno być prowadzone bardziej aktywnie,
 • należy dopracować narzędzie do tworzenia CV, w szczególności jego wzór oraz porady i przykłady,
 • suplement Europass do dyplomu i suplement Europass do świadectwa należy lepiej włączyć w ramy inicjatywy,
 • należy pogłębić współpracę ze służbami ds. zatrudniania oraz doradztwa zawodowego, aby rozpowszechnić wiedzę na temat inicjatywy wśród osób o niskich kwalifikacjach i bezrobotnych.

W odpowiedzi na ocenę Komisja zamierza:

 • dalej współpracować z właściwymi instytucjami w celu promowania inicjatywy wśród osób o niskich kwalifikacjach i bezrobotnych,
 • opracować rozbudowaną wersję Europass-CV i odpowiednie narzędzie do przeprowadzania samooceny,
 • dalej promować stosowanie Europass-Mobilność w działaniach na rzecz mobilności podejmowanych na szczeblu krajowym i regionalnym,
 • włączyć wydawanie Europass–Mobilność do programu Uczenie się przez całe życie,
 • zapewnić lepszą koordynację zarządzania suplementami Europass do dyplomu i do świadectwa,
 • dalej rozwijać suplement Europass do dyplomu, aby w większym stopniu uwzględniać efekty uczenia się posiadacza,
 • połączyć inicjatywę Europass z realizacją europejskich ram kwalifikacji (EQF).

Sprawozdanie Komisji dla Parlamentu Europejskiego i Rady: Ocena inicjatywy Europass: Druga ocena decyzji Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie jednolitych ram wspólnotowych dla przejrzystości kwalifikacji i kompetencji (Europass) [COM(2013) 899 final z 18.12.2013 - nieopublikowany w Dzienniku Urzędowym].

W sprawozdaniu dokonano analizy osiągnięć w ramach Europass na podstawie zewnętrznej oceny Europass przeprowadzonej w 2012 r. W sprawozdaniu podkreśla się, że pierwotne cele tej inicjatywy nadal mają znaczenie, w szczególności w odniesieniu do strategicznych ram europejskiej współpracy w dziedzinie kształcenia i szkolenia 2020 (ET 2020) oraz że Europass okazał się skuteczny, umożliwiając porównanie umiejętności, kwalifikacji i efektów uczenia się. Europass, a w szczególności Europass-CV, utrwalił swoją pozycję jako rozpoznawalna i wiarygodna marka w zakresie przejrzystości i uznawania.

W niniejszym sprawozdaniu zwraca się również uwagę na bieżące niedociągnięcia Europass, jeżeli chodzi o radzenie sobie ze zmieniającymi się warunkami w dziedzinie kształcenia i szkolenia oraz sytuacją na rynku pracy. Niektóre narzędzia nie promują elastycznych ścieżek kształcenia ani nie umożliwiają kompleksowego rejestrowania umiejętności nabytych w sposób pozaformalny i nieformalny, w tym poprzez e-uczenie się.

Dane z oceny wskazują również, że większość narzędzi Europass w dalszym ciągu nie dociera w pełni do dużych grup potencjalnych użytkowników. Obecnie użytkownicy Europass należą zazwyczaj do następujących grup: osób młodych, kobiet i osób dobrze wykształconych. Lepsze koordynowanie działań ze służbami poradnictwa zawodowego i objęcie ich ramami Europass umożliwiłoby dotarcie do większych grup docelowych, takich jak osoby bezrobotne o niskich kwalifikacjach, którym często brakuje umiejętności niezbędnych do wypełnienia dokumentów Europass lub które mogą uważać je za zbyt skomplikowane lub zawiłe. Inne niezbędne ulepszenia to: zwiększenie konwergencji z innymi narzędziami odniesienia UE oraz poprawa interoperacyjności narzędzi informatycznych Europass z narzędziami UE stosowanymi w ramach pośrednictwa pracy.

Aby wyeliminować takie niedociągnięcia, należy przekształcić obecną strukturę Europass w prostszą, bardziej ukierunkowaną i aktualną usługę, zachowując jednocześnie jego pierwotny cel polegający na porównywalności i przejrzystości umiejętności i kwalifikacji w celu zwiększania mobilności geograficznej i zawodowej osób uczących się i pracowników.

Ostatnia aktualizacja: 07.04.2014

Top