Help Print this page 
Title and reference
CEDEFOP (Europejskie Centrum Rozwoju Kształcenia Zawodowego)

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html CS html DA html DE html EL html EN html FR html IT html HU html NL html PL html PT html RO html FI html SV
Multilingual display
Text

CEDEFOP (Europejskie Centrum Rozwoju Kształcenia Zawodowego)

Rolą centrum jest wspieranie Komisji w promocji i rozwoju szkolenia oraz doskonalenia zawodowego na poziomie Unii Europejskiej (UE).

AKT

Rozporządzenie Rady (EWG) nr 337/75 z dnia 10 lutego 1975 r. ustanawiające Europejskie Centrum Rozwoju Szkolenia Zawodowego [Zob. akty zmieniające].

STRESZCZENIE

Zadaniem centrum jest wspieranie Komisji w promocji kształcenia i szkolenia zawodowego oraz rozwoju i wprowadzaniu w życie wspólnej polityki w tej dziedzinie poprzez działalność naukową i techniczną. CEDEFOP podnosi świadomość i poziom wiedzy na temat roli kształcenia i szkolenia zawodowego w ramach uczenia się przez całe życie i jego wkładu do polityki w innych obszarach. Centrum posiada najszerszą zdolność prawną przyznawaną osobom prawnym we wszystkich państwach członkowskich i jest przedsięwzięciem niedochodowym. Jego siedziba mieści się w Salonikach (Grecja). Do jego zadań należy:

 • przygotowanie dokumentów dotyczących kierunków rozwoju w ramach kształcenia i szkolenia zawodowego oraz przyczynianie się do rozwoju badań w tej dziedzinie, rozpowszechnianie wyników tych badań, prowadzenie analizy danych statystycznych i analizy politycznej w celu zapewnienia wsparcia w formułowaniu kształcenia i szkolenia zawodowego,
 • rozpowszechnianie wszelkiej potrzebnej dokumentacji i informacji za pomocą własnego serwisu internetowego, publikacji, sieci, wizyt studyjnych, konferencji i seminariów,
 • promocja i wspieranie uzgodnionych działań na rzecz zacieśniania europejskiej współpracy w zakresie rozwoju polityki w dziedzinie kształcenia i szkolenia zawodowego oraz pobudzanie zainteresowania zmieniającą się naturą zawodów i kwalifikacji zawodowych,
 • stworzenie miejsc spotkań dla różnych zainteresowanych stron. Zgodnie z decyzją ustanawiającą program działań w zakresie uczenia się przez całe życie na lata 2008–2013 oznacza to koordynację, w imieniu Komisji, skonsolidowanych wizyt studyjnych dla ekspertów i urzędników, dyrektorów placówek oświatowych i szkoleniowych, koordynację placówek świadczących usługi w zakresie poradnictwa i poświadczania doświadczenia zawodowego, a także partnerów społecznych w ramach programu „Uczenie się przez całe życie”.

W celu realizacji tych zadań centrum ustanawia priorytety średnioterminowe i roczne programy prac. W ramach średnioterminowych priorytetów na lata 2009–2011 celem strategicznym centrum jest „przyczynić się do podwyższenia poziomu wiedzy w zakresie kształcenia i szkolenia zawodowego oraz zacieśnić współpracę europejską w ramach tworzenia, wprowadzania w życie i oceny europejskiej polityki w zakresie kształcenia i szkolenia zawodowego”. Cel ten opiera się na czterech priorytetach:

 • dostarczaniu informacji o europejskiej polityce w zakresie kształcenia i szkolenia zawodowego,
 • interpretowaniu europejskich tendencji rozwijania umiejętności, kompetencji i uczenia się oraz powiązanych wyzwań,
 • ocenie korzyści wynikających z kształcenia i szkolenia zawodowego,
 • podniesieniu znaczenia kształcenia i szkolenia zawodowego.

Wyniki prac centrum przeznaczone są dla decydentów z instytucji europejskich i państw członkowskich oraz partnerów społecznych, którzy – co należy do sytuacji wyjątkowych – obecni są na wszystkich szczeblach polityki i praktyk w zakresie kształcenia i szkolenia zawodowego. Wartością dodaną centrum jest wysoka jakość analiz, ekspertyza i rozpowszechnianie informacji w celu wspierania europejskiej współpracy w zakresie kształcenia i szkolenia zawodowego. Centrum oferuje:

 • niezależny punkt widzenia europejskich naukowców poprzez analizy porównawcze ewolucji, w wyniku których podnoszona jest świadomość i poziom wiedzy na temat kształcenia i szkolenia zawodowego w całej UE,
 • spostrzeżenia o złożonych kwestiach dotyczących kształcenia i szkolenia zawodowego celem określenia wspólnych działań i zasad na poziomie europejskim, prowadzących do osiągnięcia wspólnych celów i udoskonalenia kształcenia i szkolenia zawodowego,
 • miejsce spotkań dla polityków, partnerów społecznych, badaczy i szkoleniowców prowadzących szkolenia zawodowe w celu przedyskutowania propozycji dotyczących polityki i badań,
 • podnoszenie świadomości tego, jak kształcenie i szkolenie zawodowe się rozwija, jaka jest jego rola w uczeniu się przez całe życie i jaki ma ono wkład do innych obszarów polityki.

Wszystkie strategiczne decyzje, takie jak średnioterminowe priorytety, roczny program prac oraz preliminarz dochodów i wydatków CEDEFOP, przyjmuje rada zarządzająca. W tych czynnościach bierze ona pod uwagę wskazane przez instytucje Wspólnoty potrzeby. Rada zarządzająca złożona jest z 89 członków (4 bez prawa głosu) reprezentujących Komisję (3), trzy odrębne grupy - rządy (28 (system rotacyjny dla Belgii)), organizacje pracodawców (27) i organizacje pracownicze (27) z każdego państwa członkowskiego – i koordynatorów grup pracowników i pracodawców na szczeblu europejskim. Swoich reprezentantów mają też Norwegia i Islandia, które zachowują status obserwatora. Rada zarządzająca zbiera się raz do roku.

Biuro, na podstawie delegacji udzielonej przez radę zarządzającą i zgodnie z rozporządzeniem ustanawiającym CEDEFOP, monitoruje wprowadzanie w życie decyzji rady zarządzającej i zarządzanie centrum między obradami rady. W jego skład wchodzi przewodniczący rady zarządzającej, jego trzech wiceprzewodniczących, inny przedstawiciel Komisji i koordynator wskazany przez każdą z trzech grup tworzących radę.

Dyrektor, którego wskazuje Komisja z listy kandydatów przedłożonej przez radę zarządzającą, wykonuje decyzje rady zarządzającej i jest odpowiedzialny za zarządzanie centrum. Dyrektor jest prawnym przedstawicielem centrum i organizuje obrady rady zarządzającej i biura. Sporządza ostateczne sprawozdanie finansowe i przedkłada je wraz z opinią rady zarządzającej do Parlamentu Europejskiego, Rady Unii Europejskiej, Komisji i Trybunału Obrachunkowego oraz wykonuje budżet centrum.

Rada zarządzająca ma obowiązek przesłać Komisji preliminarz dochodów i wydatków centrum na kolejny rok najpóźniej do 31 marca. Komisja natomiast przekazuje preliminarz Parlamentowi Europejskiemu i Radzie Europejskiej wraz ze wstępnym projektem budżetu UE. Środki dla centrum zatwierdzone zostają przez władze budżetowe.

Zasady budżetowe i finansowe mające zastosowanie do CEDEFOP są zgodne z ogólnymi zasadami rozporządzenia finansowego z późniejszymi zmianami. Wszystkie dochody i wydatki centrum sprawdzane są przez dział księgowości Komisji, który sporządza roczne sprawozdanie z zarządzania budżetem i finansami i wysyła je do Trybunału Obrachunkowego, Parlamentu Europejskiego i Rady Europejskiej.

Pracownicy centrum podlegają regulaminowi pracowniczemu Wspólnot Europejskich. Dokumenty CEDEFOP dostępne są dla wszystkich obywateli UE oraz osób fizycznych i prawnych bez obowiązku uzasadnienia interesu. Dostęp ten zapewniony jest na mocy rozporządzenia (WE) nr 1049/2001 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 30 maja 2001 r.

Odniesienia

Akt

Wejście w życie

Termin transpozycji przez państwa członkowskie

Dziennik Urzędowy

Rozporządzenie (EWG) nr 337/75

16.2.1975

-

Dz.U. L 39 z 13.2.1975

Akt(-y) zmieniający(-e)

Wejście w życie

Termin transpozycji przez państwa członkowskie

Dziennik Urzędowy

Rozporządzenie (EWG) nr 1946/93

26.7.1993

-

Dz.U. L 181 z 23.7.1993

Rozporządzenie (WE) nr 1131/94

1.9.1994

-

Dz.U. L 127 z 19.5.1994

Rozporządzenie (WE) nr 251/95

1.3.1995

-

Dz.U. L 30 z 9.2.1995

Rozporządzenie (WE) nr 354/95

1.1.1995

-

Dz.U. L 41 z 23.2.1995

Rozporządzenie (WE) nr 1655/2003

1.10.2003

-

Dz.U. 245 z 29.9.2003

Rozporządzenie (WE) nr 2051/2004

21.12.2004

-

Dz.U. L 335 z 1.12.2004

AKTY POWIĄZANE

Sprawozdanie Komisji dla Rady, Parlamentu Europejskiego, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i Komitetu Regionów z dnia 13 czerwca 2008 r. w sprawie oceny zewnętrznej Europejskiego Centrum Rozwoju Kształcenia Zawodowego [COM(2008) 356 wersja ostateczna – nieopublikowany w Dzienniku Urzędowym]. Centrum poddane zostało zewnętrznej ocenie (EN) pod względem znaczenia, wartości dodanej, skutków i wydajności w okresie 2001–2007 (pierwotny okres: 2001–2006). W sprawozdaniu z oceny przedłożonym Parlamentowi Europejskiemu przez Komisję centrum zostało ocenione wysoko.

Stwierdzono, że prace CEDEFOP są zasadne, ponieważ centrum nie tylko wychodzi naprzeciw powstającej polityce unijnej w zakresie kształcenia i szkolenia zawodowego, ale i pomaga wpływać na jej kształtowanie na najwyższym szczeblu. Od chwili powstania dostarcza informacji dla ogólnie pojętej wspólnoty w zakresie kształcenia i szkolenia zawodowego, będąc mocną i rozpoznawalną marką w dziedzinie kształcenia i szkolenia zawodowego w Europie. Oceniający stwierdzili, że centrum posiada wyraźną wartość dodaną. Żadna inna organizacja nie zajmuje się kwestiami kształcenia i szkolenia zawodowego na skalę europejską ani nie posiada doświadczenia i kompetencji w tym zakresie. W trakcie oceny określono najważniejsze mocne strony organizacji, na które składa się istnienie kilku obszarów, w których CEDEFOP wyraźnie odnosi pozytywne skutki i wnosi wartość dodaną. Są to: wspieranie programu „Edukacja i szkolenia 2010”, prowadzenie analizy postępów w zakresie procesu kopenhaskiego w celu zwiększenia świadomej współpracy europejskiej w dziedzinie kształcenia i szkolenia zawodowego oraz opracowywanie sprawozdań na potrzeby spotkań ministerialnych, konsolidowanie badań z zakresu kształcenia i szkolenia zawodowego do celów interpretowania występujących w państwach członkowskich tendencji i likwidowanie luk w wiedzy poprzez prowadzenie niezwykle potrzebnej analizy obecnego i przyszłego zapotrzebowania na kwalifikacje w Europie, tworzenie możliwości wzajemnych kontaktów pomiędzy ludźmi działającymi w ramach kształcenia i szkolenia zawodowego celem przedyskutowania kluczowych aspektów, oraz propagowanie zrozumienia i partnerskiego uczenia się.

See also

 • Więcej informacji dostępnych jest na stronie internetowej CEDEFOP (EN)

Ostatnia aktualizacja: 29.09.2008

Top