Help Print this page 
Title and reference
Równość kobiet i mężczyzn na rynku pracy

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html CS html DA html DE html EL html EN html FR html IT html HU html NL html PL html PT html RO html FI html SV
Multilingual display
Text

Równość kobiet i mężczyzn na rynku pracy

Celem dyrektywy jest uproszczenie, zmodernizowanie i ulepszenie prawa europejskiego w zakresie równości traktowania kobiet i mężczyzn w dziedzinie zatrudnienia.

AKT

Dyrektywa 2006/54/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 5 lipca 2006 r. w sprawie wprowadzenia w życie zasady równości szans oraz równego traktowania kobiet i mężczyzn w dziedzinie zatrudnienia i pracy (wersja przeredagowana) [Dz.U. L 204 z 26.7.2006].

STRESZCZENIE

Równość kobiet i mężczyzn jest podstawową zasadą prawa europejskiego, która ma zastosowanie do wszystkich aspektów życia społecznego, w tym do zatrudnienia.

Równość w zakresie zatrudnienia i warunków pracy

Na mocy niniejszej dyrektywy zakazuje się bezpośredniej lub pośredniej dyskryminacji * kobiet i mężczyzn w odniesieniu do warunków:

 • rekrutacji, dostępu do zatrudnienia oraz prowadzenia działalności,
 • zwolnienia,
 • kształcenia i awansu zawodowego,
 • członkostwa w organizacjach pracowników lub pracodawców.

Na mocy Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (UE) (art. 157) zakazuje się ponadto dyskryminacji ze względu na płeć w odniesieniu do wynagradzania za jednakową pracę lub pracę o jednakowej wartości. Zasada ta ma zastosowanie również do systemu zaszeregowania pracowników przy ustalaniu wynagrodzenia.

Niemniej jednak odmienne traktowanie kobiet i mężczyzn można uznać za niedyskryminacyjne, jeżeli ze względu na rodzaj danej działalności podjęte środki są zgodne z prawem i proporcjonalne.

Państwa członkowskie zachęcają pracodawców i osoby odpowiedzialne za szkolenie zawodowe do podejmowania działań mających na celu zwalczanie dyskryminacji ze względu na płeć oraz mające w szczególności na celu zwalczanie molestowania i molestowania seksualnego *.

Równe traktowanie w dziedzinie ochrony socjalnej

Kobiety i mężczyźni traktowani są w ten sam sposób w ramach systemów zabezpieczenia społecznego, a w szczególności w odniesieniu do:

 • zakresu zastosowania systemów zabezpieczenia społecznego i warunków przystępowania do nich,
 • opłacania składek,
 • obliczania wysokości świadczeń, w tym świadczeń dodatkowych oraz warunków dotyczących okresu wypłaty świadczeń i zachowania prawa do nich.

Zasadę tę stosuje się do wszystkich osób czynnych zawodowo, w tym do:

 • osób prowadzących działalność na własny rachunek. W ramach tej kategorii państwa członkowskie mogą postanowić, że odmienne traktowanie, zwłaszcza w odniesieniu do wieku emerytalnego, jest zgodne z prawem,
 • pracowników, których praca została przerwana z powodu choroby, macierzyństwa, wypadku lub przymusowego bezrobocia,
 • osób poszukujących pracy, pracowników emerytowanych, pracowników niepełnosprawnych oraz do uprawnionych po nich osób.

Urlop rodzicielski

Po zakończeniu urlopu macierzyńskiego, ojcowskiego i/lub adopcyjnego osoba, która na takim urlopie przebywała, uprawniona jest do:

 • powrotu na swoje stanowisko pracy lub na równorzędne stanowisko na warunkach nie mniej dla niej korzystnych,
 • korzystania z poprawy warunków pracy, do której byłaby uprawniona w trakcie swojej nieobecności.

Ochrona praw

Państwa członkowskie muszą wprowadzić środki prawne dostępne dla pracowników, którzy padli ofiarą dyskryminacji, takie jak procedury pojednawcze i sądowe. Tym samym podejmują one niezbędne środki w celu ochrony pracujących osób i ich przedstawicieli przed niekorzystnym traktowaniem w odpowiedzi na skargę wniesioną w przedsiębiorstwie lub jakiekolwiek postępowanie sądowe.

Państwa członkowskie wprowadzają sankcje oraz umożliwiają dochodzenie odszkodowania lub zadośćuczynienia za poniesione szkody.

W przypadku wszczęcia postępowania sądowego ciężar dowodu w sprawie dotyczącej dyskryminacji spoczywa na pozwanym, który musi udowodnić, że nie doszło do naruszenia zasady równego traktowania.

Popieranie równego traktowania

Państwa członkowskie wskazują organy, których zadaniem jest promowanie, analizowanie i monitorowanie stosowania zasady równego traktowania, jak również monitorowanie ustawodawstwa oraz pomaganie ofiarom dyskryminacji.

Przedsiębiorstwa muszą promować stosowanie zasady równości płci i powierzyć ważniejszą rolę partnerom społecznym i organizacjom pozarządowym.

Pojęcia kluczowe

 • Dyskryminacja bezpośrednia: sytuacja, gdy jedna osoba traktowana jest mniej korzystnie ze względu na płeć niż jest, była lub byłaby traktowana inna osoba w porównywalnej sytuacji.
 • Dyskryminacja pośrednia: sytuacja, gdy z pozoru neutralny przepis, kryterium lub praktyka stawiałyby osoby danej płci w szczególnie niekorzystnym położeniu w porównaniu do osób innej płci, chyba że dany przepis, kryterium lub praktyka są obiektywnie uzasadnione zgodnym z prawem celem, a środki służące osiąganiu tego celu są właściwe i niezbędne.
 • Molestowanie: sytuacja, w której ma miejsce niepożądane zachowanie związane z płcią osoby, którego celem lub skutkiem jest naruszenie godności osoby i stworzenie onieśmielającej, wrogiej, poniżającej, upokarzającej lub agresywnej atmosfery.
 • Molestowanie seksualne: sytuacja, w której ma miejsce jakakolwiek forma niepożądanego zachowania werbalnego, niewerbalnego lub fizycznego o charakterze seksualnym, którego celem lub skutkiem jest naruszenie godności osoby, w szczególności przy stwarzaniu atmosfery zastraszenia, wrogości, poniżenia, upokorzenia lub obrazy.

Odniesienia

Akt

Wejście w życie

Termin transpozycji przez państwa członkowskie

Dziennik Urzędowy

Dyrektywa 2006/54/WE

15.8.2006

15.8.2008

Dz.U. L 204 z 26.7.2007

Ostatnia aktualizacja: 24.05.2011

Top