Help Print this page 
Title and reference
Europejski Instytut ds. Równości Kobiet i Mężczyzn

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html CS html DA html DE html EL html EN html FR html IT html HU html NL html PL html PT html RO html FI html SV
Multilingual display
Text

Europejski Instytut ds. Równości Kobiet i Mężczyzn

Zadaniem Europejskiego Instytutu ds. Równości Kobiet i Mężczyzn jest wspieranie instytucji europejskich i państw członkowskich we włączaniu zasady równości kobiet i mężczyzn do ich polityk oraz w zwalczaniu dyskryminacji ze względu na płeć. Instytut zajmuje się też przekazywaniem obywatelom Unii Europejskiej (UE) informacji z tej dziedziny.

AKT

Rozporządzenie (WE) nr 1922/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 20 grudnia 2006 r. ustanawiające Europejski Instytut ds. Równości Kobiet i Mężczyzn [Dz.U. L 403 z 30.12.2006].

STRESZCZENIE

Chociaż równość kobiet i mężczyzn jest prawem podstawowym, ustanowionym na mocy traktatu lizbońskiego, i priorytetową strategią polityczną Unii Europejskiej (UE), aby osiągnąć rzeczywistą równość kobiet i mężczyzn w sferze życia zawodowego i prywatnego, potrzebne są dalsze działania.

Z tego względu ważną rolę odgrywa Europejski Instytut ds. Równości Kobiet i Mężczyzn, dostarczając fachowej wiedzy, która jest niezbędna do opracowania środków na rzecz równości kobiet i mężczyzn w całej UE.

Zadania Instytutu

Instytut zapewnia pomoc techniczną instytucjom europejskim i państwom członkowskim UE, aby przyczyniać się do:

  • promocji i wzmacniania równości płci,
  • włączania problematyki płci do głównego nurtu polityki we wszystkich działaniach Wspólnoty oraz wynikających z nich politykach krajowych,
  • zwalczania dyskryminacji ze względu na płeć,
  • podnoszenia świadomości obywateli europejskich, zwłaszcza poprzez organizowanie konferencji i kampanii informacyjnych.

Instytut opiera swoje prace na obiektywnych, rzetelnych i porównywalnych na poziomie europejskim danych i jest odpowiedzialny za ich gromadzenie, analizę i rozpowszechnianie.

Analizuje informacje uzyskane od organizacji międzynarodowych i państw trzecich oraz przyczynia się do włączania zasady równości płci do europejskiej polityki zagranicznej.

Instytut wspiera wymianę doświadczeń i dialog między wszystkimi zainteresowanymi podmiotami, zwłaszcza partnerami społecznymi, organizacjami pozarządowymi i ośrodkami badawczymi.

Funkcjonowanie

Instytut prowadzi swoje działania w sposób niezależny i przejrzysty. Kieruje nim, przy wsparciu dyrektora, zarząd wspomagany przez konsultacyjne forum ekspertów. Jego siedziba znajduje się w Wilnie (Litwa).

Instytut współpracuje głównie z Europejską Fundacją na rzecz Poprawy Warunków Życia i Pracy, Europejską Agencją ds. Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia w Miejscu Pracy i Europejskim Centrum Rozwoju Kształcenia Zawodowego.

Odniesienia

Akt

Wejście w życie

Termin transpozycji przez państwa członkowskie

Dziennik Urzędowy

Rozporządzenie (WE) nr 1922/2006

19.1.2007

Dz.U. L 403 z 30.12.2006

Ostatnia aktualizacja: 23.05.2011

Top