Help Print this page 
Title and reference
Europejski dialog społeczny – siła dla innowacji i zmiany

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html CS html DA html DE html EL html EN html FR html IT html HU html NL html PL html PT html RO html FI html SV
Multilingual display
Text

Europejski dialog społeczny – siła dla innowacji i zmiany

Komisja ma obowiązek promować i wspierać dialog społeczny na szczeblu europejskim. W komunikacie przedstawia szczegółowo swoje stanowisko w kwestii przyszłości dialogu społecznego, który stanowi katalizator dobrego zarządzania Unią Europejską (UE) i jest siłą napędową reform gospodarczych i społecznych.

AKT

Communication from the Commission of 26 June 2002 – The European social dialogue, a force for innovation and change [COM(2002) 341 final – Not published in the Official Journal] (Komunikat Komisji z dnia 26 czerwca 2002 r. – Europejski dialog społeczny: siła dla innowacji i zmiany [COM(2002) 341 wersja ostateczna – nieopublikowany w Dzienniku Urzędowym]).

STRESZCZENIE

Komisja przedstawia szereg wytycznych mających na celu wzmocnienie dialogu społecznego (DE) (EN) (FR), innymi słowy zwiększenie wkładu partnerów społecznych w prace instytucji publicznych, aby poprawić sposób sprawowania rządów publicznych oraz wspierać reformy gospodarcze i społeczne (UE).

Rozwijanie dialogu społecznego w UE

Komisja chce przede wszystkim promować konsultacje z partnerami społecznymi podczas prac nad ustawodawstwem UE. W rzeczywistości w dziedzinie zatrudnienia i polityki społecznej konsultacje te są obowiązkowe, natomiast w zakresie zagadnień sektorowych i transpozycji ustawodawstwa europejskiego do prawa krajowego - fakultatywne.

Komisja chce rozszerzyć zakres konsultacji na wszystkie inicjatywy ustawodawcze mające wpływ na sprawy społeczne. Jednocześnie musi udoskonalić metody i zasady prowadzenia tych konsultacji.

Ponieważ skuteczność dialogu społecznego zależy dodatkowo od reprezentatywności partnerów społecznych na szczeblu europejskim, Komisja zachęca do wspierania współpracy między organizacjami krajowymi oraz do poprawy skuteczności ich zarządzania wewnętrznego.

Partnerów społecznych zachęca się również do poszerzania i wzbogacania dialogu społecznego poprzez zwiększenie liczby zawieranych umów, które mają być włączone do prawa UE, jak również poprzez opracowanie procedur dialogu sektorowego i międzybranżowego.

Komisja pragnie, aby wyniki europejskiego dialogu społecznego były coraz bardziej dostrzegane. W tym celu musi organizować spotkania na szczeblu UE i w państwach członkowskich, ale również rozpowszechniać informacje poprzez publikowanie regularnie sporządzanych sprawozdań i stworzenie specjalnie do tego przeznaczonej strony internetowej.

UE wspiera też ożywienie dialogu społecznego na wszystkich szczeblach sprawowania rządów. W związku z tym Komisja proponuje przede wszystkim udoskonalenie systemów szkoleń partnerów społecznych i przedstawicieli administracji krajowych, promowanie dialogu społecznego na szczeblu lokalnym oraz promowanie społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw.

Przyczynianie się do wzrostu gospodarczego i tworzenia miejsc pracy

Działania partnerów społecznych przyczyniają się do realizacji celów w zakresie wzrostu gospodarczego i zatrudnienia, określonych w ramach strategii lizbońskiej. Cele te związane są przede wszystkim z zarządzaniem zmianami organizacji pracy, szkoleniem pracowników, promowaniem równości szans i polityką w zakresie aktywnego starzenia się.

W tym kontekście Komisja musi przeprowadzić analizę i porównać jakość w stosunkach przemysłowych w różnych państwach członkowskich. Sugeruje również, aby działania partnerów społecznych wspierały państwa członkowskie i aby w ramach tego wspierania wykorzystywano unijne narzędzia finansowania służące wdrażaniu polityki w dziedzinach objętych strategią lizbońską.

W komunikacie zaproponowano również ustanowienie trójstronnego szczytu społecznego do spraw wzrostu i zatrudnienia, w których uczestniczyć będzie trojka, w skład której wchodzą głowy państw lub rządów, przewodniczący Komisji oraz delegacja partnerów społecznych.

Współpraca międzynarodowa

Państwa zaangażowane w proces rozszerzenia UE muszą ustrukturyzować i rozwijać zdolności swoich organizacji zrzeszających partnerów społecznych. Z tego tytułu państwa kandydujące mogą skorzystać ze współpracy z organizacjami europejskim i z europejskich środków pomocowych.

Należy zachęcać do podejmowania dialogu społecznego w ramach polityki zagranicznej UE. Partnerzy społeczni w UE i w krajach trzecich, zwłaszcza jeśli chodzi o kraje partnerstwa eurośródziemnomorskiego, partnerstwa UE z Ameryką Łacińską, z państwami Afryki, Karaibów i Pacyfiku (AKP), jak również ze Stanami Zjednoczonymi i Japonią, mogą wymieniać się doświadczeniami i dobrymi praktykami.

Europejscy partnerzy społeczni mogą wreszcie pełnić rolę ekspertów w ramach negocjacji wielostronnych, zwłaszcza w organizacjach międzynarodowych.

AKTY POWIĄZANE

Communication from the Commission of 20 May 1998 adapting and promoting the social dialogue at Community level [COM(98) 322 final – Not published in the Official Journal] (Komunikat Komisji z dnia 20 maja 1998 r. w sprawie dostosowania i wspierania dialogu społecznego na poziomie wspólnotowym [COM(98) 322 wersja ostateczna – nieopublikowany w Dzienniku Urzędowym]).

Communication from the Commission of 18 September 1996 concerning the Development of the Social Dialogue at Community level [COM(96) 448 final – Not published in the Official Journal] (Komunikat Komisji z dnia 18 września 1996 r. dotyczący rozwoju dialogu społecznego na poziomie wspólnotowym [COM(96) 448 wersja ostateczna – nieopublikowany w Dzienniku Urzędowym]).

Communication from the Commission of 14 December 1993 concerning the application of the Agreement on social policy presented by the Commission to the Council and to the European Parliament [COM(93) 600 final – Not published in the Official Journal] (Komunikat z dnia 14 grudnia 1993 r. dotyczący stosowania Protokołu w sprawie polityki społecznej przedstawiony przez Komisję Radzie i Parlamentowi Europejskiemu [COM(93) 600 wersja ostateczna – nieopublikowany w Dzienniku Urzędowym]).

Ostatnia aktualizacja: 23.08.2011

Top