Help Print this page 
Title and reference
Wspólne zasady wdrażania modelu flexicurity

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html CS html DA html DE html EL html EN html FR html IT html HU html NL html PL html PT html RO html FI html SV
Multilingual display
Text

Wspólne zasady wdrażania modelu flexicurity

Celem strategii w zakresie wdrażania flexicurity jest obniżenie w Unii Europejskiej (UE) stopy bezrobocia i zwiększenie jakości miejsc pracy. Strategie te oparte są na polityce społecznej, w ramach której łączy się elastyczność z bezpieczeństwem zatrudnienia. Celem Komisji jest promocja i skuteczniejsze wdrażanie polityki w tej dziedzinie.

AKT

Komunikat Komisji z dnia 27 czerwca 2007 r. do Parlamentu Europejskiego, Rady, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i Komitetu Regionów – Wspólne zasady wdrażania modelu flexicurity [COM(2007) 359 wersja ostateczna – nieopublikowany w Dzienniku Urzędowym].

STRESZCZENIE

Komisja przedstawia wytyczne w celu określenia strategii państw członkowskich w zakresie wdrażania modelu flexicurity.

Zasady funkcjonowania flexicurity przyczyniają się do modernizacji europejskich modeli społecznych.

Pojęcie modelu flexicurity

Aby strategie modernizacji rynku pracy były skuteczne, należy wziąć w nich pod uwagę zarówno potrzeby pracowników, jak i pracodawców. Model flexicurity stanowi więc całościowe podejście, w ramach którego uwaga skupiona jest głównie na:

 • elastyczności pracowników, którzy muszą być w stanie dostosować się do zmian na rynku pracy i płynnie zmieniać swoją sytuację zawodową. Należy również sprzyjać elastyczności przedsiębiorstw i elastyczności organizacji pracy w celu zaspokojenia potrzeb pracodawców i ułatwienia pogodzenia życia zawodowego z rodzinnym,
 • bezpieczeństwie dla pracowników, którzy muszą być w stanie rozwijać swoją karierę zawodową, rozwijać swoje umiejętności oraz którzy, w okresie braku zatrudnienia, powinni być wspierani przez system zabezpieczenia społecznego.

Celem strategii w zakresie flexicurity jest obniżenie w Unii Europejskiej (UE) stopy bezrobocia i ubóstwa. Przyczyniają się one w szczególności do ułatwienia wejścia na rynek pracy osobom najmniej uprzywilejowanym (ludziom młodym, kobietom, starszym pracownikom i długotrwale bezrobotnym).

Strategie w zakresie flexicurity

Strategie krajowe w zakresie flexicurity należy wdrażać według czterech wzajemnie uzupełniających się zasad, które dotyczą:

 • elastycznych i przewidywalnych umów o pracę osiąganych dzięki poszanowaniu prawa pracy, układom zbiorowym i nowoczesnym zasadom organizacji pracy,
 • wdrażania strategii uczenia się przez całe życie w celu wspierania stałej zdolności pracowników, szczególnie osób z najsłabszych grup społecznych, do dostosowywania się do rynku pracy,
 • skuteczności aktywnej polityki rynku pracy w celu wspierania pracowników w znalezieniu zatrudnienia po okresie bezrobocia,
 • modernizacji systemów zabezpieczenia społecznego w celu przyznania pomocy finansowej sprzyjającej zatrudnieniu i ułatwiającej mobilność na rynku pracy.

Aby zagwarantować prawidłowe wprowadzenie tych zasad, konieczne jest aktywne uczestnictwo partnerów społecznych we wdrażanie strategii z zakresu flexicurity.

Zasady ogólne na szczeblu europejskim

Państwa członkowskie dostosowują swoje strategie w zakresie modelu flexicurity do okoliczności na swoich rynkach pracy. Niemniej jednak Komisja zaleca stosowanie się do szeregu zasad, które dotyczą:

 • zintensyfikowania wysiłków w ramach wdrażania strategii lizbońskiej w celu zwiększenia wskaźnika zatrudnienia i poprawienia spójności społecznej w UE,
 • zagwarantowania równowagi między prawami i obowiązkami pracodawców, pracowników, osób poszukujących pracy i władz publicznych,
 • dostosowania zasady modelu flexicurity do sytuacji każdego państwa członkowskiego,
 • wspierania i ochrony pracowników w okresie przejściowym lub w okresie braku zatrudnienia, aby ułatwić ich wejście na rynek pracy i pomagać im w zmianie warunków umów na bardziej stabilne,
 • wprowadzenia i rozwijania modelu flexicurity wewnątrz przedsiębiorstwa i w stosunkach między kilkoma przedsiębiorstwami, aby wspierać rozwój kariery zawodowej,
 • promowania równość płci, a także równości szans dla wszystkich,
 • ułatwiania współpracy między partnerami społecznymi, władzami publicznymi i innymi zainteresowanymi stronami,
 • dokonania sprawiedliwego podziału kosztów budżetowych i korzyści płynących z polityki w dziedzinie flexicurity, zwłaszcza między przedsiębiorstwami, osobami prywatnymi i środkami publicznymi, zwracając szczególną uwagę na sytuację MŚP.

Strategia w zakresie flexicurity może być w znacznym stopniu finansowana za pomocą unijnych narzędzi finansowania. W ramach funduszy strukturalnych wspierane są więc szkolenia w przedsiębiorstwie, uczenie się przez całe życie i promowana jest przedsiębiorczość.

Ostatnia aktualizacja: 29.08.2011

Top