Help Print this page 
Title and reference
Wspieranie społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html CS html DA html DE html EL html EN html FR html IT html HU html NL html PL html PT html RO html FI html SV
Multilingual display
Text

Wspieranie społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw

Komisja wspiera odpowiedzialność społeczną przedsiębiorstw (ang. Corporate Social Responsibility – CSR) w Unii Europejskiej i na świecie, określając priorytety i działania w ramach CSR w celu lepszego wykorzystywania potencjału przedsiębiorstw do realizacji celów zrównoważonego rozwoju oraz strategii na rzecz wzrostu gospodarczego i zatrudnienia.

AKT

Komunikat Komisji z dnia 22 marca 2006 r. dla Parlamentu Europejskiego, Rady i Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego – Realizacja partnerstwa na rzecz wzrostu gospodarczego i zatrudnienia: uczynienie Europy liderem w zakresie odpowiedzialności społecznej przedsiębiorstw [COM(2006) 136 wersja ostateczna – nieopublikowany w Dzienniku Urzędowym].

STRESZCZENIE

Odpowiedzialność społeczna przedsiębiorstw (CSR) oznacza dobrowolne uwzględnianie problematyki społecznej i ekologicznej w działalności komercyjnej przedsiębiorstw i stosunkach z partnerami.

CSR wpisuje się w cele polityki społecznej i unijnej strategii na rzecz zrównoważonego rozwoju. Praktyki te mogą również wzmacniać potencjał innowacyjny i konkurencyjność oraz wspomagać tworzenie miejsc pracy.

Przyczynianie się do wzrostu gospodarczego i tworzenia miejsc pracy

W obliczu światowej konkurencji oraz starzejącego się społeczeństwa Unia Europejska musi ożywiać produkcję przedsiębiorstw odpowiedzialnych społecznie. CSR może przyczyniać się do:

 • włączenia grup znajdujących się w niekorzystnej sytuacji do rynku pracy,
 • wzrostu inwestycji w ramach podnoszenia kwalifikacji, kształcenia ustawicznego i zwiększania możliwości zatrudnienia,
 • poprawy sytuacji w zakresie zdrowia publicznego, np. poprzez dobrowolne etykietowanie środków spożywczych i nietoksycznych substancji chemicznych,
 • innowacji w kwestiach społecznych i środowiskowych,
 • zmniejszenia poziomów zanieczyszczenia i bardziej racjonalnego wykorzystania zasobów naturalnych (dzięki systemowi oznakowania ekologicznego i inwestycjom w innowacje ekologiczne),
 • poszanowania europejskich wartości i norm w zakresie praw człowieka, ochrony środowiska i pracy,
 • osiągnięcia milenijnych celów rozwoju (MCR).

Europejski sojusz na rzecz CSR

Komisja wspiera utworzenie sojuszu (EN) pełniącego funkcję parasola dla inicjatyw podejmowanych w zakresie CSR. W rzeczywistości zachęca do wymiany doświadczeń i najlepszych praktyk między przedsiębiorstwami, informowania o rezultatach opinię publiczną i tworzenia zasobów przeznaczonych dla CSR.

Instrument ten ma charakter otwarty i mogą w nim dobrowolnie uczestniczyć europejskie przedsiębiorstwa, niezależnie od ich wielkości. Wyrażenie poparcia dla sojuszu nie jest związane z żadnymi formalnymi wymaganiami.

Działania mające na celu wspieranie CSR

W rozwój praktyk CSR musi zostać zaangażowany cały szereg uczestników, w tym związków zawodowych, inwestorów, konsumentów i organizacji pozarządowych (NGO). W związku z tym Komisja zwraca szczególną uwagę na następujące aspekty:

 • prowadzenie intensywnej współpracy - na większą skalę niż sojusz - w ramach której uczestniczą nie tylko przedsiębiorstwa, ale również zainteresowane strony, władze krajowe i regionalne (zwłaszcza tych państw członkowskich, w których praktyki w zakresie CSR prowadzone są na mniejszą skalę, oraz krajów przystępujących i kandydujących),
 • wspieranie inicjatyw wielostronnych podejmowanych na poziomie sektorowym przez organizacje pozarządowe i partnerów społecznych,
 • współpracę z państwami członkowskimi w ramach grupy ds. CSR składającej się z wysokiej rangi przedstawicieli poszczególnych państw, aby uznać potrzebę wykorzystania instrumentów krajowych i regionalnych,
 • zwiększanie świadomości konsumentów na temat wpływu dokonywanych przez nich wyborów,
 • wprowadzenie CSR do szkolnictwa w ramach programów nauczania w szkołach biznesu i innych instytucjach oświatowych,
 • wspieranie odpowiedzialności społecznej wśród małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP),
 • przestrzeganie międzynarodowych punktów odniesienia, takich jak MCR czy UN Global Compact (EN) (ES) (FR).

See also

 • Portal internetowy Dyrekcji Generalnej ds. Przedsiębiorstw i Przemysłu Komisji Europejskiej (DE) (EN) (FR)

Ostatnia aktualizacja: 20.05.2011

Top