Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Regulamin postępowania przed Trybunałem Sprawiedliwości Unii Europejskiej

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Regulamin postępowania przed Trybunałem Sprawiedliwości Unii Europejskiej

W regulaminie zawarto przepisy dotyczące stosowania i uzupełnienia statutu Trybunału Sprawiedliwości, który figuruje w protokole nr 3 załączonym do traktatów. Celem nowego regulaminu, przyjętego w 2012 r., jest uproszczenie przepisów i uczynienie ich bardziej zrozumiałymi dla podmiotów prawa i sądów krajowych, a także lepsze uwzględnienie zmian względem liczby rozpatrywanych spraw.

AKT

Regulamin postępowania przed Trybunałem Sprawiedliwości Unii Europejskiej [Dz.U. L 265 z 29.9.2012].

STRESZCZENIE

Trybunał Sprawiedliwości jest jednym z trzech sądów tworzących Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej, będący instytucją sądowniczą Unii i Europejskiej Wspólnoty Energii Atomowej (EWEA). Dwa pozostałe sądy to: Sąd i Sąd do spraw Służby Publicznej. Ich misją jest zapewnienie poszanowania prawa w wykładni i stosowaniu traktatów, zwłaszcza poprzez kontrolowanie legalności aktów unijnych.

Organizacja Trybunału Sprawiedliwości

Trybunał Sprawiedliwości jest zorganizowany w następujący sposób:

 • skład Trybunału Sprawiedliwości: w skład Trybunału Sprawiedliwości wchodzi 28 sędziów i 9 rzeczników generalnych, mianowanych na okres sześciu lat. Obowiązkiem rzeczników generalnych jest wspieranie Trybunału i przedstawianie opinii prawnych. Sędziowie wybierają na okres trzech lat prezesa Trybunału Sprawiedliwości i wiceprezesa. Do zadań prezesa należy reprezentowanie Trybunału i kierowanie jego pracami. Zadaniem wiceprezesa jest natomiast wspieranie prezesa w wykonywaniu jego obowiązków,
 • skład izb i wyznaczanie sędziów sprawozdawców:Trybunał powołuje izby złożone z pięciu sędziów i z trzech sędziów. Prezesi izb złożonych z pięciu sędziów wybierani są na okres trzech lat, a z trzech sędziów na okres roku. W celu rozpatrzenia sprawy prezes Trybunału wyznacza sędziego sprawozdawcę, a pierwszy rzecznik generalny wyznacza rzecznika generalnego. Trybunał, jeśli uzna za konieczne, może mianować sprawozdawców pomocniczych,
 • rola sekretarza:Trybunał mianuje sekretarza na okres sześciu lat. Sekretarz przyjmuje i przekazuje wszelkie dokumenty, sprawuje nad nimi pieczę i odpowiada za archiwum. Wspiera też członków Trybunału, zapewnia przygotowanie publikacji oraz, z upoważnienia prezesa Trybunału, kieruje służbami instytucji,
 • funkcjonowanie Trybunału:sprawy przydzielane są pełnemu składowi Trybunału, wielkiej izbie lub izbom złożonym z pięciu bądź też trzech sędziów. Kilka spraw może być rozstrzyganych razem przez ten sam skład orzekający. Narady Trybunału muszą pozostawać niejawne,
 • system językowy:w każdej sprawie używa się danego języka postępowania. W sprawach wszczętych na podstawie skarg bezpośrednich język postępowania wybierany jest przez skarżącego spośród dwudziestu czterech języków urzędowych Unii. W postępowaniach prejudycjalnych językiem postępowania jest język sądu odsyłającego, który zwrócił się do Trybunału.

Cechy charakterystyczne postępowania

Postępowanie przed Trybunałem obejmuje zasadniczo następujące etapy:

 • etap pisemny: polega na wymianie pism procesowych między stronami. Treść tych pism musi być ściśle określona. Po zamknięciu pisemnego etapu postępowania sędzia sprawozdawca przedstawia, na zgromadzeniu ogólnym, sprawozdanie wstępne,
 • środki dowodowe: Trybunał może określić środki dowodowe, do których należą: stawiennictwo stron, wezwanie do udzielenia informacji i przedstawienia dokumentów, zeznanie świadków, opinia biegłych, oględziny. Z każdego posiedzenia wyznaczonego w celu przeprowadzenia dowodu sporządzany zostaje protokół,
 • etap ustny ma miejsce w stosownym przypadku, po przeprowadzeniu postępowania dowodowego. Posiedzenia otwiera i prowadzi prezes. Ustny etap postępowania może mieć miejsce przy drzwiach zamkniętych,
 • opinia rzecznika generalnego:na koniec tego etapu rzecznik generalny przedstawia swoją opinią,
 • ostateczny wynik:Trybunał orzeka wydając wyrok lub postanowienie. Na posiedzeniu jawnym ogłaszane są jedynie wyroki. Wyroki i postanowienia zawierają różne informacje, m.in. streszczenie stanu faktycznego, motywy. Kopia przekazana zostaje każdej ze stron.

Rozporządzenie obejmuje również przepisy szczególne dotyczące poszczególnych postępowań przed Trybunałem Sprawiedliwości: postępowań prejudycjalnych, skarg bezpośrednich, odwołań od orzeczeń Sądu, szczególnej procedury kontroli orzeczeń Sądu, opinii oraz innych postępowań szczególnych.

Odesłania prejudycjalne

Sądy krajowe mogą zwrócić się z odesłaniem prejudycjalnym do Trybunału, aby zadać pytanie dotyczące ważności lub wykładni prawa unijnego. W ramach odesłania prejudycjalnego uwagi mogą składać:

 • strony w postępowaniu,
 • państwa członkowskie,
 • Komisja Europejska,
 • instytucja, która wydała akt, którego ważność jest przedmiotem sporu.

Odwołania od orzeczeń Sądu

Od orzeczenia Sądu można wnieść odwołanie. Odwołanie składa się w sekretariacie. Musi ono zawierać podnoszone zarzuty i argumenty prawne. Jego celem musi być uchylenie, w całości lub części, orzeczenia Sądu.

Szczególna procedura kontroli orzeczeń Sądu

W dwóch przypadkach, mianowicie kiedy Sąd orzekał w sprawie odwołania orzeczenia Sądu do spraw Służby Publicznej, Trybunał może orzeczenia Sądu poddać szczególnej procedurze kontroli. Do przeprowadzania takich procedur Trybunał wyznacza izbę złożoną z pięciu sędziów na okres jednego roku.

ODNIESIENIA

Akt

Wejście w życie

Termin transpozycji przez państwa członkowskie

Dziennik Urzędowy

Regulamin postępowania przed Trybunałem Sprawiedliwości

1.11.2012

-

Dz.U. L 265 z 29.9.2012 iDz.U. C 337 z 6.11.2012

Akt(-y) zmieniający(-e)

Wejście w życie

Termin transpozycji przez państwa członkowskie

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

Zmiany regulaminu postępowania przed Sądem

1.7.2013

-

Dz.U. L 173 z 26.6.2013

AKT(-Y) POWIĄZANY(-E)

Rozporządzenie Rady (UE, Euratom) nr 904/2012 z dnia 24 września 2012 r. zmieniające rozporządzenie nr 422/67/EWG, nr 5/67/Euratom określające uposażenie przewodniczącego i członków Komisji oraz prezesa, sędziów, rzeczników generalnych i sekretarza Trybunału Sprawiedliwości Wspólnot, prezesa, członków i sekretarza Sądu Pierwszej Instancji oraz prezesa, członków i sekretarza Sądu Służby Cywilnej Unii Europejskiej [Dz.U. L 269 z 4.10.2012].

Decyzja Rady z dnia 25 czerwca 2013 r. w sprawie zwiększenia liczby rzeczników generalnych Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej [Dziennik Urzędowy L 179 z dnia 25 czerwca 2013 r.].

Liczbę rzeczników generalnych Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej zwiększa się do:

 • dziewięciu ze skutkiem od dnia 1 lipca 2013 r.,
 • jedenastu ze skutkiem od dnia 7 października 2015 r.

Regulamin dodatkowy Trybunału Sprawiedliwości [Dziennik Urzędowy L 32 z dnia 1 lutego 2014 r.].

Niniejszy regulamin dodatkowy odzwierciedla zmiany wprowadzone w nowym regulaminie postępowania, zwłaszcza w odniesieniu do postępowania w sprawie pomocy sądowej oraz udzielenia pomocy prawnej. Regulamin ten zastępuje regulamin dodatkowy z dnia 4 grudnia 1974 r.

Ostatnia aktualizacja: 27.02.2014

Top