Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Regulamin postępowania przed Trybunałem Sprawiedliwości Unii Europejskiej

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html BG html ES html CS html DA html DE html ET html EL html EN html FR html IT html LV html LT html HU html MT html NL html PL html PT html RO html SK html SL html FI html SV
Multilingual display
Text

Regulamin postępowania przed Trybunałem Sprawiedliwości Unii Europejskiej

W regulaminie zawarto przepisy dotyczące stosowania i uzupełnienia statutu Trybunału Sprawiedliwości, który figuruje w protokole nr 3 załączonym do traktatów. Celem nowego regulaminu, przyjętego w 2012 r., jest uproszczenie przepisów i uczynienie ich bardziej zrozumiałymi dla podmiotów prawa i sądów krajowych, a także lepsze uwzględnienie zmian względem liczby rozpatrywanych spraw.

AKT

Regulamin postępowania przed Trybunałem Sprawiedliwości Unii Europejskiej [Dz.U. L 265 z 29.9.2012].

STRESZCZENIE

Trybunał Sprawiedliwości jest jednym z trzech sądów tworzących Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej, będący instytucją sądowniczą Unii i Europejskiej Wspólnoty Energii Atomowej (EWEA). Dwa pozostałe sądy to: Sąd i Sąd do spraw Służby Publicznej. Ich misją jest zapewnienie poszanowania prawa w wykładni i stosowaniu traktatów, zwłaszcza poprzez kontrolowanie legalności aktów unijnych.

Organizacja Trybunału Sprawiedliwości

Trybunał Sprawiedliwości jest zorganizowany w następujący sposób:

 • skład Trybunału Sprawiedliwości: w skład Trybunału Sprawiedliwości wchodzi 28 sędziów i 9 rzeczników generalnych, mianowanych na okres sześciu lat. Obowiązkiem rzeczników generalnych jest wspieranie Trybunału i przedstawianie opinii prawnych. Sędziowie wybierają na okres trzech lat prezesa Trybunału Sprawiedliwości i wiceprezesa. Do zadań prezesa należy reprezentowanie Trybunału i kierowanie jego pracami. Zadaniem wiceprezesa jest natomiast wspieranie prezesa w wykonywaniu jego obowiązków,
 • skład izb i wyznaczanie sędziów sprawozdawców:Trybunał powołuje izby złożone z pięciu sędziów i z trzech sędziów. Prezesi izb złożonych z pięciu sędziów wybierani są na okres trzech lat, a z trzech sędziów na okres roku. W celu rozpatrzenia sprawy prezes Trybunału wyznacza sędziego sprawozdawcę, a pierwszy rzecznik generalny wyznacza rzecznika generalnego. Trybunał, jeśli uzna za konieczne, może mianować sprawozdawców pomocniczych,
 • rola sekretarza:Trybunał mianuje sekretarza na okres sześciu lat. Sekretarz przyjmuje i przekazuje wszelkie dokumenty, sprawuje nad nimi pieczę i odpowiada za archiwum. Wspiera też członków Trybunału, zapewnia przygotowanie publikacji oraz, z upoważnienia prezesa Trybunału, kieruje służbami instytucji,
 • funkcjonowanie Trybunału:sprawy przydzielane są pełnemu składowi Trybunału, wielkiej izbie lub izbom złożonym z pięciu bądź też trzech sędziów. Kilka spraw może być rozstrzyganych razem przez ten sam skład orzekający. Narady Trybunału muszą pozostawać niejawne,
 • system językowy:w każdej sprawie używa się danego języka postępowania. W sprawach wszczętych na podstawie skarg bezpośrednich język postępowania wybierany jest przez skarżącego spośród dwudziestu czterech języków urzędowych Unii. W postępowaniach prejudycjalnych językiem postępowania jest język sądu odsyłającego, który zwrócił się do Trybunału.

Cechy charakterystyczne postępowania

Postępowanie przed Trybunałem obejmuje zasadniczo następujące etapy:

 • etap pisemny: polega na wymianie pism procesowych między stronami. Treść tych pism musi być ściśle określona. Po zamknięciu pisemnego etapu postępowania sędzia sprawozdawca przedstawia, na zgromadzeniu ogólnym, sprawozdanie wstępne,
 • środki dowodowe: Trybunał może określić środki dowodowe, do których należą: stawiennictwo stron, wezwanie do udzielenia informacji i przedstawienia dokumentów, zeznanie świadków, opinia biegłych, oględziny. Z każdego posiedzenia wyznaczonego w celu przeprowadzenia dowodu sporządzany zostaje protokół,
 • etap ustny ma miejsce w stosownym przypadku, po przeprowadzeniu postępowania dowodowego. Posiedzenia otwiera i prowadzi prezes. Ustny etap postępowania może mieć miejsce przy drzwiach zamkniętych,
 • opinia rzecznika generalnego:na koniec tego etapu rzecznik generalny przedstawia swoją opinią,
 • ostateczny wynik:Trybunał orzeka wydając wyrok lub postanowienie. Na posiedzeniu jawnym ogłaszane są jedynie wyroki. Wyroki i postanowienia zawierają różne informacje, m.in. streszczenie stanu faktycznego, motywy. Kopia przekazana zostaje każdej ze stron.

Rozporządzenie obejmuje również przepisy szczególne dotyczące poszczególnych postępowań przed Trybunałem Sprawiedliwości: postępowań prejudycjalnych, skarg bezpośrednich, odwołań od orzeczeń Sądu, szczególnej procedury kontroli orzeczeń Sądu, opinii oraz innych postępowań szczególnych.

Odesłania prejudycjalne

Sądy krajowe mogą zwrócić się z odesłaniem prejudycjalnym do Trybunału, aby zadać pytanie dotyczące ważności lub wykładni prawa unijnego. W ramach odesłania prejudycjalnego uwagi mogą składać:

 • strony w postępowaniu,
 • państwa członkowskie,
 • Komisja Europejska,
 • instytucja, która wydała akt, którego ważność jest przedmiotem sporu.

Odwołania od orzeczeń Sądu

Od orzeczenia Sądu można wnieść odwołanie. Odwołanie składa się w sekretariacie. Musi ono zawierać podnoszone zarzuty i argumenty prawne. Jego celem musi być uchylenie, w całości lub części, orzeczenia Sądu.

Szczególna procedura kontroli orzeczeń Sądu

W dwóch przypadkach, mianowicie kiedy Sąd orzekał w sprawie odwołania orzeczenia Sądu do spraw Służby Publicznej, Trybunał może orzeczenia Sądu poddać szczególnej procedurze kontroli. Do przeprowadzania takich procedur Trybunał wyznacza izbę złożoną z pięciu sędziów na okres jednego roku.

ODNIESIENIA

Akt

Wejście w życie

Termin transpozycji przez państwa członkowskie

Dziennik Urzędowy

Regulamin postępowania przed Trybunałem Sprawiedliwości

1.11.2012

-

Dz.U. L 265 z 29.9.2012 iDz.U. C 337 z 6.11.2012

Akt(-y) zmieniający(-e)

Wejście w życie

Termin transpozycji przez państwa członkowskie

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

Zmiany regulaminu postępowania przed Sądem

1.7.2013

-

Dz.U. L 173 z 26.6.2013

AKT(-Y) POWIĄZANY(-E)

Rozporządzenie Rady (UE, Euratom) nr 904/2012 z dnia 24 września 2012 r. zmieniające rozporządzenie nr 422/67/EWG, nr 5/67/Euratom określające uposażenie przewodniczącego i członków Komisji oraz prezesa, sędziów, rzeczników generalnych i sekretarza Trybunału Sprawiedliwości Wspólnot, prezesa, członków i sekretarza Sądu Pierwszej Instancji oraz prezesa, członków i sekretarza Sądu Służby Cywilnej Unii Europejskiej [Dz.U. L 269 z 4.10.2012].

Decyzja Rady z dnia 25 czerwca 2013 r. w sprawie zwiększenia liczby rzeczników generalnych Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej [Dziennik Urzędowy L 179 z dnia 25 czerwca 2013 r.].

Liczbę rzeczników generalnych Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej zwiększa się do:

 • dziewięciu ze skutkiem od dnia 1 lipca 2013 r.,
 • jedenastu ze skutkiem od dnia 7 października 2015 r.

Regulamin dodatkowy Trybunału Sprawiedliwości [Dziennik Urzędowy L 32 z dnia 1 lutego 2014 r.].

Niniejszy regulamin dodatkowy odzwierciedla zmiany wprowadzone w nowym regulaminie postępowania, zwłaszcza w odniesieniu do postępowania w sprawie pomocy sądowej oraz udzielenia pomocy prawnej. Regulamin ten zastępuje regulamin dodatkowy z dnia 4 grudnia 1974 r.

Ostatnia aktualizacja: 27.02.2014

Top