Help Print this page 
Title and reference
Regulamin wewnętrzny Rady Europejskiej

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html CS html DA html DE html EL html EN html FR html IT html HU html NL html PL html PT html RO html FI html SV
Multilingual display
Text

Regulamin wewnętrzny Rady Europejskiej

Regulamin wewnętrzny Rady Europejskiej definiuje jej organizację i sposób funkcjonowania. Określa jej strukturę wewnętrzną oraz rolę przewodniczącego i Sekretariatu Generalnego. Regulamin wewnętrzny podejmuje także kwestię organizacji zgromadzeń Rady Europejskiej. Ustanawia zasady przygotowania, głosowania i ogłaszania prac instytucji.

AKT

Decyzja Rady Europejskiej 2009/882/UE z dnia 1 grudnia 2009 r. w sprawie przyjęcia regulaminu wewnętrznego.

STRESZCZENIE

Rada Europejska składa się z szefów państw i rządów państw członkowskich Unii Europejskiej (UE), przewodniczącego i przewodniczącego Komisji Europejskiej. Wysoki Przedstawiciel Unii do spraw Zagranicznych i Polityki Bezpieczeństwa także uczestniczy w jej pracach.

Rada Europejska daje impuls polityczny. Określa priorytety polityczne Unii i wyznacza kierunki rozwoju polityk europejskich.

Przygotowanie spotkań Rady Europejskiej

Przewodniczący Rady Europejskiej musi opracować projekt porządku obrad oraz wytyczne i projekty decyzji dla Rady Europejskiej. Dokumenty te najpierw przekazywane są Radzie do Spraw Ogólnych. Przy ich opracowywaniu przewodniczący Rady Europejskiej musi ściśle współpracować z przewodniczącym Komisji Europejskiej oraz członkami Rady Europejskiej reprezentującymi państwo członkowskie sprawujące prezydencję Rady.

Dokumenty te są następnie poddane debacie w Radzie do Spraw Ogólnych. Otrzymuje ona także wsparcie innych formacji Rady. W trakcie ostatniej sesji, mającej miejsce w ciągu pięciu dni poprzedzających szczyt Rady Europejskiej, Rada do Spraw Ogólnych ustala wstępny porządek obrad.

Rada Europejska decyduje o ostatecznym porządku obrad na początku spotkania.

Przebieg posiedzeń Rady Europejskiej

Szczyty odbywają się w Brukseli z wyjątkiem szczególnych sytuacji. Rada Europejska gromadzi się co sześć miesięcy po zwołaniu przez przewodniczącego. W razie potrzeby ma on także możliwość zwołania sesji nadzwyczajnej. Jeśli porządek obrad tego wymaga, członkowie Rady Europejskiej mogą stawić się wraz z ministrami, a przewodniczący Komisji Europejskiej – z członkiem Komisji.

Członkowie Rady Europejskiej podejmują decyzje na drodze porozumienia, chyba że postanowienia traktatów stanowią inaczej. Przed przystąpieniem do głosowania przewodniczący Rady Europejskiej musi sprawdzić kworum, które obejmuje przynajmniej dwie trzecie członków Rady Europejskiej. Przewodniczący Rady Europejskiej oraz Komisji nie są wliczani do kworum. Nie dysponują też prawem głosu w Radzie Europejskiej.

Przewodniczący Parlamentu Europejskiego również może być zaproszony do wypowiadania się w czasie zgromadzenia Rady Europejskiej. Ponadto przy okazji szczytu Rady Europejskiej mogą odbywać się spotkania z przedstawicielami państw trzecich, organizacjami międzynarodowymi lub innymi instytucjami.

Jawność prac Rady Europejskiej, publikacja i powiadamianie o aktach

Posiedzenia Rady Europejskiej nie są jawne. Niemniej jednak Rada Europejska może zdecydować o upublicznieniu wyników głosowania oraz uzasadnienia głosowań.

Po każdych obradach Sekretariat Generalny Rady zobowiązany jest do sporządzenia protokołu zawierającego:

  • informację o dokumentach poddanych pod obrady Rady Europejskiej,
  • informację o przyjętych konkluzjach,
  • listę podjętych decyzji,
  • deklaracje złożone przez Radę Europejską oraz deklaracje, o których zapis wnosił członek Rady Europejskiej.

Poza tym jeśli Rada Europejska podejmuje decyzje bez wskazania odbiorcy, publikowane są one w Dzienniku Urzędowym UE. Jeśli podjęte decyzje dotyczą konkretnego odbiorcy, należy go o nich powiadomić.

Reprezentacja Rady Europejskiej przed Parlamentem Europejskim

Po każdym szczycie Rady Europejskiej przewodniczący przedstawia Parlamentowi sprawozdanie. Członek reprezentujący państwo członkowskie sprawujące prezydencję Rady przedstawia Parlamentowi priorytety oraz wyniki osiągnięte w danym półroczu.

Sekretariat Generalny

Rada Europejska i jej przewodniczący wspierani są przez Sekretariat Generalny prowadzony przez Sekretarza Generalnego. Uczestniczy on w posiedzeniach Rady Europejskiej. W szczególności bierze udział w opracowywaniu protokołów z posiedzeń i powiadamia odbiorców o decyzjach Rady Europejskiej. Sekretarz jest także odpowiedzialny za zarządzanie budżetem przyznanym przez Radę Europejską.

Ostatnia aktualizacja: 09.02.2010

Top