Help Print this page 

Document 32015R0187

Title and reference
Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2015/187 z dnia 6 lutego 2015 r. zmieniające rozporządzenie (UE) nr 185/2010 w odniesieniu do kontroli bezpieczeństwa bagażu kabinowego Tekst mający znaczenie dla EOG
  • No longer in force, Date of end of validity: 14/11/2015; Uchylona w sposób domniemany przez 32015R1998
OJ L 31, 7.2.2015, p. 18–19 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2015/187/oj
Languages, formats and link to OJ
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html BG html ES html CS html DA html DE html ET html EL html EN html FR html HR html IT html LV html LT html HU html MT html NL html PL html PT html RO html SK html SL html FI html SV
PDF pdf BG pdf ES pdf CS pdf DA pdf DE pdf ET pdf EL pdf EN pdf FR pdf HR pdf IT pdf LV pdf LT pdf HU pdf MT pdf NL pdf PL pdf PT pdf RO pdf SK pdf SL pdf FI pdf SV
Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal
 To see if this document has been published in an e-OJ with legal value, click on the icon above (For OJs published before 1st July 2013, only the paper version has legal value).
Multilingual display
Text

7.2.2015   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 31/18


ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) 2015/187

z dnia 6 lutego 2015 r.

zmieniające rozporządzenie (UE) nr 185/2010 w odniesieniu do kontroli bezpieczeństwa bagażu kabinowego

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

KOMISJA EUROPEJSKA,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

uwzględniając rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 300/2008 z dnia 11 marca 2008 r. w sprawie wspólnych zasad w dziedzinie ochrony lotnictwa cywilnego i uchylające rozporządzenie (WE) nr 2320/2002 (1), w szczególności jego art. 4 ust. 3,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Najnowsze dane wskazują, że terroryści starają się opracować nowe sposoby ukrywania improwizowanych urządzeń wybuchowych, zaprojektowanych w celu obejścia istniejących środków ochrony lotnictwa odnoszących się do kontroli bezpieczeństwa bagażu kabinowego.

(2)

Należy zatem zmienić niektóre szczególne środki ochrony lotnictwa określone w rozporządzeniu Komisji (UE) nr 185/2010 (2) w celu skuteczniejszego ograniczania zagrożenia stwarzanego przez improwizowane urządzenia wybuchowe ukryte w bagażu kabinowym.

(3)

Zmiany te powinny udoskonalić specyfikacje techniczne w odniesieniu do kontroli bezpieczeństwa bagażu kabinowego za pomocą systemów wykrywania materiałów wybuchowych (EDS).

(4)

Zmiany te powinny również umożliwić, pod pewnymi warunkami, kontrolę bezpieczeństwa bagażu kabinowego zawierającego komputery przenośne i inne duże urządzenia elektryczne.

(5)

Należy zatem odpowiednio zmienić rozporządzenie (UE) nr 185/2010.

(6)

Niniejsze rozporządzenie powinno wejść w życie tak szybko, jak to możliwe, w celu zminimalizowania zagrożeń bezpieczeństwa lotniczego.

(7)

Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią Komitetu ds. Ochrony Lotnictwa Cywilnego,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

W załączniku do rozporządzenia (UE) nr 185/2010 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem do niniejszego rozporządzenia.

Artykuł 2

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie następnego dnia po jego opublikowaniu. Niniejsze rozporządzenie stosuje się od dnia 1 marca 2015 r.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli dnia 6 lutego 2015 r.

W imieniu Komisji

Jean-Claude JUNCKER

Przewodniczący


(1)  Dz.U. L 97 z 9.4.2008, s. 72.

(2)  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 185/2010 z dnia 4 marca 2010 r. ustanawiające szczegółowe środki w celu wprowadzenia w życie wspólnych podstawowych norm ochrony lotnictwa cywilnego (Dz.U. L 55 z 5.3.2010, s. 1).


ZAŁĄCZNIK

W załączniku do rozporządzenia (UE) nr 185/2010 wprowadza się następujące zmiany:

1)

w rozdziale 4 wprowadza się następujące zmiany:

a)

punkt 4.1.2.1 otrzymuje brzmienie:

„4.1.2.1.

Przed kontrolą bezpieczeństwa z bagażu kabinowego usuwa się komputery przenośne i inne duże urządzenia elektryczne, które poddaje się kontroli bezpieczeństwa oddzielnie, chyba że bagaż kabinowy ma zostać poddany kontroli bezpieczeństwa za pomocą systemów wykrywania materiałów wybuchowych (EDS) spełniających normę C2 lub wyższe normy.”

;

b)

punkt 4.1.2.8 otrzymuje brzmienie:

„4.1.2.8.

Jeżeli w bagażu znajdowało się duże urządzenie elektryczne, wyjmuje się je z bagażu i bagaż poddaje się ponownej kontroli bezpieczeństwa, a urządzenie elektryczne podlega oddzielnej kontroli bezpieczeństwa, chyba że bagaż kabinowy został poddany kontroli bezpieczeństwa za pomocą systemów wykrywania materiałów wybuchowych (EDS) spełniających normę C2 lub wyższe normy.”

;

2)

w rozdziale 12 dodaje się punkty 12.4.2.7–12.4.2.9 w brzmieniu:

„12.4.2.7.

Wszystkie EDS przeznaczone do kontroli bagażu kabinowego muszą spełniać przynajmniej normę C1.

12.4.2.8.

Wszystkie EDS przeznaczone do kontroli bagażu kabinowego zawierającego komputery przenośne i inne duże urządzenia elektryczne muszą spełniać przynajmniej normę C2.

12.4.2.9.

Wszystkie EDS przeznaczone do kontroli bagażu kabinowego zawierającego komputery przenośne i inne duże urządzenia elektryczne oraz płyny, aerozole i żele muszą spełniać przynajmniej normę C3.”

.


Top