Help Print this page 

Document C:2018:166:TOC

Title and reference
Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej, C 166, 14 maja 2018

Display all documents published in this Official Journal
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html BG html ES html CS html DA html DE html ET html EL html EN html FR html HR html IT html LV html LT html HU html MT html NL html PL html PT html RO html SK html SL html FI html SV
PDF pdf BG pdf ES pdf CS pdf DA pdf DE pdf ET pdf EL pdf EN pdf FR pdf HR pdf IT pdf LV pdf LT pdf HU pdf MT pdf NL pdf PL pdf PT pdf RO pdf SK pdf SL pdf FI pdf SV
e-signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature
To verify the electronic signature and authentic character of the OJ, download the PDF file of the e-OJ and its signature, then use CheckLex. The paper version of the OJ has legal value for OJs published before 1 July 2013, the date Regulation (EU) No 216/2013 entered into force.
Text
 

ISSN 1977-1002

Dziennik Urzędowy

Unii Europejskiej

C 166

European flag  

Wydanie polskie

Informacje i zawiadomienia

Rocznik 61
14 maja 2018


Powiadomienie nr

Spis treśći

Strona

 

IV   Informacje

 

INFORMACJE INSTYTUCJI, ORGANÓW I JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH UNII EUROPEJSKIEJ

 

Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej

2018/C 166/01

Ostatnie publikacje Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej

1


 

V   Ogłoszenia

 

POSTĘPOWANIA SĄDOWE

 

Trybunał Sprawiedliwości

2018/C 166/02

Sprawa C-524/15: Wyrok Trybunału (wielka izba) z dnia 20 marca 2018 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Tribunale di Bergamo – Włochy) – postępowanie karne przeciwko Luce Menciemu [Odesłanie prejudycjalne — Podatek od wartości dodanej (VAT) — Dyrektywa 2006/112/WE — Brak zapłaty należnego VAT — Sankcje — Przepisy krajowe przewidujące sankcję administracyjną i sankcję karną za ten sam czyn — Karta praw podstawowych Unii Europejskiej — Artykuł 50 — Zasada ne bis in idem — Karnoprawny charakter sankcji administracyjnej — Tożsamość czynu — Artykuł 52 ust. 1 — Ograniczenia w stosowaniu zasady ne bis in idem — Przesłanki]

2

2018/C 166/03

Sprawy połączone C-688/15 i C-109/16: Wyrok Trybunału (piąta izba) z dnia 22 marca 2018 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Lietuvos Aukščiausiasis Teismas – Litwa) – postępowania wszczęte przez Agnieškę Anisimovienė i in. (C-688/15) oraz „Indėlių ir investicijų draudimas” VĮ (C-109/16) (Odesłanie prejudycjalne — Systemy gwarancji depozytów i rekompensat dla inwestorów — Dyrektywa 94/19/WE — Artykuł 1 pkt 1 — Depozyty — Sytuacje przejściowe w ramach normalnych operacji bankowych — Dyrektywa 97/9/WE — Artykuł 2 ust. 2 akapit drugi — Środki finansowe należne inwestorom bądź należące do nich i posiadane w ich imieniu w związku z operacjami inwestycyjnymi — Instytucja kredytowa emitująca papiery wartościowe — Środki finansowe wpłacone przez jednostki do tej instytucji kredytowej tytułem subskrypcji przyszłych papierów wartościowych — Stosowanie dyrektywy 2004/39/WE — Upadłość rzeczonej instytucji przed wyemitowaniem danych papierów wartościowych — Przedsiębiorstwo publiczne odpowiedzialne za systemy gwarancji depozytów i rekompensat dla inwestorów — Możliwość powołania się na dyrektywy 94/19/WE i 97/9/WE względem tego przedsiębiorstwa)

3

2018/C 166/04

Sprawa C-187/16: Wyrok Trybunału (wielka izba) z dnia 20 marca 2018 r. – Komisja Europejska przeciwko Republika Austrii (Uchybienie zobowiązaniom państwa członkowskiego — Dyrektywy 92/50/EWG i 2004/18/WE — Zamówienia publiczne na usługi — Drukarnia państwowa — Wytwarzanie dokumentów tożsamości i innych dokumentów urzędowych — Udzielanie zamówień przedsiębiorstwu prawa prywatnego bez uprzedniego skorzystania z postępowania o udzielenie zamówienia — Szczególne środki bezpieczeństwa — Ochrona podstawowych interesów państw członkowskich)

4

2018/C 166/05

Sprawa C-244/16 P: Wyrok Trybunału (wielka izba) z dnia 13 marca 2018 r. – Industrias Químicas del Vallés, SA / Komisja Europejska [Odwołanie — Środki ochrony roślin — Rozporządzenie wykonawcze (UE) 2015/408 — Wprowadzanie do obrotu środków ochrony roślin i ustalenie wykazu substancji kwalifikujących się do zastąpienia — Włączenie do tego wykazu substancji czynnej metalaksyl — Skarga o stwierdzenie nieważności — Dopuszczalność — Artykuł 263 akapit czwarty TFUE — Akt regulacyjny, który nie wymaga środków wykonawczych — Osoba, której akt dotyczy indywidualnie]

5

2018/C 166/06

Sprawa C-256/16: Wyrok Trybunału (trzecia izba) z dnia 15 marca 2018 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Finanzgericht Düsseldorf – Niemcy) – Deichmann SE / Hauptzollamt Duisburg [Odesłanie prejudycjalne — Dopuszczalność — Antydumping — Ważność rozporządzenia wydanego w wykonaniu wyroku Trybunału stwierdzającego nieważność wcześniejszych rozporządzeń — Obowiązek wykonania — Podstawa prawna — Rozporządzenie (WE) nr 1225/2009 — Artykuł 14 — Określenie kryteriów poboru ceł antydumpingowych przez państwa członkowskie — Nakaz zawieszenia zwrotu ceł antydumpingowych przez krajowe organy celne — Podjęcie postępowania prowadzącego do przyjęcia rozporządzeń, co do których stwierdzono nieważność — Artykuł 10 — Brak mocy wstecznej — Wspólnotowy kodeks celny — Artykuł 221 — Przedawnienie — Artykuł 236 — Zwrot nienależnych ceł]

5

2018/C 166/07

Sprawy połączone C-327/16 i C-421/16: Wyrok Trybunału (pierwsza izba) z dnia 22 marca 2018 r. (wnioski o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożone przez Conseil d’État – Francja) – Marc Jacob / Ministre des Finances et des Comptes publics (C-327/16), Ministre des Finances et des Comptes publics / Marc Lassus (C-421/16) (Odesłanie prejudycjalne — Podatki bezpośrednie — Swoboda przedsiębiorczości — Łączenia, podziały, wnoszenie aktywów i wymiany udziałów dotyczące spółek różnych państw członkowskich — Dyrektywa 90/434/EWG — Artykuł 8 — Operacja wymiany papierów wartościowych — Zyski kapitałowe związane z tą operacją — Odroczenie opodatkowania — Straty przy późniejszym zbyciu otrzymanych papierów wartościowych — Kompetencja państwa miejsca zamieszkania do opodatkowania — Odmienne traktowanie — Względy uzasadniające — Zachowanie podziału kompetencji podatkowej pomiędzy państwami członkowskimi)

6

2018/C 166/08

Sprawa C-355/16: Wyrok Trybunału (pierwsza izba) z dnia 15 marca 2018 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Conseil d'État – Francja) – Christian Picart / Ministre des Finances et des Comptes publics (Odesłanie prejudycjalne — Umowa w sprawie swobodnego przepływu osób między Wspólnotą Europejską i jej państwami członkowskimi, z jednej strony, a Konfederacją Szwajcarską, z drugiej strony — Podatki bezpośrednie — Przeniesienie miejsca zamieszkania z państwa członkowskiego do Szwajcarii — Opodatkowanie niezrealizowanych zysków związanych ze znacznymi udziałami w kapitale spółek z siedzibą w państwie członkowskim pochodzenia w ramach tego rodzaju przeniesienia — Zakres zastosowania umowy)

7

2018/C 166/09

Sprawa C-384/16 P: Wyrok Trybunału (wielka izba) z dnia 13 marca 2018 r. – European Union Copper Task Force / Komisja Europejska [Odwołanie — Środki ochrony roślin — Rozporządzenie wykonawcze (UE) 2015/408 — Wprowadzanie do obrotu środków ochrony roślin i ustalenie wykazu substancji kwalifikujących się do zastąpienia — Włączenie do tego wykazu substancji czynnej „związki miedzi” — Skarga o stwierdzenie nieważności — Dopuszczalność — Artykuł 263 akapit czwarty TFUE — Akt regulacyjny, który nie wymaga środków wykonawczych — Osoba, której akt dotyczy indywidualnie]

8

2018/C 166/10

Sprawa C-431/16: Wyrok Trybunału (dziesiąta izba) z dnia 25 marca 2018 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León – Hiszpania) – Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS), Tesorería General de la Seguridad Social (TGSS) / José Blanco Marqués (Odesłanie prejudycjalne — Zabezpieczenie społeczne pracowników migrujących — Rozporządzenie (EWG) nr 1408/71 — Artykuły 12, 46a – 46c — Świadczenia tego samego rodzaju — Pojęcie — Zasada zapobiegania zbiegowi praw — Pojęcie — Przesłanki — Przepis krajowy przewidujący dodatek do renty z tytułu trwałej całkowitej niezdolności do pracy dla pracowników, którzy ukończyli co najmniej 55 lat — Zawieszenie dodatku w razie zatrudnienia lub pobierania świadczenia emerytalnego)

8

2018/C 166/11

Sprawa C-470/16: Wyrok Trybunału (pierwsza izba) z dnia 15 marca 2018 r. [wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez High Court (Irlandia) –Irlandia] – North East Pylon Pressure Campaign Limited, Maura Sheehy / An Bord Pleanála, Minister for Communications, Energy and Natural Resources, Irlandia, Attorney General (Odesłanie prejudycjalne — Ocena skutków wywieranych przez niektóre przedsięwzięcia na środowisko naturalne — Dyrektywa 2011/92/UE — Prawo do wniesienia skargi przez członków zainteresowanej społeczności — Przedwczesna skarga — Pojęcia postępowania niedyskryminacyjnego ze względu na koszty i objętych przepisami dyrektywy decyzji, działań lub zaniechań dotyczących udziału społeczeństwa — Stosowanie konwencji z Aarhus)

9

2018/C 166/12

Sprawa C-482/16: Wyrok Trybunału (pierwsza izba) z dnia 14 marca 2018 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Oberlandesgericht Innsbruck – Austria) – Georg Stollwitzer / ÖBB Personenverkehr AG (Odesłanie prejudycjalne — Polityka społeczna — Artykuł 45 TFUE — Zasada niedyskryminacji ze względu na wiek — Karta praw podstawowych Unii Europejskiej — Artykuł 21 ust. 1 — Dyrektywa 2000/78/WE — Artykuły 2, 6 i 16 — Data odniesienia do celów awansu — Dyskryminujący przepis państwa członkowskiego wykluczający uwzględnienie okresów aktywności zawodowej ukończonych przed osiągnięciem 18. roku życia w celu ustalenia wysokości wynagrodzenia — Uchylenie przepisów sprzecznych z zasadą równego traktowania)

10

2018/C 166/13

Sprawa C-533/16: Wyrok Trybunału (druga izba) z dnia 21 marca 2018 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Najvyšší súd Slovenskej republiky – Słowacja) – Volkswagen AG / Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky [Odesłanie prejudycjalne — Wspólny system podatku od wartości dodanej (VAT) — Dyrektywa 2006/112/WE — Artykuły 167 – 171 — Prawo do odliczenia VAT — Prawo do zwrotu VAT podatnikom niemającym siedziby w państwie członkowskim zwrotu — Artykuł 178 lit. a) — Zasady regulujące korzystanie z prawa do odliczenia VAT — Dyrektywa 2008/9/WE — Zasady zwrotu VAT — Termin zawity — Zasada neutralności podatkowej — VAT zapłacony i zafakturowany kilka lat po rozpatrywanej dostawie towarów — Odmowa możliwości skorzystania z prawa do zwrotu z powodu upływu terminu zawitego, który rozpoczął bieg od dnia dostawy towarów]

11

2018/C 166/14

Sprawa C-537/16: Wyrok Trybunału (wielka izba) z dnia 20 marca 2018 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Corte suprema di cassazione – Włochy) – Garlsson Real Estate SA, w likwidacji; Stefano Ricucci; Magiste International SA / Commissione Nazionale per le Società e la Borsa (Consob) (Odesłanie prejudycjalne — Dyrektywa 2003/6/WE — Manipulacje na rynku — Sankcje — Przepisy krajowe przewidujące sankcję administracyjną i sankcję karną za ten sam czyn — Karta praw podstawowych Unii Europejskiej — Artykuł 50 — Zasada ne bis in idem — Karnoprawny charakter sankcji administracyjnej — Tożsamość czynu — Artykuł 52 ust. 1 — Ograniczenia w stosowaniu zasady ne bis in idem — Przesłanki)

12

2018/C 166/15

Sprawa C-551/16: Wyrok Trybunału (pierwsza izba) z dnia 21 marca 2018 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Centrale Raad van Beroep – Niderlandy) – J. Klein Schiphorst / Raad van bestuur van het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen [Odesłanie prejudycjalne — Zabezpieczenie społeczne — Umowa między Wspólnotą Europejską a Konfederacją Szwajcarską — Koordynacja systemów zabezpieczenia społecznego — Rozporządzenie (WE) nr 883/2004 — Artykuły 7, 63 i 64 — Świadczenia z tytułu bezrobocia — Bezrobotny udający się do innego państwa członkowskiego — Zachowanie prawa do świadczeń — Czas trwania]

12

2018/C 166/16

Sprawa C-557/16: Wyrok Trybunału (druga izba) z dnia 14 marca 2018 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Korkein hallinto-oikeus – Finlandia) – Postępowanie wszczęte przez Astellas Pharma GmbH (Odesłanie prejudycjalne — Dyrektywa 2001/83/WE — Produkty lecznicze stosowane u ludzi — Artykuły 28 i 29 — Zdecentralizowana procedura udzielania pozwolenia na dopuszczenie do obrotu produktu leczniczego — Artykuł 10 — Generyczny produkt leczniczy — Okres ochrony danych dotyczących referencyjnego produktu leczniczego — Uprawnienie właściwych organów państwa członkowskiego do ustalania rozpoczęcia okresu ochrony danych — Właściwość danych sądów państw członkowskich do kontroli ustalenia rozpoczęcia okresu ochrony danych — Skuteczna ochrona sądowa — Karta praw podstawowych Unii Europejskiej — Artykuł 47)

13

2018/C 166/17

Sprawa C-568/16: Wyrok Trybunału (piąta izba) z dnia 22 marca 2018 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Amtsgericht Nürtingen – Niemcy) – postępowanie karne przeciwko Faizowi Rasoolowi [Odesłanie prejudycjalne — Usługi płatnicze — Dyrektywa 2007/64/WE — Artykuł 3 lit. e) i o) — Artykuł 4 pkt 3 — Załącznik — Punkt 2 — Zakres stosowania — Eksploatacja terminali wielofunkcyjnych umożliwiających wypłatę gotówki w salonach gier hazardowych — Spójność praktyki karnej organów krajowych — Przepadek kwot uzyskanych z nielegalnej działalności — Karta praw podstawowych Unii Europejskiej — Artykuł 17]

14

2018/C 166/18

Sprawa C-575/16: Wyrok Trybunału (szósta izba) z dnia 15 marca 2018 r. – Komisja Europejska / Republika Czeska (Uchybienie zobowiązaniom państwa członkowskiego — Artykuł 49 TFUE — Swoboda przedsiębiorczości — Artykuł 51 TFUE — Udział w wykonywaniu władzy publicznej)

15

2018/C 166/19

Sprawy połączone C-596/16 i C-597/16: Wyrok Trybunału (wielka izba) z dnia 20 marca 2018 r. (wnioski o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożone przez Corte suprema di cassazione – Włochy) – Enzo Di Puma / Commissione Nazionale per le Società e la Borsa (Consob) (C-596/16); Commissione Nazionale per le Società e la Borsa (Consob) / Antonio Zecca (C-597/16) (Odesłanie prejudycjalne — Dyrektywa 2003/6/WE — Wykorzystywanie informacji poufnych — Sankcje — Przepisy krajowe przewidujące sankcję administracyjną i sankcję karną za ten sam czyn — Powaga rzeczy osądzonej prawomocnego wyroku sądu karnego w postępowaniu administracyjnym — Prawomocny wyrok sądu karnego uniewinniający od zarzutu wykorzystywania informacji poufnych — Skuteczność sankcji — Karta praw podstawowych Unii Europejskiej — Artykuł 50 — Zasada ne bis in idem — Karnoprawny charakter sankcji administracyjnej — Tożsamość czynu — Artykuł 52 ust. 1 — Ograniczenia w stosowaniu zasady ne bis in idem — Przesłanki)

15

2018/C 166/20

Sprawa C-104/17: Wyrok Trybunału (dziewiąta izba) z dnia 15 marca 2018 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Curtea de Apel Piteşti – Rumunia) – SC Cali Esprou SRL / Administraţia Fondului pentru Mediu (Odesłanie prejudycjalne — Dyrektywa 94/62/WE — Opakowania i odpady opakowaniowe — Odzysk i recykling odpadów — Opłata na krajowy fundusz środowiska — Wprowadzanie na rynek krajowy wyrobów opakowanych i opakowań bez ingerowania w nie — Zasada „zanieczyszczający płaci” — Przymiot zanieczyszczającego)

16

2018/C 166/21

Sprawy połączone C-133/17 i C-134/17: Wyrok Trybunału (dziesiąta izba) z dnia 21 marca 2018 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Curtea de Apel Cluj – Rumunia) – Dănuţ Podilă i in. / Societatea Naţională de Transport Feroviar de Călători „CFR Călători” SA Bucureşti (C-133/17), Costel Nicuşor Mucea / SMDA Mureş Insolvency SPRL, działający jako syndyk masy upadłości SC Industria Sârmei SA Câmpia Turzii (C-134/17) (Odesłanie prejudycjalne — Dyrektywa 89/391/EWG — Bezpieczeństwo i ochrona zdrowia pracowników w miejscu pracy — Zaklasyfikowanie miejsca pracy jako miejsca, w którym pracownicy są narażeni na szczególne lub specyficzne warunki — Ocena ryzyka dla bezpieczeństwa i higieny pracy — Obowiązki ciążące na pracodawcy)

17

2018/C 166/22

Sprawa C-125/17: Postanowienie Trybunału (dziewiąta izba) z dnia 22 lutego 2018 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Commissione tributaria provinciale di Roma – Włochy) – Luigi Bisignani / Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale 1 di Roma (Odesłanie prejudycjalne — Artykuł 53 ust. 2 i art. 99 regulaminu postępowania przed Trybunałem — Swobodny przepływ kapitału — Artykuły 64 i 65 TFUE — Dyrektywa 2011/16/UE — Współpraca administracyjna w sprawach podatkowych — Transfer kapitału do Miasta Watykan — Obowiązek zadeklarowania transferu środków za granicę i z zagranicy — Uchylenie)

17

2018/C 166/23

Sprawa C-58/18: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Justice de Paix du canton de Visé (Belgia) w dniu 30 stycznia 2018 r. – Michel Schyns / Belfius Banque SA

18

2018/C 166/24

Sprawa C-63/18: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Włochy) w dniu 1 lutego 2018 r. – Vitali SpA / Autostrade per l’Italia SpA

19

2018/C 166/25

Sprawa C-101/18: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Consiglio di Stato (Włochy) w dniu 12 lutego 2018 r. – Idi Srl / Arcadis – Agenzia Regionale Campana Difesa Suolo

19

2018/C 166/26

Sprawa C-133/18: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez tribunal administratif de Montreuil (Francja) w dniu 20 lutego 2018 r. – Sea Chefs Cruise Services GmbH / Ministre de l’Action et des Comptes publics

20

2018/C 166/27

Sprawa C-138/18: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Vestre Landsret (Dania) w dniu 22 lutego 2018 r. – Skatteministeriet / Estron A/S

21

2018/C 166/28

Sprawa C-147/18: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Audiencia Provincial de Almería (Hiszpania) w dniu 23 lutego 2018 r. – Banco Mare Nostrum S.A. / Ignacio Jesús Berenguel Nieto y Carmen Sonia Salinas López

21

2018/C 166/29

Sprawa C-154/18: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez The Labour Court (Irlandia) w dniu 27 lutego 2018 r. – Tomás Horgan, Claire Keegan / Minister for Education & Skills, Minister for Finance, Minister for Public Expenditure & Reform, Ireland and the Attorney General

22

2018/C 166/30

Sprawa C-159/18: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Justice de paix du troisième canton de Charleroi (Belgia) w dniu 27 lutego 2018 r. – André Moens / Ryanair Ltd

23

2018/C 166/31

Sprawa C-169/18: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Court of Appeal (Irlandia) w dniu 2 marca 2018 r. – Atif Mahmood, Shabina Atif, Mohammed Ahsan, Noor Habib, Mohammed Haroon, Nik Bibi Haroon / Minister for Justice and Equality

24

2018/C 166/32

Sprawa C-174/18: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez tribunal de première instance de Liège (Belgia) w dniu 5 marca 2018 r. – Jean Jacob, Dominique Lennertz / État belge

25

2018/C 166/33

Sprawa C-190/18: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez justice de paix de Schaerbeek (Belgia) w dniu 13 marca 2018 r. – Société nationale de chemins de fer belges (SNCB) / Gherasim Sorin Rusu

25

 

Sąd

2018/C 166/34

Sprawa T-80/16: Wyrok Sądu z dnia 22 marca 2018 r. – Shire Pharmaceuticals Ireland / EMA [Produkty lecznicze stosowane u ludzi — Uznanie wniosku o oznaczenie jako sierocy produkt leczniczy — Znacząca korzyść — Decyzja EMA odmawiająca uznania wniosku o oznaczenie jako sierocy produkt leczniczy — Artykuł 3 ust. 1 lit. b) i art. 5 ust. 1, 2 i 4 rozporządzenia (WE) nr 141/2000]

27

2018/C 166/35

Sprawa T-581/16: Wyrok Sądu z dnia 22 marca 2018 r. – Popotas/Europejski Rzecznik Praw Obywatelskich (Służba publiczna — Urzędnicy — Ogłoszenie o przyjmowaniu zgłoszeń do pracy — Sekretarz generalny w biurze Europejskiego Rzecznika Praw Obywatelskich — Opinia komitetu doradczego — Nieuwzględnienie tej opinii — Naruszenie postępowania w sprawie naboru — Oczywiste błędy w ocenie — Równość traktowania — Zasada dobrej administracji — Odpowiedzialność)

27

2018/C 166/36

Sprawa T-806/16: Wyrok Sądu z dnia 22 marca 2018 r. – Agricola J.M. / EUIPO – Miguel Torres (CLOS DE LA TORRE) { Znak towarowy Unii Europejskiej — Postępowanie w sprawie sprzeciwu — Zgłoszenie słownego unijnego znaku towarowego CLOS DE LA TORRE — Wcześniejszy słowny unijny znak towarowy TORRES — Względna podstawa odmowy rejestracji — Artykuł 8 ust. 1 lit. b) rozporządzenia (WE) nr 207/2009[obecnie art. 8 ust. 1 lit. b) rozporządzenia (UE) 2017/1001] — Prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd}

28

2018/C 166/37

Sprawa T-235/17: Wyrok Sądu z dnia 22 marca 2018 r. – Dometic Sweden / EUIPO (MOBILE LIVING MADE EASY) {Znak towarowy Unii Europejskiej — Zgłoszenie słownego unijnego znaku towarowego MOBILE LIVING MADE EASY — Bezwzględna podstawa odmowy rejestracji — Brak charakteru odróżniającego — Artykuł 7 ust. 1 lit. b) rozporządzenia (WE) nr 207/2009 [obecnie art. 7 ust. 1 lit. b) rozporządzenia (UE) nr 2017/1001] — Obowiązek uzasadnienia — Artykuł 75 rozporządzenia nr 207/2009 (obecnie art. 94 rozporządzenia nr 2017/1001)}

29

2018/C 166/38

Sprawa T-229/16: Postanowienie Sądu z dnia 19 marca 2018 r. – Pio De Bragança / EUIPO – Ordem de São Miguel da Ala (QUIS UT DEUS) (Znak towarowy Unii Europejskiej — Postępowanie w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia prawa do znaku — Graficzny unijny znak towarowy QUIS UT DEUS — Brak wniosku o przedłużenie rejestracji znaku towarowego — Wykreślenie znaku towarowego po wygaśnięciu prawa z rejestracji — Umorzenie postępowania)

29

2018/C 166/39

Sprawa T-822/16: Postanowienie Sądu z dnia 16 marca 2018 r. – Kik Textilien und Non-Food / EUIPO – FF Group Romania (_kix) (Znak towarowy Unii Europejskiej — Postępowanie w sprawie sprzeciwu — Zgłoszenie graficznego unijnego znaku towarowego _kix — Cofnięcie zaskarżonej decyzji — Następcza bezprzedmiotowość sporu — Umorzenie postępowania — Artykuł 173 § 1 i 2 regulaminu postępowania — Interwencja drugiej strony w postępowaniu przed izbą odwoławczą — Odpowiedź na skargę złożona po terminie)

30

2018/C 166/40

Sprawa T-130/17: Postanowienie Sądu z dnia 15 marca 2018 r. – Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo / Komisja (Skarga o stwierdzenie nieważności — Rynek wewnętrzny gazu ziemnego — Dyrektywa 2009/73/WE — Decyzja Komisji w sprawie zmiany warunków wyłączenia z przepisów Unii zasad korzystania z gazociągu OPAL dotyczących dostępu stron trzecich do sieci oraz regulacji taryfowej — Brak bezpośredniego oddziaływania — Niedopuszczalność)

31

2018/C 166/41

Sprawa T-134/17 R: Postanowienie Prezesa Sądu z dnia 20 marca 2018 r. – Hércules Club de Fútbol / Komisja (Postępowanie w przedmiocie środka tymczasowego — Dostęp do dokumentów — Dokumenty dotyczące postępowania administracyjnego poprzedzającego wydanie decyzji Komisji w sprawie pomocy państwa wdrożonej przez Hiszpanię na rzecz trzech profesjonalnych klubów piłkarskich — Prawo do obrony — Odmowa dostępu — Wniosek o zastosowanie środków tymczasowych — Brak pilnego charakteru)

32

2018/C 166/42

Sprawa T-108/18: Skarga wniesiona w dniu 22 lutego 2018 r. – Universität Koblenz – Landau/ Komisja i Agencja Wykonawcza ds. Edukacji, Kultury i Sektora Audiowizualnego

32

2018/C 166/43

Sprawa T-110/18: Skarga wniesiona w dniu 22 lutego 2018 r. – Grange Backup Power / Komisja

33

2018/C 166/44

Sprawa T-136/18: Skarga wniesiona w dniu 1 marca 2018 r. – Kuota International/EUIPO – Sintema Sport (K)

34

2018/C 166/45

Sprawa T-137/18: Skarga wniesiona w dniu 2 marca 2018 r. – Chrome Hearts / EUIPO – Shenzhen Van St. Lonh Jewelry (Przedstawienie krzyża)

35

2018/C 166/46

Sprawa T-147/18: Skarga wniesiona w dniu 1 marca 2018 r. – APG Intercon i in. / Rada i in.

36

2018/C 166/47

Sprawa T-148/18: Skarga wniesiona w dniu 2 marca 2018 r. – UE / Komisja

37

2018/C 166/48

Sprawa T-179/18: Skarga wniesiona w dniu 7 marca 2018 r. – Scordis, Papapetrou & Co i in. / Rada i in.

37

2018/C 166/49

Sprawa T-183/18: Skarga wniesiona w dniu 12 marca 2018 r. – VL i in. / Parlament

38

2018/C 166/50

Sprawa T-187/18: Skarga wniesiona w dniu 9 marca 2018 r. – VP / Cedefop

39

2018/C 166/51

Sprawa T-188/18: Skarga wniesiona w dniu 12 marca 2018 r. – Papaconstantinou i in. / Rada i in.

40

2018/C 166/52

Sprawa T-189/18: Skarga wniesiona w dniu 15 marca 2018 r. – Lipitalia 2000 i Assograssi / Komisja

40

2018/C 166/53

Sprawa T-193/18: Skarga wniesiona w dniu 19 marca 2018 r. – Andreas Stihl / EUIPO – Giro Travel (Kombinacja kolorów szarego i pomarańczowego)

42

2018/C 166/54

Sprawa T-194/18: Skarga wniesiona w dniu 16 marca 2018 r. – Rewe-Beteiligungs-Holding International / EUIPO – Wessanen Benelux (BonNatura)

42

2018/C 166/55

Sprawa T-196/18: Skarga wniesiona w dniu 20 marca 2018 r. – Vital Capital Investments i in. / Rada i in.

43

2018/C 166/56

Sprawa T-201/18: Skarga wniesiona w dniu 23 marca 2018 r. – Diusa Rendering i Assograssi / Komisja

44

2018/C 166/57

Sprawa T-202/18: Skarga wniesiona w dniu 23 marca 2018 r. – Bruel / Komisja

45

2018/C 166/58

Sprawa T-209/18: Skarga wniesiona w dniu 22 marca 2018 r. – Porsche / EUIPO – Autec (pojazdy zmechanizowane)

46

2018/C 166/59

Sprawa T-210/18: Skarga wniesiona w dniu 22 marca 2018 r. – Porsche / EUIPO – Autec (samochody osobowe)

46

2018/C 166/60

Sprawa T-213/18: Skarga wniesiona w dniu 27 marca 2018 r. – Brita / EUIPO (Kształt kurka do przygotowywania i dozowania napojów)

47

2018/C 166/61

Sprawa T-222/18: Skarga wniesiona w dniu 23 marca 2018 r. – Aliança – Vinhos de Portugal / EUIPO – Lidl Stiftung (ALIANÇA VINHOS DE PORTUGAL)

48

2018/C 166/62

Sprawa T-684/17: Postanowienie Sądu z dnia 13 marca 2018 r. – Amorepacific / EUIPO – Primavera Life (p primera Pure Sprout Energy)

49


PL

 

Top