Help Print this page 

Document C:2017:195:TOC

Title and reference
Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej, C 195, 19 czerwca 2017

Display all documents published in this Official Journal
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html BG html ES html CS html DA html DE html ET html EL html EN html FR html HR html IT html LV html LT html HU html MT html NL html PL html PT html RO html SK html SL html FI html SV
PDF pdf BG pdf ES pdf CS pdf DA pdf DE pdf ET pdf EL pdf EN pdf FR pdf HR pdf IT pdf LV pdf LT pdf HU pdf MT pdf NL pdf PL pdf PT pdf RO pdf SK pdf SL pdf FI pdf SV
e-signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature
To verify the electronic signature and authentic character of the OJ, download the PDF file of the e-OJ and its signature, then use CheckLex. The paper version of the OJ has legal value for OJs published before 1 July 2013, the date Regulation (EU) No 216/2013 entered into force.
Text
 

ISSN 1977-1002

Dziennik Urzędowy

Unii Europejskiej

C 195

European flag  

Wydanie polskie

Informacje i zawiadomienia

Rocznik 60
19 czerwca 2017


Powiadomienie nr

Spis treśći

Strona

 

IV   Informacje

 

INFORMACJE INSTYTUCJI, ORGANÓW I JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH UNII EUROPEJSKIEJ

 

Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej

2017/C 195/01

Ostatnie publikacje Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej

1


 

V   Ogłoszenia

 

POSTĘPOWANIA SĄDOWE

 

Trybunał Sprawiedliwości

2017/C 195/02

Sprawa C-527/15: Wyrok Trybunału (druga izba) z dnia 26 kwietnia 2017 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Rechtbank Midden-Nederland – Niderlandy) – Stichting Brein/Jack Frederik Wullems, działający pod nazwą Filmspeler [Odesłanie prejudycjalne — Własność intelektualna i przemysłowa — Dyrektywa 2001/29/WE — Harmonizacja niektórych aspektów prawa autorskiego i praw pokrewnych — Artykuł 3 ust. 1 — Publiczne udostępnianie — Pojęcie — Sprzedaż odtwarzacza multimedialnego — Dodatkowe moduły do programu komputerowego (wtyczki) — Udostępnienie utworu bez zezwolenia podmiotu praw autorskich — Dostęp do serwisów streamingowych — Artykuł 5 ust. 1 i 5 — Prawo do zwielokrotniania — Wyjątki i ograniczenia — Legalne korzystanie]

2

2017/C 195/03

Sprawa C-564/15: Wyrok Trybunału (czwarta izba) z dnia 26 kwietnia 2017 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Kecskeméti Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság – Węgry) – Tibor Farkas/Nemzeti Adó- és Vámhivatal Dél-alföldi Regionális Adó Főigazgatósága [Odesłanie prejudycjalne — Uwzględnienie z urzędu zarzutu opartego na naruszeniu prawa Unii — Zasady równoważności i skuteczności — Wspólny system podatku od wartości dodanej — Dyrektywa 2006/112/WE — Prawo do odliczenia podatku naliczonego — System odwrotnego obciążenia — Artykuł 199 ust. 1 lit. g) — Stosowanie wyłącznie w odniesieniu do nieruchomości — Nienależna zapłata podatku przez nabywcę towarów na rzecz sprzedawcy w wyniku błędnie wystawionej faktury — Decyzja organu podatkowego stwierdzająca zaległość podatkową obciążającą nabywcę towarów i odmawiająca wnioskowanego przez niego odliczenia oraz nakładająca na niego grzywnę podatkową]

3

2017/C 195/04

Sprawa C-632/15: Wyrok Trybunału (czwarta izba) z dnia 26 kwietnia 2017 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Înalta Curte de Casație şi Justiție – Rumunia) – Costin Popescu/Guvernul României i in. (Odesłanie prejudycjalne — Transport — Transport drogowy — Prawa jazdy — Dyrektywa 2006/126/WE — Artykuł 13 ust. 2 — Pojęcie „prawa jazdy wystawionego przed dniem 19 stycznia 2013 r.” — Przepisy krajowe transponujące tę dyrektywę — Obowiązek uzyskania prawa jazdy nałożony na osoby posiadające uprawnienia do prowadzenia motorowerów, które nie były objęte obowiązkiem posiadania prawa jazdy przed datą wejścia w życie tych przepisów)

4

2017/C 195/05

Sprawa C-51/16: Wyrok Trybunału (ósma izba) z dnia 26 kwietnia 2017 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Rechtbank Noord-Holland – Niderlandy) – Stryker EMEA Supply Chain Services BV/Inspecteur van de Belastingdienst/Douane kantoor Rotterdam Rijnmond [Odesłanie prejudycjalne — Wspólna taryfa celna — Pozycje taryfowe — Klasyfikacja towarów — Śruby implantów przeznaczone do wprowadzania do ciała ludzkiego w celu leczenia złamań lub umieszczania protez — Nomenklatura scalona — Pozycja 9021 — Rozporządzenie wykonawcze (UE) nr 1212/2014 — Ważność]

4

2017/C 195/06

Sprawa C-142/16: Wyrok Trybunału (druga izba) z dnia 26 kwietnia 2017 r. – Komisja Europejska/Republika Federalna Niemiec [Uchybienie zobowiązaniom państwa członkowskiego — Środowisko — Dyrektywa 92/43/EWG — Artykuł 6 ust. 3 — Ochrona siedlisk przyrodniczych — Budowa elektrowni węglowej Moorburg (Niemcy) — Obszary „Natury 2000” w biegu rzeki Łaby powyżej elektrowni węglowej — Ocena skutków planu lub przedsięwzięcia dla terenu chronionego]

5

2017/C 195/07

Sprawa C-464/16 P: Postanowienie Trybunału (szósta izba) z dnia 6 kwietnia 2017 r. – Pénzügyi Ismeretterjesztő és Érdek-képviseleti Egyesület (PITEE)/Komisja Europejska (Odwołanie — Artykuł 181 regulaminu postępowania przed Trybunałem — Wniosek o dostęp do dokumentów Komisji — Odmowa — Skarga o stwierdzenie nieważności — Artykuł 19 statutu Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej — Reprezentacja przed sądami Unii — Adwokat niemający statusu osoby trzeciej wobec skarżącego — Oczywista niedopuszczalność skargi — Artykuł 47 Karty praw podstawowych Unii Europejskiej — Prawo do skutecznego środka prawnego i dostępu do bezstronnego sądu — Skarga w części oczywiście niedopuszczalna, a w części oczywiście bezzasadna)

6

2017/C 195/08

Sprawa C-625/16 P: Postanowienie Trybunału (ósma izba) z dnia 2 marca 2017 r. – Anikó Pint/Komisja Europejska {Odwołanie — Dostęp do dokumentów — Rozporządzenie (WE) nr 1049/2001 — Pochodzące od rządu węgierskiego dokumenty odnośnie do procedury EU Pilot nr 8572/15 [CHAP(2015)00353 i 6874/14/JUST] dotyczącej utrzymywanego naruszenia przez Węgry art. 47 Karty praw podstawowych Unii Europejskiej — Wniosek o przedstawienie dokumentów — Brak odpowiedzi ze strony Komisji Europejskiej}

6

2017/C 195/09

Sprawa C-555/16: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Tribunale di Salerno (Włochy) w dniu 31 października 2016 r. – postępowanie karne przeciwko Vincenzovi D’Andrii i Giuseppinie D’Andrii

7

2017/C 195/10

Sprawa C-581/16: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Tribunale di Salerno (Włochy) w dniu 16 listopada 2016 r. – postępowanie karne przeciwko Nicoli Turcowi

7

2017/C 195/11

Sprawa C-582/16: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Tribunale di Salerno (Włochy) w dniu 16 listopada 2016 r. – postępowanie karne przeciwko Alfonsowi Consalvowi

8

2017/C 195/12

Sprawa C-610/16 P: Odwołanie od postanowienia Sądu (ósma izba) wydanego w dniu 19 września 2016 r. w sprawie T-112/16, Gaki/Parlement, wniesione w dniu 28 listopada 2016 r. przez Anastasię-Soultanę Gaki

8

2017/C 195/13

Sprawa C-29/17: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Consiglio di Stato (Włochy) w dniu 19 stycznia 2017 r. – Novartis Farma SpA/Agenzia Italiana del Farmaco (AIFA)

9

2017/C 195/14

Sprawa C-42/17: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Corte costituzionale (Włochy) w dniu 26 stycznia 2017 r. – M.A.S., M.B.

10

2017/C 195/15

Sprawa C-101/17 P: Odwołanie od wyroku Sądu (dziewiąta izba) wydanego w dniu 7 lipca 2016 r. w sprawie T-82/14, Copernicus-Trademarks/Urząd Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej (EUIPO), wniesione w dniu 23 lutego 2017 r. przez Verus Eood

10

2017/C 195/16

Sprawa C-141/17: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Tribunal Superior de Justicia del País Vasco (Hiszpania) w dniu 21 marca 2017 r. – José Luis Cabana Carballo/Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS) i Tesorería General de la Seguridad Social (TGSS)

11

2017/C 195/17

Sprawa C-145/17 P: Odwołanie od postanowienia Sądu (druga izba) wydanego w dniu 25 stycznia 2017 r. w sprawie T-217/16, Internacional de productos metálicos/Komisja, wniesione w dniu 21 marca 2017 r. przez Internacional de Productos Metálicos, S.A.

12

2017/C 195/18

Sprawa C-154/17: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Augstākā tiesa (Łotwa) w dniu 27 marca 2017 r. – SIA „E LATS”

14

2017/C 195/19

Sprawa C-169/17: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Tribunal Supremo (Hiszpania) w dniu 3 kwietnia 2017 r. – Asociación Nacional de Productores de Ganado Porcino/Administración del Estado

14

2017/C 195/20

Sprawa C-181/17: Skarga wniesiona w dniu 7 kwietnia 2017 r. – Komisja Europejska/Królestwo Hiszpanii

15

2017/C 195/21

Sprawa C-205/17: Skarga wniesiona w dniu 20 kwietnia 2017 r. – Komisja Europejska/Królestwo Hiszpanii

16

 

Sąd

2017/C 195/22

Sprawa T-512/14: Wyrok Sądu z dnia 4 maja 2017 r. – Green Source Poland/Komisja [Skarga o stwierdzenie nieważności — EFRR — Artykuł 41 ust. 3 rozporządzenia (WE) nr 1083/2006 — Odmowa przyznania wkładu finansowego na duży projekt — Przedsiębiorstwo odpowiedzialne za realizację projektu — Brak bezpośredniego oddziaływania — Niedopuszczalność]

17

2017/C 195/23

Sprawa T-744/14: Wyrok Sądu z dnia 4 maja 2017 r. – Meta Group/Komisja [Klauzula arbitrażowa — Umowy o udzielenie dotacji zawarte w ramach szóstego programu ramowego w dziedzinie badań, rozwoju technologicznego i demonstracji (2002 – 2006) — Umowy o udzielenie dotacji zawarte w ramach programu ramowego na rzecz konkurencyjności i innowacji (2007 – 2013) — Zwrot wypłaconych kwot — Pozostające do uregulowania saldo całkowitej kwoty przyznanego skarżącej wkładu finansowego — Koszty kwalifikujące się do finansowania — Odpowiedzialność umowna]

17

2017/C 195/24

Sprawa T-264/15: Wyrok Sądu z dnia 28 kwietnia 2017 r. – Gameart/Komisja [Dostęp do dokumentów — Rozporządzenie (WE) nr 1049/2001 — Dokumenty dotyczące postępowania w sprawie uchybienia zobowiązaniom państwa członkowskiego — Dokumenty sporządzone przez państwo członkowskie — Wniosek do państwa członkowskiego o udostępnienie dokumentów — Przekazanie Komisji wniosku o udostępnienie dokumentów — Odmowa udostępnienia dokumentów — Kompetencje Komisji — Dokument pochodzący od instytucji — Artykuł 5 rozporządzenia (WE) nr 1049/2001]

18

2017/C 195/25

Sprawa T-375/15: Wyrok Sądu z dnia 27 kwietnia 2017 r. – Germanwings/Komisja (Pomoc państwa — Pomoc na rzecz przedsiębiorstwa lotniczego korzystającego z portu lotniczego Zweibrücken — Korzyść — Możliwość przypisania państwu — Obowiązek uzasadnienia — Uzasadnione oczekiwania — Dostęp do dokumentów — Dokumenty związane z postępowaniem w sprawie kontroli pomocy państwa — Odmowa udzielenia dostępu do żądanych dokumentów — Wyjątek dotyczący ochrony celów kontroli, dochodzenia i audytu)

19

2017/C 195/26

Sprawa T-403/15: Wyrok Sądu z dnia 4 maja 2017 r. – JYSK/Komisja [Skarga o stwierdzenie nieważności — FEDER — Artykuł 41 ust. 3 rozporządzenia (WE) nr 1083/2006 — Odmowa przyznania wkładu finansowego na realizację dużego projektu — Przedsiębiorstwo odpowiedzialne za realizację projektu — Brak bezpośredniego oddziaływania — Niedopuszczalność]

20

2017/C 195/27

Sprawa T-622/15: Wyrok Sądu z dnia 27 kwietnia 2017 r. – Deere/EUIPO (EXHAUST-GARD) [Znak towarowy Unii Europejskiej — Zgłoszenie słownego unijnego znaku towarowego EXHAUST-GARD — Bezwzględna podstawa odmowy rejestracji — Charakter opisowy — Artykuł 7 ust. 1 lit. c) rozporządzenia (WE) nr 207/2009 — Prawo do obrony — Artkuł 75 rozporządzenia nr 207/2009]

20

2017/C 195/28

Sprawa T-681/15: Wyrok Sądu z dnia 3 maja 2017 r. – Environmental Manufacturing/EUIPO – Société Elmar Wolf (Przedstawienie głowy wilka) [Znak towarowy Unii Europejskiej — Postępowanie w sprawie sprzeciwu — Zgłoszenie graficznego unijnego znaku towarowego przedstawiającego głowę wilka — Wcześniejszy graficzny międzynarodowy znak towarowy Outils WOLF — Względna podstawa odmowy rejestracji — Prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd — Artykuł 8 ust. 1 lit. b) rozporządzenia (WE) nr 207/2009]

21

2017/C 195/29

Sprawa T-721/15: Wyrok Sądu z dnia 27 kwietnia 2017 r. – BASF/EUIPO – Evonik Industries (DINCH) [Znak towarowy Unii Europejskiej — Postępowanie w sprawie unieważnienia prawa do znaku — Słowny unijny znak towarowy DINCH — Bezwzględne podstawy odmowy rejestracji — Charakter opisowy — Brak charakteru odróżniającego — Artykuł 7 ust. 1 lit. b) i c) rozporządzenia (WE) nr 207/2009 — Artykuł 52 ust. 1 lit. a) rozporządzenia nr 207/2009]

21

2017/C 195/30

Sprawa T-25/16: Wyrok Sądu z dnia 4 maja 2017 r. – Haw Par/EUIPO – Cosmowell (GELENKGOLD) [Znak towarowy Unii Europejskiej — Postępowanie w sprawie sprzeciwu — Zgłoszenie graficznego unijnego znaku towarowego GELENKGOLD — Wcześniejszy graficzny unijny znak towarowy przedstawiający tygrysa — Względna podstawa odmowy rejestracji — Prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd — Podobieństwo oznaczeń — Powaga rzeczy osądzonej — Wzmocniony charakter odróżniający wcześniejszego znaku towarowego uzyskany w następstwie używania — Artykuł 8 ust. 1 lit. b) rozporządzenia (WE) nr 207/2009 — Prawo do bycia wysłuchanym — Artykuł 75 zdanie drugie rozporządzenia nr 207/2009 — Seria znaków towarowych]

22

2017/C 195/31

Sprawa T-36/16: Wyrok Sądu z dnia 3 maja 2017 r. – Enercon/EUIPO – Gamesa Eólica (Odcienie koloru zielonego) [Znak towarowy Unii Europejskiej — Postępowanie w sprawie unieważnienia prawa do znaku — Unijny znak towarowy składający się z odcieni koloru zielonego — Bezwzględna podstawa odmowy rejestracji — Brak charakteru odróżniającego — Artykuł 7 ust. 1 lit. b) rozporządzenia (WE) nr 207/2009 — Artykuł 52 ust. 1 lit. a) rozporządzenia nr 207/2009]

23

2017/C 195/32

Sprawa T-97/16: Wyrok Sądu z dnia 4 maja 2017 r. – Kasztantowicz/EUIPO – Gbb Group (GEOTEK) [Znak towarowy Unii Europejskiej — Postępowanie w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia prawa do znaku — Słowny unijny znak towarowy GEOTEK — Artykuł 51 ust. 1 lit. a) rozporządzenia (WE) nr 207/2009 — Zasada 40 ust. 5 rozporządzenia (WE) nr 2868/95 — Dowód rzeczywistego używania znaku towarowego — Przekroczenie terminu — Zasada 61 ust. 2 i 3 oraz zasada 65 ust. 1 rozporządzenia nr 2868/95 — Powiadomienie właściciela o wyznaczonym terminie za pośrednictwem faksu — Brak okoliczności mogących podważyć raport transmisji przedstawiony przez EUIPO — Artykuł 78 rozporządzenia nr 207/2009 — Zasada 57 rozporządzenia nr 2868/95 — Wniosek o przesłuchanie świadków — Uznanie przysługujące EUIPO]

23

2017/C 195/33

Sprawa T-132/16: Wyrok Sądu z dnia 5 maja 2017 r. – PayPal/EUIPO – Hub Culture (VENMO) [Znak towarowy Unii Europejskiej — Postępowanie w sprawie unieważnienia prawa do znaku — Słowny unijny znak towarowy VENMO — Zła wiara — Artykuł 52 ust. 1 lit. b) rozporządzenia (WE) nr 207/2009]

24

2017/C 195/34

Sprawa T-200/16: Wyrok Sądu z dnia 3 maja 2017 r. – Gfi PSF/Komisja (Zamówienia publiczne na usługi — Procedura przetargowa — Opracowanie, utrzymanie, rozwój oraz usługi pomocy w zakresie witryn internetowych — Odrzucenie oferty jednego z oferentów — Otrzymanie otwartej oferty — Artykuł 111 ust. 4 lit. b) rozporządzenia finansowego)

24

2017/C 195/35

Sprawa T-224/16: Wyrok Sądu z dnia 5 maja 2017 r. – Messe Friedrichshafen/EUIPO – El Corte Inglés (Out Door) [Znak towarowy Unii Europejskiej — Postępowanie w sprawie sprzeciwu — Graficzny unijny znak towarowy Out Door — Wcześniejszy słowny unijny znak towarowy OUTDOOR PRO — Względna podstawa odmowy rejestracji — Artykuł 8 ust. 1 lit. b) rozporządzenia (WE) nr 207/2009 — Artykuł 76 rozporządzenia nr 207/2009]

25

2017/C 195/36

Sprawa T-446/16 P: Wyrok Sądu z dnia 27 kwietnia 2017 r. – CC/Parlament (Odwołanie — Służba publiczna — Zatrudnienie — Ogłoszenie o konkursie — Konkurs otwarty — Błędy w zarządzaniu listą laureatów — Odpowiedzialność pozaumowna — Nowe wnioski dowodowe — Szkoda materialna — Równość traktowania — Przeinaczenie okoliczności faktycznych — Utrata szansy)

26

2017/C 195/37

Sprawa T-569/16: Wyrok Sądu z dnia 26 kwietnia 2017 r. – OU/Komisja (Służba publiczna — Personel kontraktowy — Postępowanie dyscyplinarne — Zawieszenie — Wstrzymanie wypłaty części wynagrodzenia — Kara nagany — Zwrot — Artykuł 24 ust. 4 załącznika IX do regulaminu pracowniczego)

26

2017/C 195/38

Sprawa T-580/16: Wyrok Sądu z dnia 28 kwietnia 2017 r. – Azoulay i in./Parlament (Służba publiczna — Urzędnicy — Personel tymczasowy — Wynagrodzenie — Dodatki rodzinne — Dodatek edukacyjny — Odmowa zwrotu wydatków na edukację — Artykuł 3 ust. 1 załącznika VII do regulaminu pracowniczego — Uzasadnione oczekiwania — Równe traktowanie — Zasada dobrej administracji)

27

2017/C 195/39

Sprawa T-588/16: Wyrok Sądu z dnia 28 kwietnia 2017 r. – HN/Komisja [Służba publiczna — Urzędnicy — Rozporządzenie (UE, Euratom) nr 1023/2013 — Nowelizacja regulaminu pracowniczego — Nowe zasady przebiegu kariery zawodowej i awansowania do grup zaszeregowania AD 13 i AD 14 — Urzędnicy należący do grupy zaszeregowania AD 12 — Pełnienie szczególnych obowiązków — Artykuł 30 ust. 3 załącznika XIII do regulaminu pracowniczego — Postepowanie w sprawie awansu (2014) — Wniosek o zaliczenie do kategorii stanowisk „radca lub stanowisko równoważne” — Brak odpowiedzi organu powołującego — Postepowanie w sprawie awansu (2015) — Ponowny wniosek o zaliczenie do kategorii stanowisk „radca lub stanowisko równoważne” lub „kierownik wydziału lub stanowisko równoważne” — Oddalenie wniosku przez organ powołujący — Potwierdzający charakter odmowy zaliczenia do kategorii stanowisk „radca lub stanowisko równoważne” — Wymogi dotyczące postępowania poprzedzającego wniesienie skargi — Niedopuszczalność]

28

2017/C 195/40

Sprawa T-381/16: Postanowienie Sądu z dnia 17 marca 2017 r. – Düll/EUIPO – Cognitect (DaToMo) (Znak towarowy Unii Europejskiej — Postępowanie w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia prawa do znaku — Wycofanie wniosku o stwierdzenie wygaśnięcia prawa do znaku — Umorzenie postępowania)

28

2017/C 195/41

Sprawa T-123/17 R: Postanowienie wiceprezesa Sądu z dnia 10 kwietnia 2017 r. – Exaa Abwicklungsstelle für Energieprodukte/ACER. [Postępowanie w przedmiocie zastosowania środka tymczasowego — Energia — Decyzja ACER oddalająca wniosek skarżącej o dopuszczenie do sprawy w charakterze interwenienta w sprawie A-001-2017 (skonsolidowana) — Wniosek o zawieszenie wykonania — Brak pilnego charakteru)

29

2017/C 195/42

Sprawa T-158/17 R: Postanowienie wiceprezesa Sądu z dnia 21 kwietnia 2017 r. – Post Telecom/EBI (Postępowanie w przedmiocie środka tymczasowego — Zamówienia publiczne na usługi — Postępowanie przetargowe — Świadczenie usług łączności w miejskiej sieci komputerowej dla budynków i obiektów grupy EBI w Luksemburgu — Odrzucenie oferty oferenta i udzielenie zamówienia innemu oferentowi — Wniosek o zawieszenie wykonania — Brak pilnego charakteru)

30

2017/C 195/43

Sprawa T-159/17: Skarga wniesiona w dniu 10 marca 2017 r. – Claro Sol Cleaning/EUIPO – Solemo (Claro Sol Facility Services desde 1972)

30

2017/C 195/44

Sprawa T-202/17: Skarga wniesiona w dniu 31 marca 2017 r. – Calhau Correia de Paiva/Komisja

31

2017/C 195/45

Sprawa T-203/17: Skarga wniesiona w dniu 3 kwietnia 2017 r. – GY/Komisja

32

2017/C 195/46

Sprawa T-206/17: Skarga wniesiona w dniu 3 kwietnia 2017 r. – Argus Security Projects/Komisja i EUBAM

33

2017/C 195/47

Sprawa T-216/17: Skarga wniesiona w dniu 7 kwietnia 2017 r. – Mabrouk/Rada

34

2017/C 195/48

Sprawa T-222/17: Skarga wniesiona w dniu 18 kwietnia 2017 r. – Recylex a.o./Komisja

34

2017/C 195/49

Sprawa T-228/17: Skarga wniesiona w dniu 19 kwietnia 2017 r. – Zehjiang Jndia Piepline Industry/Komisja

35

2017/C 195/50

Sprawa T-229/17: Skarga wniesiona w dniu 19 kwietnia 2017 r. – Niemcy/Komisja

37

2017/C 195/51

Sprawa T-234/17: Skarga wniesiona w dniu 19 kwietnia 2017 r. – Siberian Vodka/EUIPO – Friedr. Schwarze (DIAMOND ICE)

38

2017/C 195/52

Sprawa T-235/17: Skarga wniesiona w dniu 20 kwietnia 2017 r. – Dometic Sweden/EUIPO (MOBILE LIVING MADE EASY)

39

2017/C 195/53

Sprawa T-238/17: Skarga wniesiona w dniu 25 kwietnia 2017 r. – Gugler/EUIPO – Gugler France (GUGLER)

39

2017/C 195/54

Sprawa T-239/17: Skarga wniesiona w dniu 25 kwietnia 2017 r. – Niemcy/Komisja

40

2017/C 195/55

Sprawa T-241/17: Skarga wniesiona w dniu 25 kwietnia 2017 – Rzeczpospolita Polska przeciwko Komisji

41

2017/C 195/56

Sprawa T-246/17: Skarga wniesiona w dniu 24 kwietnia 2017 r. – Lackmann Fleisch und Feinkostfabrik/EUIPO (Национальный Продукт)

42

2017/C 195/57

Sprawa T-247/17: Skarga wniesiona w dniu 27 kwietnia 2017 r. – Azarov/Rada

43

2017/C 195/58

Sprawa T-250/17: Skarga wniesiona w dniu 24 kwietnia 2017 r. – avanti/EUIPO (avanti)

43

2017/C 195/59

Sprawa T-251/17: Skarga wniesiona w dniu 28 kwietnia 2017 r. – Robert Bosch/EUIPO (Simply. Connected.)

44

2017/C 195/60

Sprawa T-252/17: Skarga wniesiona w dniu 28 kwietnia 2017 r. – Robert Bosch/EUIPO (Simply. Connected.)

45

2017/C 195/61

Sprawa T-253/17: Skarga wniesiona w dniu 28 kwietnia 2017 r. – Der Grüne Punkt/EUIPO – Halston Properties (Przedstawienie okręgu z dwoma strzałkami)

45


 

Sprostowania

2017/C 195/62

Sprostowanie komunikatu opublikowanego w Dzienniku Urzędowym w sprawie T-232/16 P ( Dz.U. C 63 z 27.2.2017 )

47


PL

 

Top