Help Print this page 

Document C:2017:006:TOC

Title and reference
Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej, C 6, 9 stycznia 2017

Display all documents published in this Official Journal
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html BG html ES html CS html DA html DE html ET html EL html EN html FR html HR html IT html LV html LT html HU html MT html NL html PL html PT html RO html SK html SL html FI html SV
PDF pdf BG pdf ES pdf CS pdf DA pdf DE pdf ET pdf EL pdf EN pdf FR pdf HR pdf IT pdf LV pdf LT pdf HU pdf MT pdf NL pdf PL pdf PT pdf RO pdf SK pdf SL pdf FI pdf SV
e-signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature
To verify the electronic signature and authentic character of the OJ, download the PDF file of the e-OJ and its signature, then use CheckLex. The paper version of the OJ has legal value for OJs published before 1 July 2013, the date Regulation (EU) No 216/2013 entered into force.
Text
 

ISSN 1977-1002

Dziennik Urzędowy

Unii Europejskiej

C 6

European flag  

Wydanie polskie

Informacje i zawiadomienia

Rocznik 60
9 stycznia 2017


Powiadomienie nr

Spis treśći

Strona

 

IV   Informacje

 

INFORMACJE INSTYTUCJI, ORGANÓW I JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH UNII EUROPEJSKIEJ

 

Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej

2017/C 6/01

Ostatnie publikacje Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej

1

 

Sąd

2017/C 6/02

Mianowanie Sekretarza

2


 

V   Ogłoszenia

 

POSTĘPOWANIA SĄDOWE

 

Trybunał Sprawiedliwości

2017/C 6/03

Sprawa C-448/14: Wyrok Trybunału (piąta izba) z dnia 9 listopada 2016 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Bayerischer Verwaltungsgerichtshof – Niemcy) – Davitas GmbH/Stadt Aschaffenburg [Odesłanie prejudycjalne — Nowa żywność i nowe składniki żywności — Rozporządzenie (WE) nr 258/97 — Artykuł 1 ust. 2 lit. c) — Pojęcie „żywności i składników żywności o nowej podstawowej strukturze molekularnej”]

3

2017/C 6/04

Sprawa C-465/14: Wyrok Trybunału (pierwsza izba) z dnia 27 października 2016 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Centrale Raad van Beroep – Niderlandy) – Raad van bestuur van de Sociale verzekeringsbank/F. Wieland, H. Rothwangl [Odesłanie prejudycjalne — Artykuły 18 i 45 TFUE — Zabezpieczenie społeczne pracowników migrujących — Rozporządzenie (EWG) nr 1408/71 — Artykuły 3 i 94 — Rozporządzenie (WE) nr 859/2003 — Artykuł 2 ust. 1 i 2 — Ubezpieczenie emerytalne oraz ubezpieczenie na wypadek śmierci — Byli marynarze będący obywatelami państwa trzeciego, które w 1995 r. przystąpiło do Unii Europejskiej — Wyłączenie prawa do świadczeń emerytalnych]

4

2017/C 6/05

Sprawa C-506/14: Wyrok Trybunału (szósta izba) z dnia 26 października 2016 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Korkein hallinto-oikeus – Finlandia) – Yara Suomi Oy, Borealis Polymers Oy, Neste Oil Oyj, SSAB Europe Oy/Työ- ja elinkeinoministeriö (Odesłanie prejudycjalne — System handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych w Unii Europejskiej — Dyrektywa 2003/87/WE — Artykuł 10a — Metoda przydziału bezpłatnych uprawnień do emisji — Obliczanie jednolitego międzysektorowego współczynnika korygującego — Decyzja 2013/448/UE — Artykuł 4 — Załącznik II — Ważność — Zastosowanie jednolitego międzysektorowego współczynnika korygującego do instalacji w sektorach narażonych na znaczące ryzyko ucieczki emisji CO2 — Ustalanie wskaźnika emisyjności dla produktu w odniesieniu do ciekłego metalu — Decyzja 2011/278/UE — Artykuł 10 ust. 9 — Załącznik I — Ważność)

5

2017/C 6/06

Sprawa C-537/14 P: Wyrok Trybunału (ósma izba) z dnia 27 października 2016 r.– Debonair Trading Internacional Lda/Groupe Léa Nature SA, Urząd Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej (Odwołanie — Znak towarowy Unii Europejskiej — Rozporządzenie (WE) nr 207/2009 — Artykuł 8 ust 1 lit. b) i art. 8 ust. 5 — Graficzny znak towarowy zawierający elementy słowne „SO’BiO ētic” — Sprzeciw właściciela słownych i graficznych krajowych i unijnych znaków towarowych zawierających element słowny „SO…?” — Odmowa rejestracji)

6

2017/C 6/07

Sprawa C-554/14: Wyrok Trybunału (wielka izba) z dnia 8 listopada 2016 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Sofiyski gradski sad – Bułgaria) – postępowanie karne przeciwko Atanasowi Ognyanovowi (Odesłanie prejudycjalne — Współpraca sądowa w sprawach karnych — Decyzja ramowa 2008/909/WSiSW — Artykuł 17 — Prawo regulujące wykonanie kary — Wykładnia przepisu krajowego państwa wykonującego, przewidującego obniżenie kary pozbawienia wolności w następstwie pracy wykonanej przez osobę skazaną w trakcie pozbawienia jej wolności w państwie wydającym — Skutki prawne decyzji ramowych — Obowiązek wykładni zgodnej)

6

2017/C 6/08

Sprawa C-590/14 P: Wyrok Trybunału (dziesiąta izba) z dnia 26 października 2016 r. – Dimosia Epicheirisi Ilektrismou AE (DEI)/Alouminion tis Ellados VEAE, dawniej Alouminion AE, Komisja Europejska (Odwołanie — Pomoc państwa — Produkcja aluminium — Preferencyjna taryfa opłat za energię elektryczną przyznana w drodze umowy — Decyzja uznająca pomoc za zgodną z rynkiem wewnętrznym — Rozwiązanie umowy — Zawieszenie skutków rozwiązania umowy przez sąd — Decyzja uznająca pomoc za bezprawnie przyznaną — Artykuł 108 ust. 3 TFUE — Pojęcia pomocy istniejącej i nowej pomocy — Rozróżnienie)

7

2017/C 6/09

Sprawa C-611/14: Wyrok Trybunału (piąta izba) z dnia 26 października 2016 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Retten i Glostrup – Dania) – postępowanie karne przeciwko Canal Digital Danmark A/S (Odesłanie prejudycjalne — Nieuczciwe praktyki handlowe — Dyrektywa 2005/29/WE — Artykuły 6 i 7 — Reklama dotycząca abonamentu telewizji satelitarnej — Cena abonamentu obejmująca, poza miesięczną opłatą abonamentową, półroczną opłatę za kartę niezbędną do odkodowania programów — Wysokość opłaty półrocznej pominięta lub przedstawiona w sposób mniej widoczny w porównaniu z wysokością opłaty miesięcznej — Działanie wprowadzające w błąd — Zaniechanie wprowadzające w błąd — Transpozycja przepisu dyrektywy przewidziana wyłącznie w pracach przygotowawczych dotyczących ustawy krajowej dokonującej transpozycji, a nie w samym tekście tej ustawy)

8

2017/C 6/10

Sprawa C-613/14: Wyrok Trybunału (trzecia izba) z dnia 27 października 2016 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Supreme Court – Irlandia) – James Elliott Construction Limited/Irish Asphalt Limited [Odesłanie prejudycjalne — Artykuł 267 TFUE — Właściwość Trybunału — Pojęcie „przepisu prawa Unii” — Dyrektywa 89/106/EWG — Zbliżenie przepisów ustawowych, wykonawczych i administracyjnych państw członkowskich odnoszących się do wyrobów budowlanych — Norma przyjęta przez Europejski Komitet Normalizacyjny (CEN) na podstawie mandatu Komisji Europejskiej — Publikacja normy w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej — Norma zharmonizowana EN 13242:2002 — Norma krajowa wdrażająca normę zharmonizowaną EN 13242:2002 — Spory dotyczące umów między jednostkami — Metoda stwierdzenia (nie)zgodności wyrobu z normą krajową transponującą normę zharmonizowaną — Data stwierdzenia (nie)zgodności wyrobu z tą normą — Dyrektywa 98/34/WE — Procedura udzielania informacji w zakresie norm i przepisów technicznych — Zakres stosowania]

9

2017/C 6/11

Sprawa C-41/15: Wyrok Trybunału (wielka izba) z dnia 8 listopada 2016 r. [wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez High Court (Irlandia) – Gerard Dowling i in./Minister for Finance (Rozporządzenie nr 407/2010/UE — Europejski mechanizm stabilizacji finansowej — Decyzja wykonawcza 2011/77/UE — Pomoc finansowa Unii Europejskiej na rzecz Irlandii — Dokapitalizowanie banków krajowych — Prawo spółek — Druga dyrektywa 77/91/EWG — Artykuły 8, 25 i 29 — Dokapitalizowanie banku w drodze zarządzenia sądowego — Podwyższenie kapitału zakładowego bez uchwały walnego zgromadzenia i bez oferowania akcji wyemitowanych z zachowaniem pierwszeństwa dotychczasowych akcjonariuszy — Emisja nowych akcji po cenie niższej od ich wartości nominalnej)

10

2017/C 6/12

Sprawa C-42/15: Wyrok Trybunału (trzecia izba) z dnia 9 listopada 2016 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Okresný súd Dunajská Streda – Słowacja) – Home Credit Slovakia a.s./Klára Bíróová [Odesłanie prejudycjalne — Dyrektywa 2008/48/WE — Ochrona konsumentów — Kredyt konsumencki — Artykuł 1, art. 3 lit. m), art. 10 ust. 1 i 2, art. 22 ust. 1 i art. 23 — Wykładnia wyrażeń „w formie papierowej” i „na innym trwałym nośniku” — Umowa odnosząca się do innego dokumentu — Wymóg zachowania „formy pisemnej” zgodnie z prawem krajowym — Wskazanie wymaganych informacji w drodze odesłania do obiektywnych parametrów — Elementy, jakie należy wskazać w umowie o kredyt na czas określony — Skutki braku wymaganych informacji — Proporcjonalność]

11

2017/C 6/13

Sprawa C-43/15 P: Wyrok Trybunału (wielka izba) z dnia 8 listopada 2016 r. – BSH Bosch und Siemens Hausgeräte GmbH/Urząd Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej (EUIPO), LG Electronics Inc. [Odwołanie — Znak towarowy Unii Europejskiej — Zgłoszenie do rejestracji graficznego znaku towarowego zawierającego elementy słowne „compressor technology” — Sprzeciw właściciela słownych znaków towarowych KOMPRESSOR PLUS i KOMPRESSOR — Częściowa odmowa rejestracji — Rozporządzenie (WE) nr 207/2009 — Artykuł 60 — Rozporządzenie (WE) nr 216/96 — Artykuł 8 ust. 3 — Odwołanie „posiłkowe” — Rozporządzenie (WE) nr 40/94 — Artykuł 8 ust. 1 lit. b) — Słabo odróżniający charakter wcześniejszych krajowych znaków towarowych — Prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd]

12

2017/C 6/14

Sprawa C-114/15: Wyrok Trybunału (czwarta izba) z dnia 27 października 2016 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Cour d'appel de Pau – Francja) – postępowanie karne przeciwko Association des utilisateurs et distributeurs de l’agrochimie européenne (Audace) i in. (Odesłanie prejudycjalne — Swoboda przepływu towarów — Artykuły 34 TFUE i 36 TFUE — Ograniczenia ilościowe — Przywóz równoległy weterynaryjnych produktów leczniczych — Dyrektywa 2001/82/WE — Artykuł 65 — Krajowy system uzyskania uprzedniego zezwolenia — Wyłączenie hodowców z możliwości skorzystania z uproszczonej procedury wydawania pozwoleń na dopuszczenie do obrotu — Obowiązek posiadania pozwolenia na dokonywanie sprzedaży hurtowej — Obowiązek dysponowania zakładem na terytorium państwa członkowskiego przywozu — Obowiązki nadzoru nad bezpieczeństwem farmakoterapii)

12

2017/C 6/15

Sprawa C-149/15: Wyrok Trybunału (piąta izba) z dnia 9 listopada 2016 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Cour d'appel de Liège – Belgia) – Sabrina Wathelet/Garage Bietheres & Fils SPRL (Odesłanie prejudycjalne — Dyrektywa 1999/44/WE — Sprzedaż towarów konsumpcyjnych i związane z tym gwarancje — Zakres stosowania — Pojęcie sprzedawcy — Pośrednik — Wyjątkowe okoliczności)

13

2017/C 6/16

Sprawa C-195/15: Wyrok Trybunału (piąta izba) z dnia 26 października 2016 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Bundesgerichtshof – Niemcy) – SCI Senior Home, objęta postępowaniem naprawczym/Gemeinde Wedemark, Hannoversche Volksbank eG [Odesłanie prejudycjalne — Przestrzeń wolności, bezpieczeństwa i sprawiedliwości — Współpraca sądowa w sprawach cywilnych — Postępowanie upadłościowe — Rozporządzenie (WE) nr 1346/2000 — Artykuł 5 — Pojęcie „praw rzeczowych osób trzecich” — Ciężar publiczny obciążający nieruchomość i gwarantujący pobranie podatku gruntowego]

14

2017/C 6/17

Sprawa C-211/15 P: Wyrok Trybunału (pierwsza izba) z dnia 26 października 2016 r. – Orange, dawniej France Télécom/Komisja Europejska (Odwołanie — Konkurencja — Pomoc państwa — Pomoc przyznana przez Republikę Francuską na rzecz France Télécom — Reforma systemu finansowania świadczeń emerytalnych urzędników państwowych zatrudnionych we France Télécom — Zmniejszenie wysokości rekompensaty, jaka miała zostać wypłacona na rzecz skarbu państwa przez France Télécom — Decyzja uznająca pomoc za zgodną z rynkiem wewnętrznym pod pewnymi warunkami — Pojęcie „pomocy” — Pojęcie „korzyści gospodarczej” — Selektywność — Zakłócenie konkurencji — Przeinaczenie okoliczności faktycznych — Brak uzasadnienia — Zastąpienie uzasadnienia innym uzasadnieniem)

14

2017/C 6/18

Sprawa C-212/15: Wyrok Trybunału (piąta izba) z dnia 9 listopada 2016 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Tribunalul Mureș – Rumunia) – ENEFI Energiahatékonysági Nyrt/Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice Brașov (DGRFP) (Odesłanie prejudycjalne — Współpraca sądowa w sprawach cywilnych — Postępowanie upadłościowe — Rozporządzenie (WE) nr 1346/2000 — Artykuł 4 — Skutki wynikające z prawa państwa członkowskiego w odniesieniu do wierzytelności, które nie były objęte postępowaniem upadłościowym — Wygaśnięcie — Charakter podatkowy wierzytelności — Brak wpływu — Artykuł 15 — Pojęcie „toczących się postępowań” — Postępowanie egzekucyjne — Wyłączenie)

15

2017/C 6/19

Sprawa C-220/15: Wyrok Trybunału (trzecia izba) z dnia 27 października 2016 r. – Komisja Europejska/Republika Federalna Niemiec (Uchybienie zobowiązaniom państwa członkowskiego — Swoboda przepływu towarów — Dyrektywa 2007/23/WE — Wprowadzanie do obrotu wyrobów pirotechnicznych — Artykuł 6 — Swobodny przepływ wyrobów pirotechnicznych zgodnych z wymogami dyrektywy — Przepisy krajowe uzależniające wprowadzanie do obrotu wyrobów pirotechnicznych od dodatkowych wymogów — Obowiązek uprzedniego zgłoszenia w krajowym organie upoważnionym do kontroli i zmiany instrukcji użytkowania wyrobów pirotechnicznych)

16

2017/C 6/20

Sprawa C-243/15: Wyrok Trybunału (wielka izba) z dnia 8 listopada 2016 r. – (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Najvyšší súd Slovenskej republiky – Słowacja) – Lesoochranárske zoskupenie VLK/Obvodný úrad Trenčín Odesłanie prejudycjalne — Środowisko naturalne — Dyrektywa 92/43/EWG — Ochrona siedlisk przyrodniczych — Artykuł 6 ust. 3 — Konwencja z Aarhus — Udział społeczeństwa w podejmowaniu decyzji oraz dostęp do wymiaru sprawiedliwości w sprawach dotyczących środowiska — Artykuły 6 i 9 — Karta praw podstawowych Unii Europejskiej — Artykuł 47 — Prawo do skutecznej ochrony sądowej — Przedsięwzięcie polegające na budowie ogrodzenia — Obszar chroniony Strážovské vrchy — Postępowanie administracyjne w przedmiocie wydania pozwolenia — Organizacja ochrony środowiska — Wniosek o uznanie charakteru strony postępowania — Odrzucenie wniosku — Środek prawny

16

2017/C 6/21

Sprawa C-269/15: Wyrok Trybunału (dziesiąta izba) z dnia 26 października 2016 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Hof van Cassatie – Belgia) – Rijksdienst voor Pensioenen/Willem Hoogstad (Odesłanie prejudycjalne — Zabezpieczenie społeczne — Rozporządzenie (EWG) nr 1408/71 — Artykuł 4 — Przedmiotowy zakres stosowania — Potrącenia z emerytur ustawowych, a także z jakiegokolwiek innego przysporzenia dodatkowego — Artykuł 13 — Określenie właściwego ustawodawstwa — Zamieszkanie w innym państwie członkowskim)

17

2017/C 6/22

Sprawa C-276/15: Wyrok Trybunału (pierwsza izba) z dnia 26 października 2016 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Bundesgerichtshof – Niemcy) – Hecht-Pharma GmbH/Hohenzollern Apotheke, Winfried Ertelt, działający jako właściciel (Odesłanie prejudycjalne — Produkty lecznicze stosowane u ludzi — Dyrektywa 2001/83/WE — Zakres stosowania — Artykuł 2 ust. 1 — Produkty lecznicze wyprodukowane przemysłowo albo wytworzone przy zastosowaniu metody, w której wykorzystuje się proces przemysłowy — Artykuł 3 pkt 2 — Lek apteczny)

18

2017/C 6/23

Sprawa C-290/15: Wyrok Trybunału (druga izba) z dnia 27 października 2016 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Conseil d’État – Belgia) – Patrice D’Oultremont i in./Région wallonne [Odesłanie prejudycjalne — Ocena skutków wywieranych przez niektóre plany i programy na środowisko naturalne — Dyrektywa 2001/42/WE — Artykuł 2 lit. a) oraz art. 3 ust. 2 lit. a) — Pojęcie „planów i programów” — Określone w zarządzeniu wykonawczym warunki instalacji turbin wiatrowych — Przepisy dotyczące w szczególności środków bezpieczeństwa, kontroli, przywrócenia do stanu poprzedniego, zabezpieczenia finansowego, a także dopuszczalnych poziomów hałasu określanych w świetle przeznaczenia terenów]

19

2017/C 6/24

Sprawa C-292/15: Wyrok Trybunału (czwarta izba) z dnia 27 października 2016 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Vergabekammer Südbayern – Niemcy) – Hörmann Reisen GmbH/Stadt Augsburg, Landkreis Augsburg [Odesłanie prejudycjalne — Zamówienia publiczne — Usługi publiczne w zakresie autobusowego transportu pasażerskiego — Rozporządzenie (WE) nr 1370/2007 — Artykuł 4 ust. 7 — Podwykonawstwo — Wymóg samodzielnego świadczenia znaczącej części publicznych usług transportu pasażerskiego przez podmiot świadczący usługi publiczne — Zakres — Artykuł 5 ust. 1 — Postępowanie w sprawie udzielania zamówienia — Udzielenie zamówienia publicznego zgodnie z dyrektywą 2004/18/WE]

20

2017/C 6/25

Sprawa C-428/15: Wyrok Trybunału (trzecia izba) z dnia 27 października 2016 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Supreme Court – Irlandia) – Child and Family Agency/J. D. (Odesłanie prejudycjalne — Współpraca sądowa w sprawach cywilnych — Jurysdykcja oraz uznawanie i wykonywanie orzeczeń w sprawach małżeńskich oraz w sprawach dotyczących odpowiedzialności rodzicielskiej — Rozporządzenie (WE) nr 2201/2003 — Artykuł 15 — Przekazanie sprawy sądowi innego państwa członkowskiego — Zakres zastosowania — Przesłanki stosowania — Sąd lepiej umiejscowiony do rozpoznania sprawy — Dobro dziecka)

21

2017/C 6/26

Sprawa C-468/15 P: Wyrok Trybunału (dziewiąta izba) z dnia 26 października 2016 r. – PT Perindustrian dan Perdagangan Musim Semi Mas (PT Musim Mas)/Rada Unii Europejskiej, Komisja Europejska, Sasol Olefins & Surfactants GmbH, Sasol Germany GmbH [Odwołanie — Dumping — Rozporządzenia wykonawcze (UE) nr 1138/2011 i nr 1241/2012 — Przywóz niektórych alkoholi tłuszczowych i ich mieszanek, pochodzących z Indii, Indonezji i Malezji — Rozporządzenie (WE) nr 1225/2009 — Artykuł 2 ust. 10 lit. i) — Dostosowanie — Funkcje podobne do funkcji przedstawiciela pracującego na zasadzie prowizji — Artykuł 2 ust. 10 akapit pierwszy — Symetria wartości normalnej i ceny eksportowej — Zasada dobrej administracji]

22

2017/C 6/27

Sprawa C-482/15 P: Wyrok Trybunału (dziesiąta izba) z dnia 26 października 2016 r. – Westermann Lernspielverlage GmbH, dawniej Westermann Lernspielverlag GmbH/Urząd Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej (Odwołanie — Zgłoszenie znaku towarowego Unii Europejskiej — Graficzny znak towarowy zawierający elementy słowne „bambino” i „lük” — Postępowanie w sprawie sprzeciwu — Wcześniejszy graficzny unijny znak towarowy zawierający element słowny „bambino” — Częściowa odmowa rejestracji — Wygaśnięcie prawa do wcześniejszego unijnego znaku towarowego stanowiącego podstawę sprzeciwu — Pismo wnoszącej odwołanie, w którym powiadomiła Sąd o tym wygaśnięciu — Odmowa przez Sąd załączenia pisma do akt sprawy — Brak uzasadnienia)

22

2017/C 6/28

Sprawa C-439/16 PPU: Wyrok Trybunału (czwarta izba) z dnia 27 października 2016 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Spetsializiran nakazatelen sad – Bułgaria) – postępowanie karne przeciwko Emilowi Milevowi [Odesłanie prejudycjalne — Pilny tryb prejudycjalny — Współpraca sądowa w sprawach karnych — Dyrektywa (UE) 2016/343 — Artykuły 3 i 6 — Stosowanie w czasie — Kontrola sądowa tymczasowego aresztowania oskarżonego — Uregulowanie krajowe zakazujące, na etapie postępowania sądowego, badania istnienia uzasadnionego podejrzenia, że oskarżony popełnił przestępstwo — Sprzeczność z art. 5 ust. 1 lit. c) i art. 5 ust. 4 europejskiej Konwencji o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności — Swoboda oceny pozostawiona sądom krajowym przez krajowe orzecznictwo w przedmiocie stosowania lub niestosowania wspomnianej konwencji]

23

2017/C 6/29

Sprawa C-317/16 P: Odwołanie od postanowienia Sądu (dziewiąta izba w składzie powiększonym) wydanego w dniu 11 marca 2015 r. w sprawie T-346/14, Janukowycz/Rada, wniesione w dniu 2 czerwca 2016 r. przez Ukrainę

23

2017/C 6/30

Sprawa C-318/16 P: Odwołanie od postanowienia Sądu (dziewiąta izba) wydanego w dniu 11 marca 2015 r. w sprawie T-347/14, Janukowycz/Rada, wniesione w dniu 2 czerwca 2016 r. przez Ukrainę

24

2017/C 6/31

Sprawa C-319/16 P: Odwołanie od postanowienia Sądu (dziewiąta izba w składzie powiększonym) wydanego w dniu 11 marca 2015 r. w sprawie T-348/14, Janukowycz/Rada, wniesione w dniu 2 czerwca 2016 r. przez Ukrainę

24

2017/C 6/32

Sprawa C-488/16 P: Odwołanie od wyroku Sądu (trzecia izba) wydanego w dniu 5 lipca 2016 r. w sprawie T-167/15, Bundesverbandes Souvenir – Geschenke – Ehrenpreise e.V./Urząd Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej, wniesione w dniu 13 września 2016 r. przez Bundesverband Souvenir – Geschenke – Ehrenpreise e.V.

24

2017/C 6/33

Sprawa C-519/16: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Tribunal Administrativo e Fiscal de Coimbra (Portugalia) w dniu 5 października 2016 r. – Superfoz – Supermercados Lda/Fazenda Pública

26

2017/C 6/34

Sprawa C-531/16: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Lietuvos Aukščiausiasis Teismas (Litwa) w dniu 18 października 2016 r. – Šiaulių regiono atliekų tvarkymo centras/„Specializuotas transporta” UAB

27

2017/C 6/35

Sprawa C-532/16: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas (Litwa) w dniu 18 października 2016 r. Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos/AB SEB bankas

28

2017/C 6/36

Sprawa C-540/16: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas (Litwa) w dniu 25 października 2016 r. –UAB Spika, AB Senoji Baltija, UAB Stekutis, UAB Prekybos namai Aistra/Žuvininkystės tarnyba prie Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos

29

2017/C 6/37

Sprawa C-541/16: Skarga wniesiona w dniu 25 października 2016 r. – Komisja Europejska/Królestwo Danii

30

2017/C 6/38

Sprawa C-543/16: Skarga wniesiona w dniu 27 października 2016 r. – Komisja Europejska/Republika Federalna Niemiec

31

 

Sąd

2017/C 6/39

Sprawa T-579/14: Wyrok Sądu z dnia 9 listopada 2016 r. – Birkenstock Sales/EUIPO (Przedstawienie motywu krzyżujących się falowanych linii) [Znak towarowy Unii Europejskiej — Rejestracja międzynarodowa wskazująca Unię Europejską — Graficzny znak towarowy przedstawiający krzyżujące się falowane linie — Bezwzględna podstawa odmowy rejestracji — Charakter odróżniający — Artykuł 7 ust. 1 lit. b) rozporządzenia (WE) nr 207/2009 — Motyw zdobniczy — Stosowanie motywu zdobniczego na opakowaniu towaru]

33

2017/C 6/40

Sprawa T-67/15: Wyrok Sądu z dnia 10 listopada 2016 r. – Polo Club/EUIPO – Lifestyle Equities (POLO CLUB SAINT-TROPEZ HARAS DE GASSIN) [Znak towarowy Unii Europejskiej — Postępowanie w sprawie sprzeciwu — Zgłoszenie graficznego unijnego znaku towarowego POLO CLUB SAINT-TROPEZ HARAS DE GASSIN — Wcześniejsze graficzne unijne znaki towarowe BEVERLY HILLS POLO CLUB — Względna podstawa odmowy rejestracji — Prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd — Artykuł 8 ust. 1 lit. b) rozporządzenia (WE) nr 207/2009 — Przedstawienie dodatkowych dowodów — Uprawnienia dyskrecjonalne przyznane na podstawie art. 76 ust. 2 rozporządzenia nr 207/2009 — Częściowe przekazania sprawy do Wydziału Sprzeciwów — Artykuł 64 ust. 1 i 2 rozporządzenia nr 207/2009]

33

2017/C 6/41

Sprawa T-184/15: Wyrok Sądu z dnia 9 listopada 2016 r. – Trivisio Prototyping/Komisja (Pomoc finansowa — Szósty program ramowy w zakresie badań, rozwoju technologicznego i demonstracji — Umowy dotyczące projektów ULTRA, CINeSPACE oraz IMPROVE — Częściowa zmiana kwalifikacji skargi — Decyzja stanowiąca tytuł egzekucyjny — Artykuł 299 TFUE — Klauzula arbitrażowa — Koszty kwalifikowalne — Zwrot wypłaconych kwot)

34

2017/C 6/42

Sprawa T-290/15: Wyrok Sądu z dnia 9 listopada 2016 r. – Smarter Travel Media/EUIPO (SMARTER TRAVEL) [Znak towarowy Unii Europejskiej — Zgłoszenie graficznego unijnego znaku towarowego SMARTER TRAVEL — Bezwzględne podstawy odmowy rejestracji — Charakter opisowy — Brak charakteru odróżniającego — Artykuł 7 ust. 1 lit. b) i c) i art. 7 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 207/2009 — Równość traktowania]

35

2017/C 6/43

Sprawa T-315/15: Wyrok Sądu z dnia 17 listopada 2016 r. – Vince/EUIPO (ELECTRIC HIGHWAY) [Znak towarowy Unii Europejskiej — Zgłoszenie słownego unijnego znaku towarowego ELECTRIC HIGHWAY — Bezwzględne podstawy odmowy rejestracji — Charakter opisowy — Brak charakteru odróżniającego — Artykuł 7 lit. b) i c) rozporządzenia (WE) nr 207/2009]

35

2017/C 6/44

Sprawa T-579/15: Wyrok Sądu z dnia 8 listopada 2016 r. – For Tune/EUIPO – Gastwerk Hotel Hamburg (fortune) [Znak towarowy Unii Europejskiej — Postępowanie w sprawie sprzeciwu — Zgłoszenie graficznego unijnego znaku towarowego fortune — Wcześniejszy słowny niemiecki znak towarowy FORTUNE-HOTELS — Względna podstawa odmowy rejestracji — Prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd — Artykuł 8 ust. 1 lit. b) rozporządzenia (WE) nr 207/2009]

36

2017/C 6/45

Sprawa T-157/16 P: Wyrok Sądu z dnia 17 listopada 2016 r. – Fedtke/EKES (Odwołanie — Służba publiczna — Urzędnicy — Akt wyłącznie potwierdzający — Nowe istotne okoliczności faktyczne — Ciężar dowodu)

36

2017/C 6/46

Sprawa T-746/15: Postanowienie Sądu z dnia 9 listopada 2016 r. – Biofa/Komisja [Skarga o stwierdzenie nieważności — Środki ochrony roślin — Rozporządzenie wykonawcze (UE) 2015/2069 — Zatwierdzenie substancji podstawowej wodorowęglan sodu — Brak bezpośredniego oddziaływania — Niedopuszczalność]

37

2017/C 6/47

Sprawa T-12/16: Postanowienie Sądu z dnia 7 października 2016 r. – Słowenia/Komisja [EFRG i EFRROW — Wydatki wyłączone z finansowania — Wydatki poniesione przez Słowenię — Przyjęcie decyzji wykonawczej (UE) 2016/1059 — Umorzenie postępowania]

38

2017/C 6/48

Sprawa T-281/16 R: Postanowienie Prezesa Sądu z dnia 11 listopada 2016 r. – Solelec i in./Parlament [Postępowanie w przedmiocie środka tymczasowego — Zamówienia publiczne na roboty budowlane — Postępowanie przetargowe — Prace z zakresu instalacji elektrycznej (wysokoprądowej) w ramach projektu rozbudowy i modernizacji budynku im. Konrada Adenauera Parlamentu w Luksemburgu — Odrzucenie oferty jednego z oferentów i udzielenie zamówienia innemu oferentowi — Wniosek o zawieszenie wykonania — Brak pilnego charakteru]

38

2017/C 6/49

Sprawa T-738/16: Skarga wniesiona w dniu 25 października 2016 r. – La Quadrature du Net i in./Komisja

39

2017/C 6/50

Sprawa T-745/16: Skarga wniesiona w dniu 28 października 2016 r. – BPCE/EBC

40

2017/C 6/51

Sprawa T-749/16: Skarga wniesiona w dniu 28 października 2016 r. – Stemcor London i Samac Steel Supplies/Komisja

41

2017/C 6/52

Sprawa T-750/16: Skarga wniesiona w dniu 28 października 2016 r. – FV/Rada

42

2017/C 6/53

Sprawa T-751/16: Skarga wniesiona w dniu 28 października 2016 r. – Confédération Nationale du Crédit Mutuel/EBC

42

2017/C 6/54

Sprawa T-756/16: Skarga wniesiona w dniu 2 listopada 2016 r. – Euro Castor Green/EUIPO – Netlon France (kratka zasłaniająca)

43

2017/C 6/55

Sprawa T-757/16: Skarga wniesiona w dniu 28 października 2016 – Société generale/EBC

44

2017/C 6/56

Sprawa T-758/16: Skarga wniesiona w dniu 31 października 2016 r. – Crédit Agricole/EBC

45

2017/C 6/57

Sprawa T-760/16: Skarga wniesiona w dniu 4 listopada 2016 r. – Basil/EUIPO – Artex (koszyk rowerowy)

46

2017/C 6/58

Sprawa T-736/16: Skarga wniesiona w dniu 31 października 2016 r. – PY/EUCAP Sahel Niger

46

2017/C 6/59

Sprawa T-765/16: Skarga wniesiona w dniu 5 listopada 2016 r. – Grupo Ganaderos de Fuerteventura/EUIPO (EL TOFIO El sabor de CANARIAS)

47

2017/C 6/60

Sprawa T-766/16: Skarga wniesiona w dniu 7 listopada 2016 r. – Hércules Club de Fútbol/Komisja

48

2017/C 6/61

Sprawa T-768/16: Skarga wniesiona w dniu 31 października 2016 r. – BNP Paribas/EBC

49

2017/C 6/62

Sprawa T-770/16: Skarga wniesiona w dniu 2 listopada 2016 r. – Korwin-Mikke/Parlament

50

2017/C 6/63

Sprawa T-774/16: Skarga wniesiona w dniu 7 listopada 2016 r. – Consejo Regulador del Cava/EUIPO – Cave de Tain L'Hermitage, union des propriétaires (CAVE DE TAIN)

50

2017/C 6/64

Sprawa T-780/16: Skarga wniesiona w dniu 8 listopada 2016 r. – Mediaexpert/EUIPO – Mediaexpert (mediaexpert)

51

2017/C 6/65

Sprawa T-784/16: Skarga wniesiona w dniu 1 listopada 2016 r. – Pilla/Komisja i EACEA

52

2017/C 6/66

Sprawa T-785/16: Skarga wniesiona w dniu 9 listopada 2016 r. – BSH Electrodomesticos España/EUIPO – DKSH International (Ufesa)

53

2017/C 6/67

Sprawa T-795/16: Skarga wniesiona w dniu 9 listopada 2016 r. – Krasnyiy oktyabr/EUIPO – Kondyterska korporatsiia „Roshen” (CRABS)

54

2017/C 6/68

Sprawa T-796/16: Skarga wniesiona w dniu 11 listopada 2016 r. – CEDC International/EUIPO – Underberg (Przedstawienie zielono-brązowego źdźbła trawy w butelce)

54

2017/C 6/69

Sprawa T-798/16: Skarga wniesiona w dniu 14 listopada 2016 r. – Hanso Holding/EUIPO (REAL)

55

2017/C 6/70

Sprawa T-720/15: Postanowienie Sądu z dnia 16 września 2016 r. – Komisja/CINAR

56

2017/C 6/71

Sprawa T-732/15: Postanowienie Sądu z dnia 16 września 2016 r. – ICA Laboratories i in./Komisja

56


 

Sprostowania

2017/C 6/72

Sprostowanie komunikatu w Dzienniku Urzędowym w sprawie T-698/16 ( Dz.U. C 441 z 28.11.2016 )

57


PL

 

Top