Help Print this page 

Document C:2010:288:TOC

Title and reference
Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej, C 288, 23 październik 2010

Display all documents published in this Official Journal
Text
 

ISSN 1725-5228

doi:10.3000/17255228.C_2010.288.pol

Dziennik Urzędowy

Unii Europejskiej

C 288

European flag  

Wydanie polskie

Informacje i zawiadomienia

Tom 53
23 października 2010


Powiadomienie nr

Spis treśći

Strona

 

IV   Informacje

 

INFORMACJE INSTYTUCJI, ORGANÓW I JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH UNII EUROPEJSKIEJ

 

Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej

2010/C 288/01

Ostatnia publikacja Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej w Dzienniku Urzędowym Unii EuropejskiejDz.U. C 274 z 9.10.2010.

1

 

Sąd

2010/C 288/02

Wybór prezesa Sądu

2

2010/C 288/03

Wybory prezesów izb

2

2010/C 288/04

Przydział sędziów do izb

2

2010/C 288/05

Pełen skład Sądu

4

2010/C 288/06

Skład wielkiej izby

4

2010/C 288/07

Izba odwoławcza

4

2010/C 288/08

Kryteria przedzielania spraw do izb

5

2010/C 288/09

Wyznaczenie sędziego zastępującego prezesa przy rozpatrywaniu wniosków o zastosowanie środków tymczasowych

5


 

V   Ogłoszenia

 

POSTĘPOWANIA SĄDOWE

 

Trybunał Sprawiedliwości

2010/C 288/10

Sprawa C-409/06: Wyrok Trybunału (wielka izba) z dnia 8 września 2010 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Verwaltungsgericht Köln — Niemcy) — Winner Wetten GmbH przeciwko Bürgermeisterin der Stadt Bergheim (Artykuły 43 WE i 49 WE — Swoboda przedsiębiorczości — Swoboda świadczenia usług — Monopol państwowy na szczeblu kraju związkowego w zakresie urządzania zakładów sportowych — Orzeczenie Bundesverfassungsgericht stwierdzające niezgodność z niemiecką ustawą zasadniczą przepisów dotyczących takiego monopolu, jednak utrzymujące je w mocy w okresie przejściowym celem umożliwienia ich dostosowania do ustawy zasadniczej — Zasada pierwszeństwa prawa Unii — Dopuszczalność i ewentualne warunki takiego okresu przejściowego, gdy omawiane przepisy krajowe naruszają również art. 43 WE i 49 WE)

6

2010/C 288/11

Sprawa C-290/07 P: Wyrok Trybunału (pierwsza izba) z dnia 2 września 2010 r. — Komisja Europejska przeciwko Scott SA, Département du Loiret, Republice Francuskiej (Odwołanie — Pomoc państwa — Preferencyjna cena kupna zagospodarowanej działki — Badanie wartości rynkowej — Formalne postępowanie wyjaśniające — Rozporządzenie (WE) nr 659/1999 — Obowiązek przeprowadzenia sumiennego i bezstronnego badania — Zakres uprawnień dyskrecjonalnych Komisji — Metoda kosztowa — Zakres kontroli sądowej)

6

2010/C 288/12

Sprawy połączone C-316/07, od C-358/07 do C-360/07, C-409/07 i C-410/07: Wyrok Trybunału (wielka izba) z dnia 8 września 2010 r. (wnioski o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożone przez Verwaltungsgericht Giessen, Verwaltungsgericht Stuttgart — Niemcy) — Markus Stoß (C-316/07), Avalon Service Online Dienste GmbH (C-409/07), Olaf Amadeus Wilhelm Happel (C-410/07), Kulpa Automatenservice Asperg GmbH (C-358/07), SOBO Sport & Entertainment GmbH (C-359/07), Andreas Kunert (C-360/07) przeciwko Wetteraukreis (C-316/07, C-409/07, C-410/07), Land Baden-Württemberg (C-358/07, C-359/07, C-360/07) (Artykuły 43 WE i 49 WE — Swoboda przedsiębiorczości — Swoboda świadczenia usług — Organizowanie zakładów sportowych podlegające monopolowi państwowemu na szczeblu kraju związkowego — Cel obejmujący przeciwdziałanie zachętom do nadmiernych wydatków związanych z grami i zwalczanie uzależnienia od gier — Proporcjonalność — Środek ograniczający mający rzeczywiście ograniczyć okazje do gry i działalność w zakresie gier losowych w sposób spójny i systematyczny — Prowadzenie reklamy przez posiadacza monopolu i nakłanianie do udziału w loteriach — Inne gry losowe, które mogą być oferowane przez podmioty prywatne — Ekspansja w zakresie oferty innych gier losowych — Licencja wydana w innym państwie członkowskim — Brak obowiązku wzajemnego uznania)

7

2010/C 288/13

Sprawa C-46/08: Wyrok Trybunału (wielka izba) z dnia 8 września 2010 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Schleswig-Holsteinisches Verwaltungsgericht — Niemcy) — Carmen Media Group Ltd przeciwko Land Schleswig-Holstein, Innenminister des Landes Schleswig-Holstein (Artykuł 49 WE — Swoboda świadczenia usług — Posiadacz licencji wydanej w Gibraltarze zezwalającej na przyjmowanie zakładów sportowych wyłącznie za granicą — Organizowanie zakładów sportowych objęte monopolem państwowym na szczeblu kraju związkowego — Cel obejmujący przeciwdziałanie zachętom do nadmiernych wydatków związanych z grami i zwalczanie uzależnienia od gier — Proporcjonalność — Środek ograniczający mający rzeczywiście ograniczyć okazje do gry i działalność w zakresie gier losowych w sposób spójny i systematyczny — Inne gry losowe, które mogą być oferowane przez podmioty prywatne — Procedura wydania zezwolenia — Uprawnienia dyskrecjonalne właściwego organu — Zakaz oferowania gier losowych za pośrednictwem Internetu — Środki przejściowe zezwalające tymczasowo niektórym podmiotom na taką ofertę)

8

2010/C 288/14

Sprawa C-64/08: Wyrok Trybunału (czwarta izba) z dnia 9 września 2010 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Landesgericht Linz — Austria) — postępowanie karne przeciwko Ernstowi Engelmannowi (Swoboda świadczenia usług — Swoboda przedsiębiorczości — Uregulowanie krajowe ustanawiające system koncesji na prowadzenie gier losowych w kasynach — Otrzymanie koncesji zastrzeżone jedynie dla spółek akcyjnych z siedzibą na terytorium krajowym — Udzielenie wszystkich koncesji przy całkowitym braku postępowania przetargowego)

9

2010/C 288/15

Sprawa C-399/08 P: Wyrok Trybunału (pierwsza izba) z dnia 2 września 2010 r. — Komisja Europejska przeciwko Deutsche Post AG, Bundesverband Internationaler Express- und Kurierdienste eV, UPS Europe NV/SA, Republice Federalnej Niemiec (Odwołanie — Artykuł 87 WE — Pomoc przyznana przez państwa członkowskie — Środki przyjęte przez Republikę Federalną Niemiec na rzecz Deutsche Post AG — Artykuł 86 WE — Usługi świadczone w ogólnym interesie gospodarczym — Rekompensata dodatkowych kosztów poniesionych w związku z prowadzeniem polityki sprzedaży ze stratą w sektorze usług doręczania paczek w systemie „od drzwi do drzwi” — Istnienie korzyści — Metoda weryfikacji wykorzystywana przez Komisję — Ciężar dowodu — Artykuł 230 WE — Zakres kontroli sądowej)

10

2010/C 288/16

Sprawa C-453/08: Wyrok Trybunału (druga izba) z dnia 2 września 2010 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Symvoulio tis Epikrateias — Grecja) — Panagiotis I. Karanikolas, Valsamis Daravanis, Georgios Kouvoukliotis, Panagiotis Dolos, Dimitrios Z. Parisis, Konstantinos Emmanouil, Ioannis Anasoglou, Pantelis A. Beis, Dimitrios Chatziandreou, Ioannis Zaragkoulias, Christos I. Tarampatzis, Triantafyllos K. Mavrogiannis, Sotirios Th. Liotakis, Vasileios Karampasis, Dimitrios Melissidis, Ioannis V. Kleovoulos, Dimitrios I. Patsakos, Theodoros Fourvarakis, Dimitrios K. Dimitrakopoulos, Synetairismos Paraktion Alieon Kavalas przeciwko Ypourgos Agrotikis Anaptyxis kai Trofimon, Nomarchiaki Aftodioikisi Dramas, Kavalas, Xanthis (Wspólna polityka rybołówstwa — Połowy na Morzu Śródziemnym — Rozporządzenie (WE) nr 1626/94 — Artykuł 1 ust. 2 i 3 — Zakaz używania określonych rodzajów sieci połowowych — Środki dodatkowe albo wykraczające poza minimalne wymogi ustanowione w tym rozporządzeniu przyjęte przed wejściem w życie wspomnianego rozporządzenia — Przesłanki ważności)

11

2010/C 288/17

Sprawa C-66/09: Wyrok Trybunału (druga izba) z dnia 2 września 2010 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Lietuvos Aukščiausiasis Teismas — Republika Litewska) — Kirin Amgen, Inc. przeciwko Lietuvos Respublikos valstybinis patentų biuras (Prawo patentowe — Gotowe produkty lecznicze — Rozporządzenie (EWG) nr 1768/92 — Artykuł 7, art. 19 i art. 19a lit. e) — Dodatkowe świadectwo ochronne dla produktów leczniczych — Termin na złożenie wniosku o takie świadectwo)

11

2010/C 288/18

Sprawa C-254/09 P: Wyrok Trybunału (pierwsza izba) z dnia 2 września 2010 r. — Calvin Klein Trademark Trust przeciwko Urzędowi Harmonizacji w ramach Rynku Wewnętrznego (znaki towarowe i wzory), Zafra Marroquineros SL (Odwołanie — Wspólnotowy znak towarowy — Słowny znak towarowy CK CREACIONES KENNYA — Sprzeciw właściciela między innymi graficznego wspólnotowego znaku towarowego CK Calvin Klein i krajowych znaków towarowych CK — Oddalenie sprzeciwu)

12

2010/C 288/19

Sprawa C-265/09 P: Wyrok Trybunału (pierwsza izba) z dnia 9 września 2010 r. — Urząd Harmonizacji w ramach Rynku Wewnętrznego (znaki towarowe i wzory) przeciwko BORCO-Marken-Import Matthiesen GmbH & Co. KG (Odwołanie — Wspólnotowy znak towarowy — Zgłoszenie oznaczenia graficznego „α” — Bezwzględne podstawy odmowy rejestracji — Charakter odróżniający — Znak towarowy tworzony przez pojedynczą literę)

13

2010/C 288/20

Sprawa C-440/07 P: Postanowienie Trybunału z dnia 9 czerwca 2010 r. — Komisja Europejska przeciwko Schneider Electric SA, Republice Federalnej Niemiec i Republice Francuskiej (Odwołanie — Uchylenie zaskarżonego wyroku w części — Stan postępowania pozwalający na wydanie orzeczenia w sprawie — Odpowiedzialność pozaumowna Wspólnoty — Ocena szkody)

13

2010/C 288/21

Sprawy połączone C-286/09 i C-287/09: Postanowienie Trybunału (siódma izba) z dnia 9 lipca 2010 r. (wnioski o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożone przez Corte d'appello di Roma — Włochy) — Luigi Ricci (C-286/09), Aduo Pisaneschi (C-287/09) przeciwko Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) (Artykuł 104 § 3 akapit pierwszy regulaminu postępowania przed Trybunałem — Urzędnicy — Emerytura — Kumulacja okresów ubezpieczeniowych — Artykuł 11 załącznika VIII do regulaminu pracowniczego — Uwzględnienie okresów aktywności zawodowej w ramach Wspólnot Europejskich — Artykuł 10 WE)

14

2010/C 288/22

Sprawa C-298/09: Postanowienie Trybunału (szósta izba) z dnia 16 czerwca 2010 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Fővárosi Bíróság Gazdasági Kollégiuma — Republika Węgierska) — RANI Slovakia s.r.o. przeciwko Hankook Tire Magyarország Kft. (Artykuł 104 § 3 akapit pierwszy regulaminu postępowania — Przystąpienie do Unii Europejskiej — Swoboda świadczenia usług — Dyrektywa 96/71/WE — Oddelegowanie pracowników w ramach świadczenia usług — Przedsiębiorstwo pracy tymczasowej — Wymóg posiadania siedziby na terytorium państwa członkowskiego, w którym usługa jest świadczona)

14

2010/C 288/23

Sprawa C-312/09: Postanowienie Trybunału (siódma izba) z dnia 17 czerwca 2010 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Anotato Dikastirio Kyprou — Republika Cypru) — Giorgios Michalias przeciwko Christinie A. Ioannou-Michalii (Artykuł 104 ust. 3 akapit drugi regulaminu postępowania — Rozporządzenie (WE) nr 1347/2000 — Artykuły 2, 42 i 46 — Współpraca sądowa w sprawach cywilnych — Jurysdykcja w sprawach małżeńskich — Przystąpienie państwa do Unii Europejskiej — Postępowanie rozwodowe wszczęte przed przystąpieniem — Czasowy zakres stosowania rozporządzenia (WE) nr 1347/2000)

15

2010/C 288/24

Sprawa C-350/09 P: Postanowienie Trybunału z dnia 12 maja 2010 r. — Centre de promotion de l’emploi par la micro-entreprise (CPEM) przeciwko Komisji Europejskiej (Odwołanie — Europejski Fundusz Społeczny — Pomoc finansowa — Cofnięcie)

15

2010/C 288/25

Sprawa C-358/09 P: Postanowienie Trybunału z dnia 1 lipca 2010 r. — DSV Road NV przeciwko Komisji Europejskiej (Odwołanie — Kodeks celny — Przywóz dyskietek pochodzących z Tajlandii — Pokrycie retrospektywne należności celnych przywozowych — Wniosek o umorzenie należności celnych przywozowych)

16

2010/C 288/26

Sprawa C-381/09: Postanowienie Trybunału (siódma izba) z dnia 7 lipca 2010 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Corte suprema di cassazione — Włochy) — Gennaro Curia przeciwko Ministero dell'Economia e delle Finanze, Agenzia delle Entrate (Artykuł 104 § 3 akapit pierwszy regulaminu — Szósta dyrektywa VAT — Zakres zastosowania — Zwolnienia z podatku VAT — art. 13 część B lit. d) pkt 1 — Udzielanie oraz pośredniczenie w sprawach kredytu, oraz zarządzanie kredytem — Pożyczki lichwiarskie)

16

2010/C 288/27

Sprawa C-448/09 P: Postanowienie Trybunału (piąta izba) z dnia 30 czerwca 2010 r. — Royal Appliance International GmbH przeciwko Urzędowi Harmonizacji w ramach Rynku Wewnętrznego (znaki towarowe i wzory), BSH Bosch und Siemens Hausgeräte GmbH (Odwołanie — Wspólnotowy znak towarowy — Rozporządzenie (WE) nr 40/94 — Artykuł 8 ust. 1 lit. b) — Wcześniejszy znak towarowy „sensixx” — Oznaczenie słowne „Centrixx” — Względna podstawa odmowy rejestracji — Prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd — Wniosek o stwierdzenie wygaśnięcia prawa do znaku towarowego — Spór zawisły przed krajowymi organami sądowymi — Wniosek o zawieszenie postępowania przed Trybunałem)

17

2010/C 288/28

Sprawa C-498/09 P: Postanowienie Trybunału z dnia 10 czerwca 2010 r. — Thomson Sales Europe przeciwko Komisji Europejskiej (Odwołanie — Kodeks celny — Zwolnienie z należności celnych — Odstąpienie od retrospektywnego pokrycia należności celnych — Cło antidumpingowe — Brak rażącego niedbalstwa — Złożoność regulacji — Doświadczenie zawodowe — Staranność przedsiębiorcy — Odbiorniki telewizyjne z ekranem do odbioru kolorowego produkowane w Tajlandii — Akty zaskarżalne)

17

2010/C 288/29

Sprawa C-352/10: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Audiencia Provincial de Oviedo (Hiszpania) w dniu 13 lipca 2010 r. — Angel Lorenzo González Alonso przeciwko Nationale Nederlanden Vida Cia De Seguros y Reaseguros S.A.E

18

2010/C 288/30

Sprawa C-360/10: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Rechtbank van eerste aanleg te Brussel (Belgia) w dniu 19 lipca 2010 r. — Belgische Vereniging van Auteurs, Componisten en Uitgevers (Sabam) przeciwko Netlog NV

18

2010/C 288/31

Sprawa C-363/10: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Tribunal Judicial de Póvoa de Lanhoso (Portugalia) w dniu 21 lipca 2010 r. — Maria de Jesus Barbosa Rodrigues przeciwko Companhia de Seguros Zurich SA

19

2010/C 288/32

Sprawa C-365/10: Skarga wniesiona w dniu 22 lipca 2010 r. — Komisja Europejska przeciwko Republice Słowenii

19

2010/C 288/33

Sprawa C-367/10 P: Odwołanie od wyroku Sądu (piąta izba) wydanego w dniu 12 maja 2010 r. w sprawie T-432/05 EMC Development AB przeciwko Komisji Europejskiej wniesione w dniu 22 lipca 2010 r. przez EMC Development AB

20

2010/C 288/34

Sprawa C-372/10: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Naczelny Sąd Administracyjny, Izba Finansowa, Wydział II (Rzeczpospolita Polska) w dniu 26 lipca 2010 — Pak-Holdco Sp zoo/Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu

20

2010/C 288/35

Sprawa C-386/10 P: Odwołanie od wyroku Sądu (ósma izba) wydanego w dniu 19 maja 2010 r. w sprawie T-21/05 Chalkor AE Epexergasias Metallon przeciwko Komisji Europejskiej, wniesione w dniu 30 lipca 2010 r. przez Chalkor AE Epexergasias Metallon

21

2010/C 288/36

Sprawa C-392/10: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Finanzgericht Hamburg (Niemcy) w dniu 4 sierpnia 2010 r. — Suiker Unie GmbH — Zuckerfabrik Anklam przeciwko Hauptzollamt Hamburg-Jonas

21

2010/C 288/37

Sprawa C-402/10: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Conseil d'État (Francja) w dniu 6 sierpnia 2010 r. — Société Groupe Limagrain Holding przeciwko FranceAgriMer

22

2010/C 288/38

Sprawa C-405/10: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Amtsgericht Bruchsal (Niemcy) w dniu 10 sierpnia 2010 r. — Postępowanie karne przeciwko Özlemowi Garenfeldowi

22

2010/C 288/39

Sprawa C-410/10: Skarga wniesiona w dniu 17 sierpnia 2010 r. — Komisja Europejska przeciwko Republice Greckiej

23

2010/C 288/40

Sprawa C-413/10: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Tribunale Ordinario di Prato (Włochy) w dniu 18 sierpnia 2010 r. — postępowanie karne przeciwko Micheli Pulignani, Alfonsowi Picariello, Biance Cilla, Andrei Morettiemu, Mauro Bianconiemu, Patrizio Goriemu, Emiliowi Duranti, Concettcie Zungri

23

2010/C 288/41

Sprawa C-417/10: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Corte Suprema di Cassazione (Włochy) w dniu 23 sierpnia 2010 r. — Ministero dell’Economia e delle Finanze, Agenzia delle Entrate przeciwko 3 M Italia Spa

23

2010/C 288/42

Sprawa C-418/10 P: Odwołanie od wyroku Sądu (czwarta izba) wydanego w dniu 7 lipca 2010 r. w sprawie T-60/09 Herhof-Verwaltungsgesellschaft mbH przeciwko Urzędowi Harmonizacji w ramach Rynku Wewnętrznego (znaki towarowe i wzory), druga strona w postępowaniu przed Izbą Odwoławczą OHIM: Stabilator sp. z o.o., wniesione w dniu 23 sierpnia 2010 r. przez Herhof-Verwaltungsgesellschaft mbH

24

2010/C 288/43

Sprawa C-420/10: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Landgericht Hamburg (Niemcy) w dniu 23 sierpnia 2010 r. — Söll GmbH przeciwko Tetra GmbH

25

2010/C 288/44

Sprawa C-427/10: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Corte Suprema di Cassazione (Włochy) w dniu 31 sierpnia 2010 r. — Banca Antoniana Popolare Veneta spa, w skład którego wchodzi Banca Nazionale dell'Agricoltura spa przeciwko Ministero dell'Economia e delle Finanze, Agenzia delle Entrate

26

2010/C 288/45

Sprawa C-461/09 P: Postanowienie Trybunału (siódma izba) z dnia 9 lipca 2010 r. — The Wellcome Foundation Ltd przeciwko Urzędowi Harmonizacji w ramach Rynku Wewnętrznego (znaki towarowe i wzory), Serono Genetics Institute SA (Odwołanie — Wspólnotowy znak towarowy — Słowny znak towarowy FAMOXIN — Wniosek o unieważnienie złożony przez właściciela słownego krajowego znaku towarowego LANOXIN — Oddalenie wniosku o unieważnienie)

26

2010/C 288/46

Sprawa C-200/08: Postanowienie prezesa pierwszej izby Trybunału z dnia 1 lipca 2010 r. — Komisja Europejska przeciwko Republice Francuskiej

27

2010/C 288/47

Sprawa C-190/09: Postanowienie prezesa ósmej izby Trybunału z dnia 7 lipca 2010 r. — Komisja Europejska przeciwko Republice Cypryjskiej

27

2010/C 288/48

Sprawa C-299/09: Postanowienie Prezesa Trybunału z dnia 25 maja 2010 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Nejvyšší správní soud — Republika Czeska) — DAR Duale Abfallwirtschaft und Verwertung Ruhrgebiet GmbH przeciwko Ministerstvo životního prostředí

27

2010/C 288/49

Sprawa C-527/09: Postanowienie prezesa Trybunału z dnia 22 czerwca 2010 r. — Komisja Europejska przeciwko Republice Estonii

27

2010/C 288/50

Sprawa C-88/10: Postanowienie Prezesa Trybunału z dnia 19 lipca 2010 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Tribunale di Palermo — Włochy) — Assessorato del Lavoro e della Previdenza Sociale przeciwko Seasoft Spa

27

2010/C 288/51

Sprawa C-100/10: Postanowienie Prezesa Trybunału z dnia 12 lipca 2010 r. — Komisja Europejska przeciwko Wielkiemu Księstwu Luksemburga

27

 

Sąd

2010/C 288/52

Sprawa T-359/04: Wyrok Sądu z dnia 9 września 2010 r. — British Aggregates i in. przeciwko Komisji (Pomoc państwa — Obowiązująca w Zjednoczonym Królestwie opłata środowiskowa od kruszywa — Wyłączenie mające zastosowanie do Irlandii Północnej — Decyzja Komisji o niewnoszeniu zastrzeżeń — Poważne trudności — Wspólnotowe wytyczne dotyczące pomocy państwa na rzecz ochrony środowiska naturalnego)

28

2010/C 288/53

Sprawa T-29/05: Wyrok Sądu z dnia 8 września 2010 r. — Deltafina przeciwko Komisji (Konkurencja — Porozumienia, decyzje i uzgodnione praktyki — Hiszpański rynek zakupu i pierwszego przetworzenia surowca tytoniowego — Decyzja stwierdzająca naruszenie art. 81 WE — Ustalanie cen i podział rynku — Zgodność pisma w sprawie przedstawienia zarzutów z zaskarżoną decyzją — Prawo do obrony — Definicja rynku właściwego — Grzywny — Waga naruszenia — Okoliczności obciążające — Rola przywódcy kartelu — Współpraca)

28

2010/C 288/54

Sprawa T-312/05: Wyrok Sądu z dnia 8 września 2010 — Komisja przeciwko Alexiadou (Klauzula arbitrażowa — Umowa dotycząca projektu rozwoju technologii w zakresie produkcji nieprzepuszalnych skór — Niewykonanie umowy — Zwrot zaliczki — Odsetki za zwłokę — Przekazanie sprawy do Sądu po uchyleniu wyroku — Postępowanie zaoczne)

29

2010/C 288/55

Sprawa T-319/05: Wyrok Sądu z dnia 9 września 2010 r. — Szwajcaria przeciwko Komisji (Stosunki zewnętrzne — Umowa między Wspólnotą Europejską a Konfederacją Szwajcarską w sprawie transportu lotniczego — Niemieckie przepisy dotyczące dostępu do portu lotniczego w Zurychu — Rozporządzenie (EWG) nr 2408/92 — Prawo do obrony — Zasada niedyskryminacji — Zasada proporcjonalności)

29

2010/C 288/56

Sprawa T-63/06: Wyrok Sądu z dnia 9 września 2010 r. — Evropaïki Dynamiki przeciwko EMCDDA (Zamówienia publiczne na usługi — Procedura przetargowa EMCDDA — Świadczenie usług informatycznych w zakresie programowania i konsultacji — Odrzucenie oferty oferenta — Kryteria udzielenia zamówienia — Oczywisty błąd w ocenie — Równość traktowania — Przejrzystość — Zasada dobrej administracji — Obowiązek uzasadnienia)

30

2010/C 288/57

Sprawa T-119/06: Wyrok Sądu z dnia 9 września 2010 r. — Usha Martin przeciwko Radzie i Komisji (Dumping — Przywóz stalowych lin i kabli pochodzących między innymi z Indii — Naruszenie zobowiązania — Zasada proporcjonalności — Artykuł 8 ust. 1, 7 i 9 rozporządzenia (WE) nr 384/96 (obecnie art. 8 ust. 1, 7 i 9 rozporządzenia (WE) nr 1225/2009))

30

2010/C 288/58

Sprawa T-155/06: Wyrok Sądu z dnia 9 września 2010 r. — Tomra Systems i in. przeciwko Komisji (Konkurencja — Nadużycie pozycji dominującej — Rynek urządzeń do zbierania zużytych opakowań po napojach — Decyzja stwierdzająca naruszenie art. 82 WE i art. 54 porozumienia EOG — Porozumienia w sprawie wyłączności, zobowiązania ilościowe i rabaty lojalnościowe stanowiące element strategii wykluczania konkurentów z rynku — Grzywna — Proporcjonalność)

31

2010/C 288/59

Sprawa T-264/07: Wyrok Sądu z dnia 9 września 2010 r. — CSL Bering przeciwko Komisji i EAL (Produkty lecznicze przeznaczone do użytku przez człowieka — Postępowanie w zakresie oznaczania sierocych produktów leczniczych — Wniosek o oznaczenie ludzkiego fibrynogenu jako sierocego produktu leczniczego — Obowiązek złożenia wniosku o oznaczenie przed złożeniem wniosku o pozwolenie na dopuszczenie do obrotu — Decyzja EAL w przedmiocie ważności wniosku)

31

2010/C 288/60

Sprawa T-300/07: Wyrok Sądu z dnia 9 września 2010 r. — Evropaïki Dynamiki przeciwko Komisji (Zamówienia publiczne na usługi — Wspólnotowa procedura przetargowa — Świadczenie usług informatycznych dotyczących zarządzania portalem internetowym i jego utrzymania — Odrzucenie oferty złożonej przez jednego z oferentów — Kryteria udzielenia zamówienia — Obowiązek uzasadnienia — Oczywisty błąd w ocenie — Równość traktowania — Przejrzystość)

32

2010/C 288/61

Sprawa T-348/07: Wyrok Sądu z dnia 9 września 2010 r. — Al-Aqsa przeciwko Radzie (Wspólna polityka zagraniczna i bezpieczeństwa — Środki restrykcyjne skierowane przeciwko niektórym osobom i podmiotom mające na celu zwalczanie terroryzmu — Zamrożenie funduszy — Wspólne stanowisko 2001/931/WPZiB i rozporządzenie (WE) nr 2580/2001 — Skarga o stwierdzenie nieważności — Dostosowanie żądań — Kontrola sądowa — Warunki wdrożenia środka Unii w postaci zamrożenia funduszy)

32

2010/C 288/62

Sprawa T-70/08: Wyrok Sądu z dnia 9 września 2010 r. — Axis przeciwko OHIM — Etra Investigación y Desarrollo (ETRAX) (Wspólnotowy znak towarowy — Postępowanie w sprawie sprzeciwu — Zgłoszenie słownego wspólnotowego znaku towarowego ETRAX — Wcześniejsze graficzne krajowe znaki towarowe zawierające elementy słowne ETRA I+D — Względna podstawa odmowy rejestracji — Dopuszczalność odwołania wnoszonego do izby odwoławczej — Zasada 49 ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 2868/95 i art. 59 rozporządzenia (WE) nr 40/94 (obecnie art. 60 rozporządzenia (WE) nr 207/2009))

33

2010/C 288/63

Sprawa T-74/08: Wyrok Sądu z dnia 9 września 2010 r. — Now Pharm przeciwko Komisji (Produkty lecznicze przeznaczone do użytku przez człowieka — Postępowanie w sprawie oznaczenia jako sierocego produktu leczniczego — Wniosek o oznaczenie produktu leczniczego „Specjalny płynny wyciąg z korzenia glistnika jaskółcze ziele” („Ukrain”) jako sierocego produktu leczniczego — Decyzja Komisji w sprawie odmowy oznaczenia jako sierocego produktu leczniczego)

33

2010/C 288/64

Sprawa T-152/08: Wyrok Sądu z dnia 8 września 2010 r. — Kido przeciwko OHIM — Amberes (SCORPIONEXO) (Wspólnotowy znak towarowy — Postępowanie w sprawie sprzeciwu — Zgłoszenie słownego wspólnotowego znaku towarowego SCORPIONEXO — Wcześniejszy graficzny krajowy znak towarowy ESCORPION — Względna podstawa odmowy rejestracji — Prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd — Artykuł 8 ust. 1 lit. b) rozporządzenia (WE) nr 40/94 (obecnie art. 8 ust. 1 lit. b) rozporządzenia (WE) nr 207/2009))

34

2010/C 288/65

Sprawa T-233/08: Wyrok Sądu z dnia 10 września 2010 r. — MPDV Mikrolab przeciwko OHIM (ROI ANALYZER) (Wspólnotowy znak towarowy — Zgłoszenie słownego wspólnotowego znaku towarowego ROI ANALYZER — Bezwzględna podstawa odmowy rejestracji — Charakter opisowy — Artykuł 7 ust. 1 lit b) i c) rozporządzenia (WE) nr 40/94 (obecnie art. 7 ust. 1 lit. b) i c) rozporządzenia (WE) nr 207/2009))

34

2010/C 288/66

Sprawa T-387/08: Wyrok Sądu z dnia 9 września 2010 r. — Evropaïki Dynamiki przeciwko Komisji (Zamówienia publiczne na usługi — Procedura przetargowa Urzędu Publikacji — Świadczenie usług informatycznych — Odrzucenie oferty oferenta — Skarga o stwierdzenie nieważności — Kryteria i podkryteria udzielenia zamówienia — Obowiązek uzasadnienia — Równość traktowania — Przejrzystość — Oczywisty błąd w ocenie — Nadużycie władzy — Wniosek o odszkodowanie)

35

2010/C 288/67

Sprawa T-458/08: Wyrok Sądu z dnia 8 września 2010 r. — Wilfer przeciwko OHIM (Przedstawienie główki gitary) (Wspólnotowy znak towarowy — Zgłoszenie graficznego wspólnotowego znaku towarowego przedstawiającego główkę gitary w kolorach srebrnym, szarym i brązowym — Bezwzględna podstawa odmowy rejestracji — Brak charakteru odróżniającego — Artykuł 7 ust. 1 lit. b) rozporządzenia (WE) nr 40/94 (obecnie art. 7 ust. 1 lit. b) rozporządzenia (WE) nr 207/2009) — Badanie stanu faktycznego z urzędu — Artykuł 74 ust. 1 rozporządzenia nr 40/94 (obecnie art. 76 ust. 1 rozporządzenia nr 207/2009) — Obowiązek uzasadnienia — Artykuł 73 zdanie pierwsze rozporządzenia nr 40/94 (obecnie art. 75 zdanie pierwsze nr 207/2009) — Równość traktowania)

35

2010/C 288/68

Sprawa T-472/08: Wyrok Sądu z dnia 3 września 2010 r. — Companhia Muller de Bebidas przeciwko OHIM — Missiato Industria e Comercio (61 A NOSSA ALEGRIA) (Wspólnotowy znak towarowy — Postępowanie w sprawie sprzeciwu — Zgłoszenie graficznego wspólnotowego znaku towarowego 61 A NOSSA ALEGRIA — Wcześniejszy słowny krajowy znak towarowy CACHAÇA 51 i wcześniejsze graficzne krajowe znaki towarowe Cachaça 51 i Pirassununga 51 — Względna podstawa odmowy rejestracji — Prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd — Podobieństwo oznaczeń — Artykuł 8 ust. 1 lit. b) rozporządzenia (WE) nr 40/94 (obecnie art. 8 ust. 1 lit. b) rozporządzenia (WE) nr 207/2009))

36

2010/C 288/69

Sprawa T-505/08: Wyrok Sądu z dnia 9 września 2010 r. — Nadine Trautwein Rolf Trautwein przeciwko OHIM (Hunter) (Wspólnotowy znak towarowy — Zgłoszenie słownego wspólnotowego znaku towarowego Hunter — Bezwzględna podstawa odmowy rejestracji — Charakter opisowy — Artykuł 7 ust. 1 lit. c) rozporządzenia (WE) nr 40/94 (obecnie art. 7 ust. 1 lit. c) rozporządzenia (WE) nr 207/2009) — Ograniczenie towarów wskazanych w zgłoszeniu znaku towarowego)

36

2010/C 288/70

Sprawa T-575/08: Wyrok Sądu z dnia 8 września 2010 r. — 4care przeciwko OHIM — Laboratorios Diafarm (Acumed) (Wspólnotowy znak towarowy — Postępowanie w sprawie sprzeciwu — Zgłoszenie graficznego wspólnotowego znaku towarowego Acumed — Wcześniejsze słowny krajowy znak towarowy AQUAMED ACTIVE — Względna podstawa odmowy rejestracji — Prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd — Podobieństwo oznaczeń — Podobieństwo towarów — Artykuł 8 ust. 1 lit. b) rozporządzenia (WE) nr 40/94 (obecnie art. 8 ust. 1 lit. b) rozporządzenia (WE) nr 207/2009))

37

2010/C 288/71

Sprawa T-582/08: Wyrok Sądu z dnia 9 września 2010 r. — Carpent Languages przeciwko Komisji (Zamówienia publiczne na usługi — Wspólnotowe postępowanie przetargowe — Organizacja zebrań i konferencji — Odrzucenie oferty oferenta — Przyznanie zamówienia innemu oferentowi — Oczywisty błąd w ocenie — Równe traktowanie)

37

2010/C 288/72

Sprawa T-64/09: Wyrok Sądu z dnia 8 września 2010 r. — Micro Shaping przeciwko OHIM (packaging) (Wspólnotowy znak towarowy — Zgłoszenie graficznego wspólnotowego znaku towarowego packaging — Bezwzględna podstawa odmowy rejestracji — Charakter opisowy — Artykuł 7 ust. 1 lit. c) rozporządzenia (WE) nr 40/94 (obecnie art. 7 ust. 1 lit. c) rozporządzenia (WE) nr 207/2009))

38

2010/C 288/73

Sprawa T-91/09 P: Wyrok Sądu z dnia 1 września 2010 r. — Skareby przeciwko Komisji (Odwołanie — Służba publiczna — Urzędnicy — Ocena — Sprawozdanie z przebiegu kariery zawodowej — Postępowanie w sprawie oceny za 2005 r. — Sprawozdanie uproszczone za okres od stycznia do września 2005 r. — Całkowite przejęcie ustaleń zawartych w sprawozdaniu z przebiegu kariery zawodowej za 2004 r., którego częściowa nieważność została stwierdzona po wydaniu zaskarżonego wyroku)

38

2010/C 288/74

Sprawa T-106/09: Wyrok Sądu z dnia 9 września 2010 r. — adp Gauselmann przeciwko OHIM — Maclean (Archer Maclean's Mercury) (Wspólnotowy znak towarowy — Postępowanie w sprawie sprzeciwu — Zgłoszenie graficznego wspólnotowego znaku towarowego Archer Maclean’s Mercury — Wcześniejszy słowny krajowy znak towarowy Merkur — Względna podstawa odmowy rejestracji — Brak prawdopodobieństwa wprowadzenia w błąd — Artykuł 8 ust. 1 lit. b) rozporządzenia (WE) nr 40/94 (obecnie art. 8 ust. 1 lit. b) rozporządzenia (WE) nr 207/2009))

39

2010/C 288/75

Sprawa T-112/09: Wyrok Sądu z dnia 8 września 2010 r. — Icebreaker przeciwko OHIM — Gilmar (ICEBREAKER) (Wspólnotowy znak towarowy — Postępowanie w sprawie sprzeciwu — Zgłoszenie słownego wspólnotowego znaku towarowego ICEBREAKER — Wcześniejszy słowny krajowy znak towarowy ICEBERG — Względna podstawa odmowy rejestracji — Prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd — Częściowa odmowa rejestracji — Artykuł 8 ust. 1 lit. b) rozporządzenia (WE) nr 40/94 (obecnie art. 8 ust. 1 lit. b) rozporządzenia (WE) nr 207/2009))

39

2010/C 288/76

Sprawa T-369/09: Wyrok Sądu z dnia 8 września 2010 r. — Quinta do Portal przeciwko OHIM — Vallegre (PORTO ALEGRE) (Wspólnotowy znak towarowy — Postępowanie w sprawie unieważnienia — Słowny wspólnotowy znak towarowy PORTO ALEGRE — Wcześniejszy słowny krajowy znak towarowy VISTA ALEGRE — Względna podstawa odmowy rejestracji — Prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd — Artykuł 8 ust. 1 lit b) i art. 53 ust. 1 lit. a) rozporządzenia (WE) nr 207/2009)

40

2010/C 288/77

Sprawa T-475/08 P: Postanowienie Sadu z dnia 29 lipca 2010 r. — Duta przeciwko Trybunałowi Sprawiedliwości (Służba publiczna — Członek personelu tymczasowego — Nabór — Stanowisko referendarza — Odwołanie oczywiście niedopuszczalne)

40

2010/C 288/78

Sprawa T-58/09: Postanowienie Sądu z dnia 2 września 2010 r. — Schemaventotto przeciwko Komisji (Skarga o stwierdzenie nieważności — Koncentracje — Rezygnacja z projektu koncentracji — Decyzja o zamknięciu postępowania wszczętego na podstawie art. 21 ust. 4 rozporządzenia (WE) nr 139/2004 — Akt niezaskarżalny — Niedopuszczalność)

41

2010/C 288/79

Sprawa T-15/10 R II: Postanowienie prezesa Sądu z dnia 8 września 2010 r. — Noko Ngele przeciwko Komisji (Postępowanie w przedmiocie środka tymczasowego — Wniosek o zastosowanie środka tymczasowego — Nowy wniosek — Niedopuszczalność)

41

2010/C 288/80

Sprawa T-305/10: Skarga wniesiona w dniu 23 lipca 2010 r. — Hartmann-Lamboy przeciwko OHIM — Diptyque (DYNIQUE)

41

2010/C 288/81

Sprawa T-323/10: Skarga wniesiona w dniu 3 sierpnia 2010 r. — Chabou przeciwko OHIM — Chalou Kleiderfabrik (CHABOU)

42

2010/C 288/82

Sprawa T-325/10: Skarga wniesiona w dniu 3 sierpnia 2010 r. — Iliad i in. przeciwko Komisji

43

2010/C 288/83

Sprawa T-326/10: Skarga wniesiona w dniu 10 sierpnia 2010 r. — Fraas przeciwko OHIM (Motyw przedstawiający kwadraty w kolorach jasnoszarym, ciemnoszarym, beżowym, ciemnoczerwonym i brązowym)

43

2010/C 288/84

Sprawa T-327/10: Skarga wniesiona w dniu 10 sierpnia 2010 r. — Fraas przeciwko OHIM (Motyw przedstawiający kwadraty w kolorach czarnym, ciemnoszarym, jasnoszarym i ciemnoczerwonym)

44

2010/C 288/85

Sprawa T-328/10: Skarga wniesiona w dniu 10 sierpnia 2010 r. — Fraas przeciwko OHIM (Motyw przedstawiający kwadraty w kolorach ciemnoszarym, jasnoszarym, beżowym i ciemnoczerwonym)

44

2010/C 288/86

Sprawa T-329/10: Skarga wniesiona w dniu 10 sierpnia 2010 r. — Fraas przeciwko OHIM (Motyw przedstawiający kwadraty w kolorach czarnym, szarym, beżowym i ciemnoczerwonym)

45

2010/C 288/87

Sprawa T-334/10: Skarga wniesiona w dniu 10 sierpnia 2010 r. — Leifheit AG przeciwko OHIM

45

2010/C 288/88

Sprawa T-337/10: Skarga wniesiona w dniu 17 sierpnia 2010 r. — Seatech International i in. przeciwko Radzie i Komisji

46

2010/C 288/89

Sprawa T-338/10: Skarga wniesiona w dniu 18 sierpnia 2010 r. — Komisja przeciwko Tornasol Films

47

2010/C 288/90

Sprawa T-339/10: Skarga wniesiona w dniu 9 sierpnia 2010 r. — Cosepuri przeciwko EFSA

47

2010/C 288/91

Sprawa T-340/10: Skarga wniesiona w dniu 20 sierpnia 2010 r. — CTG Luxembourg PSF przeciwko Trybunałowi Sprawiedliwości

48

2010/C 288/92

Sprawa T-342/10: Skarga wniesiona w dniu 23 sierpnia 2010 — Hartmann przeciwko OHIM — Mölnlycke Health Care (MESILETTE)

49

2010/C 288/93

Sprawa T-343/10: Skarga wniesiona w dniu 18 sierpnia 2010 r. — Etimine and Etiproducts przeciwko ECHA

49

2010/C 288/94

Sprawa T-344/10: Skarga wniesiona w dniu 20 sierpnia 2010 r. — UPS Europe i United Parcel Service Deutschland przeciwko Komisji

50

2010/C 288/95

Sprawa T-346/10: Skarga wniesiona w dniu 18 sierpnia 2010 r. — Borax Europe przeciwko ECHA

51

2010/C 288/96

Sprawa T-347/10: Skarga wniesiona w dniu 27 sierpnia 2010 r. — Adelholzener Alpenquellen przeciwko OHIM (kształt butelki z trzema wyrzeźbionymi szczytami górskimi)

52

2010/C 288/97

Sprawa T-348/10: Skarga wniesiona w dniu 16 sierpnia 2010 r. — Panzeri przeciwko OHIM — Royal Trophy (Royal Veste e premia lo sport)

52

2010/C 288/98

Sprawa T-349/10: Skarga wniesiona w dniu 26 sierpnia 2010 r. — Milux przeciwko OHIM (OVUMCONTROL)

53

2010/C 288/99

Sprawa T-350/10: Skarga wniesiona w dniu 26 sierpnia 2010 r. — Milux przeciwko OHIM (HEARTCONTROL)

53

2010/C 288/00

Sprawa T-351/10: Skarga wniesiona w dniu 26 sierpnia 2010 r. — Milux przeciwko OHIM (VESICACONTROL)

54

2010/C 288/01

Sprawa T-352/10: Skarga wniesiona w dniu 26 sierpnia 2010 r. — Milux przeciwko OHIM (RECTALCONTROL)

54

2010/C 288/02

Sprawa T-353/10: Skarga wniesiona w dniu 31 sierpnia 2010 r. — Lito Maieftiko Gynaikologiko kai Cheirourgiko Kentro przeciwko Komisji

55

2010/C 288/03

Sprawa T-356/10: Skarga wniesiona w dniu 23 sierpnia 2010 r. — Nike International przeciwko OHIM — Deichmann (VICTORY RED)

55

2010/C 288/04

Sprawa T-357/10: Skarga wniesiona w dniu 27 sierpnia 2010 r. — Kraft Foods Schweiz przeciwko OHIM — Compañía Nacional de Chocolates (CORONA)

56

2010/C 288/05

Sprawa T-359/10: Skarga wniesiona w dniu 25 sierpnia 2010 r. — Ecologistas en Acción-CODA przeciwko Komisji

57

2010/C 288/06

Sprawa T-362/10: Skarga wniesiona w dniu 27 sierpnia 2010 r. — Vtesse Networks przeciwko Komisji

57

2010/C 288/07

Sprawa T-363/10: Skarga wniesiona w dniu 27 sierpnia 2010 r. — Abbott Laboratories przeciwko OHIM (RESTORE)

58

2010/C 288/08

Sprawa T-364/10: Skarga wniesiona w dniu 2 września 2010 r. — Duravit i in. przeciwko Komisji

59

2010/C 288/09

Sprawa T-366/10 P: Odwołanie od postanowienia Sądu do spraw Służby Publicznej wydanego w dniu 22 czerwca 2010 r. w sprawie F-78/09, Marcuccio przeciwko Komisji, wniesione w dniu 1 września 2010 r. przez Luigiego Marcuccio

60

2010/C 288/10

Sprawa T-368/10: Skarga wniesiona w dniu 3 września 2010 r. — Rubinetteria Cisal przeciwko Komisji

61

2010/C 288/11

Sprawa T-370/10: Skarga wniesiona w dniu 30 sierpnia 2010 r. — Rubinetterie Teorema przeciwko Komisji

62

2010/C 288/12

Sprawa T-371/10: Skarga wniesiona w dniu 7 września 2010 r. — Amor przeciwko OHIM — Jablonex Group (AMORIKE)

62

2010/C 288/13

Sprawa T-376/10: Skarga wniesiona w dniu 7 września 2010 r. — Mamoli Robinetteria przeciwko Komisji

63

2010/C 288/14

Sprawa T-380/10: Skarga wniesiona w dniu 8 września 2010 r. — Wabco Europe i in. przeciwko Komisji

64

2010/C 288/15

Sprawa T-384/10: Skarga wniesiona w dniu 8 września 2010 r. — Hiszpania przeciwko Komisji

64

2010/C 288/16

Sprawa T-170/03: Postanowienie Sądu z dnia 6 września 2010 r. — British American Tobacco (Investments) przeciwko Komisji

65

2010/C 288/17

Sprawa T-34/06: Postanowienie Sądu z dnia 1 września 2010 r. — Universal przeciwko Komisji

65

2010/C 288/18

Sprawa T-88/07: Postanowienie Sądu z dnia 1 września 2010 r. — Fabryka Samochodów Osobowych przeciwko Komisji

66

2010/C 288/19

Sprawa T-440/07 i T-1/08: Postanowienie Sądu z dnia 3 września 2010 r. — Huta Buczek i Buczek przeciwko Komisji

66

2010/C 288/20

Sprawa T-125/09: Postanowienie Sądu z dnia 2 września 2010 r. — Gruener Janura przeciwko OHIM — Centum Aqua Marketing (Hundertwasser)

66

2010/C 288/21

Sprawa T-505/09: Postanowienie Sądu z dnia 6 września 2010 r. — Carlyle przeciwko OHIM — MRP Consult (CAFE CARLYLE)

66

2010/C 288/22

Sprawa T-506/09: Postanowienie Sądu z dnia 6 września 2010 r. — Carlyle przeciwko OHIM — MRP Consult (THE CARLYLE)

66

2010/C 288/23

Sprawa T-49/10: Postanowienie Sądu z dnia 11 sierpnia 2010 r. — Footwear przeciwko OHIM — Reno Schuhcentrum (swiss cross FOOTWEAR)

66

 

Sąd do spraw Służby Publicznej

2010/C 288/24

Sprawa F-27/09: Wyrok Sądu do spraw Służby Publicznej (pierwsza izba) z dnia 29 czerwca 2010 r. — Hanschmann przeciwko Europejskiemu Urzędowi Policji (Europolowi) (Służba publiczna — Personel Europolu — Nieodnowienie umowy o pracę — Umowa na czas nieokreślony — Artykuł 6 regulaminu pracowniczego mającego zastosowanie do pracowników Europolu — Zasada poszanowania prawa do obrony)

67

2010/C 288/25

Sprawa F-28/09: Wyrok Sądu do spraw Służby Publicznej z dnia 29 czerwca 2010 r. — Kipp przeciwko Europejskiemu Urzędowi Policji (Europolowi) (Służba publiczna — Personel Europolu — Nieodnowienie umowy o pracę — Umowa na czas nieokreślony — Artykuł 6 regulaminu pracowniczego mającego zastosowanie do pracowników Europolu — Zasada poszanowania prawa do obrony)

67

2010/C 288/26

Sprawa F-34/09: Wyrok Sądu do spraw Służby Publicznej (pierwsza izba) z dnia 29 czerwca 2010 r. — Sluiter przeciwko Europejskiemu Urzędowi Policji (Europolowi) (Służba publiczna — Personel Europolu — Nieodnowienie umowy o pracę — Umowa na czas nieokreślony — Artykuł 6 regulaminu pracowniczego mającego zastosowanie do pracowników Europolu — Zasada poszanowania prawa do obrony)

68

2010/C 288/27

Sprawa F-35/09: Wyrok Sądu do spraw Służby Publicznej (pierwsza izba) z dnia 29 czerwca 2010 r. — Visser-Fornt Raya przeciwko Europejskiemu Urzędowi Policji (Europolowi) (Służba publiczna — Personel Europolu — Nieodnowienie umowy o pracę — Umowa na czas nieokreślony — Artykuł 6 regulaminu pracowniczego mającego zastosowanie do pracowników Europolu — Zasada poszanowania prawa do obrony)

68

2010/C 288/28

Sprawa F-36/09: Wyrok Sądu do spraw Służby Publicznej (pierwsza izba) z dnia 29 czerwca 2010 r. — Armitage-Wilson przeciwko Europejskiemu Urzędowi Policji (Europolowi) (Służba publiczna — Personel Europolu — Nieodnowienie umowy o pracę — Umowa na czas nieokreślony — Artykuł 6 regulaminu pracowniczego mającego zastosowanie do pracowników Europolu — Zasada poszanowania prawa do obrony)

69

2010/C 288/29

Sprawa F-37/09: Wyrok Sądu do spraw Służby Publicznej (pierwsza izba) z dnia 29 czerwca 2010 r. — Doyle przeciwko Europejskiemu Urzędowi Policji (Europolowi) (Służba publiczna — Personel Europolu — Nieodnowienie umowy o pracę — Umowa na czas nieokreślony — Artykuł 6 regulaminu pracowniczego mającego zastosowanie do pracowników Europolu — Zasada poszanowania prawa do obrony)

69

2010/C 288/30

Sprawa F-38/09: Wyrok Sądu do spraw Służby Publicznej (pierwsza izba) z dnia 29 czerwca 2010 r. — Martin przeciwko Europejskiemu Urzędowi Policji (Europolowi) (Służba publiczna — Personel Europolu — Nieodnowienie umowy o pracę — Umowa na czas nieokreślony — Artykuł 6 regulaminu pracowniczego mającego zastosowanie do pracowników Europolu — Zasada poszanowania prawa do obrony)

70

2010/C 288/31

Sprawa F-39/09: Wyrok Sądu do spraw Służby Publicznej (pierwsza izba) z dnia 29 czerwca 2010 r. — Goddijn przeciwko Europejskiemu Urzędowi Policji (Europolowi) (Służba publiczna — Personel Europolu — Nieodnowienie umowy o pracę — Umowa na czas nieokreślony — Artykuł 6 regulaminu pracowniczego mającego zastosowanie do pracowników Europolu — Zasada poszanowania prawa do obrony)

70

2010/C 288/32

Sprawa F-41/09: Wyrok Sądu do spraw Służby Publicznej (pierwsza izba) z dnia 29 czerwca 2010 r. — Roumimper przeciwko Europejskiemu Urzędowi Policji (Europolowi) (Służba publiczna — Personel Europolu — Nieodnowienie umowy o pracę — Umowa na czas nieokreślony — Artykuł 6 regulaminu pracowniczego mającego zastosowanie do pracowników Europolu — Zasada poszanowania prawa do obrony)

71

2010/C 288/33

Sprawa F-42/09: Wyrok Sądu do spraw Służby Publicznej (pierwsza izba) z dnia 29 czerwca 2010 r. — Esnau-Kappé przeciwko Europejskiemu Urzędowi Policji (Europolowi) (Służba publiczna — Personel Europolu — Nieodnowienie umowy o pracę — Umowa na czas nieokreślony — Artykuł 6 regulaminu pracowniczego mającego zastosowanie do pracowników Europolu — Zasada poszanowania prawa do obrony)

71

2010/C 288/34

Sprawa F-44/09: Wyrok Sądu do spraw Służby Publicznej (pierwsza izba) z dnia 29 czerwca 2010 r. — Knöll przeciwko Europejskiemu Urzędowi Policji (Europolowi) (Służba publiczna — Personel Europolu — Nieodnowienie umowy o pracę — Umowa na czas nieokreślony — Artykuł 6 regulaminu pracowniczego personelu Europolu — Zasada poszanowania prawa do obrony)

72

2010/C 288/35

Sprawa F-91/09: Postanowienie Sądu do spraw Służby Publicznej (pierwsza izba) z dnia 9 lipca 2010 r. — Marcuccio przeciwko Komisji (Służba publiczna — Urzędnicy — Rozsądny termin do przedstawienia żądania odszkodowania — Przekroczenie terminu)

72

2010/C 288/36

Sprawa F-103/09: Postanowienie Sądu do spraw Służby Publicznej (pierwsza izba) z dnia 13 lipca 2010 r. — Allen i in. przeciwko Komisji (Służba publiczna — Personel zatrudniony w ramach projektu JET — Skarga o odszkodowanie — Rozsądny termin — Przekroczenie terminu)

72

2010/C 288/37

Sprawa F-11/10: Postanowienie Sądu do spraw Służby Publicznej (pierwsza izba) z dnia 29 czerwca 2010 r. — Palou Martínez przeciwko Komisji (Służba publiczna — Urzędnicy — Oczywista niedopuszczalność — Przekroczenie terminu — Niedopełnienie wymogów postępowania poprzedzającego wniesienie skargi — Artykuł 35 § 1 lit. e) regulaminu postępowania)

73

2010/C 288/38

Sprawa F-65/10: Skarga wniesiona w dniu 6 sierpnia 2010 r. — Mata Blanco przeciwko Komisji

73

2010/C 288/39

Sprawa F-66/10: Skarga wniesiona w dniu 17 sierpnia 2010 r. — De Britto Patricio-Dias przeciwko Komisji

74

2010/C 288/40

Sprawa F-67/10: Skarga wniesiona w dniu 18 sierpnia 2010 r. — Marcuccio przeciwko Komisji

74

2010/C 288/41

Sprawa F-68/10: Skarga wniesiona w dniu 20 sierpnia 2010 r. — Behnke przeciwko Komisji

74

2010/C 288/42

Sprawa F-69/10: Skarga wniesiona w dniu 24 sierpnia 2010 r. — Marcuccio przeciwko Komisji

75

2010/C 288/43

Sprawa F-70/10: Skarga wniesiona w dniu 27 sierpnia 2010 r. — Hidalgo przeciwko Parlamentowi Europejskiemu

75

2010/C 288/44

Sprawa F-30/06: Postanowienie Sądu do spraw Służby Publicznej z dnia 30 czerwca 2010 r. — Hanot przeciwko Komisji

76

2010/C 288/45

Sprawa F-86/06: Postanowienie Sądu do spraw Służby Publicznej z dnia 26 lipca 2010 r. — Vereecken przeciwko Komisji

76

2010/C 288/46

Sprawa F-26/07: Postanowienie Sądu do spraw Służby Publicznej z dnia 9 lipca 2010 r. — Potoms i Scillia przeciwko Parlamentowi

76

2010/C 288/47

Sprawa F-29/07: Postanowienie Sądu do spraw Służby Publicznej z dnia 26 lipca 2010 r. — Quadu przeciwko Parlamentowi

76


PL

 

Top