Help Print this page 

Document C:2007:223:TOC

Title and reference
Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej, C 223, 22 wrzesień 2007

Display all documents published in this Official Journal
Text
 

ISSN 1725-5228

Dziennik Urzędowy

Unii Europejskiej

C 223

European flag  

Wydanie polskie

Informacje i zawiadomienia

Tom 50
22 września 2007


Powiadomienie nr

Spis treśći

Strona

 

IV   Zawiadomienia

 

ZAWIADOMIENIA INSTYTUCJI I ORGANÓW UNII EUROPEJSKIEJ

 

Trybunał Sprawiedliwości

2007/C 223/01

Zasady etyki

1

2007/C 223/02

Ostatnia publikacja Trybunału Sprawiedliwości w Dzienniku Urzędowym Unii EuropejskiejDz.U. C 211 z 8.9.2007.

3


 

V   Ogłoszenia

 

POSTĘPOWANIA SĄDOWE

 

Trybunał Sprawiedliwości

2007/C 223/03

Sprawa C-298/07: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Bundesgerichtshof (Niemcy) w dniu 22 czerwca 2007 r. — Bundesverband der Verbraucherzentralen und Verbraucherverbände — Verbraucherzentrale Bundesverband e.V. przeciwko deutsche internet versicherung AG

4

2007/C 223/04

Sprawa C-301/07: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Oberster Gerichtshof (Austria) w dniu 26 czerwca 2007 r. — PAGO International GmbH przeciwko Tirolmilch registrierte Genossenschaft mbH

4

2007/C 223/05

Sprawa C-322/07 P: Odwołanie od wyroku Sądu Pierwszej Instancji (piąta izba) wydanego w dniu 26 kwietnia 2007 r. w sprawach połączonych T-109/02 Bolloré przeciwko Komisji, T-118/02 Arjo Wiggins Appleton przeciwko Komisji, T-122/02 Mitsubishi HiTec Paper Bielefeld przeciwko Komisji, T-125/02 Papierfabrik August Koehler przeciwko Komisji, T-126/02 M-real Zanders przeciwko Komisji, T-128/02 Papeteries Mougeot przeciwko Komisji, T-129/02 Torraspapel przeciwko Komisji, T-132/02 Distribuidora Vizcaína de Papeles przeciwko Komisji oraz T-136/02 Papelera Guipuzcoana de Zicuñaga przeciwko Komisji, wniesione w dniu 12 lipca 2007 r. przez Papierfabrik August Koehler AG

5

2007/C 223/06

Sprawa C-327/07 P: Odwołanie od wyroku Sądu Pierwszej Instancji (piąta izba) wydanego w dniu 26 kwietnia 2007 r. w sprawach połączonych T-109/02 (Bolloré przeciwko Komisji), T-118/02 (Arjo Wiggins Appleton przeciwko Komisji), T-122/02 (Mitsubishi HiTec Paper Bielefeld przeciwko Komisji), T-125/02 (Papierfabrik August Koehler przeciwko Komisji), T-126/02 (M-real Zanders przeciwko Komisji), T-128/02 (Papeteries Mougeot przeciwko Komisji), T-129/02 (Torraspapel przeciwko Komisji), T-132/02 (Distribuidora Vizcaína de Papeles przeciwko Komisji) i T-136/02 (Papelera Guipuzcoana de Zicuñaga przeciwko Komisji), wniesione w dniu 13 lipca 2007 r. przez Bolloré SA

6

2007/C 223/07

Sprawa C-334/07 P: Odwołanie od wyroku Sądu Pierwszej Instancji (piąta izba) wydanego w dniu 3 maja 2007 r. w sprawie T-357/02 Freistaat Sachsen przeciwko Komisji Wspólnot Europejskich, wniesione w dniu 18 lipca 2007 r. przez Komisję Wspólnot Europejskich

6

2007/C 223/08

Sprawa C-338/07 P: Odwołanie od wyroku Sądu Pierwszej Instancji (piąta izba) wydanego w dniu 26 kwietnia 2007 r. w sprawach połączonych T-109/02 Bolloré przeciwko Komisji, T-118/02 Arjo Wiggins Appleton przeciwko Komisji, T-122/02 Mitsubishi HiTec Paper Bielefeld przeciwko Komisji, T-125/02 Papierfabrik August Koehler przeciwko Komisji, T-126/02 M-real Zanders przeciwko Komisji, T-128/02 Papeteries Mougeot przeciwko Komisji, T-129/02 Torraspapel przeciwko Komisji, T-132/02 Distribuidora Vizcaína de Papeles przeciwko Komisji oraz T-136/02 Papelera Guipuzcoana de Zicuñaga przeciwko Komisji, wniesione w dniu 20 lipca 2007 r. przez Distribuidora Vizcaína de Papeles, S.L.

7

2007/C 223/09

Sprawa C-347/07: Skarga wniesiona w dniu 25 lipca 2007 r. — Komisja Wspólnot Europejskich przeciwko Republice Włoskiej

8

2007/C 223/10

Sprawa C-368/07: Skarga wniesiona w dniu 2 sierpnia 2007 r. — Komisja Wspólnot Europejskich przeciwko Republice Włoskiej

8

2007/C 223/11

Sprawa C-370/07: Skarga wniesiona w dniu 3 sierpnia 2007 r. — Komisja Wspólnot Europejskich przeciwko Radzie Unii Europejskiej

9

2007/C 223/12

Sprawa C-382/07: Skarga wniesiona w dniu 8 sierpnia 2007 r. — Komisja Wspólnot Europejskich przeciwko Republice Portugalskiej

9

 

Sąd Pierwszej Instancji

2007/C 223/13

Sprawa T-6/06: Postanowienie Sądu Pierwszej Instancji z dnia 9 lipca 2007 r. — wheyco przeciwko Komisji (Pomoc państwa — Element stymulujący — Skarga o stwierdzenie nieważności — Akt wywołujący skutki prawne — Interes prawny — Niedopuszczalność)

10

2007/C 223/14

Sprawa T-252/06 P: Postanowienie Sądu Pierwszej Instancji z dnia 12 lipca 2007 r. — Beau przeciwko Komisji (Odwołanie — Służba publiczna — Urzędnicy — Choroba zawodowa — Odwołanie oczywiście niedopuszczalne — Odwołanie oczywiście bezzasadne)

10

2007/C 223/15

Sprawa T-415/06 P: Postanowienie Sadu Pierwszej Instancji z dnia 9 lipca 2007 r. — De Smedt przeciwko Komisji (Odwołanie — Służba publiczna — Pracownik kontraktowy — Wcześniej członek personelu pomocniczego — Wniosek o weryfikację zaszeregowania dokonanego w chwili zatrudnienia — Odwołanie oczywiście bezzasadne)

11

2007/C 223/16

Sprawa T-31/07 R: Postanowienie prezesa Sądu Pierwszej Instancji z dnia 19 lipca 2007 r. — Du Pont de Nemours (France) i in. przeciwko Komisji (Postępowanie w przedmiocie środka tymczasowego — Wniosek o zawieszenie wykonania — Dyrektywa 91/414/EWG — Dopuszczalność — Fumus boni iuris — Pilny charakter — Wyważenie interesów)

11

2007/C 223/17

Sprawa T-263/07: Skarga wniesiona w dniu 17 lipca 2007 r. — Estonia przeciwko Komisji

12

2007/C 223/18

Sprawa T-267/07: Skarga wniesiona w dniu 9 lipca 2007 r. — Włochy przeciwko Komisji

12

2007/C 223/19

Sprawa T-268/07: Skarga wniesiona w dniu 19 lipca 2007 r. — Agrícola del Sureste przeciwko Radzie i Komisji

13

2007/C 223/20

Sprawa T-269/07: Skarga wniesiona w dniu 19 lipca 2007 r. — Mediterráneo Algodón przeciwko Radzie i Komisji

13

2007/C 223/21

Sprawa T-270/07: Skarga wniesiona w dniu 19 lipca 2007 r. — Devisa przeciwko Radzie i Komisji

14

2007/C 223/22

Sprawa T-271/07: Skarga wniesiona w dniu 19 lipca 2007 r. — Eurosemillas przeciwko Radzie i Komisji

14

2007/C 223/23

Sprawa T-272/07: Skarga wniesiona w dniu 19 lipca 2007 r. — Surcotton przeciwko Radzie i Komisji

14

2007/C 223/24

Sprawa T-274/07: Skarga wniesiona w dniu 19 lipca 2007 r. — Zhejiang Harmonic Hardware Products Co. Ltd przeciwko Radzie Unii Europejskiej

15

2007/C 223/25

Sprawa T-285/07: Skarga wniesiona w dniu 18 lipca 2007 r. — Włochy przeciwko Parlamentowi i Komisji

15

2007/C 223/26

Sprawa T-287/07: Skarga wniesiona w dniu 25 lipca 2007 r. — cApStAn przeciwko Komisji

16

2007/C 223/27

Sprawa T-293/07 P: Odwołanie od postanowienia Sądu do spraw Służby Publicznej wydanego w dniu 24 maja 2007 r. w sprawach połączonych F-27/06 i F-75/06 Lofaro przeciwko Komisji, wniesione w dniu 3 sierpnia 2007 r. przez Alessandro Lofaro

16

2007/C 223/28

Sprawa T-272/04: Postanowienie Sądu Pierwszej Instancji z dnia 29 czerwca 2007 r. — Keppenne przeciwko Komisji

17

2007/C 223/29

Sprawa T-411/04: Postanowienie Sądu Pierwszej Instancji z dnia 29 czerwca 2007 r. — Keppenne przeciwko Komisji

17

2007/C 223/30

Sprawa T-326/05: Postanowienie Sądu Pierwszej Instancji z dnia 9 lipca 2007 r. — Rath przeciwko OHIM — AstraZeneca (VIXACOR)

17

2007/C 223/31

Sprawa T-114/06: Postanowienie Sądu Pierwszej Instancji z dnia 12 lipca 2007 r. — Globe przeciwko Komisji

17

 

Sąd do spraw Służby Publicznej Unii Europejskiej

2007/C 223/32

Sprawa F-133/06: Skarga wniesiona w dniu 11 lipca 2007 r. — Marcuccio przeciwko Komisji

18

2007/C 223/33

Sprawa F-18/07: Skarga wniesiona w dniu 10 lipca 2007 r. — Marcuccio przeciwko Komisji

18

2007/C 223/34

Sprawa F-20/07: Skarga wniesiona w dniu 27 czerwca 2007 r. — Marcuccio przeciwko Komisji

19

2007/C 223/35

Sprawa F-21/07: Skarga wniesiona w dniu 4 czerwca 2007 r. — Marcuccio przeciwko Komisji

20

2007/C 223/36

Sprawa F-70/07: Skarga wniesiona w dniu 23 lipca 2007 r. — Marcuccio przeciwko Komisji

20

2007/C 223/37

Sprawa F-74/07: Skarga wniesiona w dniu 3 lipca 2007 r. — Meierhofer przeciwko Komisji

21

2007/C 223/38

Sprawa F-77/07: Skarga wniesiona w dniu 31 lipca 2007 r. — Labate przeciwko Komisji

22


PL

 

Top