Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Wdrażanie inteligentnych systemów transportowych w Europie

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Wdrażanie inteligentnych systemów transportowych w Europie

Inteligentne systemy transportowe (ITS) mogą przyczynić się do powstania bardziej ekologicznych, bezpiecznych i wydajnych systemów transportowych w całej Unii Europejskiej (UE).

AKT

Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/40/UE z dnia 7 lipca 2010 r. w sprawie ram wdrażania inteligentnych systemów transportowych w obszarze transportu drogowego oraz interfejsów z innymi rodzajami transportu

STRESZCZENIE

Inteligentne systemy transportowe (ITS) mogą przyczynić się do powstania bardziej ekologicznych, bezpiecznych i wydajnych systemów transportowych w całej Unii Europejskiej (UE).

JAKIE SĄ CELE NINIEJSZEJ DYREKTYWY?

Ma ona zachęcić do opracowania innowacyjnych technologii transportowych na potrzeby tworzenia inteligentnych systemów transportowych (ITS). Zostanie to osiągnięte za sprawą wprowadzenia wspólnych unijnych norm i specyfikacji. Ma to na celu wdrażanie interoperacyjnych* i skutecznych usług ITS, a jednocześnie pozwolić krajom UE na swobodę wyboru systemów, w które chcą inwestować.

KLUCZOWE ZAGADNIENIA

ITS obejmują szeroki wachlarz usług

Dyrektywa ma zastosowanie do aplikacji i usług inteligentnych systemów transportowych (ITS) w obszarze sektora transportu drogowego UE i do sposobów ich komunikacji z innymi rodzajami transportu.

ITS oznaczają systemy, w których technologie informatyczne i komunikacyjne stosowane są w obszarze transportu drogowego, obejmującym infrastrukturę, pojazdy i użytkowników, oraz w zarządzaniu ruchem i zarządzaniu mobilnością.

Następujące kwestie zostały określone jako obszary priorytetowe w zakresie opracowania i stosowania specyfikacji i norm:

 • optymalne wykorzystanie danych o drogach, ruchu i podróży, np. w celu umożliwienia użytkownikom dróg planowania podróży,
 • ciągłość usług ITS związanych z zarządzaniem ruchem i przewozami towarowymi (tj. usług, które nie są przerywane w czasie, gdy samochody ciężarowe przekraczają granicę),
 • aplikacje ITS związane z bezpieczeństwem i ochroną ruchu drogowego (np. ostrzeganie przed ryzykiem ograniczenia widoczności lub ryzykiem związanym z ludźmi, zwierzętami bądź przeszkodami na drodze),
 • powiązanie pojazdu z infrastrukturą transportową, tj. wyposażenie pojazdów w urządzenia pozwalające na wymianę danych lub informacji.

W ramach obszarów priorytetowych określono sześć działań priorytetowych ukierunkowanych na:

 • 1.

  dostępne na terenie całej UE usługi w zakresie informacji o podróżach (z wykorzystaniem różnych rodzajów transportu, np. pociągu i statku),

 • 2.

  dostępne na terenie całej UE usługi informacyjne w czasie rzeczywistym dotyczące ruchu,

 • 3.

  sposoby udostępniania użytkownikom bezpłatnie informacji o ruchu związanych z bezpieczeństwem drogowym,

 • 4.

  zharmonizowane zapewnienie interoperacyjnej usługi eCall na terenie całej UE,

 • 5.

  usługi informacyjne o bezpiecznych i chronionych miejscach parkingowych dla samochodów ciężarowych i pojazdów użytkowych,

 • 6.

  usługi w zakresie rezerwacji bezpiecznych i chronionych miejsc parkingowych dla samochodów ciężarowych i pojazdów użytkowych.

Kraje UE podejmują niezbędne środki, aby zapewnić stosowanie odnośnych specyfikacji przyjętych przez Komisję do wdrażanych aplikacji i usług ITS. Poszczególne kraje UE zachowują prawo do decyzji o wdrażaniu takich aplikacji i usług na swoim terytorium.

Usługa eCall w celu zgłaszania wypadków w ruchu drogowym

Usługa eCall na terenie całej UE jest przykładem realizacji jednego z sześciu działań priorytetowych. Prowadzone są prace na rzecz wprowadzenia usługi eCall w celu zgłaszania wypadków w ruchu drogowym na terenie całej UE. Według głównego zamysłu system eCall 112 automatycznie wybiera jednolity europejski numer alarmowy 112 w przypadku poważnego wypadku drogowego i przekazuje służbom ratowniczym informację o lokalizacji pojazdu. Następnie ustanawiane jest połączenie telefoniczne z odpowiednim centrum powiadamiania ratunkowego (zwanego też punktem przyjmowania zgłoszeń o wypadkach - PSAP), po czym informacje o wypadku, w tym o czasie zdarzenia, dokładnej pozycji pojazdu, który uległ wypadkowi, oraz kierunku jego jazdy, wysyłane są do służb ratunkowych. Kraje UE zgodziły się na stworzenie infrastruktury PSAP na potrzeby systemu eCall niezbędnej do odpowiedniego przyjmowania i obsługi wszystkich zgłoszeń eCall na swoim terytorium najpóźniej do 1 października 2017 r.

Realizacja działań priorytetowych trwa

W sprawozdaniu na temat wdrażania dyrektywy w sprawie ITS przyjętym w 2014 r. odnotowano, że przyjęto trzy zestawy specyfikacji (dotyczące usługi eCall, minimalnych powszechnych informacji o ruchu związanych z bezpieczeństwem drogowym i usług informacyjnych o bezpiecznych i chronionych miejscach parkingowych).

Specyfikacje dotyczące dostępnych na terenie całej UE usług informacyjnych w czasie rzeczywistym dotyczących ruchu zostały przyjęte w grudniu 2014 r. natomiast prace nad specyfikacjami dla dostępnych na terenie całej UE usługach w zakresie informacji o podróżach prowadzone są od początku 2015 r. Odnośnie ostatniego działania priorytetowego - usług w zakresie rezerwacji bezpiecznych i chronionych miejsc parkingowych dla samochodów ciężarowych i pojazdów użytkowych - w najbliższej przyszłości nie planuje się żadnych prac.

OD KIEDY NINIEJSZA DYREKTYWA MA ZASTOSOWANIE?

Od 26 sierpnia 2010 r.

KONTEKST

Spodziewane jest nasilenie transportu drogowego w UE. Może to przyczynić się do coraz większego zatłoczenia infrastruktury drogowej i zwiększonego zużycia energii, jak również może być źródłem problemów ekologicznych i społecznych. Innowacje typu ITS są niezbędne dla znalezienia odpowiednich rozwiązań dla tego typu problemów. ITS to zaawansowane aplikacje, które mają na celu świadczenie innowacyjnych usług związanych z różnymi rodzajami transportu i zarządzaniem ruchem. Pozwalają na lepsze informowanie użytkowników o warunkach transportu oraz zapewniają bezpieczniejsze i przynoszące większe korzyści użytkowanie sieci transportowych.

Więcej informacji można znaleźć na stronie internetowej Komisji Europejskiej poświęconej inteligentnym systemom transportowym.

KLUCZOWE POJĘCIE

* Interoperacyjność oznacza zdolność systemów oraz będących ich podstawą procesów gospodarczych do wymiany danych oraz do wymiany informacji i wiedzy.

ODNIESIENIA

Akt

Wejście w życie

Termin transpozycji przez państwa członkowskie

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

Dyrektywa 2010/40/UE

26.8.2010

27.2.2012

Dz.U. L 207 z 6.8.2010, s. 1-13

Akt(-y) zmieniający(-e)

Wejście w życie

Termin transpozycji przez państwa członkowskie

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

Rozporządzenie (UE) nr 305/2013

23.4.2013 - z wyjątkiem wdrożonych już infrastruktur (23.4.2014)

-

Dz.U. L 91 z 3.4.2013, s. 1-4

Rozporządzenie (UE) nr 885/2013

1.10.2013 - z wyjątkiem wdrożonych już usług (1.10.2015)

-

Dz.U. L 247 z 18.9.2013, s. 1-5

Rozporządzenie (UE) nr 886/2013

1.10.2013 - z wyjątkiem wdrożonych już usług (1.10.2015)

-

Dz.U. L 247 z 18.9.2013, s. 6-10

Rozporządzenie (UE) 2015/962

13.7.2017

-

Dz.U. L 157 z 23.6.2015, s. 21-31

AKTY POWIĄZANE

Decyzja Parlamentu Europejskiego i Rady nr 585/2014/UE z dnia 15 maja 2014 r. w sprawie wdrożenia interoperacyjnej usługi eCall na terenie całej UE (Dz.U. L 164 z 3.6.2014, s. 6-9)

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/758 z dnia 29 kwietnia 2015 r. w sprawie wymagań dotyczących homologacji typu na potrzeby wdrożenia systemu pokładowego eCall opartego na numerze alarmowym 112 oraz zmiany dyrektywy 2007/46/WE (Dz.U. L 123 z 19.5.2015, s. 77-89)

Sprawozdanie Komisji dla Parlamentu Europejskiego i Rady: Wdrażanie dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/40/UE z dnia 7 lipca 2010 r. w sprawie ram wdrażania inteligentnych systemów transportowych w obszarze transportu drogowego oraz interfejsów z innymi rodzajami transportu (COM(2014) 642 final z 21.10.2014)

Ostatnia aktualizacja: 02.04.2015

Top