Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Wykonywanie przewozów lotniczych: przepisy unijne

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Wykonywanie przewozów lotniczych: przepisy unijne

STRESZCZENIE DOKUMENTU:

Rozporządzenie (WE) nr 1008/2008 – wspólne zasady wykonywania przewozów lotniczych na terenie UE

STRESZCZENIE

JAKIE SĄ CELE NINIEJSZEGO ROZPORZĄDZENIA?

Niniejsze rozporządzenie ustanawia przepisy dotyczące wykonywania przewozów lotniczych w UE, w tym wydawania koncesji przewoźnikom lotniczym i przejrzystości cen.

KLUCZOWE ZAGADNIENIA

Koncesje na wykonywanie przewozów lotniczych i leasing statków powietrznych

 • Kryteria przyznawania i zachowania ważności koncesji na wykonywanie przewozów lotniczych w UE są zharmonizowane.
 • Warunki przyznawania i zachowania ważności koncesji na wykonywanie przewozów lotniczych w UE obejmują:
  • posiadanie ważnego certyfikatu przewoźnika lotniczego (AOC) określającego działalność objętą koncesją,
  • prawo własności krajów UE i obywateli krajów UE i sprawowanie kontroli przez nie, a także
  • spełnienie szeregu warunków finansowych.
 • Niespełnienie warunków koncesji może ostatecznie doprowadzić do zawieszenia lub cofnięcia koncesji.
 • Zezwala się na leasing statków powietrznych zarejestrowanych w UE. Jednakże leasing statków powietrznych spoza UE jest dozwolony wyłącznie w określonych okolicznościach, na przykład w celu zaspokojenia sezonowego zapotrzebowania w zakresie pojemności. W takim wypadku dany przewoźnik lotniczy z UE musi być w stanie wykazać odpowiedniemu organowi, że taki statek powietrzny spełnia wszystkie unijne normy bezpieczeństwa.

Przejrzystość cen

 • Linie lotnicze mogą dowolnie ustalać ceny przewozów lotniczych wewnątrz UE.
 • Cena ostateczna usługi – wraz z warunkami przewozu – jest wskazywana z uwzględnieniem wszelkich podatków, opłat lotniskowych, dopłat i należności, które są niemożliwe do uniknięcia i możliwe do przewidzenia w chwili dokonywania rezerwacji. Ponadto przewoźnicy lotniczy przedstawiają podsumowanie wszystkich takich elementów ceny ostatecznej, które są niemożliwe do uniknięcia.
 • Informacja o opcjonalnych dopłatach do ceny musi być przekazywana w sposób wyraźny, przejrzysty i jednoznaczny na początku procesu rezerwacji, zaś zgoda klienta jest wyrażana na zasadzie opcjonalnej (opt-in).
 • Niedozwolona jest dyskryminacja cenowa ze względu na narodowość lub miejsce zamieszkania klienta, a także na siedzibę przedstawiciela przewoźnika lotniczego lub innego sprzedawcy biletów.
 • Kraje UE zapewniają przestrzeganie przepisów dotyczących cen. Sankcje za ich naruszenie muszą być skuteczne, proporcjonalne i odstraszające.

Obowiązek użyteczności publicznej

 • Kraj UE może nałożyć obowiązek użyteczności publicznej w stosunku do regularnego przewozu lotniczego między portem lotniczym w UE a portem lotniczym obsługującym region peryferyjny lub rozwijający się położony na swoim terytorium lub na drugorzędnej trasie do dowolnego portu lotniczego na swoim terytorium, jeżeli zapewnienie minimalnych usług na tej trasie uznawane jest za istotne dla gospodarczego i społecznego rozwoju regionu, który jest obsługiwany przez ten port lotniczy.
 • Kraj UE ocenia konieczność i adekwatność przewidywanego obowiązku użyteczności publicznej.
 • Jeśli żaden przewoźnik lotniczy nie jest zainteresowany prowadzeniem przewozów na trasie, na której nałożono obowiązki, kraj zainteresowany może ograniczyć dostęp do przewozów na tej trasie do jednego unijnego przewoźnika lotniczego na okres do czterech lat i zrekompensować takiemu przewoźnikowi ewentualne straty wynikające z obowiązku użyteczności publicznej. Wybór przewoźnika następuje w drodze przetargu publicznego na poziomie UE.

Podział ruchu lotniczego między porty lotnicze

Kraje UE mogą regulować podział ruchu lotniczego między porty lotnicze, pod warunkiem że:

 • obsługują to samo miasto lub tę samą konurbację,
 • dysponują odpowiednią infrastrukturą transportową i są połączone ze sobą i z miastem lub konurbacją, które obsługują, za pośrednictwem częstych, niezawodnych i sprawnych usług transportu publicznego,
 • decyzje dotyczące regulacji podziału ruchu lotniczego są zgodne z zasadami proporcjonalności i przejrzystości oraz opierają się na obiektywnych kryteriach.

OD KIEDY NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE MA ZASTOSOWANIE?

Niniejsze rozporządzenie weszło w życie 1 listopada 2008 r.

KONTEKST

„Lotniczy rynek wewnętrzny” na stronie internetowej Komisji Europejskiej

AKT

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1008/2008 z dnia 24 września 2008 r. w sprawie wspólnych zasad wykonywania przewozów lotniczych na terenie Wspólnoty (wersja przekształcona) (Dz.U. L 293 z 31.10.2008, s. 3–20)

Ostatnia aktualizacja: 22.02.2016

Top