Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Bezpieczeństwo drogowe: transgraniczne zastosowanie przepisów prawnych

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.

This summary is archived.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html CS html DA html DE html EL html EN html FR html IT html HU html NL html PL html PT html RO html FI html SV
Multilingual display
Miscellaneous information
  • Archived: true
Text

Bezpieczeństwo drogowe: transgraniczne zastosowanie przepisów prawnych

Unia Europejska realizuje politykę na rzecz poprawy bezpieczeństwa drogowego i zmniejszenia liczby zabitych i rannych na drogach. Zastosowanie sankcji stanowi ważny instrument dla osiągnięcia tego celu. Jednakże sankcje za niektóre wykroczenia drogowe często nie są egzekwowane, gdy przestępstwo popełnione zostało z udziałem pojazdu zarejestrowanego w innym państwie członkowskim niż państwo, w którym popełniono wykroczenie. System wymiany danych ułatwi transgraniczne egzekwowanie prawa w odniesieniu do najbardziej niebezpiecznych przestępstw lub wykroczeń drogowych.

AKT

Wniosek dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady z 19 marca 2008 r. wprowadzająca ułatwienia w transgranicznym egzekwowaniu prawa dotyczącego bezpieczeństwa drogowego [COM(2008) 151 wersja ostateczna – nieopublikowany w Dzienniku Urzędowym].

STRESZCZENIE

Wykroczenia drogowe popełnione z udziałem pojazdu zarejestrowanego w innym państwie członkowskim niż państwo, w którym popełniono wykroczenie, często nie są karane. Między państwami członkowskimi zawarto szereg dwustronnych umów, aby ukrócić tę bezkarność, jednakże okazały się one trudne do wdrożenia. Nieściganie sprawców z zagranicy obniża efektywności polityki w zakresie bezpieczeństwa drogowego na poziomie krajowym i prowadzi do dyskryminacji sprawców wykroczeń drogowych zamieszkałych w państwie popełnienia wykroczenia.

Celem wniosku jest ułatwienie egzekwowania kar w stosunku do kierowców, którzy popełniają wykroczenie lub przestępstwo drogowe w innym państwie członkowskim niż państwo, w którym zarejestrowany jest ich pojazd.

Wniosek przewiduje stworzenie elektronicznego systemu wymiany danych dla całej Unii Europejskiej w celu ułatwienia organom państwa członkowskiego, w którym popełniono wykroczenie drogowe, identyfikacji sprawcy i zastosowania wobec niego kary za to wykroczenie.

Zakres zastosowania

Wykroczeniami lub przestępstwami wchodzącymi w zakres wniosku są:

  • takie przestępstwa lub wykroczenia drogowe, które są przyczyną największej liczby wypadków oraz ofiar śmiertelnych na drogach (nadmierna prędkość *, niestosowanie pasów bezpieczeństwa *, niezatrzymanie się na czerwonym świetle *, jazda pod wpływem alkoholu *),
  • o ile kara, która ma zostać nałożona, ma charakter pieniężny lub obejmuje karę pieniężną.

Elektroniczna sieć wymiany danych

Jeżeli w państwie członkowskim doszło do popełnienia przestępstwa lub wykroczenia z udziałem pojazdu zarejestrowanego w innym państwie członkowskim, a sprawca nie mógł zostać ukarany przez właściwy organ państwa wykroczenia, właściwy organ tego państwa wysyła numer rejestracyjny i informacje dotyczące daty i miejsca zdarzenia właściwemu organowi państwa zamieszkania sprawcy.

Właściwy organ w państwie zamieszkania * przekazuje odpowiedniemu organowi w państwie popełnienia przestępstwa lub wykroczenia drogowego * informacje dotyczące pojazdu oraz jego właściciela.

Zawiadomienie o popełnieniu wykroczenia

Po otrzymaniu niezbędnych informacji właściwy organ państwa, w którym doszło do popełnienia przestępstwa lub wykroczenia, przesyła właścicielowi pojazdu zawiadomienie o jego popełnieniu. Zawiadomienie to zawiera opis zdarzenia oraz wysokość kary pieniężnej, którą posiadacz jest zobowiązany zapłacić, a także informację o możliwościach odwołania się od decyzji. Zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa lub wykroczenia jest sporządzane w języku lub językach oficjalnych państwa zamieszkania.

Organy centralne

Każde państwo członkowskie wyznacza organ centralny, którego zadaniem jest wspomaganie stosowania niniejszej dyrektywy. Każda osoba, której dane osobowe zostały przekazane za pośrednictwem systemu, ma prawo do uzyskania sprostowania wszelkich nieprawidłowych danych osobowych lub bezzwłocznego usunięcia wszelkich danych zarejestrowanych bezprawnie w organie centralnym państwa zamieszkania.

Kontekst

Europejski program działań na rzecz bezpieczeństwa ruchu drogowego wprowadzony w 2003 r. dąży do zmniejszenia liczby ofiar wypadków drogowych o połowę do 2010 r. 54 000 osób straciło życie na drogach 27 państw członkowskich w 2001 r. W latach 2001-2007 liczba zabitych zmniejszyła się o 20%, jednakże, o ile zmniejszyła się o 6% w 2004 i 5% w 2006 r., o tyle nie uległa zmianie w 2007 r. z 43 000 ofiarami śmiertelnymi. Wniosek dyrektywy jest zgodny z celem zachęcania użytkowników dróg do ściślejszego przestrzegania istniejących przepisów.

Terminy kluczowe aktu

  • Państwo popełnienia przestępstwa lub wykroczenia: oznacza państwo członkowskie, w którym zostało popełnione przestępstwo lub wykroczenie.
  • Państwo zamieszkania: oznacza państwo członkowskie, w którym zarejestrowany jest pojazd, z którego udziałem zostało popełnione przestępstwo lub wykroczenie.
  • Nadmierna prędkość: oznacza przekroczenie ograniczeń prędkości obowiązujących na danej drodze lub dla danego pojazdu w państwie, w którym zostało popełnione przestępstwo lub wykroczenie.
  • Jazda pod wpływem alkoholu: oznacza prowadzenie pojazdu przez kierowcę, u którego poziom alkoholu we krwi przekracza maksymalny dopuszczalny poziom obowiązujący w państwie, w którym zostało popełnione przestępstwo lub wykroczenie.
  • Niestosowanie pasów bezpieczeństwa: oznacza niedostosowanie się do wymogu zapięcia pasów bezpieczeństwa lub systemów mocowania dla dzieci, w przypadkach, gdy korzystanie z tego wyposażenia jest obowiązkowe zgodnie z dyrektywą Rady 91/671/EWG lub z prawem krajowym w państwie, w którym zostało popełnione przestępstwo lub wykroczenie.
  • Niezatrzymanie się na czerwonym świetle: oznacza wykroczenie przejazdu na czerwonym świetle, zgodnie z jego definicją w prawie państwa, w którym zostało popełnione wykroczenie.

Odniesienia

Wniosek

Dziennik Urzędowy

Procedura

COM(2008) 151

-

COD/2008/0062

Ostatnia aktualizacja: 04.08.2008

Top