Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Bezpieczne środki odstraszające owady, środki dezynfekujące oraz inne chemikalia przemysłowe (produkty biobójcze) w UE

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Bezpieczne środki odstraszające owady, środki dezynfekujące oraz inne chemikalia przemysłowe (produkty biobójcze) w UE

STRESZCZENIE DOKUMENTU:

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 528/2012 z dnia 22 maja 2012 r. w sprawie udostępniania na rynku i stosowania produktów biobójczych

STRESZCZENIE

Produkty biobójcze (domowe środki dezynfekujące, insektycydy i inne chemikalia) stosowane są w celu powstrzymania szkodników (pasożytów, grzybów, bakterii itp.) lub w celu ochrony materiałów. Ponieważ ich właściwości sprawiają, że mogą one stanowić zagrożenie dla ludzi, zwierząt i środowiska naturalnego, podlegają one regulacjom na poziomie Unii Europejskiej (UE).

JAKIE SĄ CELE NINIEJSZEGO ROZPORZĄDZENIA?

Ujednolica ono unijne przepisy dotyczące sprzedaży i wykorzystywania produktów biobójczych, jednocześnie zapewniając wysoki poziom ochrony zdrowia ludzi i zwierząt oraz środowiska.

KLUCZOWE ZAGADNIENIA

Zatwierdzanie

Wszystkie produkty biobójcze wymagają zezwolenia na sprzedaż na terenie UE. Zatwierdzenia wymagają też zawarte w nich składniki czynne.

Ocena substancji czynnych zawartych w produktach biobójczych odbywa się na poziomie unijnym. Na potrzeby oceny każdej substancji czynnej jako „sprawozdawcę” wyznacza się jeden z krajów UE. Odpowiada on za przygotowanie sprawozdania oceniającego, które omawiane jest przez wszystkie kraje UE, co ma na celu podjęcie decyzji na szczeblu UE w kwestii zatwierdzenia lub odmowy zatwierdzenia danej substancji.

Substancje aktywne spełniające kryteria wykluczające nie otrzymują zatwierdzenia. Są to trwałe*, wykazujące zdolność do biokumulacji* i toksyczne* (PBT) bądź bardzo trwałe i wykazujące bardzo dużą zdolność do biokumulacji (vPvB) substancje rakotwórcze, mutagenne, działające szkodliwie na rozrodczość lub uszkadzające układ hormonalny. Możliwe są jednak odstępstwa w przypadku, gdy ryzyko jest nieistotne.

Ryzyko związane z produktami biobójczymi zawierającymi nanomateriały* podlega szczególnej ocenie.

Zatwierdzenie substancji czynnej przyznaje się na okres nie dłuższy niż 10 lat.

Zatwierdzone substancje czynne wymienione są na stronie internetowej Europejskiej Agencji Chemikaliów (ECHA).

Zezwolenia

Firmy, po zatwierdzeniu substancji czynnej, muszą wystąpić z winsokiem o zezwolenie na wprowadzenie swojego produktu do obrotu:

składając do ECHA wniosek o pozwolenie unijne: jeżeli ich produkty uznaje się za bezpieczne, mogą one być sprzedawane na terenie całej UE, bez potrzeby uzyskania oddzielnych pozwoleń krajowych lub

składając wniosek o pozwolenie krajowe, jeżeli produkt przeznaczony jest na rynek jednego kraju. W przypadku przyznania zezwolenia firmy mogą wprowadzić produkty na rynek innych krajów UE, co opiera się na zasadzie wzajemnego uznawania zezwoleń dla produktów.

Istnieje też uproszczona procedura udzielania zezwoleń dla najmniej szkodliwych produktów, które spełniają określone kryteria, są to np. produkty, które nie zawierają substancji potencjalnie niebezpiecznych lub nanomateriałów.

Udostępnianie danych

W celu zminimalizowania kosztów oraz liczby badań na zwierzętach, rozporządzenie zobowiązuje do udostępniania danych o zatwierdzonych w UE substancjach i produktach. W tym celu Agencja stworzyła system informacyjny (rejestr produktów biobójczych).

Przedmioty poddane działaniu

Rozporządzenie obejmuje wyroby i przedmioty, które zostały poddane działaniu produktów biobójczych lub je zawierają (np. meble i opakowania żywności). Przedmioty mogą być poddawane wyłącznie działaniu substancji aktywnych, które zostały zatwierdzone na terenie UE i muszą zostać opatrzone etykietą o tym informującą.

OD KIEDY NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE MA ZASTOSOWANIE?

Od 1 września 2013 r.

KONTEKST

KLUCZOWE POJĘCIA

*Trwałe: są to chemikalia, które pozostają w środowisku (tzn. nie ulegają rozpadowi), przez co mogą być szkodliwe dla zdrowia ludzi. Jednym z takich związków jest pestycyd DDT.

*Wykazujące zdolność do biokumulacji: jest to kumulacja substancji, np. chemikaliów w organizmie. Biokumulacja ma miejsce w przypadku, gdy wchłanianie substancji przez organizm odbywa się szybciej niż jej wydalanie.

*Toksyczne: są to substancje, które mogą szkodzić środowisku lub zdrowiu w przypadku wdychania, spożycia lub wchłonięcia przez skórę.

*Produkty biobójcze zawierające nanomateriały: są to produkty biobójcze produkowane przy użyciu nanomateriałów. Nanomateriały to substancje chemiczne lub materiały, których produkcja i użycie następują w bardzo małej skali. Nanomateriały posiadają wyjątkowe i bardziej wyraziste cechy, niż ma to miejsce w przypadku takich samych materiałów w normalnej postaci (źródło: Europejska Agencja Chemikaliów).

ODNIESIENIA

Akt

Wejście w życie

Termin transpozycji przez państwa członkowskie

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

Rozporządzenie (UE) nr 528/2012

17.7.2012

Dz.U. L 167 z 27.6.2012, s. 1–123

Akty zmieniające

Wejście w życie

Termin transpozycji przez państwa członkowskie

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

Rozporządzenie (UE) nr 736/2013

20.8.2013

Dz.U. L 204 z 31.7.2013, s. 25

Rozporządzenie (UE) nr 837/2013

23.9.2013

Dz.U. L 234 z 3.9.2013, s. 1–2

Rozporządzenie (UE) nr 334/2014

25.4.2014

Dz.U. L 103 z 5.4.2014, s. 22–32

AKTY POWIĄZANE

Rozporządzenie Komisji (UE) nr 283/2013 z dnia 1 marca 2013 r. ustanawiające wymogi dotyczące danych dla substancji czynnych, zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1107/2009 dotyczącym wprowadzania do obrotu środków ochrony roślin (Dz.U. L 93, z 3.4.2013, s. 1–84)

Rozporządzenie Komisji (UE) nr 284/2013 z dnia 1 marca 2013 r. ustanawiające wymogi dotyczące danych dla środków ochrony roślin, zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1107/2009 dotyczącym wprowadzania do obrotu środków ochrony roślin (Dz.U. L 93 z 3.4.2013, s. 85–152)

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 354/2013 z dnia 18 kwietnia 2013 r. w sprawie zmian produktów biobójczych, na które udzielono pozwolenia zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 528/2012 (Dz.U. L 109 z 19.4.2013, s. 4–13)

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 88/2014 z dnia 31 stycznia 2014 r. określające procedurę zmiany załącznika I do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 528/2012 w sprawie udostępniania na rynku i stosowania produktów biobójczych (Dz.U. L 32 z 1.2.2014, s. 3–5)

Ostatnia aktualizacja: 26.10.2015

Top