Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Bezpieczny przywóz mleka i przetworów mlecznych

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Bezpieczny przywóz mleka i przetworów mlecznych

STRESZCZENIE DOKUMENTU:

Rozporządzenie Komisji (UE) nr 605/2010 – warunki dotyczące zdrowia zwierząt i zdrowia publicznego oraz wydawania świadectw weterynaryjnych przy wprowadzaniu do UE mleka surowego i przetworów mlecznych przeznaczonych do spożycia przez ludzi

STRESZCZENIE

JAKIE SĄ CELE NINIEJSZEGO ROZPORZĄDZENIA?

Chroni zdrowie zwierząt w UE, zapewniając, że przywożone mleko i produkty mleczne spełniają określone podstawowe kryteria pod względem zdrowia zwierząt.

Określa warunki dotyczące zdrowia publicznego i zdrowia zwierząt oraz wymogi w zakresie świadectw na potrzeby wprowadzania do UE mleka surowego i przetworów mlecznych, w tym wymogi dotyczące obróbki cieplnej.

Wymienia kraje, z których przywóz jest dozwolony.

KLUCZOWE ZAGADNIENIA

Przywóz przetworów mlecznych z mleka surowego z krajów nienależących do UE jest dozwolony w przypadku zatwierdzonych krajów, ale wymagane są różne rodzaje obróbki cieplnej w zależności od sytuacji zdrowotnej zwierząt w kraju pochodzenia.

Różne kategorie krajów, z których przywóz jest dozwolony, wymieniono w załączniku I do rozporządzenia.

Przywóz mleka surowego i przetworów mlecznych z krajów wymienionych w kolumnie A załącznika jest dozwolony bez potrzeby stosowania obróbki cieplnej.

Przesyłki przetworów mlecznych uzyskanych z mleka surowego krów, owiec, kóz lub bawołów z krajów wymienionych w kolumnach B i C załącznika muszą zostać poddane pasteryzacji, krótkotrwałemu procesowi pasteryzacji w wysokiej temperaturze (HTST) lub obróbce poprzez ultrawysoką temperaturę (UHT), w zależności od kolumny (B lub C), w której kraj jest wymieniony.

Mleko lub przetwory mleczne od zwierząt innych niż krowy, owce, kozy lub bawoły muszą zostać poddane pasteryzacji lub obróbce UHT.

Mleko lub przetwory mleczne nie powinny pochodzić z obszarów, w których zachodzi ryzyko wystąpienia pryszczycy.

Wymóg ten nie dotyczy krajów wymienionych w kolumnie A załącznika. Mleko lub przetwory mleczne muszą być jednak poddawane obróbce cieplnej, jeżeli pochodzą z kraju, w którym wystąpiło ognisko pryszczycy lub które przeprowadziło szczepienie przeciwko tej chorobie w okresie ostatnich 12 miesięcy.

Wszystkim przesyłkom musi towarzyszyć świadectwo zdrowia podpisane przez weterynarza. Warunki dotyczące zdrowia zwierząt na potrzeby przywozu mleka surowego i przetworów mlecznych określono w dyrektywie 2002/99/WE.

Przewóz przez UE przesyłek zawierających mleko surowe i przetwory mleczne przeznaczonych do przywozu do kraju spoza UE jest dozwolony na mocy niniejszego rozporządzenia, jeżeli:

pochodzą one z kraju, z którego przywóz jest dozwolony, i zostały poddane obróbce cieplnej odpowiedniej do kraju pochodzenia (kolumna A lub B);

spełniają warunki dotyczące zdrowia zwierząt określone w zasadach wydawania świadectw i posiadają świadectwo zdrowia;

zostały dopuszczone do przewozu oraz przechowywania, w stosownych przypadkach, po kontroli weterynaryjnej przeprowadzonej w punkcie kontroli granicznej.

OD KIEDY NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE MA ZASTOSOWANIE?

Weszło w życie 30 lipca 2010 r.

KONTEKST

Przywóz mleka i produktów mlecznych przeznaczonych do spożycia przez ludzi na stronie internetowej Komisji Europejskiej

AKT

Rozporządzenie Komisji (UE) nr 605/2010 z dnia 2 lipca 2010 r. ustanawiające warunki dotyczące zdrowia zwierząt i zdrowia publicznego oraz wydawania świadectw weterynaryjnych przy wprowadzaniu do Unii Europejskiej mleka surowego i przetworów mlecznych przeznaczonych do spożycia przez ludzi (Dz.U. L 175, 10.7.2010, s. 1–24)

Kolejne zmiany i poprawki do rozporządzenia (UE) nr 605/2010 zostały włączone do tekstu pierwotnego. Niniejszy tekst skonsolidowany służy wyłącznie do celów dokumentacyjnych.

AKTY POWIĄZANE

Dyrektywa Rady 2002/99/WE z dnia 16 grudnia 2002 r. ustanawiająca przepisy sanitarne regulujące produkcję, przetwarzanie, dystrybucję oraz wprowadzanie produktów pochodzenia zwierzęcego przeznaczonych do spożycia przez ludzi (Dz.U. L 18, 23.1.2003, s. 11–20). Zobacz tekst skonsolidowany

Ostatnia aktualizacja: 25.11.2015

Top