Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Wprowadzanie na rynek pasz zwierzęcych: przepisy unijne

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Wprowadzanie na rynek pasz zwierzęcych: przepisy unijne

STRESZCZENIE DOKUMENTU:

Rozporządzenie (WE) nr 767/2009 — wprowadzanie na rynek i stosowanie pasz zwierzęcych

STRESZCZENIE

JAKIE SĄ CELE NINIEJSZEGO ROZPORZĄDZENIA?

 • Określa zasady dotyczące wprowadzania na rynek i stosowania pasz przeznaczonych dla zwierząt wykorzystywanych do produkcji żywności i zwierząt domowych.
 • Rozporządzenie określa też wymagania dotyczące etykietowania, pakowania i prezentacji.

KLUCZOWE ZAGADNIENIA

Pasza

Rozporządzenie obejmuje wszelkie substancje i produkty, w tym dodatki, zarówno przetworzone, jak i częściowo przetworzone lub nieprzetworzone, przeznaczone do doustnego karmienia zwierząt.

Rozporządzenie stosowane jest niezależnie od innych unijnych przepisów mających zastosowanie w obszarze żywienia zwierząt, dotyczących:

Wprowadzanie na rynek i stosowanie

Pasza zwierzęca musi spełniać wymogi w zakresie bezpieczeństwa i wprowadzania na rynek. W szczególności:

 • musi być bezpieczna,
 • nie może wywierać bezpośredniego negatywnego wpływu na środowisko lub dobrostan zwierząt,
 • musi być zdrowa, w niezmienionym stanie, bez zafałszowań, przydatna do określonego celu i o właściwej jakości handlowej,
 • musi być opatrzona etykietą, zapakowana i prezentowana zgodnie ze stosownymi przepisami.

Pasze nie zawierają materiałów, których wprowadzanie na rynek jest ograniczone lub zabronione.

Możliwość śledzenia

Śledzenie paszy musi być możliwe na każdym etapie produkcji, przetwarzania i dystrybucji. Podmioty działające na rynku pasz muszą być w stanie wykazać, kto dostarczył im:

 • paszę,
 • zwierzę służące do produkcji żywności lub
 • wszelkie substancje przeznaczone do dodania do paszy lub które mogą być do niej dodane.

Pasza przeznaczona do wprowadzenia do obrotu w UE lub mogąca do niego trafić musi być oznakowana lub opisana w sposób umożliwiający jej śledzenie.

Etykietowanie i prezentacja

Niniejsze rozporządzenie określa ogólne zasady dotyczące etykietowania i prezentacji wszystkich pasz, m.in. obowiązek wskazania:

 • rodzaju paszy,
 • nazwy i adresu podmiotu działającego na rynku pasz,
 • numeru referencyjnego partii,
 • masy netto,
 • wykazu dodatków,
 • zawartości wilgoci.

Etykietowanie i prezentacja muszą być wskazane w wyraźnie czytelny i nieusuwalny sposób. Nie mogą one wprowadzać użytkownika w błąd co do planowanego zastosowania lub cech pasz.

Komisja Europejska opublikowała dalsze zalecenia mające na celu wsparcie firm i organów w tym obszarze, w tym:

Pakowanie

Materiały paszowe lub mieszanki paszowe muszą być wprowadzane na rynek w zabezpieczonych opakowaniach i pojemnikach. Niektóre pasze mogą być jednak wprowadzane na rynek hurtowo lub w niezabezpieczonych opakowaniach lub pojemnikach. Zalicza się do nich:

 • materiały paszowe,
 • mieszanki zawierające ziarna i całe owoce,
 • mieszanki paszowe w obrocie między producentami,
 • bloki lub lizawki.

OD KIEDY NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE MA ZASTOSOWANIE?

Niniejsze rozporządzenie weszło w życie 21 września 2009 r.

KONTEKST

„Żywienie zwierząt — wprowadzanie pasz na rynek” na stronie internetowej Komisji Europejskiej

AKT

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 767/2009 z dnia z dnia 13 lipca 2009 r. w sprawie wprowadzania na rynek i stosowania pasz, zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1831/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady i uchylające dyrektywę Rady 79/373/EWG, dyrektywę Komisji 80/511/EWG, dyrektywy Rady 82/471/EWG, 83/228/EWG, 93/74/EWG, 93/113/WE i 96/25/WE oraz decyzję Komisji 2004/217/WE (Dz.U. L 229 z 1.9.2009, s. 1–28)

Kolejne zmiany wprowadzone do rozporządzenia (WE) nr 767/2009 zostały włączone do tekstu podstawowego. Niniejsza skonsolidowana wersja ma jedynie wartość dokumentacyjną.

AKTY POWIĄZANE

Rozporządzenie Komisji (UE) nr 68/2013 z dnia 16 stycznia 2013 r. w sprawie katalogu materiałów paszowych (Dz.U. L 29 z 30.1.2013, s. 1–64)

Ostatnia aktualizacja: 03.02.2016

Top