Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Ograniczone stosowanie mikroorganizmów zmodyfikowanych genetycznie

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Ograniczone stosowanie mikroorganizmów zmodyfikowanych genetycznie

 

STRESZCZENIE DOKUMENTU:

Dyrektywa 2009/41/WE w sprawie ograniczonego stosowania mikroorganizmów zmodyfikowanych genetycznie

JAKI JEST CEL NINIEJSZEJ DYREKTYWY?

Niniejsza dyrektywa ustanawia przepisy dotyczące ograniczonego stosowania* mikroorganizmów zmodyfikowanych genetycznie (GMM)* w celu ochrony zdrowia ludzkiego i środowiska naturalnego w UE.

KLUCZOWE ZAGADNIENIA

Klasyfikacje i powiadomienia

 • Użytkownicy GMM przeprowadzają ocenę ograniczonego stosowania w odniesieniu do ryzyka dla zdrowia ludzkiego i środowiska naturalnego. Wyniki oceny plasują się w jednej z wymienionych poniżej klas.
  • Klasa 1: działania niepowodujące ryzyka lub o znikomym ryzyku.
  • Klasa 2: działania niskiego ryzyka.
  • Klasa 3: działania umiarkowanego ryzyka.
  • Klasa 4: działania wysokiego ryzyka.
 • Przed pierwszym użyciem GMM użytkownik składa właściwym krajowym organom powiadomienie zawierające informacje (wymienione w załączniku V). Ma to na celu zagwarantowanie, że proponowana instalacja jest odpowiednia do prowadzenia działalności w sposób niestwarzający zagrożenia dla zdrowia ludzkiego i środowiska naturalnego.
 • Po złożeniu powiadomienia odpowiednim organom ograniczone stosowanie klasy 1 może przebiegać bez dalszego powiadamiania.
 • Ograniczone stosowanie klasy 2 może zachodzić niezwłocznie po powiadomieniu, jeśli obiekty były przedmiotem wcześniejszego powiadomienia o przeprowadzaniu czynności ograniczonego stosowania klasy 2 lub wyższej. Jednak w przeciwnym wypadku i w razie braku zastrzeżeń ze strony właściwego organu ograniczone stosowanie klasy 2 może zachodzić po 45 dniach od złożenia powiadomienia (lub wcześniej za zgodą organu).
 • Ograniczone stosowanie klasy 3 lub 4 nie może zachodzić bez wcześniejszej zgody właściwego organu, który przekazuje swoją decyzję na piśmie.

Awarie *

 • Przed rozpoczęciem ograniczonego stosowania kraje UE zapewniają, że:
  • sporządzony zostaje plan postępowania awaryjnego, w przypadku gdy niepowodzenie środków ograniczających rozprzestrzenianie mogłoby doprowadzić do poważnego niebezpieczeństwa,
  • podmioty lub organy, które mogłyby być narażone na skutki awarii, są informowane na temat wszelkich aspektów bezpieczeństwa.
 • W razie wystąpienia awarii odpowiedni kraj UE zapewnia, aby użytkownik GMM poinformował odpowiednie organy i przekazał informacje niezbędne do oceny sytuacji i podjęcia działań.

OD KIEDY NINIEJSZA DYREKTYWA MA ZASTOSOWANIE?

Niniejsza dyrektywa ma zastosowanie od 10 czerwca 2009 r.

KONTEKST

Niniejsza dyrektywa uchyla i konsoliduje dyrektywę 90/219/EWG i jej późniejsze zmiany w jeden akt prawny.

Określa ona minimalne normy mające zastosowanie do ograniczonego stosowania GMM. Zezwala się krajom UE na przyjmowanie surowszych przepisów.

* KLUCZOWE POJĘCIA

Ograniczone stosowanie: Każde działanie polegające na modyfikacji genetycznej mikroorganizmów lub na hodowaniu kultur GMM, ich składowaniu, transporcie, niszczeniu, usuwaniu lub używaniu w jakikolwiek inny sposób, podczas którego stosuje się szczególne środki bezpieczeństwa i ograniczające rozprzestrzenianie w celu ograniczenia kontaktu z ludnością i środowiskiem.

Mikroorganizmy zmodyfikowane genetycznie (GMM): Mikroorganizmy, takie jak bakterie, wirusy i grzyby, w których materiał genetyczny został zmieniony w taki sposób, jaki nie zachodzi naturalnie, przez krzyżowanie lub rekombinację naturalną.

Awarie: W kontekście niniejszej dyrektywy awarie oznaczają każdy przypadek obejmujący znaczne oraz niezamierzone uwolnienie GMM w trakcie ich ograniczonego stosowania, który mógłby stanowić niebezpieczeństwo dla zdrowia ludzkiego lub środowiska.

GŁÓWNY DOKUMENT

Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/41/WE z dnia 6 maja 2009 r. w sprawie ograniczonego stosowania mikroorganizmów zmodyfikowanych genetycznie (wersja przekształcona) (Dz.U. L 125 z 21.5.2009, s. 75–97)

Ostatnia aktualizacja: 07.07.2016

Top