Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Partnerstwo na rzecz demokracji i wspólnego dobrobytu z południowym regionem Morza Śródziemnego

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html CS html DE html EN html FR html IT html HU html PL html RO
Multilingual display
Text

Partnerstwo na rzecz demokracji i wspólnego dobrobytu z południowym regionem Morza Śródziemnego

Komisja przedstawia najważniejsze elementy nowego partnerstwa między Unią Europejską a krajami południowego regionu Morza Śródziemnego. Celem tego partnerstwa jest wspieranie krajów, które podejmują reformy polityczne i gospodarcze przyczyniające się do zwiększenia praw i swobód obywateli.

AKT

Wspólny komunikat do Rady Europejskiej, Parlamentu Europejskiego, Rady Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego oraz Komitetu Regionów z dnia 8 marca 2011 r. – Partnerstwo na rzecz demokracji i wspólnego dobrobytu z południowym regionem Morza Śródziemnego [COM(2011) 200 wersja ostateczna – nieopublikowany w Dzienniku Urzędowym].

STRESZCZENIE

Nowa strategia współpracy ma pozwolić Unii Europejskiej (UE) na wzmocnienie jej wsparcia dla krajów południowego regionu Morza Śródziemnego, które podejmują reformy polityczne i gospodarcze.

To odnowione partnerstwo powinno opierać się na wynikach procesu barcelońskiego i inicjatywy Unia dla Śródziemnomorza. Partnerzy śródziemnomorscy muszą być gotowi na pogłębienie współpracy politycznej, także w zakresie polityki zagranicznej i bezpieczeństwa. Muszą wykazać zdolność do przestrzegania praw człowieka i zasad demokracji.

Strategia musi być wdrażana przy zastosowaniu zróżnicowanego podejścia, tak aby spełnić oczekiwania każdego z państw. Dodatkowo tempo i zakres wprowadzanych reform powinny warunkować wysokość pomocy finansowej oraz możliwość otrzymania szczególnego statusu w ramach układów o stowarzyszeniu, w oparciu o eurośródziemnomorski układ o stowarzyszeniu.

Wspieranie demokracji

Priorytetowe reformy wspierane przez UE dotyczą działania administracji publicznej, procesów politycznych, systemów podatkowych oraz walki z korupcją i nielegalnymi przepływami finansowymi.

Strategia zobowiązuje partnerów także do poprawy dialogu społecznego oraz rozwoju społeczeństwa obywatelskiego, przede wszystkim za pomocą stworzenia odpowiedniego instrumentu sąsiedzkiego na rzecz społeczeństwa obywatelskiego.

Poprawa mobilności osób

Partnerzy muszą stworzyć ramy współpracy sprzyjające mobilności obywateli (przede wszystkim w zakresie wiz i legalnej migracji, migracji w ramach prac sezonowych, zarządzania przekazami pieniężnymi pochodzącymi od migrantów, programów na rzecz powrotu do państwa pochodzenia i ponownej integracji itp.).

Dodatkowo UE przewidziała działania wspierające zdolność zarządzania przepływami migracyjnymi swoich partnerów, obejmujące integrację migrantów oraz bezpieczeństwo granic (walka z nielegalną migracją, handlem ludźmi, przestępczością i korupcją na skalę transgraniczną itp.).

Wspieranie rozwoju gospodarczego sprzyjającego włączeniu społecznemu

Strategia powinna przyczynić się do określenia reform społecznych niezbędnych, aby poprawić sytuację gospodarczą i utworzyć miejsca pracy w krajach partnerskich.

Komisja określa dodatkowe priorytety dotyczące jakości systemu edukacji, przepisów dla małych i średnich przedsiębiorstw, regionalnej integracji gospodarczej i współpracy eurośródziemnomorskiej w przemyśle.

Sprzyjanie rozwojowi handlu i inwestycjom

Poprawienie klimatu dla przedsiębiorstw jest konieczne, aby zapewnić właściwy rozwój handlu i bezpośrednich inwestycji zagranicznych. Dlatego strategia powinna wspierać tworzenie państwa prawa, władzy sądowniczej, walkę z korupcją oraz reformy procedur administracyjnych.

UE zawarła umowy handlowe ze wszystkimi partnerami śródziemnomorskimi (z wyjątkiem Syrii). Umowy te powinny zostać uzupełnione za pomocą środków odpowiednich dla każdego z państw, w następujących dziedzinach:

  • produkty rolne i produkty rybołówstwa,
  • zgodność produktów przemysłowych,
  • liberalizacja rynku handlu usługami,
  • preferencyjne reguły pochodzenia paneurośródziemnomorskie.

Ponadto odnowione partnerstwo powinno prowadzić do szczegółowych i kompleksowych negocjacji w sprawie porozumień o wolnym handlu *, które w perspektywie miałyby prowadzić do utworzenia stref wolnego handlu.

Wzmocnienie współpracy sektorowej

Należy uruchomić nowe inicjatywy w zakresie współpracy, przede wszystkim w następujących sektorach:

  • energii, przyjmując wspólne podejście w celu zapewnienia bezpieczeństwa energetycznego oraz produkcji energii ze źródeł odnawialnych,
  • rolnictwa, dostaw żywności i bezpieczeństwa żywnościowego,
  • edukacji i kształcenia zawodowego, m.in. w zakresie walki z analfabetyzmem, rozwoju programów wymiany studenckiej,
  • bezpieczeństwa lotniczego i morskiego,
  • technologii informacyjnych i komunikacyjnych dzięki poprawieniu obowiązujących ram prawnych i warunków dla konkurencyjności.

Pomoc finansowa

Finansowe priorytety europejskiej polityki sąsiedztwa muszą zostać zmienione w wyniku przyjęcia strategii. Wsparcie finansowe musi zostać zwiększone i zdywersyfikowane, także dzięki wsparciu uzyskanemu z międzynarodowych instytucji finansowych, Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju (EBOR) oraz Europejskiego Banku Inwestycyjnego (EBI) (DE) (EN) (FR).

Dodatkowo UE planuje udzielenie wsparcia makroekonomicznego partnerom dotkniętym międzynarodowym kryzysem finansowym.

Pojęcia kluczowe

  • Szczegółowa i pełna umowa o wolnym handlu: umowa handlowa, która ma zastosowanie do wielu dziedzin i której celem jest zbliżenie przepisów w celu ułatwienia wymiany handlowej między państwami. Ten typ umów przewiduje częściowe otwarcie rynku wewnętrznego UE dla państw trzecich. Tylko kraje partnerskie w ramach europejskiej polityki sąsiedztwa mogę obecnie skorzystać z tej możliwości.

Ostatnia aktualizacja: 27.06.2011

Top