Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Realizacja europejskiej polityki sąsiedztwa w 2007 r.

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.

This summary is archived.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html CS html DA html DE html EL html EN html FR html IT html HU html NL html PL html PT html RO html FI html SV
Multilingual display
Miscellaneous information
  • Archived: true
Text

Realizacja europejskiej polityki sąsiedztwa w 2007 r.

Europejska polityka sąsiedztwa (EPS) jest obopólnie korzystnym partnerstwem mającym na celu modernizację krajów na granicach Unii Europejskiej (UE). Bilans strategii i podjętych środków zachęca do kontynuowania reform.

AKT

Komunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 3 kwietnia 2008 r. Realizacja europejskiej polityki sąsiedztwa w 2007 r. [COM(2008) 164 wersja ostateczna – nieopublikowany w Dzienniku Urzędowym].

STRESZCZENIE

Niniejszy komunikat stanowi strategiczny przegląd realizacji europejskiej polityki sąsiedztwa (EPS) w 2007 r. Poddano w nim ocenie stosunki między UE a jej partnerami objętymi EPS, a także reformy polityczne i gospodarcze podejmowane przez te kraje.

Pogłębienie stosunków

Z krajami w obszarze sąsiedztwa wschodniego zostały zawarte umowy o partnerstwie i współpracy (PCA), z wyjątkiem Białorusi, która będzie mogła stać się aktywnym partnerem UE w ramach EPS, o ile rozpocznie głębokie reformy demokratyczne i gospodarcze pozwalające jej zbliżyć się do wspólnych wartości europejskich.

Zintensyfikowały się stosunki z Ukrainą, wykraczając poza zakres umowy PCA z 1998 r. i planu działania UE–Ukraina. Negocjacje w sprawie nowego układu o stowarzyszeniu rozpoczęły się w 2007 r. Będzie on o wiele bardziej ambitny; ułatwi pogłębienie stosunków UE–Ukraina we wszystkich dziedzinach, wzmocni związki polityczne i integrację gospodarczą między Ukrainą i Unią Europejską, a także ustanowi pogłębioną i kompleksową strefę wolnego handlu z UE.

Jeśli chodzi o sąsiadów południowych, w ramach procesu barcelońskiego zawierano porozumienia o stowarzyszeniu, z wyjątkiem Syrii, z którą relacje są obecnie regulowane przez porozumienie o współpracy i Libii, dla której Rada przyjęła wytyczne negocjacyjne zaproponowane przez Komisję w perspektywie negocjacji przyszłej umowy ramowej.

Dwanaście krajów przyjęło plany działania w ramach EPS (EN) (ES) (FR); w 2007 r. uczyniły to Liban i Egipt. Organizują one wdrażanie krajowych reform i wzmacnianie dwustronnej współpracy z UE. Pomoc finansowa Wspólnoty jest oparta na ich priorytetach. Ukierunkowane, zróżnicowane instrumenty są dostosowywane do potrzeb każdego z krajów. W 2007 r. współpraca została szczególnie zacieśniona z Izraelem, Marokiem, Mołdawią i Ukrainą.

Postęp programów reform

Współpraca w dziedzinie dialogu i reform politycznych prowadzi na wschodzie do stopniowego zbliżenia do podstawowych norm wspólnotowych, a na południu do integracji wartości procesu barcelońskiego. Podjęte działania dotyczyły w szczególności demokratycznych rządów, niezależności sądownictwa, przestrzegania praw człowieka i podstawowych wolności oraz zarządzania przepływami migracyjnymi.

Otwarty dialog polityczny między UE i wszystkimi krajami partnerskimi powinien również umożliwić postępy w rozwiązywaniu konfliktów regionalnych.

W zakresie rozwoju sytuacji makroekonomicznej większość krajów partnerskich EPS odnotowała w 2007 r. silny wzrost gospodarczy. Jednocześnie musiały one stawić czoła wysokiemu bezrobociu, panującemu przede wszystkim wśród młodzieży w krajach śródziemnomorskich. Poważnymi wyzwaniami pozostają problemy takie jak obniżenie inflacji i deficytu handlowego, poprawa polityki gospodarczej, zmniejszenie bezrobocia i poprawa warunków pracy.

Komisja opublikowała w sierpniu 2008 r. analizę ekonomiczną sytuacji krajów sąsiadujących z UE w 2007 r (EN).

Reformy sektorowe umożliwiły partnerom dokonanie postępów na drodze do modernizacji swoich społeczeństw i ich integracji z rynkiem europejskim. Zdolność państw do wdrażania reform w dłuższej perspektywie jest oceniana corocznie poprzez sektorowe sprawozdanie z postępów (EN). Dialog prowadzony w UE na płaszczyźnie sektorowej ma na celu poprawę funkcjonowania instytucji oraz rozwój administracji ukierunkowanej na obywatela.

Sprawozdania z monitorowania krajowych planów działania (EN) (ES) (FR) są również przedstawiane corocznie. Umożliwiają one ocenę postępów i określenie obszarów, w których współpraca musi zostać wzmocniona. Przyszłe reformy powinny zatem poprawić integracją handlową i gospodarczą, mobilność i rozwiązywanie konfliktów regionalnych.

Proces współpracy regionalnej

Wzmacnianie wymiaru regionalnego EPS jest przeprowadzane w ramach istniejących procesów.

Dialog regionalny jest prowadzony poprzez partnerstwo eurośródziemnomorskie „Proces barceloński: Unia na rzecz regionu Morza Śródziemnego” ustanowione 13 lipca 2008 r. w Paryżu w dziedzinach:

  • współpracy politycznej, bezpieczeństwa i obrony,
  • demokracji i roli społeczeństwa obywatelskiego,
  • gospodarki i współpracy finansowej, w szczególności w perspektywie ustanowienia strefy wolnego handlu,
  • ochrony środowiska, energii, usług i swobody przedsiębiorczości,
  • współpracy kulturalnej, społecznej i międzyludzkiej, zwłaszcza w zakresie edukacji, społeczeństwa informacyjnego i równouprawnienia płci.

Partnerstwo strategiczne między UE i Afryką i jego pierwszy plan działania wnoszą istotny wkład w rozwijanie dialogu sektorowego i pogłębianie stosunków z partnerami z Afryki.

Synergia czarnomorska uzupełnia w ramach wielostronnych istniejące stosunki z Federacją Rosyjską, Turcją i wschodnimi partnerami EPS (z wyjątkiem Białorusi). Sprawozdanie z pierwszego roku wdrażania synergii czarnomorskiej zostało przyjęte w czerwcu 2008 r.

Nowe etapy

Plany działań EPS drugiej generacji, lepiej dostosowane do celów i możliwości każdego z partnerów, powinny stopniowo prowadzić do zbliżenia przepisów do standardów europejskich.

Większa widoczność reform i podnoszenie świadomości obywateli w sprawie podejmowanych środków przyczynią się również do pomyślnego przebiegu współpracy.

Kontekst

Od początku wdrażania EPS przyczynia się ona do wzrostu dobrobytu, stabilności i bezpieczeństwa na granicach UE. Sukces tej polityki wskazuje na korzyści płynące ze współpracy dostosowanej do zróżnicowanych potrzeb krajów partnerskich.

See also

Więcej informacji można znaleźć na następujących stronach internetowych:

  • Europejska Polityka Sąsiedztwa (DE) (EN) (FR)
  • Unia Europejska w świecie (DE) (EN) (FR)

Ostatnia aktualizacja: 20.02.2009

Top