Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Współpraca i dialog pomiędzy UE, Afryką i Chinami

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.

This summary is archived.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html CS html DA html DE html EL html EN html FR html IT html HU html NL html PL html PT html RO html FI html SV
Multilingual display
Miscellaneous information
  • Archived: true
Text

Współpraca i dialog pomiędzy UE, Afryką i Chinami

Trójstronne partnerstwo między Unią Europejską (UE), Afryką oraz Chinami musi przyczyniać się do rozwiązywania światowych wyzwań, takich jak rozwój, i do lepszego przyjęcia strategii współpracy odnośnie do potrzeb w Afryce.

AKT

Komunikat Komisji do Rady, Parlamentu Europejskiego, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i Komitetu Regionów z dnia 17 października 2008 r. - UE, Afryka i Chiny: w kierunku trójstronnego dialogu i współpracy [COM(2008) 654 wersja ostateczna – nieopublikowany w Dzienniku Urzędowym].

STRESZCZENIE

Komisja proponuje przyjęcie nowego trójstronnego podejścia w celu wspierania współpracy i dialogu między Unią Europejską, Afryką oraz Chinami. Komisja uznaje uzupełnienie istniejących partnerstw dwustronnych za wspólny interes w celu wspierania zrównoważonego i trwałego rozwoju w Afryce.

UE, Afryka i Chiny powinny oprzeć tę współpracę na wspólnych, stopniowo ustalanych celach, zgodnie ze strategiami krajowego i regionalnego rozwoju.

Nowe podejście może pozwolić na wspólną pracę w zakresie kwestii rozwoju i na zwiększenie efektywności pomocy. Wymiana doświadczeń i dobrych praktyk przyczynia się do osiągnięcia tego celu, w szczególności w zakresie instrumentów finansowych, oficjalnej pomocy rozwojowej (ODA) i bezpośrednich inwestycji zagranicznych (BIZ).

W pierwszym etapie partnerstwo będzie koncentrowało się wokół czterech celów priorytetowych:

  • wzmocnienie bezpieczeństwa i wsparcie dla operacji dla utrzymania pokoju,
  • zrównoważony rozwój opłacalnej i trwałej infrastruktury mającej wzmocnić połączenia i integrację regionalną. Partnerstwo UE i Afryki na rzecz Infrastruktury przyczyni się do realizacji tego celu,
  • ochrona środowiska naturalnego i zrównoważona gospodarka zasobami naturalnymi dla zrównoważonego wzrostu gospodarczo-handlowego. Komisja proponuje współpracę z Unią Afrykańską (UA) oraz krajami afrykańskimi na rzecz zrównoważonego zarządzania, transferu technologii i inwestycji,
  • wzrost produkcji rolnej, jakości produkcji i bezpieczeństwa żywność, w szczególności dla osiągnięcia celów szczegółowego programu na rzecz rozwoju afrykańskiego rolnictwa.

Trójstronne partnerstwo stanowi kontynuację dwustronnych dialogów politycznych między Unią Afrykańską (UA), UE a Chinami, jak również dialogu między UE a Chinami. Partnerstwo opiera się na prowadzeniu regularnego strategicznego dialogu, jak również szczegółowych konsultacji.

Komisja proponuje utworzenie sieci wymiany informacji między odpowiednimi władzami krajowymi i regionalnymi. Roczne spotkanie w zakresie koordynacji partnerstwem rozwoju przyczyni się do oceny priorytetów współpracy poprzez integrację inicjatyw organizacji międzynarodowych, donatorów oraz społeczeństwa obywatelskiego.

Kontekst

Podczas szczytu Afryka-UE w Lizbonie w 2007 r. szefowie państw i rządów UE i krajów afrykańskich przyjęli nowe, wspólne partnerstwo strategiczne. Strategia stanowi globalne ramy dla pogłębienia stosunków UE-Afryka oraz program działania na lata 2008-2010. UE jest największym ofiarodawcą oficjalnej pomocy rozwojowej (ODA) i pierwszym partnerem handlowym Afryki. Partnerstwo ma na celu ustanowienie synergii z innymi partnerami oraz międzynarodowymi donatorami.

Współpraca między Chinami i Afryką ukierunkowana jest głównie na wymianę handlową, inwestycje, projekty w zakresie infrastruktury, pomoc w dziedzinach społecznych i edukacyjnych. Partnerstwo zostało wzmocnione poprzez przyjęcie nowej strategii w 2006 r. podczas Forum Współpracy Chińsko-Afrykańskiej (FOCAC).

Konkretne mechanizmy współpracy uczestniczą w realizacji celów partnerstwa dla rozwoju (MCR) oraz integracji Afryki z gospodarką światową.

See also

Więcej informacji znajduje się na stronach internetowych:

  • Unia Afrykańska (UA (FR))
  • Forum Współpracy Chińsko-Afrykańskiej (FOCAC (EN) (FR))
  • Deklaracja X szczytu Chiny-UE w Pekinie przyjęta dnia 28 listopada 2007 r. (EN)

Ostatnia aktualizacja: 20.02.2009

Top