Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Strategiczne ramy dla międzynarodowej współpracy naukowej i technologicznej

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.

This summary is archived.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html CS html DA html DE html EL html EN html FR html IT html HU html NL html PL html PT html RO html FI html SV
Multilingual display
Miscellaneous information
  • Archived: true
Text

Strategiczne ramy dla międzynarodowej współpracy naukowej i technologicznej

Komunikat ma na celu promocję międzynarodowej współpracy naukowo-technicznej. Komisja zamierza ustanowić strategiczne ramy potrzebne do otwarcia europejskiej przestrzeni badawczej (EPB) na szczeblu światowym. Ramy te przyczynią się do zrównoważonego rozwoju i konkurencyjności europejskiej w dziedzinie naukowo-technicznej.

AKT

Komunikat Komisji do Rady i parlamentu Europejskiego z dnia 24 września 2008 r. - Strategiczne ramy europejskie na rzecz międzynarodowej współpracy naukowo-technicznej [COM(2008) 588 wersja ostateczna – nieopublikowany w Dzienniku Urzędowym].

STRESZCZENIE

Rozwój bliskiego partnerstwa między państwami członkowskimi i Wspólnotą Europejską jest kwestią zasadniczą dla rozwoju pełnego międzynarodowego potencjału europejskiej przestrzeni badawczej (EPB).

Komisja ustanowiła strategiczne ramy dla międzynarodowej współpracy naukowo-technicznej dla osiągnięcia sukcesu tego partnerstwa. Ramy stanowią orientacyjne punkty odniesienia, które muszą zostać zrealizowane przez Wspólnotę Europejską (WE) oraz państwa członkowskie w ścisłej współpracy z krajami trzecimi.

Kierunki działań na rzecz większego otwarcia EPB

Wzmocnienie międzynarodowego wymiaru

Osiągnięcie tego celu wymaga od Komisji zacieśnienia stosunków z państwami uczestniczącymi w europejskiej polityce sąsiedztwa (EPS) oraz przygotowania ewentualnego stowarzyszenia z 7. programem ramowym (7. PR). Komisja oraz państwa członkowskie mogą zapewnić skoordynowaną realizację priorytetów z państwami EPS oraz umocnić dialog regionalny w odniesieniu do technologii informacyjno-komunikacyjnych (TIK). Ze swej strony Komisja może również ustanowić dialog polityczny z państwami EPS lub promować rozpowszechnianie najlepszych praktyk oraz harmonizację strategii politycznych w krajach EPS poprzez stopniowe umożliwianie im uczestnictwa w programie na rzecz wspierania polityki w zakresie TIK.

KE promuje także współpracę z niektórymi krajami trzecimi zgodnie z priorytetami geograficznymi i tematycznymi określonymi wspólnie przez państwa członkowskie i Komisję. Współpraca powinna stanowić wartość dodaną względem światowych wyzwań, jakimi są m.in. zmiany klimatu, ubóstwo itp. Umożliwiłaby podział otrzymanych rezultatów w ramach układów dwustronnych oraz promowanie utworzenia sieci europejskich ekspertów w dziedzinach naukowych, TIK oraz mediów w ramach przedstawicielstw Unii Europejskiej w krajach trzecich. Państwa członkowskie oraz Komisja powinny również nadzorować spójność polityk w zakresie badań naukowych i rozwoju (B+R), komplementarność mechanizmów finansowania w celu ograniczenia marnotrawienia zasobów. Ze swej strony Komisja powinna zapewnić, że współpraca z niektórymi krajami trzecimi będzie korzystała z mechanizmów finansowania 7. PR i doprowadzi do zawarcia dwustronnych układów w szczególności z ASEAN oraz Unią Afrykańską. W dalszym ciągu zapewnia krajom trzecim wsparcie techniczne w zakresie strategii politycznych dotyczących TIK, korzystając z doświadczeń projektów ukierunkowanych geograficznie, takich jak @LIS w Ameryce Łacińskiej lub EUMEDIS na obszarze eurośródziemnomorskim.

Poprawa warunków ramowych w zakresie międzynarodowej współpracy naukowo-technicznej

Aby osiągnąć ten cel, państwa członkowskie i Komisja muszą wspierać międzynarodową współpracę w ramach światowych infrastruktur badawczych, w tym w sektorze TIK. Muszą także przewidzieć środki umożliwiające zmniejszenie wykluczenia cyfrowego w krajach rozwijających się.

Istotne jest dla państw członkowskich oraz Komisji wspieranie mobilności badaczy i ustanowienie sieci na poziomie światowym. Europejscy naukowcy pracujący w kraju trzecim tak samo jak badacze pochodzący z tego kraju muszą kontynuować swój wkład w rozwój ich kraju dzięki utworzeniu sieci. W celu promocji mobilności naukowców państwa członkowskie powinny dokonać transpozycji pakietu „wizy naukowej” w swoim prawodawstwie i ustanowić granty reintegracyjne dla badaczy powracających do swoich krajów. Powinny zostać także przyjęte wspólnotowe instrumenty na rzecz międzynarodowej mobilności, takie jak program szczegółowy „Ludzie” w ramach 7. PR.

Otwarcie programów badawczych umożliwi instytucjom badawczym we wszystkich krajach trzecich dostęp do programów w dziedzinie B+R. Finansowanie ogranicza się zazwyczaj do współpracy międzynarodowej z uczestnikami z krajów partnerskich. Ponieważ jednak otwarta konkurencja sprzyja doskonałości badawczej, finansowanie projektów realizowanych w ramach współpracy można rozciągnąć na organizacje badawcze i badaczy w uprzemysłowionych krajach trzecich, które przewidują finansowanie badaczy europejskich na zasadzie wzajemności.

Poprzez umowy o międzynarodowej współpracy naukowo-technicznej Komisja oraz państwa członkowskie powinny promować w skali globalnej zasady przedstawione w zaleceniu w sprawie zarządzania własnością intelektualną. Zasady te gwarantują uczciwe i obopólnie korzystne warunki dla wszystkich stron w dziedzinie własności intelektualnej. Promują także zaufanie oraz dzielenie się wiedzą w ramach wspólnej działalności badawczej.

W sektorze TIK Komisja powinna przydzielić większą rolę współpracy w zakresie etapu przed standaryzacją na postawie otwartych norm oraz wspierać więzi między programami badawczymi a normalizacją. Pozwoli to w szczególności pokonać przeszkody w rozpowszechnieniu technologii.

KONTEKST

Strategia dla międzynarodowej współpracy naukowo-technicznej stanowi jedną z pięciu inicjatyw strategicznych których realizację Komisja zaplanowała w następstwie ogłoszenia zielonej księgi z 2007 r. zatytułowanej „Europejska przestrzeń badawcza: nowe perspektywy”. Jej celem jest wspieranie wolnego przepływu wiedzy („piąta wolność Unii Europejskiej”) na poziomie światowym.

Strategia stanowi również kontynuację komunikatu Komisji z 2006 r. Ku globalnemu partnerstwu w społeczeństwie informacyjnym oraz konsultacji publicznych odnośnie otwarcia nowych rynków w sektorze TIK zorganizowanych w lipcu 2007 r.

Ostatnia aktualizacja: 08.10.2008

Top