Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Ramy prawne konsorcjum na rzecz europejskiej struktury badawczej (ERIC)

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Ramy prawne konsorcjum na rzecz europejskiej struktury badawczej (ERIC)

Niniejsze rozporządzenie ustanawia nową strukturę prawną dla wspólnych placówek badawczych o znaczeniu ogólnoeuropejskim. Umożliwia ona krajom UE oraz krajom stowarzyszonym w ramach unijnego programu ramowego w zakresie badań („Horyzont 2020”) tworzenie takich placówek i prowadzenie ich. Struktura ta wypełnia istniejącą do tej pory lukę prawną, dzięki czemu umożliwia wspólną realizację złożonych i często kosztownych projektów.

STRESZCZENIE

Niniejsze rozporządzenie ustanawia wspólne ramy prawne, które mają na celu ułatwienie tworzenia i prowadzenia konsorcjum na rzecz europejskiej infrastruktury badawczej (ERIC) przez kraje UE i kraje uczestniczące w programach ramowych dotyczących badań ustanowionych przez UE, inne kraje i wyspecjalizowane agencje międzyrządowe. Niemniej jednak to kraje UE i kraje stowarzyszone pozostają odpowiedzialne za opracowanie projektu infrastruktury i określenie zasadniczych aspektów, czyli statutu, siedziby itp.

W przeciwieństwie do wspólnych przedsięwzięć w ramach wspólnej inicjatywy technologicznej, w których UE systematycznie uczestniczy jako ich członek, ERIC jest tworem prawnym, w którym UE niekoniecznie musi być członkiem.

Niniejsze ramy prawne dotyczą wyłącznie infrastruktur o znaczeniu paneuropejskim.

Infrastruktura badawcza utworzona przez ERIC na mocy niniejszego rozporządzenia powinna spełniać następujące warunki:

wnosić wkład w prowadzenie europejskiej działalności badawczej,

stanowić wartość dodaną w danej dziedzinie nauki i technologii na poziomie europejskim i międzynarodowym,

pozostawać otwarta na naukowców z krajów UE i krajów uczestniczących w unijnym programie ramowym w zakresie badań naukowych i innowacji („Horyzont 2020”),

sprzyjać mobilności naukowców i wymianie wiedzy na obszarze Europejskiej Przestrzeni Badawczej (EPB),

przyczyniać się do upowszechniania i optymalizacji wyników badań.

Działania w ramach infrastruktury ERIC mają, co do zasady, nie przynosić zysków. Niemniej jednak, jednostka ERIC może wykonywać niektóre, ograniczone działania gospodarcze pod warunkiem, że są one ściśle powiązane z jego zasadniczym zadaniem i nie wstrzymują prac zmierzających do osiągnięcia zasadniczego celu infrastruktury badawczej.

Wnioski o utworzenie ERIC są przedkładane Komisji do oceny.

Wniosek powinien zawierać:

wniosek o utworzenie ERIC skierowany do Komisji,

proponowany statut (lista członków, siedziba, nazwa ERIC, prawa i obowiązki członków, organy ERIC i ich uprawnienia, skład i procedury decyzyjne, czas obowiązywania ERIC, podstawowe zasady, język roboczy, odniesienia do warunków stosowania statutu),

opis naukowo-techniczny (zobacz warunki powyżej),

oświadczenie przyjmującego kraju UE uznające ERIC za organizację międzynarodową w zakresie dyrektyw dotyczących podatku VAT i akcyzy.

Na podstawie wyników oceny i po uwzględnieniu opinii krajów UE Komisja podejmuje decyzję i przekazuje ją do wnioskodawcy. Jeżeli Komisja zatwierdzi utworzenie ERIC, decyzja jest publikowana w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Podczas dokonywania oceny wnioskodawcy mogą zostać wezwani do uzupełnienia lub zmiany wniosku.

ERIC jest podmiotem posiadającym osobowość prawną i jako taki powinno mieć siedzibę w jednym z państw członkowskich (krajów UE lub krajów uczestniczących w unijnym programie ramowym dotyczącym badań). Nazwa powinna zawierać skrót „ERIC”.

W skład konsorcjum powinien wchodzić kraj UE oraz dwa inne kraje będące krajami UE lub krajami stowarzyszonymi. Na dowolnym etapie przedsięwzięcia może do nich dołączyć inny kraj UE lub kraj stowarzyszony, członkowie z innych krajów lub wyspecjalizowane organizacje międzyrządowe.

ERIC jest także uznawane za organizację lub podmiot międzynarodowy w rozumieniu dyrektyw dotyczących podatku VAT, akcyzy i przetargów publicznych. W związku z tym konsorcjum jest zwolnione z VAT i z akcyzy, a postępowania przetargowe nie są objęte dyrektywą o postępowaniach przetargowych.

Odpowiedzialność członków za długi jest, co do zasady, ograniczona do wysokości ich wkładu.

Obowiązującym prawem w zakresie kwestii technicznych i bezpieczeństwa jest przede wszystkim prawo unijne, następnie prawo kraju siedziby lub kraju działalności.

Po upływie 5 lat od przyjęcia niniejszych ram prawnych Komisja dokonała oceny przy pomocy grupy ekspertów i sporządziła sprawozdanie dla Parlamentu Europejskiego i Rady.

Kontekst

Niniejsze rozporządzenie stanowi jedną z pięciu strategicznych inicjatyw będących następstwem zielonej księgi europejskiej EPB z dnia 4 kwietnia 2007 r. Jest to inicjatywa, która towarzyszy wdrażaniu części dotyczącej „infrastruktur badawczych” 7. programu ramowego z zakresu badań (na lata 2007-2013) oraz programu ramowego w zakresie badań naukowych i innowacji – „Horyzont 2020” (na lata 2014-2020).

Więcej informacji można znaleźć na stronie internetowej: Konsorcjum na rzecz europejskiej infrastruktury badawczej Dyrekcji Generalnej ds. Badań Naukowych i Innowacji

AKT

Rozporządzenie Rady (WE) nr 723/2009 z dnia 25 czerwca 2009 r. w sprawie wspólnotowych ram prawnych konsorcjum na rzecz europejskiej infrastruktury badawczej (ERIC).

ODNIESIENIA

Akt

Wejście w życie

Termin transpozycji przez państwa członkowskie

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

Rozporządzenie (WE) nr 723/2009

28.8.2009

-

Dz.U. L 206 z 8.8.2009, s. 1-8

Akt(-y) zmieniający(-e)

Wejście w życie

Termin transpozycji przez państwa członkowskie

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

Rozporządzenie (UE) nr 1261/2013

26.12.2013

Dz.U. L 326 z 6.12.2013, s. 1-2

AKTY POWIĄZANE

Decyzja wykonawcza Komisji 2014/923/UE z dnia 12 grudnia 2014 r. w sprawie utworzenia Wspólnego Instytutu ds. Interferometrii Wielkobazowej jako konsorcjum na rzecz europejskiej infrastruktury badawczej (JIV-ERIC) (Dziennik Urzędowy L 363 z 18.12.2014, s. 156–169).

Decyzja wykonawcza Komisji 2014/526/UE z dnia 6 sierpnia 2014 r. w sprawie ustanowienia Cyfrowej Infrastruktury Badawczej na rzecz Sztuki i Nauk Humanistycznych jako konsorcjum na rzecz europejskiej infrastruktury badawczej (DARIAH ERIC) (Dziennik Urzędowy L 239 z 12.8.2014, s. 64–80).

Decyzja wykonawcza Komisji 2014/261/UE z dnia 5 maja 2014 r. w sprawie ustanowienia infrastruktury badawczej Euro-Argo jako konsorcjum na rzecz europejskiej infrastruktury badawczej (Euro-Argo ERIC) (Dziennik Urzędowy L 136 z 9.5.2014, s. 35–50).

Decyzja wykonawcza Komisji 2013/713/UE z dnia 29 listopada 2013 r. w sprawie ustanowienia Europejskiej Sieci Infrastruktur Badań Klinicznych (ECRIN) jako konsorcjum na rzecz europejskiej infrastruktury badawczej (ECRIN-ERIC) (Dziennik Urzędowy L 324 z 5.12.2013, s. 8–20).

Decyzja wykonawcza Komisji 2013/700/UE z dnia 22 listopada 2013 r. w sprawie ustanowienia Europejskiego Sondażu Społecznego jako konsorcjum na rzecz europejskiej infrastruktury badawczej (ESS-ERIC) (Dziennik Urzędowy L 320 z 30.11.2013, s. 44–62)

Decyzja wykonawcza Komisji 2013/701/EU z dnia 22 listopada 2013 r. w sprawie ustanowienia Konsorcjum na rzecz Infrastruktury Badawczej Biobanków i Zasobów Biomolekularnych (BBMRI-ERIC) jako konsorcjum na rzecz europejskiej infrastruktury badawczej (Dziennik Urzędowy L 320 z 30.11.2013, s. 63–80).

Decyzja wykonawcza Komisji 2013/640/UE z dnia 7 listopada 2013 r. w sprawie utworzenia Europejskiej Infrastruktury Zaawansowanych Badań Translacyjnych w Medycynie jako konsorcjum na rzecz europejskiej infrastruktury badawczej (EATRIS ERIC) (Dziennik Urzędowy L 298 z 8.11.2013, s. 38–47).

Decyzja Komisji 2012/136/UE z dnia 29 lutego 2012 r. ustanawiająca wspólne zasoby językowe i infrastrukturę technologiczną jako konsorcjum na rzecz europejskiej infrastruktury badawczej (CLARIN ERIC) (Dziennik Urzędowy L 64 z 3.3.2012, s 13–28).

Decyzja Komisji 2011/166/UE z dnia 17 marca 2011 r. w sprawie utworzenia SHARE-ERIC (Dziennik Urzędowy L 71 z 18.3.2011, s. 20–31), zmieniona decyzją wykonawczą Komisji 2014/302/UE z dnia 27 maja 2014 r. (Dziennik Urzędowy L 159 z 28.5.2014, s. 52–53).

Ostatnia aktualizacja: 10.09.2015

Top